Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране и то за стицање образовања у трајању од две године, за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању и за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Пољопривреда може да изводи за:

1) Педологија и агрохемија

Основи пољопривредне производње

Основи биљне производње

Пољопривредна производња (у првом разреду за образовни профил техничар пољопривредне технике)

Биљна производња (у првом разреду за образовни профил пољопривредни произвођач)

Практична настава за образовне профиле пољопривредни произвођач (у првом разреду за садржаје програма биљне производње) и техничар пољопривредне технике (у првом разреду за садржаје програма пољопривредне производње):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство – повртарство, општи или хортикултура;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско-виноградарски;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде – мелиоратор;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(13) дипломирани инжењер агрономије;

(14) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мелиорације;

(15) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биофарминг.

2) Наводњавање:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, општи или хортикултура;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско виноградарски;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде – мелиоратор;

(10) дипломирани инжењер агрономије;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура или Мелиорације;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа.

3) Ратарство (Биљна производња 1Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар)

Ратарство са повртарством (Биљна производња 1Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар)

Гајење ратарских култура

Производња дувана:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство или општи;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски;

(6) дипломирани инжењер агрономије;

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Ратарство и повртарство.

4) Ратарство (Биљна производња 1Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар за садржаје практичне наставе и блок наставе)

Ратарство са повртарством (Биљна производња 1Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар за садржаје практичне наставе и блок наставе)

Органска производња у ратарству

Пољопривредна производња (у другом разреду за образовни профил техничар пољопривредне технике)

Биљна производња (у другом разреду за образовни профил пољопривредни произвођач)

Практична настава за образовни профил техничар пољопривредне технике (у другом разреду за садржаје програма пољопривредне производње) и образовни профил пољопривредни произвођач (у другом разреду за садржаје програма биљне производње):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство или општи;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде – мелиоратор;

(12) дипломирани инжењер агрономије;

(13) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Фитомедицина.

5) Повртарство

Повртарство у заштићеном простору

Гајење повртарских култура

Органска производња у повртарству

Расадничарска производња

Повртарство са цвећарством (Биљна производња 1Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, општи или хортикултура;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски;

(7) дипломирани инжењер агрономије;

(8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Хортикултура

(9) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биофарминг.

6) Воћарство (Биљна производња 2Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар)

Воћарство и виноградарство (Биљна производња 2Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар)

Виноградарство (Биљна производња 2Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар)

Виноградарство (за образовни профил виноградар – винар)

Професионална пракса (за образовни профил виноградар – винар)

Органска производња у виноградарству.

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско-виноградарски;

(3) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Воћарство и виноградарство.

7) Воћарство (Биљна производња 2Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар за садржаје практичне наставе и блок наставе)

Воћарство и виноградарство (Биљна производња 2Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар за садржаје практичне наставе и блок наставе)

Виноградарство (Биљна производња 2Изборна технологија за образовни профил пољопривредни техничар за садржаје практичне наставе и блок наставе)

Пољопривредна производња (у трећем разреду за образовни профил техничар пољопривредне технике)

Органска производња у воћарству и виноградарству

Пчеларство

Практична настава (за образовни профил техничар пољопривредне технике у трећем разреду за садржаје програма пољопривредне производње):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско-виноградарски;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, општи смер;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(5) дипломирани инжењер агрономије;

(6) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Воћарство и виноградарство.

8) Заштита биља за образовне профиле цвећар – вртлар, пољопривредни техничар (у првом разреду) и техничар хортикултуре (у трећем разреду):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља, ратарско – повртарски, ратарство – повртарство, општи или хортикултура;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(4) дипломирани инжењер агрономије;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско-виноградарски;

(10) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство или Хортикултура.

9) Заштита биља (у другом разреду за образовни профил пољопривредни техничар):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља, ратарско-повртарски, ратарство-повртарство или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(4) дипломирани инжењер агрономије;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски;

(8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина или Ратарство и повртарство.

10) Заштита биља (у трећем разреду за образовни профил пољопривредни техничар и виноградар – винар)

Практична настава (у трећем разреду за образовни профил цвећар – вртлар за садржаје програма заштите биља)

Биљна производња (у трећем разреду за образовни профил пољопривредни произвођач за садржаје програма пољопривредне производње)

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(4) дипломирани инжењер агрономије;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско – виноградарски;

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина или Воћарство и виноградарство.

11) Педологија

Агрохемија са физиологијом биља

Цвећарство (за образовни профил цвећар – вртлар у првом разреду)

Практична настава за образовне профиле техничар хортикултуре (у првом разреду за садржаје програма педологије и агрохемије са физиологијом биља – настава у блоку) и цвећар – вртлар (у првом разреду);

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, општи или хортикултура;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско-виноградарски;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде – мелиоратор;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(13) дипломирани инжењер агрономије;

(14) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мелиорације.

12) Цвећарство (за образовне профиле: техничар хортикултуре и цвећар – вртлар)

Дендрологија са расадничарством

Декоративна дендрологија

Паркарство

Подизање и нега зелених површина

Биодекорација

Гајење цвећарских култура

Украсно биље

Аранжирање цвећа

Практична настава за образовне профиле техничар хортикултуре, цвећар – вртлар и пољопривредни произвођач (у другом разреду):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: хортикултура, ратарско-повртарски, општи или ратарство-повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек воћарско-виноградарски;

(8) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(9) дипломирани инжењер агрономије;

(10) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повртарство, или Воћарство и виноградарство;

(11) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пејзажна архитектура;

(12) мастер инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно завршене основне академске студије из области: Пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(13) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

13) Лековито и зачинско биље

Лековито биље

Гљиварство:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарско-повртарски, ратарство – повртарство, општи или хортикултура;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек воћарско-виноградарски;

(8) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(9) дипломирани инжењер агрономије;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(13) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повртарство, Фитомедицина или Воћарство и виноградарство;

(14) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пејзажна архитектура;

(15) мастер инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно завршене основне академске студије из области: Пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(16) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

14) Ботаника:

(1) професор биологије;

(2) дипломирани биолог;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смер хортикултура;

(5) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(6) професор биологије – мастер;

(7) дипломирани биолог – мастер;

(8) мастер биолог;

(9) мастер професор биологије;

(10) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

15) Механика

Механичка технологија

Машински елементи са техничким цртањем

Аутоматизација пољопривредне механизације

Техничко цртање

Хидраулика и пнеуматика

Аутоматска регулација и управљање

Процесна техника

Практична настава (за образовни профил техничар пољопривредне технике у првом разреду за садржаје програма механичке технологије и машинских елемената):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, пољопривредна техника и рационализација;

(5) професор машинства;

(6) дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника;

(8) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство.

