Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији може да изводи за:

1) Српски језик и књижевност:

(1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(4) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(5) професор југословенске књижевности и српског језика;

(6) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(7) професор српског језика и књижевности;

(8) професор српске књижевности и језика;

(9) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(10) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(11) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(12) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(13) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности);

(14) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(15) мастер професор предметне наставе;

(16) мастер професор књижевности и језика (србиста).

Лице из тачке 1) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

2) Језик националне мањине:

(1) Албански језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за албански језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Албански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Албански језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(2) Бугарски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Бугарски језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Бугарски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(3) Мађарски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Мађарски језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Мађарски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(4) Русински језик и књижевност:

– професор русинског језика и књижевности;

– професор руског или српскохрватског језика и књижевности са провером знања русинског језика на одговарајућој високошколској установи;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Русински језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Русински језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(5) Румунски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за румунски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Румунски језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Румунски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(6) Словачки језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за словачки језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Словачки језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Словачки језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(7) Хрватски језик и књижевност:

– професор хрватског језика и књижевности;

– професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

– дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

– професор југословенске књижевности и српскохрватског језика;

– професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

– професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(8) Босански језик и књижевност

– професор српског језика и књижевности;

– професор босанског језика и књижевности;

– професор босанског и српског језика;

– професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;

– професор српске књижевности и језика;

– професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

– професор за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

– професор за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

– професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

– професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;

– професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

– професор за југословенску и општу књижевност;

– професор југословенске књижевности са страним језиком;

– професор босанског језика и књижевности и српског језика и књижевности;

– дипломирани филолог мастер (босански језик и књижевност и српски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 2) подтачке (9) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

(9) Турски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог турског језика и књижевности са оријенталном филологијом;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Турски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

3) Српски као нематерњи језик

(1) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу на мађарском, русинском и румунском језику;

(2) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине;

(3) дипломирани филолог србиста (српски језик и лингвистика) – мастер;

(4) професор српског језика и књижевности;

(5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;

(6) професор српске књижевности и језика;

(7) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима;

(10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

(13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;

(14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

(15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност;

(16) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(19) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(20) мастер професор предметне наставе.

Лице из става 1. подтачка (3) обавезнo је да положи испите из: Методике са основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и Српског језика у контексту са мађарским или словачким језиком.

Лица из става 1. подтач. (4)–(21) ове тачке у обавези су да положе испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српског језика у контакту са мађарским, односно словачким језиком (за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине.

Лице из подтачке (3) ове тачке које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика; Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом.

4) Страни језик

(1) Енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– професор енглеског језика и књижевности и италијанског језика и књижевности;

– професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

– дипломирани филолог англиста;

– дипломирани професор енглеског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачке (1) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика; Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом.

(2) Француски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

– професор француског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачке (2) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом.

(3) Руски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;

– професор руског језика и књижевности;

– мастер професор слависта – руски језик и књижевност;

– професор пољског језика и књижевности и руског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачке (3) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Руски језик и књижевност; Руски језик и књижевност.

(4) Немачки језик:

– професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

– професор немачког језика и књижевности;

– професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачке (4) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик.

(5) Италијански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

– професор италијанског језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачке (5) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Италијанистика; Италијански језик и књижевност.

(6) Шпански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;

– професор шпанског језика и хиспанских књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачке (6) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Шпански језик, хиспанске књижевности и културе; Шпански језик и хиспанске књижевности; Шпански језик и књижевност.

5) Латински језик:

(1) професор класичне филологије;

(2) дипломирани класични филолог;

(3) мастер класични филолог.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Латински језик може да изводи и:

– професор, односно дипломирани филолог који је положио испит из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра;

– мастер филолог који је положио испит из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра;

– мастер професор језика и књижевности који је положио испит из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра.

