Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама

Члан 1.

У Правилнику о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/23), у члану 2. тачка 3. после подтачке 8) тачка се брише и додају се тачка и запета и подтачка 9), која гласи:

„9) САДРЖАЈ И НАЧИН ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У СТРУЧНОЈ И УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ.”

Члан 2.

У члану 3. тачка 1. после подтачке 8) тачка се брише и додају се тачка и запета и подтачка 9), која гласи:

„9) САДРЖАЈ И НАЧИН ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У СТРУЧНОЈ И УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ.”

Члан 3.

У члану 4. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2023/2024. годином у образовне профиле чији наставни планови и програми не садрже циљеве и исходе образовања или стандарде квалификација, стичу образовање по правилницима по којима су започели стицање средњег образовања, и то:

1) образовни профили у трогодишњем трајању најкасније до краја школске 2026/2027. године;

2) образовни профили у четворогодишњем трајању најкасније до краја школске 2027/2028. године.”

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-67/1/2023-03

У Београду, 4. септембра 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.