16) Основи пољопривредне технике

Мотори и трактори

Пољопривредне машине

Пољопривредна техника (у првом разреду за образовне профиле: цвећар – вртлар и пољопривредни техничар)

Оправка и одржавање пољопривредне технике

Експлоатација пољопривредних машина

Менаџмент и експлоатација пољопривредних машина

(1) Практична настава (за образовни профил техничар пољопривредне технике – за све садржаје програма осим садржаја програма: пољопривредне производње и обуке вожње трактора и ком дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, општи или пољопривредна техника и рационализација;

(5) дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

(6) дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине);

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника.

17) Пољопривредна техника (у другом разреду за образовне профиле: пољопривредни техничар и цвећар – вртлар)

Пољопривредне машине (у првом разреду за образовни профил руковалац – механичар пољопривредне технике)

Практична настава за образовне профиле пољопривредни произвођач (у првом, другом и трећем разреду за садржаје програма пољопривредне технике) и узгајивач стоке (у другом разреду за садржаје програма пољопривредне технике):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, пољопривредна техника и рационализација, ратарство-повртарство или општи;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек ратарски;

(8) дипломирани инжењер агрономије;

(9) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника или Ратарство и повртарство.

18) Пољопривредна техника (у трећем разреду за образовни профил пољопривредни техничар и виноградар – винар)

Пољопривредне машине (у другом разреду за образовни профил руковалац – механичар пољопривредне технике за садржаје програма модула Машине и опрема у воћарству и виноградарству):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, пољопривредна техника и рационализација или општи;

(5) дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

(6) дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине);

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско-виноградарски;

(9) дипломирани инжењер агрономије;

(10) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Воћарство и виноградарство.

19) Пољопривредна техника (за образовне профиле: пољопривредни техничар у четвртом разреду и зоотехничар у трећем разреду)

Пољопривредне машине (у другом разреду код образовног профила руковалац – механичар пољопривредне технике за садржаје модула Машине и опрема у сточарству):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, или пољопривредна техника и рационализација;

(5) дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

(6) дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине – ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(10) дипломирани инжењер агрономије;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника;

(12) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Зоотехника;

(13) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Сточарска производња.

20) Практична настава (у другом разреду за образовни профил техничар пољопривредне технике за садржаје програма обуке вожње трактора и комбајна);

Обука вожње трактора за образовне профиле пољопривредни техничар (у другом разреду), виноградар – винар и руковалац – механичар пољопривредне технике (у другом разреду):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер агрономије;

(3) дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

(4) струковни инжењер саобраћаја, студијски програм друмски и градски саобраћај;

(5) мастер инжењер пољопривреде;

(6) мастер инжењер саобраћаја.

Лице из тачке (20) мора имати претходно положен специјалистички испит за возача моторних возила – инструктора.

21) Економика и организација поседа

Економика пољопривредне са задругарством

Економика пољопривредне механизације са предузетништвом

Организација производње и продаје

Организација са менаџментом

Задругарство

(1) дипломирани инжењер пољопривреде, сви одсеци или смерови;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за економику;

(3) дипломирани инжењер агрономије;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(10) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Пољопривреда или Агроекономија.

22) Предузетништво

Професионална пракса (за образовне профиле: цвећар – вртлар, пољопривредни техничар и руковалац – механичар пољопривредне технике)

Аграрни туризам:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде, сви одсеци или смерови;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за економику;

(10) дипломирани инжењер агрономије;

(11) дипломирани економиста;

(12) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Агроекономија, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина, Мелиорације, Пољопривредна техника, Зоотехника или Сточарска производња;

(13) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије: на одсеку Пејзажна архитектура или из области Пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(14) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

– дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију;

– дипломирани инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде

23) Латински језик

(1) дипломирани класични филолог;

(2) професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра;

(3) мастер класични филолог.

24) Анатомија и физиологија

Професионална пракса (за образовни профил ветеринарски техничар):

(1) дипломирани ветеринар;

(2) доктор ветеринарске медицине;

(3) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски;

(8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије (студијски програми: Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство).

25) Патологија

Фармакологија

Епизоотиологија

Породиљство

Болести животиња

Основи хирургије

Болести пчела

Патологија риба

Патологија егзотичних животиња

Добробит животиња

Хигијена намирница животињског порекла:

(1) дипломирани ветеринар;

(2) доктор ветеринарске медицине;

(3) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла.

26) Сточарска производња

Хипологија

Исхрана

Исхрана домаћих животиња

Спортско коњарство

Кинологија

Месоједи и мале животиње:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(4) дипломирани ветеринар;

(5) доктор ветеринарске медицине;

(6) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије (студијски програми: Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство).

27) Сточарска производња (образовни профил пољопривредни техничар за садржаје практичне наставе и блок наставе)

Сточарство

Зоохигијена

Хигијена и нега животиња

Сточарство са исхраном

Производња сточне хране са исхраном

Органска производња у сточарству

Пољопривредна производња (у четвртом разреду образовни профил техничар пољопривредне технике)

Рибарство

Пчеларство

Козарство

Гајење пужева

Практична настава за образовне профиле зоотехничар, техничар пољопривредне технике (у четвртом разреду за садржаје програма пољопривредне производње), узгајивач стоке, узгајивач спортских коња и пољопривредни произвођач (у трећем разреду за садржаје програма сточарства):

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(4) дипломирани ветеринар;

(5) доктор ветеринарске медицине;

(6) дипломирани инжењер агрономије;

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије (студијски програми: Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство).

