Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

11

На основу члана 19. ст. 6 и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 ‒ УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за први разред и пети разред основног образовања и васпитања
„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/19, 9/19, 14/19, 2/21, 17/21, 18/21 и 3/22)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

ПРВИ РАЗРЕД

СОЛФЕЂО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Солфеђо 1

за први разред шестогодишње основне музичке школе;

ћирилица

Александра Милетић

Ивана Дробни

650-02-00050/2022-07 од 20.6.2022.

Број 610-00-001171/5/2022-04

У Београду, 30. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.