Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

12

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима ( „Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 2/21, 17/21 и 18/21)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Математика 3,

уџбеник за трећи разред основне школе

Милица Ћук,

Бранислав Милошевић

650-02-00178/2021-07

од 23.11.2021.

Радна свеска из математике

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

СЕДМИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Математика 7,

уџбеник за седми разред основне школе

др Весна Врцељ Каћански,

Слободан Павловић

650-02-00166/2021-07

од 12.11.2021.

Математика 7,

збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика 7

за седми разред основне школе

Синиша Јешић,

Јасна Благојевић,

Тања Њаради

650-02-00257/2021-07

од 24.1.2022.

Збирка задатака из математике

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Синиша Јешић,

Тања Њаради,

Јасна Благојевић,

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија 7

за седми разред основне школе

Јасна Адамов,

Наталија Макивић,

Станислава Олић Нинковић

650-02-00255/2021-07

од 18.1.2022

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемија 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Саша Ватић,

Биљана Алавуковић

650-02-00280/2021-07

од 18.2.2022.

Хемија 7,

лабораторијске вежбе са задацима

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић

650-02-00229/2021-07

од 21.1.2022.

„ЕДУКА”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

др Драган Голубовић,

Небојша Д. Голубовић

650-02-00249/2021-07

од 21.1.2022.

„KLETT”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00238/2021-07

од 21.1.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и комплет материјала);

ћирилица

Аутори уџбеника:

Зоран Луковић,

Раде Марковић

Аутори комплета материјала:

Далибор Чукљевић,

Милош Папић

650-02-00278/2021-07

од 21.1.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Аутори уџбеника:

Иван Ћисалов,

Дијана Каруовић,

Иван Палинкаш.

Аутори збирке материјала:

Иван Ћисалов,

Драган Урошевић

650-02-00260/2021-07

од 28.1.2022.

„БИГЗ школство”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и комплет материјала);

ћирилица

Данило Шешељ,

Петко Андрић

650-02-00304/2021-07

од 9.3.2022.

Број 650-02-00030/3/2022-07/2021-07

У Београду, 10. марта 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.