28) Спортске дисциплине

Практична настава за образовни профил узгајивач спортских коња (у другом и трећем разреду за садржаје програма спортске дисциплине):

(1) дипломирани ветеринар;

(2) доктор ветеринарске медицине;

(3) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски;

(8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска производња.

Лице из тачке (28) мора имати положен испит за тренера спортских коња.

29) Практична настава:

(1) образовни профил сточар:

– дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

– дипломирани инжењер пољопривреде, смерови сточарски или општи;

– дипломирани ветеринар;

– доктор ветеринарске медицине;

– дипломирани инжењер агрономије;

(2) образовни профил повртар:

– дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

– дипломирани инжењер пољопривреде, смерови ратарско-повртарски, општи и хортикултура;

– дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски;

– дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

– дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

– дипломирани инжењер агрономије;

– мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Хортикултура.

30) Помоћни наставник за образовне профиле:

(1) пољопривредни техничар, узгајивач стоке и пољопривредни произвођач:

– пољопривредни техничар,

(2) техничар хортикултуре:

– цвећар специјалиста;

– организатор процеса озелењавања – специјалиста;

– техничар за пејзажну архитектуру;

– техничар хортикултуре;

– пољопривредни техничар,

(3) цвећар – вртлар:

– пољопривредни техничар;

– техничар хортикултуре;

– техничар за пејзажну архитектуру,

(4) руковалац – механичар пољопривредне технике и техничар пољопривредне технике:

– техничар пољопривредне технике;

– пољопривредни техничар,

(5) ветеринарски техничар:

– ветеринарски техничар;

– пољопривредни техничар

(6) зоотехничар:

– сточар – специјалиста;

– рибар – специјалиста;

– ветеринарски техничар – специјалиста;

– пољопривредни техничар;

– ветеринарски техничар,

(7) узгајивач спортских коња:

– сточар – специјалиста;

– ветеринарски техничар – специјалиста;

– ветеринарски техничар;

– пољопривредни техничар,

(8) виноградар – винар:

– пољопривредни техничар

– техничар за прехрамбену биотехнологију;

– техничар за прераду намирница животињског порекла;

– техничар за прераду намирница биљног порекла;

– прехрамбени техничар;

– техничар за биотехнологију.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Производња и прерада хране може да изводи за:

1) Техничко цртање са машинским елементима:

(1) дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци, смерови и групе;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови;

(4) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(7) дипломирани инжењер технологије исхране;

(8) дипломирани инжењер технологије врења;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, или пољопривредна техника и рационализација;

(12) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија;

(13) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника;

(14) мастер инжењер машинства;

(15) професор технике и информатике;

(16) мастер професор технике и информатике.

2) Електротехника:

(1) професор електротехнике;

(2) професор физике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани физичар – истраживач;

(5) дипломирани физичар за примењену физику;

(6) дипломирани инжењер индустријске физике;

(7) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(8) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(9) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(10) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(11) дипломирани професор физике – мастер;

(12) дипломирани физичар – мастер;

(13) мастер физичар;

(14) мастер професор физике;

(15) мастер инжењер технологије (у области технолошког инжењерства) и претходно завршене основне академске студије, на студијском програму: Инжењерство материјала.

3) Аналитичка хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(4) дипломирани инжењер хемије;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(14) дипломирани инжењер хемије, аналитички или биооргански смер;

(15) дипломирани хемичар опште хемије;

(16) професор физичке хемије;

(17) дипломирани физико-хемичар;

(18) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(19) дипломирани инжењер технологије исхране;

(20) дипломирани инжењер технологије врења;

(21) дипломирани хемичар – биохемија;

(22) професор биологије – хемије;

(23) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(24) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство, односно Прехрамбена технологија;

(25) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа, односно Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(26) мастер хемичар;

(27) мастер професор хемије.

4) Организација производње:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде;

(4) дипломирани инжењер организације рада;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(11) дипломирани инжењер технологије исхране;

(12) дипломирани инжењер технологије врења;

(13) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(14) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(15) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(18) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија.

5) Термодинамика:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани машински инжењер;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(8) дипломирани професор физике – мастер;

(9) дипломирани физичар – мастер;

(10) дипломирани инжењер технологије исхране;

(11) дипломирани инжењер технологије врења;

(12) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, или пољопривредна техника и рационализација;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(18) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника;

(19) мастер инжењер машинства.

6) Биохемија:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство; биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(4) дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

(5) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(6) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(7) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(8) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(10) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(16) дипломирани биохемичар;

(17) професор хемије;

(18) дипломирани хемичар;

(19) дипломирани инжењер хемије;

(20) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(21) професор биологије;

(22) дипломирани хемичар – биохемија;

(23) професор биологије – хемије;

(24) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(25) дипломирани хемичар – професор хемије;

(26) дипломирани биохемичар – мастер;

(27) дипломирани хемичар – мастер;

(28) дипломирани професор хемије – мастер;

(29) мастер биохемичар;

(30) мастер хемичар;

(31) мастер професор хемије;

(32) дипломирани инжењер технологије исхране;

(33) дипломирани инжењер технологије врења;

(34) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(35) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(36) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа; Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

7) Микробиологија:

Технолошка микробиологија

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смерови: конзервна храна, угљенохидратне хране; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(4) дипломирани инжењер технологије исхране;

(5) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(6) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(14) дипломирани биолог;

(15) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(16) дипломирани професор биологије – мастер;

(17) дипломирани биолог – мастер;

(18) дипломирани ветеринар;

(19) доктор ветеринарске медицине;

(20) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(21) професор биологије – хемије;

(22) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(23) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(24) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(25) мастер професор биологије;

(26) мастер биолог.

8) Физичка хемија:

(1) професор физичке хемије;

(2) дипломирани физико-хемичар;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(7) професор хемије;

(8) дипломирани хемичар;

(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(10) дипломирани инжењер хемије;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(16) дипломирани хемичар – професор хемије;

(17) дипломирани хемичар – биохемија;

(18) професор биологије – хемије;

(19) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(20) дипломирани хемичар – мастер;

(21) дипломирани професор хемије – мастер;

(22) дипломирани хемичар аналитичког смера;

(23) дипломирани хемичар биоорганског смера;

(24) дипломирани инжењер хемије биооргански смер;

(25) дипломирани инжењер технологије исхране;

(26) дипломирани инжењер технологије врења;

(27) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(28) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(29) мастер хемичар;

(30) мастер професор хемије;

(31) мастер физикохемичар.

