Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификацијa Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18, 6/20 и 129/21 – др. закон), члана 17. став 1. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12 – исправка УС, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Играч класичног балета”

1. Усваја се стандард квалификације „Играч класичног балета”, који је одштампан у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-01600/2022-18

У Београду, 24. августа 2022. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

.