Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 67. ст. 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања за образовни профил сарадник у музичкој уметности

Члан 1.

У Правилнику о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања за образовни профил сарадник у музичкој уметности („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/21) члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Програм из члана 1. овог правилника остварује се и у складу са:

1) Правилником о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања за образовни профил сарадник у дигиталним медијима („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/21) и то са планом и програмом наставе и учења за први и други разред за следеће предмете:

– Српски језик и књижевност;

– Српски као нематерњи језик;

– Страни језик;

– Историја;

– Географија – за први разред;

– Физичко васпитање;

– Математика;

– Рачунарство и информатика – за први разред;

– Физика – за први разред;

– Биологија – за први разред;

– Грађанско васпитање;

2) Правилником о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања за образовни профил сарадник у дигиталним медијима („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/21) и то са планом и програмом наставе и учења за први и други разред за следеће предмете:

– Продукција у култури и медијима;

– Увод у сценарио и драматургију – за први разред;

– Културологија;

– Мултимедија;

– Историја уметности – за други разред;

– Историја музике – за други разред;

– Психологија – за други разред;

– Основи економије и бизниса – за други разред;

– Сценарио и драматургија – за други разред;

3) Правилником о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 5/14, 3/15, 11/16, 13/18 и 15/20 и 30/19 – др. пропис), и то са наставним програмом за следеће предмете:

– социологија;

– устав и права грађана;

– филозофија;

– хемија;

4) Правилником о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16), за програм верске наставе.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-165/3/2021-03

У Београду, 26. октобра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.