6) Социологија:

(1) професор социологије, односно дипломирани социолог;

(2) мастер социолог;

(3) мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије социологије.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Социологија може да изводи и:

– професор социологије и филозофије;

– професор филозофије и социологије;

– дипломирани политиколог (сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад);

– мастер политиколог (претходно завршене основне академске студије социологије, или основне академске студије политикологије – сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад).

7) Психологија:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) дипломирани психолог – мастер;

(5) мастер психолог;

(6) мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 7) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије психологије.

8) Филозофија:

(1) професор филозофије, односно дипломирани филозоф;

(2) мастер филозоф;

(3) дипломирани професор филозофије;

(4) мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 8) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије филозофије.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Филозофија може да изводи и:

– професор филозофије и социологије.

9) Историја:

(1) професор историје;

(2) дипломирани историчар;

(3) дипломирани историчар – мастер;

(4) мастер историчар;

(5) мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 9) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије историје.

10) Географија:

(1) професор географије;

(2) дипломирани географ;

(3) дипломирани географ – просторни планер;

(4) дипломирани професор географије – мастер;

(5) мастер географ;

(6) мастер професор географије;

(7) дипломирани географ – мастер.

Лице из тачке 10) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије.

11) Биологија:

(1) професор биологије;

(2) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(3) дипломирани биолог;

(4) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(5) дипломирани професор биологије;

(6) дипломирани биолог – мастер;

(7) дипломирани биолог заштите животне средине;

(8) мастер биолог;

(9) мастер професор биологије;

(10) дипломирани професор биологије – мастер.

Лице из тачке 11) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије биoлогије.

12) Математика:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене;

(4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику;

(5) дипломирани математичар – информатичар;

(6) дипломирани математичар – професор математике;

(7) дипломирани математичар за математику економије;

(8) професор математике и рачунарства;

(9) дипломирани математичар – астроном;

(10) дипломирани математичар – теоријска математика;

(11) дипломирани математичар – примењена математика;

(12) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије);

(13) дипломирани информатичар;

(14) дипломирани професор математике – мастер;

(15) дипломирани математичар – мастер;

(16) дипломирани инжењер математике – мастер (са изборним предметом основи геометрије);

(17) професор математике – теоријско усмерење;

(18) професор математике – теоријски смер;

(19) мастер математичар;

(20) мастер професор математике;

(21) дипломирани професор математике и рачунарства – мастер из области математичких наука;

(22) мастер математичар – професор математике;

(23) мастер инжењер примењене математике.

Лице из тачке 12) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).

13) Физика:

(1) професор физике;

(2) дипломирани физичар;

(3) дипломирани астрофизичар;

(4) дипломирани физичар за општу физику;

(5) дипломирани физичар за примењену физику;

(6) дипломирани физичар – информатичар;

(7) професор физике за средњу школу;

(8) дипломирани физичар – истраживач;

(9) дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику;

(10) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

(11) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(12) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(13) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(14) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(15) дипломирани професор физике – мастер;

(16) дипломирани физичар – мастер;

(17) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(18) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;

(19) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(20) мастер физичар;

(21) мастер професор физике.

Лице из тачке 13) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– дипломирани астроном, астрофизички смер.

14) Хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани хемичар опште хемије;

(4) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(5) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(6) дипломирани професор хемије – мастер;

(7) дипломирани хемичар – професор хемије;

(8) дипломирани хемичар – мастер;

(9) мастер хемичар;

(10) мастер професор хемије.

Лице из тачке 14) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије хемије.

15) Рачунарство и информатика

(1) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(2) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(4) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(5) дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;

(6) дипломирани инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;

(7) дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за управљање квалитетом;

(8) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

(9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;

(10) дипломирани информатичар;

(11) дипломирани информатичар – пословна информатика;

(12) дипломирани информатичар – професор информатике;

(13) дипломирани информатичар – мастер;

(14) дипломирани професор информатике – мастер;

(15) дипломирани информатичар – мастер пословне информатике;

(16) дипломирани инжењер организационих наука – мастер, студијски програм Информациони системи и технологије;

(17) мастер математичар;

(18) мастер информатичар;

(19) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(20) мастер инжењер информационих технологија;

(21) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(22) мастер професор информатике и математике;

(23) мастер инжењер софтвера;

(24) мастер инжењер информационих технологија и система;

(25) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Лице из тачке 15) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1, 3. и 4. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика могу да изводе и лица која су стекла стручни назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија имају положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

Испуњеност услова из ст. 3–5. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма.

