575

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 194. став 2. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Другог ванредног заседања у Дванаестом сазиву, одржаној 11. фебруара 2021. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

одредбе члана 64. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закони)

Одредба члана 64. став 1. Закона о високом образовању гласи:

„Орган пословођења универзитета је ректор, факултета – декан, академије струковних студија – председник, високе школе и високе школе струковних студија – директор. Орган пословођења се бира тајним гласањем из реда наставника високошколске установе који су у радном односу са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време. Орган пословођења бира се на три године са могућношћу једног узастопног избора.”

Ову одредбу треба разумети тако да се орган пословођења одговарајуће високошколске установе – ректор, декан, председник, односно директор не може бирати из реда наставника којима је престао радни однос на крају школске године у којој су навршили 65 година живота (члан 93. став 1. Закона о високом образовању), а затим им је продужен радни однос уговором са високошколском установом на одређено време до две године, уз могућност додатних продужења, а најдуже до краја школске године у којој навршавају 70 година живота (члан 93. став 2. Закона о високом образовању).

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 7

У Београду, 11. фебруара 2021. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Ивица Дачић, с.р.