Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

17

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника, и то за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у стручним школама у подручју рада Eлектротехника може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у подручју рада Електротехника може да изводи за:

1) Основе електротехнике

Електрична мерења

Електроника

Електроника I

Електроника и материјали

Примена рачунара у електротехници

Елементи аутоматизације

Мерења у аутоматици

Системи аутоматског управљања

Системи аутоматског управљања у СС техници

Основе аутоматског управљања

Станични сигнално-сигурносни уређаји

Пружни сигнално-сигурносни уређаји

Друмски СС уређаји

Информациони системи на железници

Електрична мерења и електроника

Нове технологије у аутомобилској индустрији

Aпликативни програми

Рачунарски хардвер

Техничка документација

Мрежна опрема

Информационо комуникационе технологије

Алати за обраду слике

Алати за обраду аудио и видео садржаја

Производња мултимедијалних садржаја

Примењена електроника

Софтверски алати у електроенергетици

Мерења електричних и неелектричних величина

Увод у архитектуру рачунара

Пословање у сервисима

Пројектно-техничка документација

Техничко цртање и документација

Софтверски алати

Цртање и симулација рада електронских кола

Увод у електронику и аутоматику

Елементи аутоматизације

Тестирање и дијагностика електронских склопова и уређаја

Електронски склопови

Управљање индустријским системима

Програмабилни логички контролери и SCADA системи

Увод у индустрију 4.0

Дигитално управљање електричним погонима

Вештачка интелигенција

Основе мултимедије* 

Мултимедија на интернету* 

Продукција мултимедијалних садржаја*:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(7) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(8) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(9) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(10) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

За предмете наведене у тачки 1) вежбе и наставу у блоку може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

Изузетно, за предмете наведене у тачки 1) и означене са *, у образовном профилу Техничар мултимедија, наставу може да изводи и:

(1) дипломирани примењени уметник у области графичког дизајна, анимације и фотографије

(2) дипломирани графички дизајнер

(3) дипломирани дизајнер графике 

(4) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна

(5) дипломирани уметник дигиталних медија

(6) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник

(7) мастер уметник дигиталних медија, претходно завршене основне академске студије у области дигиталних медија/графичког дизајна/медијске продукције

(8) мастер примењени уметник у области графичког дизајна, анимације и фотографије, претходно завршене основне академске студије у области дигиталних медија/графичког дизајна/медијске продукције

(9) мастер драмски и аудиовизуелни уметник (област монтаже или продукције), претходно завршене основне академске студије у области аудио-визуелне уметности

(10) мастер дизајнер у области аудио-визуелна технике, медијске продукције и медија у образовању, претходно завршене основне академске студије у области аудио-визуелне технике/графичког дизајна/медијске продукције

(11) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна претходно завршене основне академске студије у области графичког дизајна

За предмете наведене у тачки 1) и означене са * вежбе може да изводи и: 

(1) струковни мастер дизајнер, претходно завршене основне струковне студије у области дизајна

(2) струковни мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна, претходно завршене основне струковне студије у области графичког инжењерства и дизајна.

2) Техничко цртање

Техничко цртање са нацртном геометријом

Рачунарска графика и мултимедија

Увод у производне системе:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) професор електротехнике;

(6) дипломирани инжењер саобраћаја;

(7) професор машинства;

(8) професор механике;

(9) професор технике и информатике;

(10) дипломирани инжењер заштите на раду;

(11) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(12) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(13) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(14) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(15) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(16) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(17) дипломирани инжењер индустријске информатике;

(17) професор информатике;

(18) мастер професор технике и информатике;

(19) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(20) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области индустријског менаџмента или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(21) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(22) дипломирани машински инжењер.

За предмете наведене у тачки 2) вежбе и наставу у блоку може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

3) Електротехнички материјали

Технички материјали:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) дипломирани инжењер технологије, сви смерови осим текстилног и прехрамбеног;

(6) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(7) дипломирани инжењер машинства;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(9) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(10) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(11) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(12) дипломирани машински инжењер.

