Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

16

На основу члана 19. став 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, броj 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ИЗМЕНУ КАТАЛОГА

уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/19, 9/19, 14/19, 2/21 и 17/21)

У Каталогу уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/19, 9/19, 14/19, 2/21 и 17/21), у делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ПРВИ РАЗРЕД”, за предмет: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић,

Петар Вујошевић

650-02-00144/2018-07

од 27.4.2018.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 број 4671 од 2.9.2021. године.)

Ликовна култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић,

Петар Вујошевић

650-02-00144/2018-07

од 27.4.2018.

Број 650-02-00265/1/2021-07

У Београду, 9. децембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.