16) Музичка култура:

(1) академски музичар;

(2) дипломирани музичар (сви смерови);

(3) дипломирани музиколог;

(4) дипломирани музички педагог;

(5) дипломирани музичар за медијску област;

(6) професор солфеђа и музичке културе;

(7) професор музичке културе;

(8) професор музичког васпитања;

(9) дипломирани етномузиколог;

(10) дипломирани музичар – педагог;

(11) мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог; етномузиколог; музиколог; музички теоретичар);

(12) мастер музички уметник (сви професионални статуси);

(13) мастер композитор;

(14) дипломирани трубач;

(15) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

17) Ликовна култура:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) професор или дипломирани историчар уметности;

(13) дипломирани сликар;

(14) дипломирани вајар;

(15) дипломирани графичар;

(16) дипломирани графички дизајнер;

(17) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(18) дипломирани сликар зидног сликарства;

(19) лице са завршеним факултетом ликовних уметности (по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године);

(20) лице са завршеним факултетом примењених уметности (по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године);

(21) мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(22) мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(23) мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(24) мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(25) мастер историчар уметности (завршене основне академске студије из области историје уметности);

(26) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

18) Физичко и здравствено васпитање:

(1) професор физичког васпитања;

(2) дипломирани педагог физичке културе;

(3) професор физичке културе;

(4) професор физичког васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске гране;

(5) професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације;

(6) професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут;

(7) дипломирани професор физичког васпитања и спорта – мастер;

(8) дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије – мастер;

(9) мастер професор физичког васпитања и спорта;

(10) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије;

(11) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(12) мастер спортске и терапијске физичке активности (претходно завршене основне академске студије из области физичког васпитања и спорта).

Лице из тачке 18) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области физичког васпитања и спорта.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из изборних програма може да изводи:

1) Верска настава:

(1) Православни катихизис (веронаука)

– лице које је завршило богословски факултет;

– лице које је завршило духовну академију;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(2) Исламска вјеронаука (илмудин)

– лице које је завршило исламски факултет;

– лице са завршеним факултетом које је претходно завршило медресу (средњу верску школу);

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(3) Католички вјеронаук

– дипломирани теолог;

– дипломирани катехета;

– теолог – катехета;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(4) Евангеличко-лутерански вјеронаук словачке евангеличке цркве а.в.

– лице које је завршило теолошки факултет;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(5) Верско васпитање Реформатске хришћанске цркве

– лице које је завршило теолошки факултет;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(6) Хришћанска етика Евангеличке хришћанске цркве а.в.

– лице које је завршило теолошки факултет;

– лице које је завршило теолошко-катехетски факултет;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(7) Веронаука – Јудаизам

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

2) Грађанско васпитање:

(1) лице које испуњава услове за наставника гимназије;

(2) лице које испуњава услове за стручног сарадника гимназије.

Лица из става 1. ове тачке могу да изводе наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи.

3) Образовање за одрживи развој:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Биологија, Географија, Хемија и Физика, у складу са овим правилником;

(2) лице које испуњава услове за извођење наставе из стручних предмета у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (област Економија) у складу са чланом 3. тач. 1) и 2) правилника који прописује степен и врсту образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација.

4) Примењене науке

Примењене науке 1:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Физика, Хемија, Биологија и Географија у складу са овим правилником.

5) Појединац, група, друштво:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Историја, Социологија, Психологија и Филозофија у складу са овим правилником;

(2) лице које испуњава услове за педагога и психолога у складу са овим правилником.

6) Здравље и спорт:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Физичко васпитање, Психологија, Биологија у складу са овим правилником;

(2) лице које испуњава услове за педагога и психолога у складу са овим правилником.