4) Електроника II

Дигитална електроника

Мерења у електроници

Микропроцесори са елементима програмирања

Рачунари и програмирање

Рачунари

Рачунари у системима управљања

Електронски медицински уређаји

Рачунарске мреже и комуникације

Програмабилни логички контролери

Микроконтролери

Рачунарски интерфејси

Микроконтролери и микрорачунари

Рачунарска логика

Рачунари у системима управљања

Рачунарски системи

Рачунарске мреже и интернет сервиси

Елементи аутоматизованих система (модул: Сензори и микроконтролери)

Индустријска роботика

Основе рачунарских мрежа

Пасивне и активне електронске компоненте

Роботика:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(2) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(3) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(4) дипломирани инжењер рачунарства;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови осим енергетског/електроенергетског;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације;

(8) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(10) дипломирани инжењер индустријске информатике;

(11) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(12) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим енергетике/електроенергетике или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(13) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

За предмете наведене у тачки 4) вежбе и наставу у блоку може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(2) струковни мастер инжењер мехатронике претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике.

Изузетно, уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу из предмета Програмабилни логички контролери може да изводи и лице са стеченим образовањем из подтач. (1)–(3), (5), (6) и (11)–(13) са завршеним основним студијама у области енергетике/електроенергетике, уколико је током студија положило најмање један предмет из области програмабилних логичких контролера.

5) Енергетска електроника

Електроника у енергетици

Управљање електронским претварачима снаге

Синтеза аутоматизованих система

Дигитално управљање електричним погонима:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) професор електротехнике, смер јаке струје;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и аутоматике;

(5) дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и аутоматике;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима области енергетике/електроенергетике;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми/смерови из области енергетике/електроенергетике.

За предмете наведене у тачки 5) вежбе и наставу у блоку може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

6) Мерења у електроенергетици

Електричне машине

Електричне машине са технологијом израде

Електрична опрема

Електромоторни погон

Електричне инсталације јаке струје

Електрични апарати и уређаји

Електричне мреже и постројења

Електричне мреже

Електрична постројења

Електричне инсталације и осветљење

Електричне инсталације

Електроенергетика

Стабилна постројења електровуче

Електричне машине са регулацијом електромоторног погона

Електричне машине са испитивањем

Електрични погон дизалица и лифтова

Електрична вуча

Електрично покретање

Управљање електромоторним погоном

Производња и пренос електричне енергије

Електротермички уређаји

Пројектовање електричних инсталација и осветљења

Обновљиви извори енергије

Електричне машине, апарати и уређаји

Електроопрема у индустрији

Нове технологије у термотехници

Електроенергетски водови

Апликативни програми за електричне инсталације

Електричне инсталације и уређаји

Електричне машине на возилима

Потрошачи и извори енергије

Дистрибутивне мреже и постројења

Системи управљања

Енергетска ефикасност и одрживи развој

Заштита енергетских постројења

Тржиште електричне енергије

Елементи управљања

Термички и расхладни уређаји

Напредне електроенергетске мреже

Увод у електроенергетику

Електроенергетска постројења

Основе система управљања

Кабловска техника

Термички расхладни уређаји

Електричне машине и погони

Електрични системи лифтова:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) професор електротехнике, смер јаке струје;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(6) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима области енергетике/електроенергетике;

(7) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми/смерови из области енергетике/електроенергетике;

За предмете из тачке 6) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

7) Основе телекомуникација

Теорија телекомуникација

Електрична мерења у телекомуникацијама

Телекомуникациона мерења

Кориснички програми за електронска кола

Обрада и пренос сигнала

Мерења у телекомуникацијама

Основе телекомуникационих мрежa:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(2) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(3) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из области енергетике;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

За предмете из тачке 7) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(2) струковни мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа.

8) Економика и организација предузећа:

(1) дипломирани економист/дипломирани економиста;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(4) дипломирани инжењер организационих наука – одсек за менаџмент;

(5) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије.

9) Предузетништво

Управљање пројектима

Пословне комуникације

Електронско пословање:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани економист/дипломирани економиста;

(4) дипломирани инжењер организације рада;

(5) професор електротехнике;

(6) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(7) дипломирани инжењер организационих наука – одсек за менаџмент;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(9) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(10) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(11) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(12) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије првог степена у области менаџмента;

(13) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(14) дипломирани инжењер менаџмента за индустријски менаџмент;

(15) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области индустријског менаџмента или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(16) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области индустријског менаџмента или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(17) дипломирани машински инжењер;

(18) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

За предмете из тачке 9) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства;

(2) струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

(3) струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства или претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства.