9) Машине и апарати са аутоматиком

Технолошке операције

Операције и мерења у месарству

Операције и мерења у млекарству

Операције и мерења у пекарству

Операције и мерења у прехрамбеној производњи

Практична настава (садржаји програма из машина и апарата са аутоматиком)

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије врења;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа; Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

10) Практична настава (за садржаје програма у првом разреду за образовне профиле техничар за биотехнологију, произвођач прехрамбених производа, млинар и прерађивач дувана):

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(4) дипломирани инжењер технологије исхране;

(5) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(6) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(14) професор хемије;

(15) дипломирани хемичар;

(16) дипломирани инжењер хемије;

(17) дипломирани хемичар – професор хемије;

(18) дипломирани хемичар биоорганског смера;

(19) дипломирани хемичар – мастер;

(20) дипломирани професор хемије – мастер;

(21) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(22) дипломирани инжењер технологије врења;

(23) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(24) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер угљенохидратне и сточне хране;

(25) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(26) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(27) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(28) мастер професор хемије;

(29) мастер хемичар.

11) Прехрамбена технологија (за образовне профиле техничар за биотехнологију, произвођач прехрамбених производа, млинар и прерађивач дувана)

Практична настава (за садржаје програма у другом, трећем и четвртом разреду за образовни профил техничар за биотехнологију)

Испитивање намирница (за образовни профил техничар за биотехнологију)

Практична настава (за садржаје програма у другом и трећем за образовне профиле произвођач прехрамбених производа, млинар и прерађивач дувана):

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(10) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

12) Хемија:

Органска хемија

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек oрганско-технолошки, група биотехнолошка;

(4) дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(7) дипломирани инжењер хемије, аналитички или биооргански смер;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) професор физичке хемије;

(10) дипломирани физико – хемичар;

(11) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(12) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(13) дипломирани хемичар – професор хемије;

(14) дипломирани хемичар – биохемија;

(15) професор биологије – хемије;

(16) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(17) дипломирани професор хемије – мастер;

(18) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(19) дипломирани професор физике – хемије – мастер;

(20) мастер хемичар;

(21) мастер професор хемије;

(22) мастер физикохемичар;

(23) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(24) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;

(25) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(26) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија.

13) Прехрамбена технологија (за образовне профиле пекар финог пецива и прерађивач воћа и поврћа):

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер угљенохидратна храна;

(2) дипломирани инжењер технологије, смер угљенохидратне хране;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смер микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(10) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(11) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(12) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(13) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер угљенохидратне и сточне хране;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

14) Сировине (за образовне профиле пекар финог пецива и прерађивач воћа и поврћа):

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер угљенохидратна храна;

(2) дипломирани инжењер технологије, смер угљенохидратне хране;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смер микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(10) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(11) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(12) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер угљенохидратне и сточне хране;

(13) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

15) Практична настава:

(1) образовни профил пекар финог пецива:

– пекар – специјалиста.

(2) образовни профил прерађивач воћа и поврћа:

– прерађивач воћа и поврћа – специјалиста.

16) Помоћни наставник:

1) за образовне профиле месар и прерађивач млека:

– техничар за прераду намирница животињског порекла;

– прехрамбени техничар;

– месар-специјалиста;

– млекар-специјалиста,

2) за образовне профиле: пекар, млинар, произвођач прехрамбених производа и прерађивач дувана:

– техничар за прераду намирница биљног порекла;

– техничар за прехрамбену биотехнологију;

– техничар за биотехнологију;

– прехрамбени техничар;

– пекар-специјалиста,

3) за образовне профиле прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију:

– техничар за прехрамбену биотехнологију;

– техничар за прераду намирница животињског порекла;

– техничар за прераду намирница биљног порекла;

– прехрамбени техничар;

– техничар за биотехнологију.

17) Физика:

(1) професор физике;

(2) дипломирани физичар;

(3) дипломирани астрофизичар;

(4) професор физике – хемије;

(5) дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;

(6) дипломирани физичар за општу физику;

(7) дипломирани физичар за примењену физику;

(8) дипломирани физичар – информатичар;

(9) професор физике за средњу школу;

(10) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;

(11) дипломирани физичар – истраживач;

(12) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

(13) дипломирани професор физике – мастер;

(14) мастер физичар;

(15) мастер професор физике.

18) Исхрана људи:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(7) дипломирани инжењер технологије исхране;

(8) дипломирани инжењер технологије врења;

(9) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(10) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(11) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(16) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(17) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(18) мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(19) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(20) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

19) Технике рада у лабораторији:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије исхране;

(4) дипломирани инжењер технологије врења;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде7за технологију сточних производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(12) професор хемије;

(13) дипломирани хемичар;

(14) дипломирани инжењер хемије биоорганског смера;

(15) дипломирани инжењер хемије – аналитичког смера;

(16) дипломирани хемичар – биохемија;

(17) професор биологије – хемије;

(18) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(19) мастер хемичар;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(22) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(23) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

20) Основи прехрамбене технологије

Технологија воде:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер технологије врења;

(8) дипломирани инжењер технологије исхране;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(10) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(18) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(19) дипломирани инжењер прехрамбене технологије.

21) Технологија кондиторских производа:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(10) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

22) Технологија безалкохолних пића

Технологија млинарства

Технологија скроба

Технологија шећера

Технологија уља и биљних масти

Технологија органских киселина

Технологија прераде воћа и поврћа:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохид ратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(5) дипломирани инжењер технологије врења;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(9) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(10) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране) или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

23) Технологија сточне хране

Индустријска производња готове хране:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа,

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране) или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа; Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

24) Технологија слада и пива

Технологија вина, винских и воћних дестилата

Технологија етанола и јаких алкохолних пића

Историја пиварства

Винарство

Производи од грожђа:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратне и сточне хране или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер технологије исхране;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер технологије врења;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство – (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране); или Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

25) Технологија млека

Технологија меса:

(1) дипломирани инжењер технологије, смер: конзервна храна или конзервисана храна;

(2) дипломирани инжењер технологије исхране;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна;

(4) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(7) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(11) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(12) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(15) доктор ветеринарске медицине.

