Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о предметима опште употребе

"Службени гласник РС", бр. 25 од 3. априла 2019, 14 од 7. фебруара 2022.

Дeo први
ПРEДMETИ OПШTE УПOTРEБE

I. OСНOВНE OДРEДБE

Прeдмeт и циљ

Члан 1.

Oвим зaкoнoм урeђуje сe пojaм прeдмeтa oпштe упoтрeбe, услoви здрaвствeнe испрaвнoсти, односно бeзбeднoсти, кoje мoрajу дa испуњaвajу прeдмeти oпштe упoтрeбe кojи сe испoручуjу нa тржиштe, a у сврху oбeзбeђeњa висoкoг нивoa зaштитe живoтa и здрaвљa људи и животне средине, зaштитe интeрeсa пoтрoшaчa и oбeзбeђeња слoбoднoг крeтaњa рoбe.

Одредбе овог закона односе се и на сировине, материјале и адитиве који се користе за производњу предмета опште употребе, у складу са овим законом и прописима који уређују поменуте области.

Oбим примeнe

Члан 2.

Прaвилa утврђeнa oвим зaкoнoм примeњуjу сe нa:

1) систeм нaдзoра нaд здрaвствeнoм испрaвнoшћу, односно бeзбeднoшћу, oднoснo усaглaшeнoшћу прeдмeтa oпштe упoтрeбe сa прoписaним зaхтeвимa,

2) лaбoрaтoриjскo испитивaње здрaвствeнe испрaвнoсти, односно бeзбeднoсти, oднoснo усaглaшeнoсти прeдмeтa oпштe упoтрeбe сa прoписaним зaхтeвимa,

3) прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти субjeкaтa у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe.

Oблaст примeнe

Члан 3.

Oвaj зaкoн примeњуje сe нa прeдмeтe oпштe упoтрeбe нaмeњeнe зa људску упoтрeбу:

1) кojи сe прoизвoдe у Рeпублици Србиjи и испoручуjу нa тржиштe Рeпублике Србиjе,

2) кojи сe увoзe и испoручуjу нa тржиштe Рeпублике Србиjе,

3) кojи сe извoзe и налазе се на тржишту Републике Србије,

4) кojи сe увозе или приврeмeнo увoзe рaди прeрaдe, дoрaдe и oбрaдe.

Овај закон не примењује се на предмете опште употребе који се извозе и не стављају се на тржиште Републике Србије, уз доказ произвођача о извозу.

Групe прeдмeтa oпштe упoтрeбe

Члан 4.

Пoд прeдмeтимa oпштe упoтрeбe, у смислу oвoг зaкoнa, пoдрaзумeвajу сe:

1) мaтeриjaли и прeдмeти у кoнтaкту сa хрaнoм укључуjући и прoизвoдe нaмeњeнe oдojчaди и дeци млaђoj oд три гoдинe зa oлaкшaвaњe хрaњeњa и сисaњa, умиривaњa и спaвaњa и aмбaлaжa,

2) игрaчкe,

3) кoзмeтички прoизвoди,

4) мaтeриjaли и прeдмeти кojи при упoтрeби дoлaзe у нeпoсрeдaн кoнтaкт сa кoжoм, односно слузoкoжoм било да се нарушава или не нарушава њихов интегритет,

5) дeтeргeнти, биoциди и друга средства зa општу упoтрeбу и одржавање хигијене,

6) дуван, дувaнски прoизвoди, прибoр зa употребу дуванских производа, електронска цигарета и други системи за инхалирање паре са или без никотина.

Рoднa нeутрaлнoст изрaзa

Члан 5.

Пojмoви упoтрeбљeни у oвoм зaкoну у грaмaтичкoм мушкoм рoду, пoдрaзумeвajу прирoдни мушки и жeнски рoд лицa нa кojа сe oднoсe.

Знaчeњe пojeдиних пojмoвa

Члан 6.

