Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

10

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18), и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 ‒ УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/19, 9/19, 14/19, 2/21, 17/21, 18/21 и 3/22)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Чаробна слова,

Читанка за први разред основне школе,

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић

650-02-00330/2021-07

од 9.3.2022.

„НОВА ШКОЛА”

Буквар

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић,

Гордана Степић

650-02-00319/2021-07

од 5.4.2022.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„OXFORD CENTER”

Fairland 1,

енглески језик за први разред основне школе

Jenny Dooly,

Virginia Evans

650-02-00060/2022-07

од 29.6.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Математика

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Ћук,

Бранислав Милановић,

Бранко Марковић

650-02-00318/2021-07

од 11.3.2022.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Свет око нас

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јасмина Крањајић,

Милица Ћук,

Гордана Стевановић,

Весна Радонић

650-02-00316/2021-07

од 20.5.2022.

ПЕТИ РАЗРЕД

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„НОВИ ЛОГОС”

English Plus 1,

Second Edition,

енглески језик за пети разред основне школе,

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ben Wetz

650-02-00065/2022-07

од 1.8.2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Музичка култура 5.

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Петар Стојковић

650-02-00199/2022-07

од 12.9.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Математика 5,

Уџбеник са збирком задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Срђан Огњановић,

Наташа Костић

650-02-00054/2022-07

од 1.8.2022.

Број 610-00-001171/1/2022-07

У Београду, 30. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.