Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

8

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 13/18 и 10/19), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ”, додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-31/2022-03

У Београду, 14. марта 2022. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ

1. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ – КАБИНЕТИ

У специјализованим учионицама остварује се настава једног или више стручних предмета чији садржаји захтевају употребу апарата, инструмената, уређаја и других посебних наставних средстава.

Број специјализованих учионица условљен је предвиђеним бројем стручних наставних предмета, који се изводе у учионици, бројем ученика и просторним могућностима школе.

1.1. Опрема кабинета

Ред. бр.

Назив

Јед. мере

Количина

1.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику

2.

Столица за ученика

ком.

1 по ученику

3.

Сто за наставника

ком.

1

4.

Слике, фотографије, цртежи

ком.

Према потреби

5.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

2

6.

Столица за наставника

ком.

1

7.

Ормар

ком.

1

8.

Табла

ком.

1

9.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

10.

Изложбени пано

ком.

2

11.

Корпа за отпатке

ком.

1

12.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

13.

Апарат за гашење пожара

ком.

1

2. ПОМОЋНА НАСТАВНА ПРОСТОРИЈА – КАБИНЕТ ЗА НАСТАВНИКЕ

Према потреби и могућностима, у зависности од величине школе, треба обезбедити једну или више помоћних наставних просторија које се користе: за стручне разговоре и договоре наставника, припрему задатака, консултације и индивидуални рад са ученицима.

2.1. Опрема помоћне наставне просторије-кабинета за наставнике

Ред. бр.

Назив

Јед. мере

Количина

1.

Сто за више особа

ком.

1

2.

Столица

ком.

6-10

3.

Ормар са преградама за одлагање ученичких радова

ком.

1

4.

Слике, фотографије, цртежи

збирка

1

5.

Табла

ком.

1

6.

Застори

ком.

За све прозоре

7.

Корпа за отпатке

ком.

1

8.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

3.1. Опрема специјализоване учионице – кабинета за теоријску наставу

У погледу простора и опреме примењује се Норматив заједнички за све специјализоване учионице-кабинете у овом подручју рада.

4. НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

4.1. ЗАЈЕДНИЧКА НАСТАВНА СРЕДСТВА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1

за кабинет

Видео пројектор са пројекционим платном

ком.

1

2.

Одобрени уџбеници

збирка

1

за област рада грађевинарство

Одобрене збирке задатака

збирка

1

Уџбеници и збирке различитих аутора

збирка

1

Приручници из области грађевинарства, производње и испитивања грађевинског материјала

збирка

1

Просечне норме за грађевинске радове

збирка

1

Стандарди из области грађевинарства, производње и испитивања грађевинског материјала

збирка

1

Технички прописи о грађењу у свим областима грађевинарства

збирка

1

„Техничар” – грађевински приручник

комплет

1

Приручници из области личне и опште заштите на раду

збирка

1

Наставни филмови

збирка

1

Стручни часописи

збирка

1

Проспекти и каталози

збирка

1

4.2. ПОСЕБНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Предмет: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Фотографије и цртежи са примерима појединих грађевинских материјала

збирка

1

за кабинет

Шеме технолошког процеса добијања појединих грађевинских материјала

збирка

1

Графички прикази и шеме апарата за испитивање материјала

збирка

1

2.

Наставни филмови

према потреби

за кабинет

3.

Узорци минерала и стена

збирка

1

за кабинет

Узорци грађевинских материјала

збирка

1

Стандарди (СРПС) за област грађевински материјали и високоградња

збирка

1

за кабинет

Каталози и проспекти савремених грађевинских материјала

према потреби

Предмет: НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА И ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

– Графички прикази пројекција равних геометријских ликова, правих правилних геометријских тела,  равних пресека правих правилних геометријских тела, основа и изглед сложених кровова и елементи котиране пројекције

– Графички прикази техничких слова и бројева, различитих врста линија, различитих ознака које се користе у архитектури и грађевинарству,

различитих врста шрафура

збирка

1

за кабинет

Примери ученичких радова

збирка

1

за сваку вежбу

2.

Пројектни елаборат – идејни пројекат

комплет

3

за кабинет

3.

Модели:

– координатног система у равни,

– координатног триједра,

– правилних геометријских тела,

– продора и пресека геометријских облика кровова,

– терена

збирка

1

за кабинет

4.