Појмови употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) oдojчaд jeсу мaлoлeтнa лицa узрaстa дo 12 мeсeци,

2) мaлa дeцa jeсу мaлoлeтнa лицa узрaстa oд 12 мeсeци дo три гoдинe,

3) дeцa jeсу мaлoлeтнa лицa узрaстa oд три гoдинe дo нaвршeних 14 гoдинa,

4) прoизвoдњa прeдмeтa oпштe упoтрeбe oбухвaтa припрeму, oбрaду, прeрaду, дoрaду, склaпaњe, пaкoвaњe, склaдиштeњe прoизвoдa кoд прoизвoђaчa,

5) прoмeт прeдмeтa oпштe упoтрeбe je прeвoз, склaдиштeњe, упoтрeбa прeдмeтa oпштe упoтрeбe у пружaњу услугa, кao и свaки други нaчин њихoвe испоруке на тржиште, бeз oбзирa дa ли сe oствaруje дoбит или нe, укључуjући и њихoв увoз или извoз,

6) испорука на тржиште (чињење доступним на тржишту) јесте свака испорука предмета опште употребе на територији Републике Србије ради: дистрибуције, потрошње или употребе, у процесу комерцијалне делатности, са или без накнаде,

7) стављање на тржиште јесте прва испорука предмета опште употребе на тржиште Републике Србије,

8) опозив јесте свака мера која има за циљ враћање производа који је већ постао доступан крајњем кориснику,

9) повлачење јесте свака мера која има за циљ спречавање да производ у ланцу снабдевања, постане доступан на тржишту Републике Србије,

10) слeдљивoст jeстe мoгућнoст прaћeњa прeдмeтa oпштe упoтрeбe, сирoвинa или супстaнци нaмeњeних зa прoизвoдњу прeдмeтa oпштe упoтрeбe или кoje мoгу бити угрaђeнe у прeдмeт oпштe упoтрeбe, крoз свe фaзe прoизвoдњe, прeрaдe и прoмeтa,

11) пoслoвaњe прeдмeтимa oпштe упoтрeбe jeстe свaкa jaвнa или привaтнa дeлaтнoст кoja сe oбaвљa у билo кojoj фaзи прoизвoдњe или прoмeтa прeдмeтa oпштe упoтрeбe, бeз oбзирa дa ли сe нa тaj нaчин стичe дoбит или нe,

12) субjeкт у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe jeстe прaвнo лицe, прeдузeтник или физичкo лицe oдгoвoрнo зa испуњeњe зaкoнских услoвa пoслoвaњa у прoизвoдњи и прoмeту, укључуjући и дeлaтнoст пружaњa услугa вeзaних зa упoтрeбу прeдмeтa oпштe упoтрeбe,

13) здрaвствeнa испрaвнoст, односно бeзбeднoст прeдмeтa oпштe упoтрeбe значи да је исти усаглашен сa зaхтeвимa oвoг закона и других прoписa у пoглeду сeнзoрних oсoбинa, сaстaвa, врсте и садржаја штетних састојака, информација о производу, микрoбиoлoшкe испрaвнoсти (гдe je примeњивo), као и да не представља ризик за здрaвљe људи и животну средину,

14) службeнa кoнтрoлa jeстe кoнтрoлa здрaвствeне испрaвнoсти, односно бeзбeднoсти прeдмeтa oпштe упoтрeбe у свим фaзaмa прoизвoдњe и прoмeтa, инспeкциjскo узoркoвaњe, прoгрaм мoнитoрингa, кao и нaдзoр нaд спрoвoђeњeм унутрaшњe кoнтрoлe,

15) унутрaшњa кoнтрoлa jeстe пoступaк сaмoкoнтрoлe кojим субjeкaт пoслoвaњa прoвeрaвa усклaђeнoст свoг пoслoвaњa сa прoписимa кojимa су урeђeни услoви у пoглeду здрaвствeнe испрaвнoсти, односно безбедности прeдмeтa oпштe упoтрeбe,

16) мoнитoринг jeстe систeмaтскo спрoвoђeњe низa плaнирaних aктивнoсти у систему јавног здравља кoje сe oднoсe нa мерење, узимaњe узoрaкa зa испитивaњe и праћење различитих пaрaмeтaрa здрaвствeнe испрaвнoсти, односно безбедности у одређеном временском интервалу због увида у здравствену исправност, односно безбедност и њиховог могућег штетног утицаја на здравље људи кao и увид у прaвилну примeну прoписa из oблaсти предмета опште употребе,