26) Прерада меса

Прерада млека

Сирарство:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна;

(2) дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна храна или конзервисана храна;

(3) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(4) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(9) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(10) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

27) Сировине у месарству

Обрада меса

Тржиште и промет меса

Сировине у млекарству

Пратећи производи у млекарству

Аутохтони млечни производи:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна;

(2) дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна храна или конзервисана храна;

(3) дипломирани инжењер технологије исхране;

(4) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(8) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(10) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(11) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(12) доктор ветеринарске медицине;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

28) Објекти и опрема у месарству

Објекти и опрема у млекарству:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна;

(3) дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна храна или конзервисана храна;

(4) дипломирани инжењер технологије исхране;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(6) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(9) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(12) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(13) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

29) Ензимологија

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији

Здравствена безбедност хране:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: конзервна храна, угљенохидратне хране; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(10) дипломирани инжењер технологије врења;

(11) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(16) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(17) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(18) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

30) Прехрамбена технологија (за садржаје програма у првом, другом и трећем за образовни профил оператер у прехрамбеној индустрији)

Производња прехрамбених производа (за садржаје програма у првом, другом и трећем за образовни профил оператер у прехрамбеној индустрији):

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(10) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

31) Технологија пекарства

Технологија пекарског квасца

Сировине у пекарству

Производња хлеба

Објекти и опрема у пекарству

Производња пецива, колача и тестенина

Тржиште и промет пекарских производа:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер технологије исхране;

(8) дипломирани инжењер технологије врења;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

32) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије исхране;

(4) дипломирани инжењер технологије врења;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за економику;

(11) дипломирани економист;

(12) дипломирани економиста;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(16) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(17) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(18) мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(19) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(20) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија или Агроекономија;

(21) мастер економиста, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области Економије.

33) Аграрни туризам:

(1) дипломирани туризмолог;

(2) дипломирани географ – туризмолог;

(3) дипломирани географ (туризмолог);

(4) мастер географ;

(5) мастер професор географије;

(6) дипломирани економист;

(7) дипломирани економиста – менаџер за туризам;

(8) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за економику;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(16) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(17) дипломирани инжењер технологије исхране;

(18) дипломирани инжењер технологије врења;

(19) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(20) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа

(21) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(22) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(23) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране; угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(24) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(25) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(26) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(27) дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(28) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(29) мастер туризмолог;

(30) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(31) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија или Агроекономија;

(32) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(33) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(34) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије односно Пословног управљања.

34) Основе угоститељства (за образовне профиле: прехрамбени техничар, пекар, месар и прерађивач млека)

Основе туризма (за образовни профил прехрамбени техничар):

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани економиста

(3) дипломирани туризмолог;

(4) дипломирани економиста – менаџер за туризам;

(5) дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство;

(6) дипломирани географ – туризмолог;

(7) дипломирани географ (туризмолог);

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за економику;

(11) мастер економиста, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области Економије односно Пословног управљања;

(12) мастер економиста, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;

(13) мастер туризмолог;

(14) мастер географ;

(15) мастер професор географије.

35) Припрема јела са жара (за образовне профиле прехрамбени техничар и месар):

(1) менаџер хотелијерства, смер гастрономија;

(2) менаџер хотелијерства, смер гастрологија;

(3) менаџер у гастрономији;

(4) дипломирани менаџер – гастрономија,

(5) струковни менаџер гастрономије;

(6) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна или микробиолошки процеси;

(7) дипломирани инжењер технологије, смерови: конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(8) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(11) дипломирани инжењер технологије исхране;

(12) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије из области Прехрамбене технологије.

36) Припрема сладоледа и ледених посластица (за образовни профил прерађивач млека)

Припрема топлих посластица (за образовни профил пекар)

Основе посластичарства:

(1) струковни менаџер гастрономије;

(2) менаџер хотелијерства смер гастрологија;

(3) менаџер хотелијерства, смер гастрономија;

(4) менаџер у гастрономији;

(5) дипломирани менаџер – гастрономија,

(6) дипломирани инжењер технологије врења;

(7) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(8) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(9) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије из области Прехрамбене технологије.

Члан 5.

У стручној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у којој се стиче стручна оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године и средњег образовање у трајању од три године, у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Основне технике рада:

а) За остваривање садржаја програма који су заједнички за све образовне профиле:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде – сви смерови или одсеци;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци;

(4) дипломирани инжењер шумарства – за обраду дрвета;

(5) дипломирани инжењер технологије, текстилни одсек;

(6) дипломирани инжењер технологије – одсек графичког инжењерства;

(7) дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

(8) дипломирани грађевински инжењер;

(9) дипломирани инжењер архитектуре;

(10) дипломирани архитекта;

(11) дипломирани дефектолог – олигофренолог;

(12) дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

(13) професор технике и машинства;

(14) специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

(15) дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

(16) дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

(17) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке

(18) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина, Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство или Мелиорације.

Лица из ал. (1)–(10) и (12)–(18) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

б) За остваривање садржаја програма у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране по образовним профилима наставу могу да изводе и:

– млинар, пекар, месар, произвођач прехрамбених производа са положеним специјалистичким испитом;

– пољопривредни техничар – сви смерови;

– техничар хортикултуре;

– прехрамбени техничар;

Лица из подтачке б) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

2) Основе биљне производње:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде – смер ратарско-повртарски;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде – смер воћарско-виноградарски;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде – општи смер;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство – повртарство или хортикултура;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско – виноградарски;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(16) дипломирани инжењер агрономије;

(17) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мелиорације.