Прибор за цртање по табли : лењир, троуглови, шестар, угломер

комплет

1

за кабинет

Предмет: ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ЗАВРШНИ РАДОВИ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Графички приказ конструктивног склопа зграде

ком.

1

за кабинет

Графички приказ конструктивних елемената зграде:

– зидови,

– стубови,

– темељи,

– међуспратне конструкције,

– степенице,

– кровови

збирка

1

Примери ученичких радова

збирка

1

за сваку вежбу

2.

Модели и макете:

– оплата за основне конструктивне елементе зграде,

– столарије

збирка

1

за кабинет

3.

Прибор за цртање по табли: лењир, троуглови, шестар, угломер

комплет

1

за кабинет

4.

Каталози и проспекти савремених изолационих материјала

према потреби

за кабинет

Приручници грађевинских радова

комплет

1

„Техничар” – грађевински приручник

комплет

1

Узорци изолационих материјала

збирка

1

Предмет: АПЛИКАТИВНИ РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ
АПЛИКАТИВНИ РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ АutoCAD 3D

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1

по ученику у групи

Рачунар – сервер

ком.

1

за кабинет

2.

Мрежни штампач

ком.

1

за кабинет

3.

Скенер

ком.

1

за кабинет

4.

Софтверски пакети према програму предмета

ком.

1

по рачунару

Приручници за коришћење софтверских пакета

према потреби

за кабинет

5.

Примери ученичких радова

збирка

1

за сваку вежбу

Напомена: Умрежени рачунари и обезбеђен приступ интернету

Предмети: СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Графички прикази:

– равнотежа материјалне тачке,

– систем сила произвољног правца у равни,

– услови равнотеже круте плоче,

– статички одређени носачи и врсте оптерећења,

– реакције ослонаца статички одређених носача,

– силе у пресецима пуних носача,

– решеткасти носачи

збирка

1

за кабинет

Примери ученичких радова

збирка

1

за сваку вежбу

2.

Модели статички одређених носача

комплет

1

за кабинет

3.

Прибор за цртање по табли: лењир, троуглови, шестар, угломер

комплет

1

за кабинет

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Шема организације градилишта

ком.

1

за кабинет

Фотографије и каталози грађевинске механизације

комплет

1

Примери ученичких радова

збирка

1

за сваку вежбу

2.

Наставни филмови

према потреби

за кабинет

3.

Прибор за цртање по табли: лењири, троуглови, шестар, угломер

комплет

1

за кабинет

4.

Софтверски пакети према програму предмета

по рачунару

за кабинет

Грађевинске норме

комплет

3

Обрасци грађевинске документације на градилишту: карнет, грађевинска књига, грађевински дневник, доставница

комплет

1

Примери предмера и предрачуна за све врсте грађевинских радова

по вежби

Предмет: МЕХАНИКА ТЛА И ФУНДИРАЊЕ
ОСНОВИ НИСКОГРАДЊЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Графички прикази:

– јединствена класификација тла,

– косине,

– потпорни зидови,

– врсте темеља,

– гранулометријски састав тла

– путева, железница

– пропуста, мостова

– аеродрома

збирка

1

за кабинет

Примери ученичких радова или елабората

збирка

1

за сваку вежбу

2.

Модели различитих типова темеља

збирка

1

за кабинет

3.

Прибор за цртање по табли : лењир, троуглови, шестар, угломер

комплет

1

за кабинет

4.

Збирка узорака различитих врста тла према програму предмета

збирка

1

за кабинет

Теоријска настава предмета остварује се у специјализованој учионици – кабинету за испитивање грађевинских материјала, а лабораторијска испитивања се обављају у одговарајућим лабораторијама школе, предузећа, завода, института или у одговарајућим фабрикама грађевинских материјала

Предмет: АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Графички прикази из технологије бетона:

– технолошка шема добијања цемента,

– машине и уређаји за добијање бетона,

– машине и уређаји за испитивање бетона,

– машине и уређаји за уградњу бетона

збирка

1

за кабинет

План армирања армирања АБ конструкција:

– проста плоча,

– плоча са препустом,

– континуална плоча,

– проста греда „Т” пресека,

– греда са препустом „Т” пресека

збирка

1

Табеле и дијаграми потребни за прорачун АБ конструкција

комплет

1

Примери ученичких радова

збирка

1

за сваку вежбу

2.

Наставни филмови

према потреби

за кабинет

3.

