Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 6/18), после плана и програма наставе и учења за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар, додају се планови и програми наставе и учења за образовне профиле кулинарски техничар и трговински техничар, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам („Просветни гласник”, бр. 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02, 11/04, 11/06, 8/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/12, 8/13, 11/13, 14/13 и 8/14), у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовне профиле кулинарски техничар и трговински техничар.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовне профиле кулинарски техничар и трговински техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-152/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 1