Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар без портфеља, који на основу Одлуке председника Владе 01 број 035-00-9/2023 од 30. маја 2023. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 44/23, врши овлашћења министра просвете, доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20 и 3/21), у члану 2. после тачке 16. додаје се тачка 17. која гласи:

„17. Српски као страни језик

(1) први циклус основног образовања и васпитања:

– лица која испуњавају услове за извођење наставе у разредној настави, у складу са правилником којим је прописана врста обазовања наставника и стручних сарадника у основној школи;

– лица која испуњавају услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада из предмета Српски језик и књижевност, у складу са правилником којим је прописана врста обазовања наставника и стручних сарадника у основној школи;

– лица која испуњавају услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада из предмета Страни језик, у складу са правилником којим је прописана врста обазовања наставника и стручних сарадника у основној школи;

– лица која испуњавају услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада из предмета Српски као нематерњи језик, у складу са правилником којим је прописана врста обазовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

Лица из подтачке (1) ове тачке, треба да поседују уверење о савладаности програма обуке од јавног интереса коју је решењем одобрио министар: Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења и Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик,

(2) други циклус основног образовања и васпитања:

– лица која испуњавају услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада из предмета Српски језик и књижевност, у складу са правилником којим је прописана врста обазовања наставника и стручних сарадника у основној школи;

– лица која испуњавају услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада из предмета Страни језик, у складу са правилником којим је прописана врста обазовања наставника и стручних сарадника у основној школи;

– лица која испуњавају услове за извођење наставе и других облика образовноваспитног рада из предмета Српски као нематерњи језик, у складу са правилником којим је прописана врста обазовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

Лица из подтачке (2) ове тачке, треба да поседују уверење о савладаности програма обуке од јавног интереса коју је решењем одобрио министар: Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења и Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-00098/2023-04

У Београду, 15. јуна 2023. године

Министар,

Ђорђе Милићевић, с.р.