Модели оплата за АБ конструкције

ком.

3

за кабинет

Модел арматуре за разне врсте АБ конструкција:

– проста плоча,

– плоча са препустом,

– континуална плоча,

– проста греда „Т” пресека,

– греда са препустом „Т” пресека

збирка

1

4.

Прибор за цртање по табли: лењир, троуглови, шестар, угломер

комплет

1

за кабинет

5.

„Правилник o тeхничким нoрмaтивимa зa бeтoн и aрмирaни бeтoн”

ком.

1

за кабинет

Каталози готових бетонских елемената

комплет

1

Каталози средстава и уређаја за бетонске радове

комплет

1

Модул: ГЕОДЕЗИЈА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Графички прикази, шеме и фотографије:

– геодетски координатни систем,

– врсте геодетских белега,

– мерење и одређивање координата тачака,

– мерење и одређивање висина тачака,

– принцип рада GPS,

– фотографије геодетских инструмената и геодетске мерне опреме.

збирка

1

за кабинет

Примери ученичких радова

збирка

1

за сваку вежбу

2.

Модели терена

ком.

1

за кабинет

3.

Прибор за цртање по табли: лењир, троуглови, шестар, угломер

комплет

1

за кабинет

4.

Теодолит

ком.

1

за кабинет

Нивелир

ком.

1

Летве нивелманске

ком.

2

Пољска пантљика

ком.

5

Ручни електро-оптички даљиномер

ком.

2

Предмет: ГРАЂЕВИНСКА ХИДРАУЛИКА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Шеме и графички прикази из хидрологије, хидрометрије и грађевинске хидраулике

збирка

1

за кабинет

План и графички приказ водотока

ком.

1

Прорачун брзине и протока

ком.

1

Графички приказ уздужног и попречног профили реке

збирка

1

Графички приказ диjaграма брзине

ком.

1

Нивограм

ком.

1

Хидрограм

ком.

1

Шеме инструмената за мерење дубине воде

збирка

1

Шеме инструмената за мерење брзине воде

збирка

1

Шеме инструмената за мерење падавина

збирка

1

Графички приказ кејских зидова

збирка

1

Регулациони елементи

збирка

3

Ситуациони план реке

ком.

3–5

2.

Наставни филмови

према потреби

за кабинет

3.

Макета насипа

збирка

1

за кабинет

Макета попречних и уздужних профила

збирка

1

Технички прописи из области хидроградње

комплет

1

Модул: КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ СНАГА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Шеме и графички прикази:

– хидроелектрана,

– регулисања речних протицаја,

– брана и водојажја,

– турбина,

збирка

1

за кабинет

Техничка документација – пројекти хидроенергетских постројења са свим неопходним приказима

комплет

1

2.

Наставни филмови

према потреби

за кабинет

3.

Технички прописи

комплет

1

за кабинет

Прописи механизације грађевинских радова

комплет

1

Предмет: КОМУНАЛНА ХИДРОТЕХНИКА
КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Шеме и графички прикази:

– водовода и канализације,

– елемената и основи спољњег и унутрашњег водовода и канализације – хоризонтални и вертикални разводи,

– механизације која се користи при радовима водоводне и канализационе мреже

збирка

1

за кабинет

Техничка документација – пројекти водовода и канализације са свим неопходним приказима

комплет

1

2.

Наставни филмови

према потреби

за кабинет

3.

Узорци канализационог и водоводног материјала:

– водоводне и канализационе цеви и арматуре,

– фасонски материјали,

– материјали за спајање,

– вентилациона глава,

збирка

1

за кабинет

4.

Технички прописи

комплет

1

за кабинет

Прописи механизације грађевинских радова

комплет

1

Предмет: ХИДРОТЕХНИЧКЕ МЕЛИОРАЦИЈЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Шеме, фотографије, графички прикази елемената и конструкција за

– наводњавање,

– одводњавање,

– одбрану од поплава

збирка

1

за кабинет

Техничка документација – пројекти радних организација

збирка

1

Примери ученичких елабората или пројеката

збирка

1

за сваку вежбу

2.

Модели и макете појединих елемената:

– насипи,

– рампе,

– попречни и уздужни профили

збирка

1

за кабинет

3.

Наставни филмови

према потреби

за кабинет

5.

Технички прописи

комплет

1

за кабинет

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Програм овог предмета се реализује заједничким наставним средствима у учионицама опште намене.