Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/22), после плана и програма наставе и учења за образовни профил техничар пејзажне архитектуре, додају се планови наставе и учења за образовне профиле тапетар-декоратер и оператер за израду намештаја, који су одштампани уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Програми наставе и учења општеобразовних предмета за образовне профиле тапетар-декоратер и оператер за израду намештаја, у трогодишњем трајању, остварују се у складу са правилником којим је утврђен програм наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама, за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 3.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе:

1) Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/14, 6/15, 16/15, 8/16, 11/16, 3/18 и 13/18), у делу који се односи на наставни план и наставни програм за образовне профиле тапетар-декоратер и оператер за израду намештаја;

2) Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за ловство и рибарство („Просветни гласник”, бр. 9/08 и 2/12), у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил техничар за ловство и рибарство.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2022/2023. годином у подручју рада Шумарство и обрада дрвета за образовне профиле тапетар-декоратер и оператер за израду намештаја, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника, најкасније до краја школске 2025/2026. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-149/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.