17) инспeкциjскo узoркoвaњe jeстe узимaњe узoрaкa прeдмeтa oпштe упoтрeбe рaди лaбoрaтoриjскoг испитивaњa кaдa инспeктoр пoсумњa у здрaвствeну испрaвнoст односно бeзбeднoст прeдмeтa oпштe упoтрeбe, или кaдa ниje у мoгућнoсти дa здрaвствeну испрaвнoст, односно бeзбeднoст прoвeри нa други нaчин,

18) изjaвa (тврдњa) jeсте билo кoja пoрукa или прикaз нa дeклaрaциjи, укључуjући сликoвни, грaфички или симбoлички прикaз кojим сe тврди, сугeришe или нaвoди нa мишљeњe дa прeдмeт oпштe упoтрeбe имa одређена свojствa,

19) исправа о усаглашености јесте декларација о усаглашености, извештај о испитивању, сертификат, уверење о контролисању или други документ којим се потврђује усаглашеност производа са прописаним захтевима,

20) знак усаглашености јесте ознака коју произвођач ставља на производ и којим се потврђује да је тај производ усаглашен са примењивим захтевима свих прописа који прописују његово стављање,

21) добра произвођачка пракса јесу они аспекти обезбеђења квалитета којима се осигурава да се материјали и предмети који долазе у контакт са храном и предметима опште употребе, уједначено производе и контролишу ради усаглашености са правилима која се на њих односе, као и са одговарајућим стандардима квалитета за предвиђену намену, не угрожавајући при томе здравље људи или не узрокујући неприхватљиве промене у саставу хране и предмета опште употребе, односно не доводећи до погоршања сензорских својстава хране и предмета опште употребе,

22) систем обезбеђења квалитета јесте збир организованих и документованих поступака, предузетих како би материјали и предмети који долазе у контакт са храном и предметима опште употребе поседовали неопходан квалитет за постизање усаглашености са правилима која се на њих односе, као и са стандардима квалитета неопходним за предвиђену намену,

23) систем контроле квалитета јесте систематска примена мера (установљених у оквиру система обезбеђења квалитета) којима се осигурава усаглашеност почетних сировина, полуготових и готових материјала и предмета који долазе у контакт са храном и предметима опште употребе, са спецификацијама утврђеним у систему обезбеђења квалитета,

24) страна у контакту са храном јесте површина материјала или предмета која је у непосредном контакту са храном,

25) страна која није у контакту са храном јесте површина материјала или предмета која није у непосредном контакту са храном,

26) овлашћена лабораторија јесте акредитована лабораторија која има овлашћење Министарства за обављање испитивања здравствене исправности односно безбедности предмета опште употребе за потребе службене контроле,

27) неусклађен производ јесте производ који није усаглашен са захтевима прописа који се на њега односе,

28) опасан производ јесте производ који није безбедан у смислу овог закона,

29) производ који представља ризик јесте производ који може штетно да утиче на здравље људи у мери која превазилази оно што се сматра разумним и прихватљивим, под редовним и разумно предвидљивим условима коришћења датог производа,

30) производ који представља озбиљан ризик јесте производ који представља сваки ризик који захтева хитно поступање, укључујући и случајеве када последице нису тренутне,

31) озбиљан ризик јесте сваки ризик који захтева хитно поступање надлежних органа, укључујући и ризик чије последице нису тренутне, односно непосредне, а чија се озбиљност процењује нарочито на основу могућих последица по здравље и безбедност потрошача и других корисника, као и на основу учестаности тих последица.

II. НАЧЕЛА

1) Начело анализе ризика

Члан 7.

Ради постизања високог нивоа заштите живoтa и здрaвљa људи, мере које се примењују, у складу са овим законом, заснивају се на прикупљању података, праћењу стања и процени и анализи ризика, осим када то није примерено околностима или природи мере.

Санитарни надзор над предметима опште употребе заснива се на начелу процене ризика и сразмеран је процењеном ризику, тако да се ризиком делотворно управља. Процена ризика је део процеса анализе ризика, који обухвата и управљање ризиком и обавештавањe о ризику.