7) Језик, медији и култура:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност за припаднике националних мањина, Страни језик, Психологија, Социологија и Латински језик у складу са овим правилником.

8) Уметност и дизајн:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Ликовна култура, Музичка култура и Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност за припаднике националних мањина у складу са овим правилником.

9) Религије и цивилизације:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Социологија, Филозофија, Историја и Географија у складу са овим правилником;

(2) мастер политиколог, са завршеним мастер студијским програмом Политиколошке студије религије и претходно завршеним основним академским студијама политикологије.

10) Економија и бизнис:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из стручних предмета у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (област Економија) у складу са чланом 3. тач. 1) и 2) правилника који прописује степен и врсту образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација.

11) Основи геополитике:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Социологија, Филозофија, Историја и Географија у складу са овим правилником.

12) Примењене науке 2:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Физика и Рачунарство и информатика у складу са овим правилником;

(2) лице које испуњава услове за извођење наставе из стручних предмета у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство (грађевинска група предмета), у складу са чланом 3. тачка 1) правилника који прописује степен и врсту образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство;

(3) лице које испуњава услове за извођење наставе из стручних предмета у стручним школама у подручју рада Електротехника (електротехничка група предмета) у складу са чланом 3. тачка 1) правилника који прописује степен и врсту образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника;

(4) лице које испуњава услове за извођење наставе из стручних предмета у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (машинска група предмета) у складу са чланом 3. тачка 7) правилника који прописује степен и врсту образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала.

13) Савремене технологије:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Математика, Физика и Рачунарство и информатика у складу са овим правилником;

(2) лице које испуњава услове за извођење наставе из стручних предмета у стручним школама у подручју рада Електротехника (електротехничка група предмета) у складу са чланом 3. тачка 1) правилника који прописује степен и врсту образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника;

(3) лице које испуњава услове за извођење наставе из стручних предмета у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (машинска група предмета) у складу са чланом 3. тачка 7) правилника који прописује степен и врсту образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала.

14) Методологија научног истраживања:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Филозофија, Социологија, Психологија, Биологија, Хемија, Физика, Математика, Историја, Географија, у складу са овим правилником.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији за ученике са посебним способностима за филолошке науке може да изводи:

1) Српски језик:

(1) професор српског језика и књижевности;

(2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;

(3) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(4) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(5) професор српског језика и српске књижевности;

(6) професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

(7) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;

(8) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

(9) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(10) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(11) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(12) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).

Лице из тачке 1) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

2) Књижевност:

(1) професор српске књижевности и језика;

(2) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(4) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(5) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима;

(7) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност;

(9) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(10) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(11) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Филологија, модул Српски језик и компаративна књижевност);

(12) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Филологија, модул Српски језик и компаративна књижевност).

Лице из тачке 2) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

3) Шпански језик:

(1) лица из члана 2, став 1. тачка 4) подтачка (6).

4) Кинески језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог кинеског језика и књижевности,

(2) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Кинески језик);

(3) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Кинески језик и књижевност).

Лице из тачке 4) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Оријентални језици, књижевности и културе, примарни језик, односно главни предмет Кинески језик и књижевност.

5) Јапански језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог јапанског језика и књижевности;

(2) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Јапански језик);

(3) мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Јапански језик и књижевност).

Лице из тачке 5) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Оријентални језици, књижевности и културе, примарни језик, односно главни предмет Јапански језик и књижевност.

6) Италијански језик:

(1) лице из члана 2. став 1. тачка 4) подтачка (5) овог правилника.

7) Норвешки језик:

(1) професор, односно дипломирани филолог скандинавских језика и књижевности;

(2) мастер филолог (студијски програм Скандинавски језици; студијски програм или главни предмет, односно примарни језик Норвешки језик и књижевност);

(3) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно примарни језик Норвешки језик и књижевност).

Лице из тачке 6) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Скандинавски језици, књижевности и културе, примарни језик, односно главни предмет Норвешки језик и књижевност.