(18) дипломирани дефектолог – олигофренолог, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(19) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(20) дипломирани дефектолог, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(21) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(22) дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

Лица из подтач. (1)–(17) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

3) Основе прехрамбене технологије:

(1) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточарских производа;

(3) дипломирани ветеринар;

(4) дипломирани инжењер технологије, смер хемијско и биохемијско инжењерство;

(5) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(6) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(7) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(8) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна;

(9) дипломирани инжењер технологије, смер прехрамбено инжењерство;

(10) дипломирани инжењер технологије врења;

(11) дипломирани инжењер технологије исхране;

(12) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(16) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(17) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(18) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(19) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(20) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(21) дипломирани дефектолог – олигофренолог, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(22) дипломирани дефектолог, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(23) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(24) дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

Лица из подтач. (1)–(20) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

4) Анатомија и физиологија:

(1) дипломирани ветеринар;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(3) доктор ветеринарске медицине;

(4) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(5) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски;

(8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије (студијски програми: Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство);

(9) дипломирани дефектолог – олигофренолог, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(10) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(11) дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

Лица из подтач. (1)–(8) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

5) Машине и апарати:

(1) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(2) дипломирани инжењер технологије, смер хемијско и биохемијско инжењерство;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(5) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије врења;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа; Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

(18) дипломирани дефектолог – олигофренолог са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(19) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности

(20) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(21) дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

6) Технологија рада за образовне профиле повртар, воћар-виноградар и цвећар-вртлар:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде – смер ратарство-повртарство;

(3) дипломирани инжењер за воћарство и виноградарство;

(4) дипломирани инжењер – смер воћарство-виноградарство;

(5) дипломирани инжењер за хортикултуру;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде – смер хортикултура;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде – општи смер;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(11) дипломирани инжењер агрономије;

(12) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(13) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура или Фитомедицина.

(14) дипломирани дефектолог – олигофренолог са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(15) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју

(16) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(11) дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

7) Технологија рада за образовни профил сточар:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде – смер сточарство;

(2) дипломирани ветеринар;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(6) дипломирани ветеринар;

(7) доктор ветеринарске медицине;

(8) дипломирани инжењер агрономије;

(9) дипломирани дефектолог – олигофренолог са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(10) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије (студијски програми: Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство)

(10) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(11) дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

8) Прехрамбена технологија:

а) за образовне профиле месар – кобасичар и цревар:

(1) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточарских (сточних) производа;

(3) дипломирани ветеринар;

(4) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(5) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

(6) дипломирани инжењер технолог, одсеци: биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(7) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови: конзервна храна, конзервисана храна или микробиолошки процеси;

(8) дипломирани инжењер технологије, смерови: конзервна храна или микробиолошки процеси;

(9) дипломирани инжењер технологије исхране;

(10) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(11) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(12) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбени, смер конзервна храна;

(13) дипломирани инжењер технологије, смер хемијско и биохемијско инжењерство;

(14) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(15) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(16) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(17) доктор ветеринарске медицине;

(18) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(19) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(20) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(21) дипломирани дефектолог са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(22) дипломирани дефектолог – олигофренолог са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

(23) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

(24) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

(25) дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

б) за образовни профил пекар:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови: угљенохидрантна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(10) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбени, смер конзервна храна;

(11) дипломирани инжењер технологије, смер хемијско, биохемијско инжењерство и прехрамбено инжењерство;

(12) дипломирани инжењер технологије врења;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

Лица из ал. (1)–(17) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

9) Практична настава:

а) За све образовне профиле у пољопривреди по смеровима:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде – смер ратарско-повртарски;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде – смер ратарство-повртарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде – смер воћарство и виноградарство;

(5) дипломирани инжењер за воћарство и виноградарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде – општи смер;

(7) дипломирани инжењер за хортикултуру;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде – смер хортикултура;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде – сточарски смер;

(10) дипломирани инжењер агрономије;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура или Фитомедицина.

(12) дипломирани дефектолог – олигофренолог са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(13) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју

(14) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(15) дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

Лица из ал. (1)–(11) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

б) За све образовне профиле у производњи и преради хране по смеровима:

(1) дипломирани инжењер технологије, смер хемијско и биохемијско инжењерство;

(2) инжењер прехрамбене технологије, смер технолошки, прехрамбена технологија;

(3) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, за производњу сточарских производа;

(5) струковни инжењер технологије – специјалиста, са претходно завршеним студијским програмом струковних студија Прехрамбена и хемијска технологија;

(6) дипломирани дефектолог са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(7) дипломирани дефектолог – олигофренолог са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(8) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју;

(9) дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.

Лица из ал. (1) и (5) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

в) Пекар, месар, произвођач прехрамбених производа са завршеном школом за висококвалификоване раднике или положеним испитом у звању специјалисте, односно стеченим V степеном стручне спреме;

– пољопривредни техничар – сви смерови;

– прехрамбени техничар.

Лица из тачке в) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

г) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

10) Помоћни наставник:

(1) лице које је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за образовни профил, односно занимање:

а) у области пољопривреда:

– пољопривредни техничар;

– техничар хортикултуре;

– пољопривредни произвођач;

– цвећар – вртлар

б) у области производња и прерада хране:

– прехрамбени техничар;

– техничар за биотехнологију;

– техничар за прераду намирница биљног порекла;

– техничар за прераду намирница животињског порекла;

– пекар;

– месар;

– прерађивач млека.

Члан 6.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању може да изводи, и то за:

1) Основи привредног и радног права:

(1) дипломирани правник;

(2) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука.

2) Генетика са оплемењивањем:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство – повртарство, општи или хортикултура;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско – виноградарски;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(11) дипломирани инжењер агрономије;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(15) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мелиорације;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска производња.

3) Организација хране:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за агрономику;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер општи;

(3) дипломирани инжењер агрономије;

(4) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Агроекономија, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Зоотехника или Сточарска производња.

4) Рачунарство:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономику;

(2) дипломирани економиста;

(3) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Агроекономија;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.

5) Ратарска производња:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство или општи;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(11) дипломирани инжењер агрономије;

(12) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Фитомедицина.

6) Повртарска производња:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско – повртарски;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, општи или хортикултура;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски;

(7) дипломирани инжењер агрономије;

(8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Хортикултура.