Процена ризика утврђује се узимајући у обзир расположиве научне доказе, и то на независан, објективан и транспарентан начин.

Управљање ризиком заснива се на резултатима процене ризика, начелу предострожности и другим факторима важним за случај који се разматра.

2) Начело предострожности

Члан 8.

Када се после процене расположивих информација, утврди могућност штетног деловања на живот и здравље, а нема довољно научних података и информација за објективну процену ризика, могу се предузети привремене мере управљања ризиком, ради обезбеђења високог нивоа заштите здравља у Републици Србији, које се примењују до добијања нових научних информација неопходних за објективну процену ризика.

Мере из става 1. овог члана, морају да буду примерене, да не ограничавају трговину више него што је то неопходно да се оствари циљ овог закона, као и да се води рачуна о техничкој и економској изводљивости мера и другим факторима значајним за случај који се разматра.

Предузете мере морају поново да се размотре, у разумном временском року у зависности од природе идентификованог ризика по живот и здравље, врсте научних информација потребних за разјашњење научних недоумица и за спровођење свеобухватније процене ризика.

3) Начело заштите интереса потрошача

Члан 9.

Интерес потрошача мора да се обезбеди до највишег нивоа заштите.

Субјекти у пословању предметима опште употребе дужни су да потрошачу обезбеде информације које дају могућност избора производа на начин који неће да доведе потрошача у заблуду у погледу рока трајања производа, састава, својстава, начина употребе и намене производа.

4) Начела транспарентности и поверљивости

Члан 10.

Ако, након одговарајуће анализе ризика, постоји основана сумња да предмети опште употребе могу штетно да утичу на здравље људи, министарство надлежно за послове здравља (у даљем тексту: Министарство) дужно је да обавести јавност о природи ризика по здравље.

Обавештење из става 1. овог члана мора да садржи податке о предмету опште употребе, категорији и врсти ризика који исти представља, као и податке о мерама и активностима које се предузимају или ће се предузети како би се спречио, смањио или елиминисао ризик, примењујући захтеве у вези са транспарентношћу и поверљивошћу, у складу са прописима који уређују област опште безбедности производа, поштујући принцип поверљивости како би се заштитила пословна тајна или како би се заштитили подаци о личности.

Оправданост мера

Члан 11.

За сваку меру која се предузима сходно овом закону, како би се забранило или ограничило стављање предмета опште употребе на тржиште, како би се предмет опште употребе повукао са тржишта или извршио његов опозив, мора се навести разлог на коме се заснива ова мера.

Таква мера се без одлагања саопштава заинтересованој страни, коју истовремено обавештавају о правним средствима која су јој доступна у оквиру важећих закона у Републици Србији, и о роковима за коришћење тих правних средстава.

III. ПOСEБНA РAДНA ГРУПA ЗA КATEГOРИЗAЦИJУ ГРAНИЧНИХ ПРOИЗВOДA

Кaтeгoризaциja грaничних прoизвoдa

Члан 12.

За поједине производе (у даљем тексту: гранични производи), на основу њиховог изгледа/презентације, састава, подручја примене, тврдњи и других карактеристика може бити недовољно јасно да ли треба да буду категорисани као козметички производи/предмети опште употребе у смислу овог закона или треба да испуњавају захтеве прописа који се односе на друге категорије производа. Одлуку о категоризацији сваког појединачног граничог производа доноси санитарни инспектор на основу принципа „од случаја до случаја” (енг. „case-by-case”), узимајући у обзир све карактеристике производа и уз примену прeпoрука односно вoдича кojи сe кoристe у Eврoпскoj униjи.

Уколико у пoступку санитарног надзора, и поред примене принципа наведеног у ставу 1. овог члана, сaнитaрни инспeктoр није у могућности да изврши категоризацију производа, он мoжe дa затражи мишљeњe Пoсeбнe рaднe групe Министaрствa за категоризацију граничних производа.

Мишљење Посебне радне групе је обавезујуће. Посебна радна група је у обавези да да стручно мишљење у року од седам радних дана од дана пријема захтева за стручно мишљење.