8) Класични грчки језик:

(1) професор класичне филологије;

(2) дипломирани класични филолог;

(3) мастер класични филолог.

9) Основи класичних наука:

(1) професор класичне филологије;

(2) дипломирани класични филолог;

(3) мастер класични филолог.

10) Увод у општу лингвистику:

(1) професор српског језика и књижевности;

(2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;

(3) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(4) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(5) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(6) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).

Лице из тачке 10) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

11) Основи превођења:

(1) професор, односно дипломирани филолог за одговарајући страни језик;

(2) мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет, односно профил);

(3) мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет, односно профил).

Лице из тачке 11) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, одговарајући студијски програм или главни предмет, односно профил.

12) Реторика и беседништво:

(1) професор опште књижевности и теорије књижевности;

(2) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(3) професор класичне филологије;

(4) дипломирани класични филолог.

13) Латински језик

Латински језик са елементима класичне цивилизације:

(1) лице из члана 2. тачка 5) овог правилника.

14) Устав и права грађана:

(1) дипломирани правник;

(2) професор социологије, односно дипломирани социолог;

(3) дипломирани политиколог (сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад);

(4) професор социологије и филозофије;

(5) професор филозофије и социологије;

(6) мастер правник;

(7) мастер професор предметне наставе;

(8) мастер социолог;

(9) мастер политиколог.

Лице из тачке 14) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области права, социологије, или политикологије (основне академске студије политикологије – сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад).

Члан 5.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији за ученике са посебним способностима за математику може да изводи:

1) Анализа са алгебром:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани математичар – смер теоријска математика и примене;

(4) дипломирани математичар – професор математике;

(5) дипломирани математичар – астроном;

(6) дипломирани математичар – теоријска математика;

(7) професор математике – теоријско усмерење;

(8) професор математике – теоријски смер;

(9) дипломирани професор математике – мастер;

(10) дипломирани математичар – мастер;

(11) мастер математичар;

(12) мастер професор математике.

Лице из тачке 1) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијском програму Математика.

2) Геометрија:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани математичар – смер теоријска математика и примене;

(4) дипломирани математичар – професор математике;

(5) дипломирани математичар – астроном;

(6) дипломирани математичар – теоријска математика;

(7) професор математике – теоријско усмерење;

(8) професор математике – теоријски смер;

(9) дипломирани професор математике – мастер;

(10) дипломирани математичар – мастер;

(11) мастер математичар;

(12) мастер професор математике.

Лице из тачке 2) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијском програму Математика.

3) Линеарна алгебра и аналитичка геометрија:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани математичар – смер теоријска математика и примене;

(4) дипломирани математичар – професор математике;

(5) дипломирани математичар – астроном;

(6) дипломирани математичар – теоријска математика;

(7) професор математике – теоријско усмерење;

(8) професор математике – теоријски смер;

(9) дипломирани професор математике – мастер;

(10) дипломирани математичар – мастер;

(11) мастер математичар;

(12) мастер професор математике.

Лице из тачке 3) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијском програму Математика.

4) Вероватноћа и математичка статистика:

(1) дипломирани математичар – смер вероватноћа и статистика;

(2) професор математике;

(3) дипломирани математичар;

(4) дипломирани математичар – смер теоријска математика и примене;

(5) дипломирани математичар – професор математике;

(6) дипломирани математичар – астроном;

(7) дипломирани математичар – теоријска математика;

(8) професор математике – теоријско усмерење;

(9) професор математике – теоријски смер;

(10) дипломирани професор математике – мастер;

(11) дипломирани математичар – мастер;

(12) мастер математичар;

(13) мастер професор математике.

Лице из тачке 4) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијском програму Математика.

5) Нумеричка математика:

(1) дипломирани математичар смер нумеричка математика и оптимизација;

(2) професор математике;

(3) дипломирани математичар;

(4) дипломирани математичар – смер теоријска математика и примене;

(5) дипломирани математичар – професор математике;

(6) дипломирани математичар – астроном;

(7) дипломирани математичар – теоријска математика;

(8) професор математике – теоријско усмерење;

(9) професор математике – теоријски смер;

(10) дипломирани професор математике – мастер;

(11) дипломирани математичар – мастер;

(12) мастер математичар;

(13) мастер професор математике.

