433

На основу члана 2. став 1. тачка 11а) и члана 53. став 1. тачка 5) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), члана 15. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 4. став 4. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20 и 1/21), на предлог Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

УПУТСТВО

о допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19

1. У Упутству о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 158/20, 2/21 и 4/21) у тачки 2. став 1. и тачки 7. став 1. после речи „Црне Горе” додају се речи „и Мађарске”.

2. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-0021/2021-01

У Београду, 3. фебруара 2021. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.