Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

o измени Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22), члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Програм активности – Слободна наставна активност, у другом циклусу основног образовања и васпитања може да изводи:

1. Слободна наставна активност у V и VI разреду:

а) Вежбањем до здравља:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета физичко и здравствено васпитање у основној школи.

б) Животне вештине:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета биологија у основној школи;

2) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета физичко и здравствено васпитање у основној школи;

3) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета српски језик и књижевност у основној школи;

4) лице које испуњава услове за стручног сарадника педагога;

5) лице које испуњава услове за стручног сарадника психолога.

в) Медијска писменост:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета српски језик и књижевност у основној школи;

2) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета ликовна култура у основној школи;

3) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета информатика и рачунарство у основној школи;

4) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета страни језик у основној школи.

г) Цртање, вајање и сликање:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета ликовна култура у основној школи.

д) Чувари природе:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета биологија у основној школи;

2) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета географија у основној школи;

3) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета хемија у основној школи.

ђ) Музиком кроз живот:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета музичка култура у основној школи.

е) Сачувајмо нашу планету:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета биологија у основној школи;

2) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета географија у основној школи;

3) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета хемија у основној школи.

2. Слободна наставна активност у VII и VIII разреду:

а) Предузетништво:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета информатика и рачунарство у основној школи;

2) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета техника и технологија у основној школи;

3) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета математика у основној школи.

б) Моја животна средина:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета биологија у основној школи;

2) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета географија у основној школи;

3) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета хемија у основној школи;

4) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета техника и технологија у основној школи;

5) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета физика у основној школи.

в) Домаћинство:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета биологија у основној школи;

2) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета хемија у основној школи;

3) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета техника и технологија у основној школи.

г) Уметност:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета музичка култура у основној школи;

2) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета ликовна култура у основној школи.

д) Филозофија са децом:

1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета српски језик и књижевност у основној школи;

2) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета историја у основној школи;

3) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета филозофија у гимназијама и стручним школама.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Број 110-00-69/2022-04

У Београду, 9. маја 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.