Лице из тачке 5) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијском програму Математика.

6) Рачунарство и информатика

Програмирање и програмски језици

Напредне технике програмирања:

(1) лица из члана 2. тачка 16) подтач. (1)-(21) овог правилника.

7) Астрономија:

(1) дипломирани математичар – смер астрономија;

(2) дипломирани астрофизичар;

(3) мастер астроном;

(4) мастер математичар;

(5) мастер физичар.

Лице из тачке 6) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика; студијског програма Математика, модул Астрономија; или студијског програма из области физичких наука. Лица која су завршила основне студије из области физичких наука морају имати положен испит Астрофизика са астрономијом или Основе астрофизике.

Члан 6.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да изводи:

1) Дискретна математика:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Математика у складу са овим правилником;

2) Примена рачунара

Програмирање

Рачунарски системи

Оперативни системи и рачунарске мреже

Објектно оријентисано програмирање

Базе података

Програмске парадигме

Веб програмирање:

(1) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(2) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(4) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(5) дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;

(6) дипломирани инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;

(7) дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;

(8) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

(9) дипломирани информатичар;

(10) дипломирани информатичар – пословна информатика;

(11) дипломирани информатичар – професор информатике;

(12) дипломирани информaтичар – мастер;

(13) дипломирани професор информатике – мастер;

(14) дипломирани информатичар – мастер пословне информатике;

(15) мастер математичар;

(16) мастер информатичар;

(17) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(18) мастер инжењер информационих технологија;

(19) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(20) мастер професор информатике и математике.

Лице из тачке 2) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру завршених основних студија, положено најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно програмирање) и најмање три предмета из области Математика, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Примена рачунара, Програмирање, Рачунарски системи, Оперативни системи и рачунарске мреже, Објектно оријентисано програмирање, Базе података, Програмске парадигме, Веб програмирање може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Испуњеност услова из става 3. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма.

Члан 7.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији за ученике са посебним способностима за физику може да изводи:

1) Основе механике и термодинамике

Електромагнетизам и оптика

Рачунски практикум

Лабораторијски практикум

Механика са теоријом релативности

Физика атома и молекула

Основе физике чврстог стања и физичка електроника

Моделовање у физици

Физика микросвета:

(1)лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Физика у складу са овим правилником.

2) Основе астрофизике и астрономије:

(1) дипломирани математичар – смер астрономија;

(2) дипломирани астрофизичар;

(4) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;

(5) мастер математичар;

(6) мастер физичар;

(7) мастер астроном.

Лице из тачке 2) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика; студијског програма Математика, модул Астрономија; или студијског програма из области физичких наука. Лица која су завршила основне студије из области физичких наука морају имати положен испит Астрофизика са астрономијом или Основе астрофизике.

Члан 8.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност може да изводи за:

1) Сценске уметности:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Српски језик и књижевност, у складу са овим правилником;

(2) лице са завршеним студијама из области драмских уметности по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;

(3) мастер драмски уметник, са претходно стеченим стручним називом дипломирани драмски уметник.

2) Аудио-визуелне уметности:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Ликовна култура, у складу са овим правилником;

(2) лице са завршеним студијама из области аудио-визуелних уметности по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;

(3) мастер драмски и аудио-визуелни уметник, са претходно стеченим стручним називом дипломирани драмски и аудио-визуелни уметник.

Члан 9.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији за ученике са посебним способностима за спорт може да изводи:

1) Спорт и здравље

Спорт и тренинг

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Физичко и здравствено васпитање, у складу са овим правилником.

Члан 10.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији за ученике са посебним способностима за биологију и хемију може да изводи:

1) Примењене науке:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Физика, Хемија, Биологија и Географија у складу са овим правилником.