10) Визуелне комуникације

Фотографија и филм  

Естетика

Култура комуникације у медијима:

(1) дипломирани графичар;

(2) дипломирани графички дизајнер;

(3) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(4) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(5) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

(9) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре за примењену графику, дизајн графике, примењена графика или графика;

(10) дипломирани фотограф;

(11) дипломирани дизајнер графике – фотограф;

(12) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(13) дипломирани ликовни уметник – мастер-графичар;

(14) дипломирани примењени уметник – мастер (фотографија);

(15) дипломирани дизајнер – мастер (графички дизајн);

(16) дипломирани ликовни уметник – мастер – графичар;

(17) дипломирани академски графичар – мастер;

(18) мастер дизајнер – графички дизајнер; претходно завршене основне академске студије у области графичког дизајна;

(19) мастер примењени уметник; претходно завршене основне академске студије у области дигиталних медија/графичког дизајна/медијске продукције;

(20) мастер дизајнер; претходно завршене основне академске студије у области дигиталних медија/графичког дизајна/медијске продукције;

(21) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Ликовна култура.

(20) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области графичког дизајна;

(21) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области графичког дизајна;

(22) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна, претходно завршене основне академске студије у области графичког дизајна.

За предмете из тачке 10) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(22) струковни мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна, претходно завршене основне струковне студије у области графичког дизајна.

11) Основе машинства

Машинске инсталације са термодинамиком:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) професор машинства;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(5) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) дипломирани машински инжењер.

За предмете из тачке 11) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(9) струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

(10) струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства.

12) Мотори са унутрашњим сагоревањем

Моторна возила 1

Моторна возила 2

Ото мотори

Дизел мотори

Моторна возила:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер мотора и моторних возила;

(2) дипломирани инжењер машинства, смер производни;

(3) дипломирани инжењер машинства, смер за машинске конструкције и механизацију;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства или претходно завршене основне академске студије у области друмског и градског саобраћаја;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства или претходно завршене основне академске студије у области друмског и градског саобраћаја;

(8) дипломирани машински инжењер;

За предмете из тачке 12) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(9) струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

(10) струковни мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије у области друмског и градског саобраћаја.

13) Ото мотори (практична настава)

Дизел мотори (практична настава)

Моторна возила (практична настава):

(1) дипломирани инжењер машинства, смер мотора и моторних возила;

(2) дипломирани инжењер машинства, смер производни;

(3) дипломирани инжењер машинства, смер за машинске конструкције и механизацију;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) професор машинства;

(7) инжењер машинства;

(8) виши стручни радник машинске струке;

(9) наставник практичне наставе машинске струке;

(10) пети степен стручне спреме – металски радник;

(11) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(12) специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

(13) струковни инжењер машинства;

(14) машински инжењер;

(15) дипломирани машински инжењер.

14) Расхладни уређаји:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) професор електротехнике, смер јаке струје;

(4) дипломирани инжењер машинства, смер за термотехнику;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(8) дипломирани машински инжењер, смер за термотехнику;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми/смерови из области енергетике/електроенергетике;

За предмете из тачке 14) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

15) Кабловске и ваздушне ТК линије

Кабловске и ваздушне ТК мреже и инсталације

Телекомуникационе инсталације

Телекомуникациони системи

Високофреквенцијска електроника

Телекомуникациони водови и пренос

Електронски појачавачи

Дигиталне телекомуникације

Комутациона техника

Телекомуникационе мреже и терминали

Основе технике дигиталног преноса

Телекомуникациони водови

Системи преноса

Основе ТВ технике

Аудиотехника

Радиопријемници

Радиопредајници

Видео уређаји

Приступне мреже и уређаји

Техника дигиталног преноса

Бежичне комуникације

Електроакустика

Видеотехника

Примењена аудио и видео техника

Телекомуникационе линије

Приступне мреже и технологије

Оптичке приступне мреже и технологије

Оптичка транспортна мрежа

Мобилна телефонија

Системи у језгру мреже

Аудио и видео уређаји и системи

Аудио технологије*

Видео технологије*

Студијска и ванстудијска техника*:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

(3) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области електронике и телекомуникација.

За предмете из тачке 15) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(2) струковни мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа.

