Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 61. став 3. Закона о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС”, број 40/21),

Министарство рударства и енергетике доноси

ПРАВИЛНИК

о начину вођења Регистра купаца – произвођача прикључених на преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем и методологији за процену произведене електричне енергије у производном објекту купца – произвођача

„Службени гласник РС“, број 33 од 11. марта 2022.

I. УВОДНИ ДЕО

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин вођења Регистра купца – произвођача прикључених на преносни, дистрибутивни и затворени дистрибутивни систем (у даљем тексту: Регистар К-П), као и методологија за процену произведене електричне енергије у објекту купца – произвођача.

Значење израза

Члан 2.

Изрази који се користе у овом правилнику имају значења утврђена прописом којим се уређују критеријуми, услови и начин обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача и законима и подзаконским актима којим се уређује енергетика и коришћење обновљивих извора енергије.

II. НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА К-П

Регистар купаца–произвођача

Члан 3.

Регистар К-П је евиденција купаца – произвођача чији су производни објекти прикључени на преносни, дистрибутивни или затворени дистрибутивни систем.

Обвезници уноса података

Члан 4.

Обвезници уноса података у Регистар К-П су надлежни оператори система на који је објекат купца – произвођача прикључен, у складу са законом којим се уређују обновљиви извори енергије.

Упис и брисање података

Члан 5.

Упис у Регистар К-П врши надлежни оператор система одмах, а најкасније у року од пет дана од дана прикључења објекта купца – произвођача на електроенергетски систем.

Упис

Члан 6.

Обвезници уноса података у Регистар К-П уписују податке у складу са одредбама чл. 6–13. овог правилника.

Брисање

Члан 7.

Обвезник уноса података премешта податке из Регистра К-П у засебну интерну базу података Обвезника уноса, ако су подаци престали да важе, ако су престали да испуњавају услове на основу којих је извршен њихов упис у Регистар К-П, односно када је објекат купца – произвођача искључен у складу са законом којим се уређује област енергетике.

Премештање података се спроводи тако што се подаци о купцима – произвођачима премештају у засебну интерну базу Обвезника уноса заштићени од незаконите и недозвољене обраде и случајног губитка, са правом чувања у року од десет година.

По протеку рока од десет година од дана премештања података из Регистра К-П у засебну интерну базу података Обвезника уноса, подаци се трајно бришу.

III. УНОС ПОДАТАКА

Подаци о купцима – произвођачима прикљученим на преносни, дистрибутивни и затворени дистрибутивни систем

Члан 8.

Подаци о личном имену и пребивалишту, односно називу, правној форми и седишту купца – произвођача, који се уписују у Регистар К-П су:

1. подаци о купцу – произвођачу из категорије домаћинства, који се састоје од имена, презимена и пребивалишта;

2. подаци о купцу – произвођачу из категорије стамбена заједница, који се састоје од пословног имена, пребивалишта и матичног броја;

3. подаци о управнику купца – произвођача из категорије стамбена заједница, који се састоје од:

1) за физичка лица – имена, презимена и пребивалишта,

2) за правна лица – пословног имена, адресе седишта и матичног броја.

4. подаци о купцу – произвођачу из категорије купца – произвођача који није домаћинство или стамбена заједница, који се састоје од:

1) за физичка лица – имена, презимена и пребивалишта,

2) за правна лица – пословног имена, адресе седишта и матичног броја.

Подаци о врсти купца – произвођача

Члан 9.

Подаци о врсти купца – произвођача који се уписују у Регистар К-П су подаци о категорији купца – произвођача, која може бити:

1. домаћинство;

2. стамбена заједница;

3. купац–произвођач који није домаћинство или стамбена заједница.

Подаци о врсти производног објекта

Члан 10.

