Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

17

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

o измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21), у члану 3. тачка 8. став 3. после алинеје треће тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја четврта која гласи:

„– професор физике и астрономије.”.

У тачки 12. речи: „Физичко васпитање” замењују се речима: „Физичко и здравствено васпитање”.

После алинеје четрнаесте тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја петнаеста која гласи:

„– мастер спортске и терапијске физичке активности.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 011-00-550/2021-04

У Београду, 7. фебруара 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.