Изузетно, за предмете наведене у тачки 15) и означене са *, у образовном профилу Техничар мултимедија, наставу може да изводи и:

(1) дипломирани сниматељ, дипломирани филмски и телевизијски сниматељ;

(2) дипломирани примењени уметник у области графичког дизајна, анимације и фотографије;

(3) дипломирани графички дизајнер;

(4) дипломирани дизајнер графике;

(5) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(6) дипломирани уметник дигиталних медија;

(7) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(8) мастер уметник дигиталних медија, претходно завршене основне академске студије у области дигиталних медија/графичког дизајна/медијске продукције;

 (9) мастер примењени уметник у области графичког дизајна, анимације и фотографије, претходно завршене основне академске студије у области дигиталних медија/графичког дизајна/медијске продукције;

(10) мастер драмски и аудиовизуелни уметник (област монтаже или продукције), претходно завршене основне академске студије у области аудио-визуелне уметности;

(11) мастер дизајнер у области аудио-визуелна технике, медијске продукције и медија у образовању, претходно завршене основне академске студије у области аудио-визуелне технике/графичког дизајна/медијске продукције.

За предмете наведене у тачки 15) и означене са * вежбе може да изводи и:

(1) струковни мастер дизајнер, претходно завршене основне струковне студије у области дизајна;

(2) струковни мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна, претходно завршене основне струковне студије у области дизајна:

16) Програмирање

Програмирање 2

Основе програмирања

Веб дизајн*

Програмирање 2Д видео игара

Оперативни системи

Апликативни софтвер

Мрежни оперативни системи

Рачунарске мреже

Сервери

Администрирање рачунарских мрежа

Основе рачунарства у облаку

Програмирање мобилних уређаја

Заштита информационих система

Базе података

Компјутерска анимација*

Веб програмирање

Алати за управљање садржајем на интернету

3Д моделовање и анимација*

Објектно програмирање

Софтверски алати

Одржавање рачунарских система

Примењене информационе технологије

Основе веб дизајна

Основе веб програмирања

Управљање веб садржајем

Основе креирања рачунарских игара*:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике;

(4) професор информатике;

(5) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(6) дипломирани инжењер рачунарства;

(7) дипломирани математичар;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима;

(9) мастер математичар;

(10) мастер информатичар;

(11) мастер инжењер информационих технологија и система, претходно завршене основне академске студије у области информационих технологија и система или у области електротехнике и рачунарства;

(12) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (мастер студијски програми у области информационих система и технологијa или у области софтверског инжењерства и рачунарских наука), претходно завршене основне академске студије у области информационих система и технологија или у области електротехнике и рачунарства;

(13) дипломирани математичар – информатичар;

(14) професор математике и рачунарства;

(15) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(16) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(17) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

За предмете из тачке 16) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(2) струковни мастер инжењер информационих технологија и система, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства или претходно завршене основне струковне студије у области информационих технологија и система или претходно завршене основне струковне студије у области пројектовања и администрирања база података и мрежа;

(3) струковни мастер инжењер софтвера, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства или претходно завршене основне струковне студије у области информационих технологија и система или претходно завршене основне струковне студије у области развоја и анализе софтвера и апликација.

Лице из става 1, подтач. (8)–(17) и става 2, подтач. (1)–(3) која су стекла академско звање мастер или струковно звање мастер, мора да има, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

Изузетно, за предмете наведене у тачки 16) и означене са *, у образовном профилу Техничар мултимедија, наставу може да изводи и:

(1) дипломирани примењени уметник у области графичког дизајна, анимације и фотографије;

(2) дипломирани графички дизајнер;

(3) дипломирани дизајнер графике;

(4) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(5) дипломирани уметник дигиталних медија;

(6) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(7) мастер уметник дигиталних медија, претходно завршене основне академске студије у области дигиталних медија/графичког дизајна/медијске продукције;

(8) мастер примењени уметник у области графичког дизајна, анимације и фотографије, претходно завршене основне академске студије у области дигиталних медија/графичког дизајна/медијске продукције;

(9) мастер драмски и аудиовизуелни уметник (област монтаже или продукције), претходно завршене основне академске студије у области аудио-визуелне уметности;

(10) мастер дизајнер у области аудио-визуелна технике, медијске продукције и медија у образовању, претходно завршене основне академске студије у области аудио-визуелне технике/графичког дизајна/медијске продукције;

(11) мастер инжењер графичког дизајна, претходно завршене основне академске студије у области графичког дизајна.

Изузетно, за предмете наведене у тачки 16) и означене са * вежбе и наставу у блоку, у образовном профилу Техничар мултимедија, може да изводи и:

(1) струковни мастер дизајнер, претходно завршене основне струковне студије у области дизајна;

(2) струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна, претходно завршене основне струковне студије у области графичког дизајна.

