Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/18, 13/21 и 11/22), после плана и програма за образовни профил хотелијерско-ресторатерски техничар додаје се план наставе и учења за образовни профил трговац, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Програм наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил трговац, у трогодишњем трајању, остварује се у складу са правилником којим је утврђен програм наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама, за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 3.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам – област трговина („Просветни гласник”, бр. 17/93, 11/02 и 8/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/13, 7/16, 4/18 и 13/21), у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил трговац, у трогодишњем трајању.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2022/2023. годином у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил трговац у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 3. став 1. овог правилника, најкасније до краја школске 2025/2026. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-155/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.