Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хидрометеорологија

Члан 1.

Овим правилником утврђују се планови и програми наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хидрометеорологија за образовне профиле хидролошки техничар и метеоролошки техничар, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Програм језика националне мањине остварује се на основу Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 16/13, 5/14, 3/15, 11/16, 13/18, 15/19, 15/20 и 30/19 – др. пропис).

Члан 3.

Програм верске наставе остварује се на основу Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16).

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада природно-математичко („Просветни гласник”, бр. 3/93, 1/94 и 10/02 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 3/13, 11/13 и 14/13), у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовне профиле хидролошки техничар и метеоролошки техничар.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада природно-математичко за образовне профиле хидролошки техничар и метеоролошки техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-154/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 1