Члан 11.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназији за ученике са посебним способностима за географију и историју може да изводи:

1) Језик, медији и култура:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност за припаднике националних мањина, Страни језик, Психологија, Социологија и Латински језик у складу са овим правилником.

2) Основи геополитике:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Социологија, Филозофија, Историја и Географија у складу са овим правилником.

Члан 12.

Послове стручног сарадника којима се доприноси остваривању образовно-васпитног рада може да обавља:

1) Педагог:

(1) дипломирани педагог;

(2) професор педагогије;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) дипломирани педагог – мастер;

(5) мастер педагог.

Лица из тачке 1) овог члана које је стекло академски назив мастер мора имати претходно завршене основне академске студије педагогије.

2) Психолог:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) дипломирани психолог, смер школско-клинички;

(5) дипломирани психолог – мастер;

(6) мастер психолог.

Лице из тачке 2) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије психологије и најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

Испуњеност услова из тачке 2) став 2. овог члана доказује се потврдом издатом од стране високошколске установе.

3) Библиотекар:

(1) професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за библиотекарство;

(2) дипломирани библиотекар – информатичар;

(3) професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и теорију књижевности;

(4) лице које испуњава услове за наставника гимназије, односно стручног сарадника – педагога или психолога;

(5) професор народне одбране;

(6) професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

(7) професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;

(8) дипломирани компаративиста и библиотекар;

(9) мастер библиотекар – информатичар;

(10) мастер филолог (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика);

(11) мастер професор језика и књижевности (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика);

(12) професор српске књижевности и језика.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, послове библиотекара може да обавља и:

– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска књижевност, Филологија, модул Српски језик и компаративна књижевност).

Лица из става 2. ове тачке која су стекла академско звање мастер професор језика и књижевности морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика; Језик, књижевност, култура (предмет/профил Библиотекарство и информатика са страним језиком) и имају обавезу да у року од три године од дана заснивања радног односа на месту стручног сарадника-библиотекара савладају обуку за школског библиотекара у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој запослених у образовању.

Ради остваривања програма у школи, додатну подршку и стручне послове може да обавља и:

1) Социјални радник:

(1) дипломирани социјални радник;

(2) мастер социјални радник.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, послове социјалног радника може да обавља и:

– дипломирани социолог, односно професор социологије.

2) Дефектолог:

(1) Сурдопедагог:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха;

– дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха;

– дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације глувих и наглувих особа;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације глувих и наглувих особа;

– мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијамa завршио модул сметње и поремећаји слуха;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(2) Тифлолог:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида;

– дипломирани дефектолог – тифлолог;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјалнe едукацијe и рехабилитацијe особа са оштећењем вида;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(3) Соматопед:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(4) Специјални педагог:

– дипломирани специјални педагог;

– професор, односно дипломирани дефектолог за друштвену самозаштиту и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(5) Логопед:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом са сметњама у говору;

– дипломирани дефектолог – логопед;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Логопедије;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Логопедије;

– мастер логопед;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер логопедија;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(6) Олигофренопедагог:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју;

– дипломирани дефектолог – олигофренолог;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехaбилатора за вишеструку ометеност;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

4) Андрагог:

(1) професор андрагогије;

(2) дипломирани андрагог;

(3) дипломирани андрагог – мастер;

(4) мастер андрагог.

5) Здравствени радник:

(1) доктор медицине;

(2) доктор стоматологије.

Члан 13.

Послове васпитача у школи са домом може да изводи:

1) лице које испуњава услове за наставника средње школе.

Члан 14.

Послове помоћног наставника може да обавља:

1) Биологија:

(1) техничар биотехничког смера природно-техничке струке;

(2) сарадник у природним наукама природно-математичке струке.

2) Физика:

(1) техничар физичко-техничког смера природно-техничке струке;

(2) сарадник у природним наукама природно-математичке струке.

3) Хемија:

(1) техничар хемијско-техничког смера природно-техничке струке;

(2) сарадник у природним наукама природно-математичке струке.

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21).

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-19/2021-03

У Београду, 26. априла 2022. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.