17) Технологија производње конектора и прикључака:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) дипломирани инжењер машинства, смер производни;

(4) дипломирани инжењер металургије;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

За предмете из тачке 17) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

18) Технологија кабловске производње

Кабловске машине:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер машинства, смер производни;

(4) дипломирани инжењер металургије;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

За предмете из тачке 18) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(9) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

19) Електрични и електронски системи на возилима (теоријска настава)

Давачи и извршни елементи (теоријска настава)

Системи паљења ото мотора (теоријска настава)

Системи убризгавања ото мотора (теоријска настава)

Системи убризгавања дизел мотора (теоријска настава)

Системи стабилности (теоријска настава)

Системи безбедности и комфора (теоријска настава):

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(8) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

20) Електрични и електронски системи на возилима (практична настава):

Давачи и извршни елементи (практична настава)

Системи паљења ото мотора (практична настава)

Системи убризгавања ото мотора (практична настава)

Системи убризгавања дизел мотора (практична настава)

Системи стабилности (практична настава)

Системи безбедности и комфора (практична настава)

Електричне инсталације и уређаји (практична настава)

Електричне машине на возилима (практична настава):

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) инжењер електротехнике;

(6) инжењер електронике;

(7) виши стручни радник електротехничке струке;

(8) аутоелектричар – специјалиста;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(10) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(11) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства;

(13) електро инжењер;

(14) инжењер електротехнике за енергетику;

(15) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(16) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

21) Практична настава (за све образовне профиле четворогодишњег образовања у I разреду):

(1) за електро и за машинску праксу:

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани електротехнички инжењер;

– дипломирани инжењер електронике;

– професор електротехнике;

– инжењер електротехнике;

– инжењер електронике;

– виши стручни радник електротехничке струке;

– наставник практичне наставе електротехничке струке;

– пети степен стручне спреме електротехничке струке;

– дипломирани инжењер производног менаџмента;

– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима и стручним областима;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– виши стручни радник електроструке (електро одсек, смер електроника и телекомуникације);

– енергетичар за регулацију и управљање енергетским постројењима (пети степен);

– електро инжењер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

(2) за машинску праксу може да реализује и:

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– инжењер машинства;

– виши стручни радник машинске струке;

– наставник практичне наставе машинске струке;

– пети степен стручне спреме – металски радник;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– машински инжењер;

– виши стручни радник електроструке (електро одсек, смер електроника и телекомуникације);

– енергетичар за регулацију и управљање енергетским постројењима (пети степен);

– електро инжењер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани машински инжењер.

22) Практична настава (за све образовне профиле трогодишњег образовања у I разреду):

(1) за електро праксу:

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани електротехнички инжењер;

– дипломирани инжењер електронике;

– професор електротехнике;

– инжењер електротехнике;

– инжењер електронике;

– виши стручни радник електротехничке струке;

– наставник практичне наставе електротехничке струке;

– пети степен стручне спреме електротехничке струке;

– дипломирани инжењер производног менаџмента;

– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима и стручним областима;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– виши стручни радник електроструке (електро одсек, смер електроника и телекомуникације);

– енергетичар за регулацију и управљање енергетским постројењима (пети степен);

– електро инжењер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста електроенергетике;

– струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

(2) за машинску праксу:

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– инжењер машинства;

– виши стручни радник машинске струке;

– наставник практичне наставе машинске струке;

– пети степен стручне спреме – металски радник;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– машински инжењер;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– виши стручни радник електроструке (електро одсек, смер електроника и телекомуникације);

– енергетичар за регулацију и управљање енергетским постројењима (пети степен);

– електро инжењер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

– струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства или претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани машински инжењер.

23) Практична настава (за образовне профиле: електроинсталатер, електромонтер мрежа и постројења, електромеханичар за машине и опрему, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, електричар, електротехничар енергетике, електротехничар електромоторних погона, електротехничар за термичке и расхладне уређаје, електротехничар процесног управљања и електротехничар обновљивих извора енергије)

Сервисирање термичких и расхладних уређаја

Сервисирање клима уређаја:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) професор електротехнике, смер јаке струје;

(4) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(5) електротехнички инжењер железничке струке – енергетског смера;

(6) инжењер електротехнике, смер енергетски;

(7) виши стручни радник електротехничке струке, смер енергетски;

(8) пети степен стручне спреме енергетског смера;

(9) наставник практичне наставе електро струке;

(10) инжењер електротехнике за аутоматику;

(11) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике;

(12) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми из области енергетике;

