Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 30. став 6. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о евиденцијама које воде акредитоване високошколске установе и друге организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта

"Службени гласник РС", број 60 од 24. априла 2020.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује садржај и начин вођења евиденција полазника стручног оспособљавања у области спорта, издатих уверења о завршеном стручном оспособљавању и записника о полагању испита, које воде акредитоване високошколске установе и друге организације које се баве пословима стручног оспособљавања у области спорта (у даљем тексту: Организација).

Члан 2.

Евиденције из члана 1. овог правилника воде се у писаном облику или као електронска база података.

У писаном и електронском облику евиденције садрже идентичне податке.

Евиденције се воде на јединствен начин.

Члан 3.

Евиденција полазника стручног оспособљавања у писаном облику води се у виду књиге, у облику спољњег и унутрашњег табака величине 290 mm x 420 mm, а када се штампа и води двојезично, величине 350 mm x 500 mm – на Обрасцу број 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Евиденција полазника стручног оспособљавања садржи следеће податке:

1) назив Републике Србије;

2) назив и седиште Организације;

3) број дозволе за рад Организације и датум њеног издавања;

4) годину за коју се води евиденција;

5) назив програма стручног оспособљавања и време трајања у сатима;

6) спортско звање за које се врши стручно оспособљавање;

7) језик на коме се изводи настава на одобреном програму стручног оспособљавања;

8) списак свих полазника уписаних по први пут на програм стручног оспособљавања;

9) појединачни лист за сваког полазника, који садржи податке прописане чланом 30. став 5. Закона о спорту.

Члан 4.

Евиденција о издатим уверењима води се у виду књиге, у облику спољних и унутрашњих табака повезаних у књигу, величине 210 mm x 290 mm, а када се штампа и води двојезично, величине 250 mm x 350 mm – на Обрасцу број 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Евиденција из става 1. овог члана садржи следеће податке:

1) назив Републике Србије;

2) назив и седиште Организације;

3) назив програма стручног оспособљавања за који се води евиденција;

4) почетну и крајњу годину за коју се евиденција води;

5) редни број полазника стручног оспособљавања;

6) презиме, име једног родитеља и име полазника;

7) број досијеа;

8) број уверења и датум издавања;

9) потпис полазника и датум пријема уверења.

Члан 5.

Податке из чл. 3. и 4. овог правилника, у евиденцију о полазницима стручног оспособљавања и евиденцију о издатим уверењима о завршеном стручном оспособљавању, уписују овлашћена лица Организације.

Погрешно уписани подаци у евиденцији прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује.

Члан 6.

Организације воде записнике о полагању стручног завршног испита у писаној форми.

Записник о полагању стручног завршног испита садржи следеће податке:

– назив и седиште Организације;

– назив програма стручног оспособљавања;

– број уписа (досијеа) полазника;

– име и презиме полазника;

– име и презиме чланова испитне комисије;

– садржај испита;

– испитни рок;

– датум и време полагања испита;

– ознака просторије (објекта) у којој се изводи испит;

– редни број полазника;

– оцена по појединим деловима испита (теоријски део, практични део, одбрана завршног рада) и завршна оцена;

– број полагања испита;

– назив завршног рада;

– напомене.

Члан 7.

Приликом вођења евиденција из чл. 3. и 4. овог правилника остварује се заштита података о полазницима и приватности у складу са одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта („Службени гласник РС”, број 61/11).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-8/2020-03

У Београду, 7. априла 2020. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.

Прилози

Образац 1  - Евиденција полазника стручног оспособљавања

Образац 2 - Евиденција издатих уверења о завршеном стручном оспособљавању у области спорта