Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

9

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих школа
за школску 2021/2022. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21, 17/21 и 1/22) у члану 13. речи: „У суботу, 2. априла 2022. године” замењују се речима: „У суботу, 9. априла 2022. године”.

Члан 2.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21, 17/21 и 1/22), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-98/3/2021-03

У Београду, 25. марта 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.