(13) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области енергетике;

(14) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима из области енергетике или области електротехничко и рачунарско инжењерство;

(15) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроенергетика;

(16) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

24) Практична настава (за образовни профил израђивач каблова и прикључака):

(1) инжењер машинства, смер производни;

(2) инжењер машинства, смер процесног машинства;

(3) инжењер електротехнике, смер енергетски;

(4) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(5) виши стручни радник, смер металски;

(6) виши стручни радник, смер металуршки;

(7) виши стручни радник, смер електроенергетски;

(8) пети степен стручне спреме – електроенергетичар и израђивач каблова и прикључака;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике;

(10) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми из области енергетике;

(11) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(12) дипломирани инжењер машинства, студијски програми у области машинског инжењерства;

(13) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области енергетике;

(14) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима из области енергетике;

(15) специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

(16) струковни инжењер машинства, завршене струковне студије на студијским програмима из области машинског инжењерства;

(17) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроенергетика;

(18) машински инжењер;

(19) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(20) струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства.

25) Практична настава (за образовне профиле: електротехничар радио и видео технике, електротехничар електронике, електротехничар мултимедија, техничар мултимедија):

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

(3) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(4) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(5) инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(6) инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

(7) виши стручни радник електротехничке струке, смер електронике и телекомуникација;

(8) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима, осим из области енергетике/електроенергетике;

(10) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(11) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроника и рачунарство;

(13) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике.

26) Практична настава (за образовне профиле: помоћник монтера телекомуникационих мрежа, монтер телекомуникационих мрежа, електротехничар телекомуникација, техничар телекомуникационих технологија)

Сигнално телекомуникациони системи

Основе практичних вештина

Телекомуникационе мреже

Хибридни пословни комуникациони системи

IP пословни комуникациони системи

Контрола приступа

Системи паметних кућа

Системи техничке заштите

IP телефонија

Интерфонски системи

Системи видео надзора

Систем контроле приступа

Штампане плоче

Телекомуникационе линије (образовни профил Техничар телекомуникационих технологија):

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(3) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

(4) инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(5) виши стручни радник електротехничке струке, смер електронике и телекомуникација;

(6) електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже;

(7) електротехничар специјалиста за комутационе уређаје;

(8) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(10) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(11) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(13) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроника и рачунарство;

(14) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа;

(15) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(16) струковни мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа.

27) Практична настава (за образовне профиле: електротехничар аутоматике, електротехничар рачунара, електротехничар информационих технологија, електротехничар СС постројења, техничар електронике и аутоматике):

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(2) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(3) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(4) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(5) инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(6) виши стручни радник електротехничке струке, сви смерови осим енергетског;

(7) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим из области енергетике/електроенергетике.

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима, осим из области енергетике;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим из области енергетике;

(10) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима осим из области енергетике;

(11) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима осим из области енергетике;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроника и рачунарство;

(13) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике.

28) Практична настава (за образовни профил електротехничар за електронику на возилима):

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) инжењер електротехнике;

(6) инжењер електронике;

(7) виши стручни радник електротехничке струке;

(8) аутоелектричар – специјалиста;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(10) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми у области електротехнике и рачунарства;

(11) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства;

(13) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

29) Основе практичних вештина:

(1) Основе практичних вештина у електротехници:

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани електротехнички инжењер;

– дипломирани инжењер електронике;

– професор електротехнике;

– инжењер електротехнике;

– инжењер електронике;

– аутоелектричар – специјалиста;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

– специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на свим студијским програмима у области електротехнике и рачунарства;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

– струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

(2) Основе практичних вештина у машинству:

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– инжењер машинства;

– виши стручни радник машинске струке;

– наставник практичне наставе машинске струке;

– пети степен стручне спреме – металски радник;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– машински инжењер;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

– струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани машински инжењер.

30) Помоћни наставник (за све образовне профиле, смер енергетски):

(1) инжењер електротехнике, смер енергетски;

(2) специјалистички образовни профили (пети степен стручне спреме) електроенергетичар;

(3) образовни профили четворогодишњег образовања (четврти степен стручне спреме), смер енергетски;

(4) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима из области енергетике.

31) Помоћни наставник (за све образовне профиле, смер електронике):

(1) инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) инжењер електротехнике, смерови: електроника, телекомуникације, аутоматика, рачунарски;

(3) лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у подручју рада електротехника, област електроника;

(4) лице са стеченим одговарајућим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, односно четврти степен стручне спреме, у подручју рада електротехника, област електроника;

(5) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на свим студијским програмима осим из области енергетике.