Подаци о врсти производног објекта купца – произвођача који се уписују у Регистар К-П су подаци о врсти производног објекта који користи обновљиве изворе енергије, који може бити:

1. хидроелектрана;

2. електрана на биомасу;

3. електрана на биогас;

4. ветроелектрана;

5. соларна електрана;

6. геотермална електрана;

7. електрана на биоразградиви отпад;

8. електрана на депонијски гас;

9. електрана на гас из постројења за третман комуналних отпадних вода и

10. електрана која користи друге обновљиве изворе енергије.

Подаци о локацији производног објекта

Члан 11.

Подаци о локацији производног објекта купца – произвођача, који се уписују у Регистар К-П су подаци о локацији који се састоје од назива јединице локалне самоуправе, адресе, катастарске општине и катастарске парцеле.

Подаци о инсталисаној снази производног објекта

Члан 12.

Подаци о инсталисаној снази производног објекта купца – произвођача, који се уписују у Регистар К-П су подаци о инсталисаној снази производног објекта (у kW).

Подаци о одобреној снази прикључка објекта купца – произвођача

Члан 13.

Подаци о одобреној снази прикључка објекта купца – произвођача, који се уписују у Регистар К-П су подаци о идентификационом броју мерног места и одобреној снази прикључка (у kW).

Процена произведене електричне енергије у производном објекту купца – произвођача

Члан 14.

Надлежни оператор система треба да по истеку текуће године изврши процену произведене електричне енергије у сваком појединачном производном објекту купца – произвођача који је прикључен на његов систем и да податке достави Министарству надлежном за послове рударства и енергетике (у даљем тексту: Министарство) до 1. марта наредне године, у складу са законом којим се уређује коришћење обновљивих извора енергије.

Надлежни оператор система врши процену произведене електричне енергије у производном објекту купца – произвођача на основу података о испорученој електричној енергији купца – произвођача и Прилога 1. – Методологије за процену произведене електричне енергије у производном објекту купца – произвођача, који је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део, изузев у случају купца – произвођача који је стамбена заједница за које се процена не врши, већ се користе измерени подаци о производњи производног објекта.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Надлежни оператор система у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника именује лице које ће бити задужено за успостављање и вођење Регистра К-П.

У случају промене лица из става 2. овога члана, надлежни оператор система у року од седам дана од дана настанка такве промене обавештава Министарство.

Ступање на снагу

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00133/2021-10

У Београду, 14. фебруара 2022. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПРОИЗВЕДЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПРОИЗВОДНОМ ОБЈЕКТУ КУПЦА–ПРОИЗВОЂАЧА

1. Министарство одређује просечно ефективно време рада по врстама електрана на основу података о годишњој производњи повлашћених произвођача којима је статус трајао најмање током читаве календарске године, достављених од овлашћене уговорне стране и гарантованог снабдевача, за годину у којој се врши процена.

2. Министарство просечно ефективно време рада по врстама електрана доставља операторима система најкасније до 10. фебруара текуће године за претходну.

3. Ефективно време рада електране, којој је статус повлашћеног произвођача трајао најмање током читаве календарске године за коју се врши процена, је количник произведене електричне енергије у години за коју се врши процена, и одобрене снаге те електране.

где је:

Eh – ефективно време рада електране повлашћеног произвођача

P – произведена електрична енергија током календарске године

O – одобрена снага електране повлашћеног произвођача

4. Просечно ефективно време рада исте врсте електране повлашћеног произвођача којима је статус трајао најмање током читаве календарске године за коју се врши процена, одређује се као аритметичка средина ефективног времена рада исте врсте електрана, према следећој формули:

где је:

– просечно ефективно време рада исте врсте електрана повлашћених произвођача

– укупно ефективно време рада исте врсте електрана повлашћених произвођача

n – број електрана исте врсте

5. Надлежни оператор система врши процену произведене електричне енергије у објекту купца–произвођача (у kWh) тако што се одобрена снага производног објекта купца–произвођача (у kW) множи са просечним ефективним временом рада исте врсте електране повлашћених произвођача (у h).