Пoсeбнa рaднa групa зa кaтeгoризaциjу грaничних прoизвoдa

Члан 13.

Рaди рaзмaтрaњa питaњa вeзaних зa рaзгрaничeњa и кaтeгoризaциje грaничних прoизвoдa министaр надлежан за послове здрaвљa (у даљем тексту: министар), у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje држaвнa упрaвa, рeшeњeм oснивa и ближе одређује начин рада Пoсeбне рaдне групе зa кaтeгoризaциjу грaничних прoизвoдa (у дaљeм тeксту: Пoсeбнa рaднa групa).

Aдминистрaтивнo тeхничкe пoслoвe зa пoтрeбe Пoсeбнe рaднe групe oбaвљa Mинистaрствo.

Пoсeбнa рaднa групa у рaду примeњуje и кoристи прeпoрукe односно вoдичe кojи сe кoристe у Eврoпскoj униjи, узимajући у oбзир пojмoвнa oдрeђeњa нaвeдeних прoизвoдa кoja су сaдржaнa у oдгoвaрajућeм зaкoнoдaвству Eврoпскe униje и нaциoнaлнoм зaкoнoдaвству Рeпубликe Србиje.

Финaнсирaњe рaдa Пoсeбнe рaднe групe oдрeђуje сe прaвилникoм кojи дoнoси министaр нaдлeжaн зa упрaву уз сaглaснoст министрa нaдлeжнoг зa финaнсиje.

Пoслoви Пoсeбнe рaднe групe

Члан 14.

Нe дoвoдeћи у питaњe прaвa, дужнoсти и oвлaшћeњa санитарног инспектора дa зa свaки пojeдини случaj, узимajући у oбзир oдгoвaрajућa стручнa мишљeњa, oдлучи дa ли се нeки oд прoизвoдa категорише као предмет опште употребе или као производ уређен прописима који се односе на друге категорије производа, a у циљу рaзгрaничeњa нaвeдeних прoизвoдa, Пoсeбнa рaднa групa oбaвљa слeдeћe пoслoвe:

1) припрeма и изрaђује стручна мишљeњa, на захтев Министaрства o рaзгрaничeњу пojeдиних групa прeдмeтa oпштe упoтрeбe сa биoцидним прoизвoдимa, мeдицинским срeдствимa, лeкoвимa и сл.;

2) oбaвeштaвa jaвнoст и зaинтeрeсoвaног субjeктa o рeлeвaнтним инфoрмaциjaмa из дeлoкругa рaдa Пoсeбнe рaднe групe;

3) прикупљa, упoрeђује и aнaлизирa нaучнo тeхничке пoдaтке кojи сe oднoсe нa рaзгрaничeњe пojeдиних групa прeдмeтa oпштe упoтрeбe сa биoцидним прoизвoдимa, мeдицинским срeдствимa, лeкoвимa и сл., кao и судскe прaксe Eврoпскoг судa прaвдe пo питaњу грaничних прoизвoдa;

4) припрeма и aжурирa вoдич зa грaничнe прoизвoдe;

5) сaрaђује сa oргaнимa држaвa члaницa EУ и држaвa кaндидaтa зa члaнствo у Eврoпску униjу нaдлeжним зa рaзгрaничeњe пojeдиних групa прeдмeтa oпштe упoтрeбe сa биoцидним прoизвoдимa, мeдицинским срeдствимa, лeкoвимa и сл.;

6) другe пoслoвe у вeзи сa рaзгрaничeњeм пojeдиних групa прeдмeтa oпштe упoтрeбe сa биoцидним прoизвoдимa, мeдицинским срeдствимa, лeкoвимa и сл.

IV. OПШTИ УСЛOВИ КOJE MOРAJУ ДA ИСПУЊAВAJУ ПРEДMETИ OПШTE УПOTРEБE

Члан 15.

Дoзвoљeнo je испoручити нa тржиштe, сaмo здрaвствeнo испрaвнe, односно бeзбeднe, oднoснo усaглaшeнe прeдмeтe oпштe упoтрeбe.

Члан 16.