32) Медијска права и слободе:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Социологија са правима грађана.

Лица у тач. 1)–32), која имају стечена звања дипломирани инжењер, без обзира на поље и област образовања, наведени стручни назив стекла су по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању може да изводи за:

1) Примена енергетске електронике:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) професор електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

2) Мотори и моторна возила

Системи стабилности, сигурности и комфора:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер машинства за моторе и моторна возила

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

3) Електрична мерења у енергетици:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

(2) дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и аутоматике;

(3) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(4) професор електротехнике, смер јаке струке;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, студијски програм из области енергетике.

4) Организација рада и основе система квалитета:

(1) дипломирани инжењер организације рада;

(2) дипломирани инжењер електротехнике;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

5) Организација рада и основе предузетништва:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани инжењер организације рада.

6) Електране

Електричне машине са испитивањем

Разводна постројења

Заштита постројења у електранама

Електроенергетски водови

Електричне машине

Заштита електричних мрежа

Електричне инсталације и осветљење

Електромоторни погон са управљањем

Електроенергетски надземни водови и каблови

Елементи електроенергетских постројења

Управљање у електроенергетским постројењима

Испитивање на електроенергетским постројењима

Заштита електроенергетских постројења

Електрична опрема лифта

Електрична опрема дизалица

Електрична опрема транспортера

Електрична контактна мрежа

Електрична постројења, погон и одржавање контактне мреже

Шинска возила

Електрично покретање, управљање и заштита на шинским возилима

Испитивање и одржавање шинских возила

Електричне мреже и постројења

Електричне машине на возилима

Електрични уређаји на возилима

Електричне инсталације на возилима

Електричне машине са електромоторним погоном

Електрична опрема са технологијом израде

Технологија израде трансформатора

Технологија израде обртних електричних машина

Електротермички уређаји:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, студијски програми из области енергетике.

7) Расхладни уређаји:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

(2) дипломирани инжењер машинства, смер термотехника:

(3) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, студијски програми из области енергетике.

8) Управљање електромоторним погоном

Мерења и регулација у електроенергетским постројењима

Аутоматско управљање електромоторним погоном

Управљање стабилним постројењима електровуче

Електромоторни погон

Елементи и системи аутоматике у рударству и металургији

Аутоматско управљање термичким и расхладним уређајима:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) дипломирани инжењер електронике, смер процесне технике;

(4) дипломирани инжењер електронике, смер аутоматике;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, студијски програми из области енергетике.

9) Основе безбедности у железничком саобраћају:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, смер железнички саобраћај.

10) Рачунари и информациони системи

Железнице

Дигитална електроника и рачунари

Основе рачунарске технике

Информациони системи, микропроцесори и процесни рачунари, рачунарски системи

Пословна информатика и рачунарске мреже:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунарске технике;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер рачунарске технике и информатике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

(5) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(6) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим из области енергетике.

11) Електрична мерења са мерењем неелектричних величина

Електрична мерења

Мерења на возилима

Електроника

Мерења у аутоматици

Давачи и извршни елементи на возилима

Електронски системи паљења и убризгавања:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

12) Хидрауличне и пнеуматске компоненте

Хидрауличне и пнеуматске компоненте аутоматике:

(1) дипломирани инжењер машинства, одсек хидраулике и пнеуматике.

13) Електроника и дигитална техника

Телекомуникациона мерења:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и аутоматике;

(3) дипломирани инжењер електронике, сви смерови изузев индустријске енергетике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови осим енергетике;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим из области енергетике.

14) Електронски уређаји на возилима

Претплатнички комутациони уређаји

Телефонски комутациони системи

Телекомуникационе мреже, радиорелејни пренос и сателитске везе

Телекомуникациона мерења на ТТ водовима

ТТ инсталације, апарати и терминални уређаји

Телекомуникациони системи преноса

Железнички телекомуникациони уређаји

Радио уређаји

Радио системи ваздухоплова

Независни навигациони системи

Железничке телекомуникационе мреже

Сигнално телекомуникационе инсталације

Системи преноса

Приступне мреже

Оптичке мреже:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

(3) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електронике и телекомуникација;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, студијски програми из области електронике и телекомуникација.

