Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/18 и 3/21), део: „ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ”, одељак: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА” и садржаји програма наставе и учења за обавезне и изборне стручне предмете, замењују се одељцима: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, „ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ”, „ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране за образовни профил оператер у прехрамбеној индустрији, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2023/2024. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-40/1/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 3