7) Виноградарска производња:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско – виноградарски;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, општи смер;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(5) дипломирани инжењер агрономије;

(6) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Воћарство и виноградарство.

8) Воћарска производња:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско – виноградарски;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, општи смер;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(5) дипломирани инжењер агрономије;

(6) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Воћарство и виноградарство.

9) Цвећарство:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: хортикултура или ратарско-повртарски;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер: општи или ратарство-повртарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек воћарско – виноградарски;

(9) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(10) дипломирани инжењер агрономије;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повртарство или Воћарство и виноградарство;

(12) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пејзажна архитектура;

(13) мастер инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно завршене основне академске студије из области: Пејзажне архитектуре и хортикултуре.

10) Уређење паркова и унутрашњих ентеријера:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: хортикултура или ратарско-повртарски;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер: општи или ратарство-повртарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек воћарско – виноградарски;

(9) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(10) дипломирани инжењер агрономије;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повртарство или Воћарство и виноградарство;

(12) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пејзажна архитектура;

(13) мастер инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно завршене основне академске студије из области: Пејзажне архитектуре и хортикултуре.

11) Метеорологија:

(1) дипломирани метеоролог;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство – повртарство, општи или хортикултура;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско – виноградарски;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(13) дипломирани инжењер агрономије;

(14) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мелиорације.

12) Фитопатологија и ентомологија:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(4) дипломирани инжењер агрономије;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско – виноградарски;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство– повртарство или хортикултура;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство или Хортикултура.

13) Фитофармација са токсикологијом:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(4) дипломирани инжењер агрономије;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско – виноградарски;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство– повртарство или хортикултура;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство или Хортикултура.

14) Корови:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(4) дипломирани инжењер агрономије;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско – виноградарски;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство– повртарство или хортикултура;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство или Хортикултура.

15) Заштита биља:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(4) дипломирани инжењер агрономије;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско – виноградарски;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство– повртарство или хортикултура;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство или Хортикултура.

16) Хидропнеуматска техника:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, општи или пољопривредна техника и рационализација;

(5) дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

(6) дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине);

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника.

17) Аутоматизација у пољопривреди:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, општи или пољопривредна техника и рационализација;

(5) дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

(6) дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине);

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника.

18) Ремонт и одржавање пољопривредне технике:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, општи или пољопривредна техника и рационализација;

(5) дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

(6) дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине);

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника.

19) Пољопривредна техника:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, општи или пољопривредна техника и рационализација;

(5) дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

(6) дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине);

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника.

20) Експлоатација пољопривредне технике:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, општи или пољопривредна техника и рационализација;

(5) дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

(6) дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине);

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника.

21) Сточарска производња:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(4) дипломирани ветеринар;

(5) доктор ветеринарске медицине;

(6) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска производња.

22) Биолошке основе рибарства:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(4) дипломирани ветеринар;

(5) доктор ветеринарске медицине;

(6) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска производња.

23) Технологија рибарске производње:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(5) дипломирани ветеринар;

(6) доктор ветеринарске медицине;

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска производња.

24) Геодезија:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(2) дипломирани инжењер за мелиорације;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(4) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на одсецима: Мелиорације.

25) Основи хидротехнике:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(2) дипломирани инжењер за мелиорације;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(4) дипломирани инжењер грађевинарства за хидротехнику;

(5) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на одсецима: Мелиорације.

26) Бујични токови и уређење вода:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(2) дипломирани инжењер за мелиорације;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(4) дипломирани инжењер грађевинарства за хидротехнику;

(5) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на одсецима: Мелиорације.

27) Пољопривредне мелиорације:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(3) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на одсецима: Мелиорације.

28) Механизација у водопривреди:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(3) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на одсецима: Мелиорације.

29) Лабораторијска техника и узимање материјала:

(1) дипломирани ветеринар;

(2) доктор ветеринарске медицине;

(3) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла.

30) Познавање и анализа сточне хране:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(4) дипломирани ветеринар;

(5) доктор ветеринарске медицине;

(6) дипломирани инжењер агрономије;

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска производња.

31) Лабораторијска припрема:

(1) дипломирани ветеринар;

(2) доктор ветеринарске медицине;

(3) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла.

32) Броматологија и хематологија:

(1) дипломирани ветеринар;

(2) доктор ветеринарске медицине;

(3) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла.

33) Колоидна хемија:

(1) професор физичке хемије;

(2) дипломирани физико-хемичар;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(7) професор хемије;

(8) дипломирани хемичар;

(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(10) дипломирани инжењер хемије;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(16) дипломирани хемичар – професор хемије;

(17) дипломирани хемичар – мастер;

(18) дипломирани професор хемије – мастер;

(19) дипломирани хемичар аналитичког смера;

(20) дипломирани хемичар биоорганског смера;

(21) дипломирани инжењер хемије биооргански смер;

(22) дипломирани инжењер технологије исхране;

(23) дипломирани инжењер технологије врења;

(24) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(25) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(26) мастер хемичар;

(27) мастер професор хемије;

(28) мастер физикохемичар.

34) Мерна и регулациона техника:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско – технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије врења;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(15) дипломирани инжењер машинства;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(18) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа; Технологија конзерви– сања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

35) Технолошка микробиологија:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско – технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(9) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

36) Прехрамбена технологија:

За образовне профиле: прерађивач млека – специјалиста, прерађивач меса – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технологије исхране;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна;

(3) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(4) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(5) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(6) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(10) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(11) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(12) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(13) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(14) доктор ветеринарске медицине.

За образовне профиле: млинар – специјалиста, пекар – специјалиста, кондитор – специјалиста, произвођач шећера, скроба и производа од скроба, прерађивач воћа и поврћа – специјалиста, уљар – специјалиста, произвођач слада и пива – специјалиста, произвођач вина, безалкохолних пића и минералне воде – специјалиста, произвођач алкохола, квасца и киселина – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер угљенохидратна храна;

(2) дипломирани инжењер технологије, смер угљенохидратне хране;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смер микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(11) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(12) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(13) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер угљенохидратне и сточне хране;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

37) Практична настава:

37.1. За образовни профил ратар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство или општи;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски;

(6) дипломирани инжењер агрономије;

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство;

(8) пољопривредни техничар са специјализацијом ратар – специјалиста.

