Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 67. ст. 1. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања

Члан 1.

У Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/18, 3/19 и 5/21), у делу: „3. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ”, у програму предмета: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, одељак: „IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ЛИКОВНА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, после тачке: „2. БОШЊАЧКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, додаје се тачка: „3. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, која гласи:

3. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

Тема: Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем (везивање)

Прављење одеће за дечије играчке којој је у основи део традиционалне народне ношње или обележавање народних обичаја (нагласак на русинским народним везовима).”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-106/2023-04

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.