Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/18, 7/19, 9/19, 13/19 и 12/20), после плана и програма наставе и учења за образовни профил монтер телекомуникационих мрежа, додају се планови и програми наставе и учења за образовне профиле електричар и електротехничар процесног управљања, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Планови и програми наставе и учења за образовне профиле електричар и електротехничар процесног управљања остварују се и у складу са:

1) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Електричар” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20);

2) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар процесног управљања” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20).

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/12, 2/13, 6/14, 10/14, 8/15, 14/15, 4/16, 13/16, 4/17, 1/18, 2/18, 5/18, 4/19, 2/20, 9/20 и 3/21), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил електричар;

2) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/09, 5/11, 7/12, 3/13, 11/13, 14/13, 10/14, 8/15, 14/15, 4/16, 7/16, 11/18, 9/19 и 12/20), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовне профиле електроинсталатер и електротехничар процесног управљања.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Електротехника за образовни профил електричар, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. тачка 1) овог члана, најкасније до краја школске 2023/2024. године.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Електротехника за образовни профил електроинсталатер, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. тачка 2) овог члана, најкасније до краја школске 2023/2024. године.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Електротехника за образовни профил електротехничар процесног управљања, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. тачка 2) овог члана, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-146/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 2