37.2. За образовни профил повртар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство или општи;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски;

(6) дипломирани инжењер агрономије;

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство;

(8) пољопривредни техничар са специјализацијом ратар – специјалиста;

(9) цвећар – вртлар са завршеном специјализацијом повртар – специјалиста.

37.3. За образовни профил виноградар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско – виноградарски;

(3) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Воћарство и виноградарство;

(4) пољопривредни техничар са специјализацијом виноградар – специјалиста.

37.4. За образовни профил воћар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско – виноградарски;

(3) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Воћарство и виноградарство;

(4) пољопривредни техничар са специјализацијом воћар – специјалиста.

37.5. За образовни профил цвећар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: хортикултура или ратарско-повртарски;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер: општи или ратарство-повртарство;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек воћарско – виноградарски;

(9) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(10) дипломирани инжењер агрономије;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повртарство или Воћарство и виноградарство;

(12) мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пејзажна архитектура;

(13) мастер инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно завршене основне академске студије из области: Пејзажне архитектуре и хортикултуре;

(14) пољопривредни техничар са специјализацијом цвећар – специјалиста;

(15) техничар за пејзажну архитектуру са завршеном специјализацијом – специјалиста;

(16) цвећар – вртлар са завршеном специјализацијом цвећар – специјалиста.

37.6. За образовни профил заштитар биља:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

(4) дипломирани инжењер агрономије;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско – виноградарски;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство– повртарство или хортикултура;

(11) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство или Хортикултура;

(12) пољопривредни техничар са завршеном специјализацијом заштитар биља.

37.7. За образовни профил пољопривредни механичар:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, општи или пољопривредна техника и рационализација;

(5) дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

(6) дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине);

(7) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника;

(8) техничар пољопривредне технике са завршеном специјализацијом пољопривредног механизатора.

37.8. За образовни профил сточар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(4) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Зоотехника или Сточарска производња;

(5) пољопривредни техничар са завршеном специјализацијом сточар – специјалиста.

37.9. За образовни профил рибар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи;

(3) дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

(4) пољопривредни техничар са завршеном специјализацијом рибар – специјалиста.

37.10. За образовни профил мелиоративац – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(2) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(3) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на одсеку Мелиорације;

(4) пољопривредни техничар са завршеном специјализацијом мелиоративац – специјалиста.

37.11. За образовни профил ветеринарски техничар – специјалиста:

(1) дипломирани ветеринар;

(2) доктор ветеринарске медицине;

(3) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(4) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(5) ветеринарски техничар са завршеном специјализацијом, ветеринарски техничар – специјалиста.

37.12. За образовни профил прерађивач млека – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна;

(2) дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна храна;

(3) дипломирани инжењер технологије исхране;

(4) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(8) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(10) дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

(11) дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

(12) доктор ветеринарске медицине;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(15) прерађивач млека – специјалиста.

37.13. За образовни профил прерађивач меса – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна;

(2) дипломирани инжењер технологије, смер конзервна храна;

(3) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

(4) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

(8) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(9) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(10) прерађивач меса – специјалиста.

37.14. За образовни профил млинар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер технологије врења;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(10) дипломирани инжењер технологије, смер конзервна храна;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(16) млинар – специјалиста.

37.15. За образовни профил пекар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер технологије врења;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(9) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(12) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(15) пекар – специјалиста.

37.16. За образовни профил кондитор – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије исхране;

(6) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(9) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(16) кондитор – специјалиста.

37.17. За образовни профил произвођач шећера, скроба и производа од скроба:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије врења;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(9) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране) или Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(16) произвођач шећера, скроба и производа од скроба – специјалиста.

37.18. За образовни профил прерађивач воћа и поврћа – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије врења;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(9) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(13) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране) или Прехрамбена технологија;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(16) произвођач воћа и поврћа – специјалиста.

37.19. За образовни профил уљар – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије врења;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(9) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(10) дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

(11) дипломирани инжењер технологије, профил микробиолошки процеси;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране) или Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(18) уљар – специјалиста.

37.20. За образовни профил произвођач слада и пива:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратне и сточне хране или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер технологије врења;

(9) дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

(10) дипломирани инжењер технологије, профил микробиолошки процеси;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство – (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране); или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(17) произвођач слада и пива – специјалиста.

37.21. За образовни профил произвођач вина и жестоких пића – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратне и сточне хране или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

(9) дипломирани инжењер технологије, профил микробиолошки процеси;

(10) дипломирани инжењер технологије врења;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство – (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране); или Прехрамбена технологија;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(17) произвођач вина и жестоких пића – специјалиста.

37.22. За образовни профил произвођач безалкохолних пића и минералне воде:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије врења;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

(9) дипломирани инжењер технологије, профил микробиолошки процеси;

(10) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(11) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране) или Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(18) произвођач безалкохолних пића и минералне воде – специјалиста.

37.23. За образовни профил произвођач квасца и киселина – специјалиста:

(1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(4) дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

(5) дипломирани инжењер технологије врења;

(6) дипломирани инжењер технологије исхране;

(7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(8) дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

(9) дипломирани инжењер технологије, профил микробиолошки процеси;

(10) дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

(11) дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

(13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

(14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје – модул: Инжењерство угљенохидратне хране) или Прехрамбена технологија;

(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија;

(17) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране;

(18) произвођач квасца и киселине – специјалиста.

Члан 7.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17, 13/18, 2/20, 14/20 и 1/21);

2) члан 2. став 1. тачка 15) подтачка А) и подтачка Б) под а) и став 2, члан 3. и члан 11. став 1. тачка 1. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21);

3) Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Просветни гласник”, број 17/97);

4) Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, руковалац – механичар пољопривредне технике, месар, пекар и прерађивач млека („Просветни гласник”, бр. 15/04, 13/05 и 17/07).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-147/2021-03

У Београду, 9. маја 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.