15) Технологија кабловске производње, кабловске машине:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер производног машинства;

(2) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(4) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

(5) дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике;

(6) дипломирани инжењер технологије, смер хемијско-технолошки;

(7) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

16) Контрола квалитета енергетских каблова

Конструкција енергетских каблова

Контрола квалитета телекомуникационих каблова

Конструкција телекомуникационих каблова:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер производног машинства;

(2) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер индустријске енергетике;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

17) Основе технике дигиталног преноса

Аналогни системи преноса

Дигитални системи преноса

Аналогни и дигитални системи преноса:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

(3) дипломирани инжењер електронике, смер преноса и обраде података.

18) Системи за обраду и пренос података:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација,

(2) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике,

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунара,

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података,

(5) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација,

(6) дипломирани инжењер електронике, смер преноса и обраде података,

(7) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови осим енергетског,

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим енергетике/електроенергетике.

19) Системи аутоматског управљања у СС техници

Станични сигнално-сигурносни уређаји

Пружни сигнално-сигурносни уређаји

Мерења у сигнално-сигурносној техници:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и аутоматике;

(4) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

(5) дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике;

(6) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови осим енергетског;

(7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим енергетике/електроенергетике.

20) Елементи мерно-регулационе технике

Системи аутоматског управљања:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

(2) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и аутоматике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунарске технике;

(5) дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике;

(6) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(8) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови осим енергетског;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим енергетике/електроенергетике.

21) Мерења у медицини

Електронски медицински уређаји

Рендгенски системи и нуклеарна медицина

Уређаји у физикалној терапији и хирургији:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и аутоматике;

(3) дипломирани инжењер електронике, смер примењене електронике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови осим енергетског;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим енергетике/електроенергетике.

22) Енглески језик:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Енглески језик.

23) Системски софтвер

Нумеричка и статистичка анализа

Принципи пројектовања и програмирања

Оперативни системи и базе података

Програмски језици:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани математичар, смер програмерски;

(4) дипломирани математичар, смер рачунарства и информатике;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

24) Ваздухопловни прописи:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер ваздухопловни;

(2) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздухопловни.

25) Пракса:

25а За образовне профиле: електроенергетичар за постројења електрана, електроенергетичар за мреже и постројења, електроенергетичар за електричне инсталације, електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења, електроенергетичар за лифтове и покретне степенице, електроенергетичар за постројења вуче, електроенергетичар за вучна возила, електроенергетичар за рударске и металуршке погоне и аутоелектричар – специјалиста, електроенергетичар за машине и опрему, електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) инжењер електротехнике, смер енергетски;

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер енергетски;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми у области енергетике/електроенергетике.

25б За образовне профиле: техничар специјалиста за израду енергетских каблова и техничар специјалиста за израду телекомуникационих каблова:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер производни;

(2) дипломирани инжењер машинства, смер процесног машинства;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетике;

(4) инжењер машинства, смер производни;

(5) инжењер машинства, смер процесног машинства;

(6) инжењер електротехнике, смер енергетике;

(7) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер енергетски;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми у области енергетике/електроенергетике.

25в За образовне профиле: електротехничар специјалиста за комутационе уређаје, електротехничар специјалиста за системе преноса, електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже, електротехничар специјалиста за железничке телекомуникације и електротехничар специјалиста за електронске системе и уређаје ваздухоплова:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

(3) инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(4) инжењер електронике, смер телекомуникација;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер телекомуникација;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, студијски програми у области телекомуникација.

25г За образовне профиле: електротехничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења, електротехничар специјалиста за аутоматику, електротехничар специјалиста за медицинске уређаје и електротехничар специјалиста за рачунарску опрему:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике, електронике и рачунара;

(4) инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(5) инжењер електронике, смер телекомуникација;

(6) инжењер електротехнике, електронике и рачунара;

(7) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови осим енергетског;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим у области енергетике/електроенергетике.

25д За образовни профил: електротехничар специјалиста за програмску опрему:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани математичар, смер програмерски;

(4) дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови осим енергетског;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим у области енергетике/електроенергетике.

Лице из тач. 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 и 25. треба да има и радно искуство на одговарајућим пословима у привреди.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22);

2) Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада електротехника („Просветни гласник”, бр. 4/97, 10/03, 11/08 и 6/10);

3) члан 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у Железничкој индустријској школи у Смедереву („Просветни гласник”, број 13/97 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 15/22).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-68/2023-03

У Београду, 11. септембра 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.