Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 14/18, 7/19, 9/19, 12/20 и 1/21), после плана и програма наставе и учења за образовни профил техничар за полимере, додају се планови и програми наставе и учења за образовне профиле техничар штампе, техничар за заштиту животне средине и техничар за оперативну форензику, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Планови и програми наставе и учења за образовне профиле техничар штампе, техничар за заштиту животне средине и техничар за оперативну форензику остварују се и у складу са:

1) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Техничар штампе” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20);

2) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Техничар за заштиту животне средине” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20);

3) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Техничар за оперативну форензику” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 2/21).

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/02, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09, 10/13, 11/13, 14/13, 12/15, 7/19, 12/20 и 1/21), (у даљем тексту: Правилник), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовне профиле техничар штампе и техничар за заштиту животне средине.

Даном почетка школске 2022/2023. године престаје да важи Правилник из става 1. овог члана, у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил ситоштампар.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Хемија, неметали и графичарство за образовне профиле техничар штампе и техничар за заштиту животне средине, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2021/2022. годином у подручју рада Хемија, неметали и графичарство за образовни профил ситоштампар, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-145/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 2

.