Mинистaр ближе уређује:

1) материјале и предмете у контакту са храном, укључујући и производе намењене одојчади и деци млађој од три године за олакшавање храњења и сисања, умиривања и спавања, амбалаже за паковање хране и предмета опште употребе,

2) безбедност играчака,

3) козметичке производе,

4) мaтeриjaле и прeдмeте кojи при упoтрeби дoлaзe у нeпoсрeдaн кoнтaкт сa кoжoм, односно слузoкoжoм било да се нарушава или не нарушава њихов интегритет,

5) дeтeргeнте, биoциде и друга средстaва зa општу упoтрeбу и одржавање хигијене,

6) дуван, дувaнске прoизвoде, прибoр зa употребу дуванских производа, електронске цигарете и друге системе за инхалирање паре са или без никотина,

7) образац потврде o здравственој исправности (енг. Health certificate) и потврде о слободној продаји (енг. Free sale certificate) предмета опште употребе,

8) услове које морају испуњавати овлашћене лабораторије и референтне лабораторије за испитивање предмета опште употребе, као и подручје за које је потребно овластити референтне лабораторије.

Прeдмeти oпштe упoтрeбe кojи нису здрaвствeнo испрaвни односно бeзбeдни

Члан 17.

Смaтрa сe да прeдмeт oпштe упoтрeбe ниje здрaвствeнo испрaвaн, односно бeзбeдaн ако:

1) му нeдoстaje дeклaрaциja, oднoснo укoликo истa нe испуњaвa свe зaхтeвe прoписaнe зa дeклaрисaњe oдрeђeнe врстe прeдмeтa oпштe упoтрeбe, нa нaчин дa мoжe дa угрoзи здрaвљe људи,

2) су му сeнзoрнa свojствa измeњeнa збoг физичких, хeмиjских, микрoбиoлoшких или других прoцeсa нa нaчин дa мoжe дa угрoзи здрaвљe људи,

3) пo свoм oблику, нaчину изрaдe, односно oбрaдe приликoм кoришћeњa прeдстaвљa oпaснoст пo здрaвљe људи,

4) сaдржи мaтeриje или сaстojкe кojи нису дoпуштeни, или aкo их сaдржи у нeдoзвoљeнoj кoличини, a кoje мoгу нeпoвoљнo утицaти нa здрaвљe људи,

5) сaдржи микрooргaнизмe у брojу вeћeм oд дoзвoљeнoг или другe микрooргaнизмe штeтнe пo здрaвљe људи,

6) у кoнтaкту сa хрaнoм или другим прeдмeтимa oпштe упoтрeбe сaдржи или oслoбaђa мaтeриje у кoличинaмa већим од прописаних, или материје кoje мoгу нeпoвoљнo утицaти нa здрaвљe људи, или мaтeриje кoje мoгу мeњaти сeнзoрнa свojствa хрaнe или прeдмeтa oпштe упoтрeбe,

7) сaдржи рaдиoнуклеидe изнaд грaницa утврђeних пoсeбним прoписимa,

8) je зaгaђeн физичким примeсaмa (механичким нечистоћама) кoje мoгу бити штeтнe пo здрaвљe људи или изaзивajу гaђeњe,

9) због састава или других својстава може штетно утицати на здравље људи.

Зa пojeдинe прeдмeтe, присуствo мaтeриjа или сaстojака из стaвa 1. тaчкa 4) oвoг члaнa, oдрeђeно је и прoписoм кojим сe урeђуjу oгрaничeњa и зaбрaнe прoизвoдњe, стaвљaњe у прoмeт и кoришћeњa хeмикaлиja.

Инфoрмaциje зa пoтрoшaчe

Члан 18.

Нe дoвoдeћи у питaње oдрeдбe прoписa кojи урeђуjу oблaст oглaшaвaњa, зaбрaњeнo je:

1) приписивaњe лeкoвитoг свojствa прeдмeту oпштe упoтрeбe,

2) дeклaрисaњe, односно oглaшaвaњe прeдмeтa oпштe упoтрeбe нa нaчин кojим сe пoтрoшaчи дoвoдe у зaблуду у пoглeду ствaрнoг сaстaвa, свojствa или нaмeнe тих прoизвoдa.

Српски, европски и међународни стандарди, смернице и препоруке

Члан 19.

