Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

12

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима ( „Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 ‒ УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19, 14/19, 2/20, 2/21, 17/21, 18/21 и 3/22)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ДРУГИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Српски језик

за други разред основне школе (Читанка Разиграни дани, Граматика, правопис, језичка култура; Латиница);

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић

650-02-00011/2022-07 од 20.6.2022.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Читанка 7

за седми разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

650-02-00037/2022-07

од 20.6.2022.

Српски језик 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Душка Кликовац

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„NEW AGE PUBLISHING”

Следећи корак 2,

енглески језик за други разред основне школе

Amanda Cant,

Mary Charrington

650-02-00073/2022-07 од 25.8.2022.

„NEW AGE PUBLISHING”

TAM TAM 2,

руски језик за други разред основне школе;

друга година учења

Весна Марковић

650-02-00182/2022-07 од 13.9.2022.

„NEW AGE PUBLISHING”

TAM TAM 2,

немачки језик за други разред основне школе;

друга година учења

Александра Беговић

650-02-00181/2022-07 од 13.9.2022.

„NEW AGE PUBLISHING”

TAM TAM 2,

енглески језик за други разред основне школе;

друга година учења

Nataša Brown

650-02-00183/2022-07 од 26.9.2022.

„NEW AGE PUBLISHING”

TAM TAM 2,

француски језик за други разред основне школе;

друга година учења

Кристина Црнојевић

650-02-00184/2022-07 од 27.9.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Математика 2

уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Ћук,

Бранислав Милошевић,

Бранко Марковић

650-02-00010/2022-07 од 25.5.2022.

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„БИГЗ школство”

Дигитални свет 2

за други разред основне школе;

ћирилица

Горица Његовановић

650-02-00051/2022-07 од 12.5.2022.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Дигитални свет 2

уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Невена Перић,

Наташа Николић Гајић

650-02-00027/2022-07 од 20.5.2022.

„АТОС”

Дигитални свет 2

за други разред основне школе;

ћирилица

Весна Анђелковић,

Јелена Ђоковић,

Драгана Самчовић Вил

650-02-00085/2022-07 од 11.8.2022.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Свет око нас

за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Ћук,

Јасмина Крњајић,

Ивко Николић

650-02-00012/2022-07 од 20.6.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Ликовна култура 2,

за други разред основне школе,

ћирилице

Рајка Бошковић

650-02-00220/2022-07 од 27.9.2022.

ШЕСТИ РАЗРЕД

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Историја 6,

уџбеник са одабраним

историјским изворима за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Данијела Ћирковић

650-02-00158/2022-07 од 27.9.2022.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„САЗНАЊЕ”

Физика 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мићо М. Митровић

650-02-00200/2022-07 од 1.9.2022.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Тихомир Лазаревић,

мр Весна Миливојевић,

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић

650-02-00152/2022-07 од 26.9.2022.

Број 610-00-001171/2/2022-07

У Београду, 30. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.