Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

На основу члана 11. став 2. Закона о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС”, број 42/02),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о корисницима екстерних информација Безбедносно-информативне агенције и врстама едиција

„Службени гласник РС”, бр. 83 од 23. јула 2004, 52 од 8. јуна 2007.

 

 

Члан 1.

У складу са смерницама Владе Републике Србије и безбедносно-обавештајном политиком Републике Србије, Безбедносно-информативна агенција (у даљем тексту: Агенција) дужна је да информише надлежне државне органе о подацима и сазнањима од значаја за заштиту Уставом утврђеног поретка, безбедносне, политичке, економске и друге интересе Републике Србије.

 

Члан 2.

У зависности од врсте, значаја и садржине података о којима се информише, као и извора и начина на који су подаци прикупљени, утврђују се два нивоа корисника којима Агенција доставља екстерне информације.

 

Члан 3.

Корисници првог нивоа су председник Републике Србије, председник Народне скупштине Републике Србије, председник и потпредседник Владе Републике Србије.

Корисници другог нивоа су министри * , начелник Генералштаба Војске Србије и директор полиције*, * ако су конкретни подаци од значаја за сагледавање одређене безбедносне проблематике и заузимање ставова у вршењу послова из њихове надлежности.

 

*Службени гласник РС, број 52/2007

 

Члан 4.

Агенција информише кориснике достављањем одговарајућих екстерних едиција које садрже сажете податке и сазнања о безбедносним проблемима, појавама или догађајима или о конкретном догађају, појави или проблему.

Екстерно информисање врши се дневно, периодично и ванредно.

Врсте екстерних едиција су Дневна информација и Посебна информација.

 

Члан 5.

Начин евидентирања, заштите и достављања екстерних едиција у надлежности су Агенције.

Корисници екстерних едиција дужни су да штите тајност података и да едиције, одмах по упознавању, врате Агенцији.

 

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 110-5390/2004-1

У Београду, 22. јула 2004. године

Влада Републике Србије

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.