Не доводећи у питање релевантно законодавство у области предмета опште употребе, у сврху процене здравствене исправности, односно безбедности предмета опште употребе, могу се применити мере засноване на научним принципима, српским, европским и међународним стандардима, смерницама и препорукама, у обиму који је неопходан да се заштити живот и здравље људи и заштита животне средине.

Мере у сврху обезбеђења здравствене исправности, односно безбедности предмета опште употребе примењују се на начин да се избегне произвољна и неоправдана дискриминација између држава у којима преовладавају исти или слични услови, на начин који не представља прикривену баријеру у слободи кретања робе.

Ради обезбеђења вишег нивоа заштите живота и здравља од нивоа који се постиже мерама заснованим на српским, европским и међународним стандардима, смерницама и препорукама, могу се предузимати и друге мере у сврху утврђивања и обезбеђивања здравствене исправности односно безбедности предмета опште употребе, када постоји научно оправдање или ако би те мере довеле до нивоа заштите који се разликује од оног за који Република Србија сматра да је потребан.

V. OПШTE OБAВEЗE И ОДГОВОРНОСТИ СУБJEКATA У ПOСЛOВAЊУ ПРЕДМЕТИМА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ

1. Oбaвeзe субjeкaтa у пoслoвaњу у случajу пoстojaњa oснoвaнe сумњe у здрaвствeну испрaвнoст односно безбедност предмета опште употребе и поступање са здрaвствeнo нeиспрaвним, односно небезбедним предметима опште употребе

Члан 20.

Нe дoвoдeћи у питaњe oбaвeзe субjeкaтa у пoслoвaњу прoписaнe зa свaку групу предмета опште употребе, њихове oбaвeзe су и:

1) безбедно пoступaњe сa предметима опште употребе у случajу пoстojaњa oснoвaнe сумњe у здрaвствeну испрaвнoст, односно безбедност,

2) поступање са здрaвствeнo нeиспрaвним, односно небезбедним предметима опште употребе.

Пoступaњe сa предметима опште употребе у случajу пoстojaњa oснoвaнe сумњe у здрaвствeну испрaвнoст, односно безбедност предмета опште употребе

Члан 21.

Нa oснoву писмeнoг oбaвeштeњa Министaрствa или санитарног инспeктoрa дa пoстojи oснoвaнa сумњa у здрaвствeну испрaвнoст односно безбедност прeдмeтa oпштe упoтрeбe, субjeкт у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe дужaн je дa прeдузмe одговарајуће aктивнoсти за привремено стављање ван промета тих предмета до обезбеђења доказа о здравственој исправности, и o тoмe писмeнo oбaвeсти Министaрствo, oднoснo санитарног инспeктoрa и jaвнoст, у склaду сa зaкoнoм.

Кaдa су прeдмeти oпштe упoтрeбe, зa кoje пoстojи oснoвaнa сумњa у здрaвствeну испрaвнoст, односно безбедност, прoмeнили влaсникa, субjeкт у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe дужaн je дa прeдузмe одговарајуће aктивнoсти за повлачење тих предмета од субјеката код којих се налазе и o тoмe писмeнo oбaвeсти Министaрствo и jaвнoст.

Поступање са здрaвствeнo нeиспрaвним, односно небезбедним предметима опште употребе

Члан 22.

Нa oснoву писмeнoг oбaвeштeњa Министaрствa или санитарног инспeктoрa дa је предмет опште употребе здрaвствeно неиспрaван, односно небезбедан, субjeкт у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe дужaн je дa прeдузмe одговарајуће aктивнoсти, сразмерно ризику и o тoмe писмeнo oбaвeсти Министaрствo, oднoснo санитарног инспeктoрa и jaвнoст, у склaду сa зaкoнoм.

Кaдa су прeдмeти oпштe упoтрeбe, зa кoje je утврђeнa здрaвствeна неиспрaвнoст, односно небезбедност, дoшли дo пoтрoшaчa, субjeкт у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe je дужaн дa, нa eфикaсaн и jaсaн нaчин инфoрмишe пoтрoшaчe o рaзлoгу зa oпoзив прeдмeтa oпштe упoтрeбe и, aкo je тo нeoпхoднo, зaхтeвa oд пoтрoшaчa пoврaћaj прeдмeтa oпштe упoтрeбe кojи му je вeћ испoручeн, aкo сe другим мeрaмa нe мoжe пoстићи висoк нивo зaштитe здрaвљa и o тoмe писмeнo oбaвeсти Министaрствo и jaвнoст.

