Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај

Члан 1.

У Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/15, 3/16, 5/17, 2/20 и 3/21), у делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИКУ И ШПЕДИЦИЈУ”, одељци: „I НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИКУ И ШПЕДИЦИЈУ”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ”, „ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИКУ И ШПЕДИЦИЈУ”, замењују се одељцима: „I ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ”, „ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИКУ И ШПЕДИЦИЈУ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Саобраћај за образовни профил техничар за логистику и шпедицију, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 1. овог правилника, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-38/1/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Nastavni plan i program

.