Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22) у члану 4. тачка 36) подтачка (36а) после алинеје (10) брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја (11) која гласи:

„(11) мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

Члан 2.

У члану 6. тачка 3) подтачка (1) после алинеје 8. брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја 9. која гласи:

„– мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

Члан 3.

У члану 7. тачка 3) после подтачке (10) брише се тачка и додају се тачка са запетом и подтачка (11) која гласи:

„(11) мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

Члан 4.

У члану 8. тачка 17) подтачка (17а) после алинеје (10) брише се тачка и додају се тачка са запетом и алинеја (11) која гласи:

„(11) мастер филолог – англиста (студијски програм Примењена англистика).”.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-167/2022-03

У Београду, 20. октобра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.