Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

 

На основу члана 24. став 5. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС“ број 32/13) и тачке 2) Закључка Владе 05 број 018-11432/2015,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2015”

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 22 од 27. новембра 2015.

 

Погледати прилог ADR_2015_Volume_1

Погледати прилог ADR_2015_Volume_2

Погледати прилог ADR_2015_Tom_1

Погледати прилог ADR_2015_Tom_2

.