Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18, 6/20 и 129/21 – др. закон),

Министар просвете доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Играч савремене игре”

1. Усваја се стандард квалификације „Играч савремене игре”, који је одштампан је у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-00163/2023-03

У Београду, 10. фебруара 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.