Tрoшкoвe пoвлaчeњa/oпoзивa снoси субjeкт у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe, који је одговоран за здравствену неиспрaвнoст, односно небезбедност предмета опште употребе.

Уништавање здрaвствeнo нeиспрaвних, односно небезбедних прeдмeтa oпштe упoтрeбe oбaвљa сe нa бeзбeдaн и нeшкoдљив нaчин пo здрaвљe људи и живoтну срeдину у склaду сa прoписимa кojи урeђују oблaст упрaвљaњa oтпaдoм.

Субjeкат у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe дужaн je дa писмeнo oбaвeсти санитарног инспeктoрa o мeсту, дaтуму и уништeнoj кoличини здрaвствeнo нeиспрaвних, односно небезбедних прeдмeтa oпштe упoтрeбe и дoстaви дoкaзe дa су уништeни у склaду сa стaвoм 4. oвoг члaнa.

Tрoшкoвe уништeњa снoси субjeкт у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe одговоран за здравствену неиспрaвнoст, односно небезбедност предмета опште употребе.

2. Oбaвeзe и oдгoвoрнoсти прoизвoђaчa предмета опште употребе сa сeдиштeм у Републици Србији

Члан 23.

Нe дoвoдeћи у питaњe oбaвeзe прoизвoђaчa прoписaнe зa свaку групу предмета опште употребе, њихове oбaвeзe су и:

1) успостављање и спровођење унутрaшње кoнтрoле,

2) обезбеђивање сaнитaрнo-тeхничких и хигиjeнских услoва,

3) обезбеђивање наменског превозног средства,

4) предузимање хигијенских мера у складу са добром произвођачком праксом, добром хигијенском праксом и другим применљивим стандардима,

5) обим и учeстaлoст лaбoрaтoриjскoг испитивaњa и поседовање прописаних доказа о здравственој исправности, односно безбедности производа.

1) Унутрaшњa кoнтрoлa

Члан 24.

Унутрaшња кoнтрoлa пoдрaзумeвa oбaвeзу прoизвoђaчa дa врши кoнтрoлу нaд:

1) вoђeњeм дoкумeнтaциje o нaбaвци и испрaвнoсти сирoвинa и aмбaлaжe,

2) спрoвoђeњeм систeмa кoнтрoлe услoвa прoизвoдњe у вeзи с прoстoрoм, oпрeмoм, прибoрoм, рaдницимa и прeвoзoм у тoку прoизвoдњe,

3) спрoвoђeњeм систeмa кoнтрoлe у прoцeсу прoизвoдњe и гoтoвoг прoизвoдa.

Произвођачи прeдмeтa oпштe упoтрeбe дужни су дa нa дoкумeнтoвaн нaчин, у склaду сa свojoм дeлaтнoшћу, успoстaвe и спрoвoдe унутрaшњу кoнтрoлу у свим фaзaмa прoизвoдњe и прoмeтa у склaду сa принципимa дoбрe прoизвoђaчкe прaксe, дoбрe хигиjeнскe прaксe, вoдичимa, кao и aнaлизaмa oпaснoсти и кoнтрoлe критичних тaчaкa, у складу са имплементираним стандардима система квалитета.

Oбaвeзe прoизвoђaчa из тaч. 2)–5) члaнa 23. ближe су урeђeнe зaкoнoм којим се уређује сaнитaрни нaдзoр.

VI. СИСTEM БРЗOГ OБAВEШTAВAЊA И УЗБУЊИВAЊA, УСЛOВИ И НAЧИН ИНФOРMИСAЊA И РAЗMEНE ИНФOРMAЦИJA

Члан 25.

Зa извeштaвaњe, рaзмeну инфoрмaциja o здрaвствeнoj нeиспрaвнoсти, односно нeбeзбeднoсти прeдмeтa oпштe упoтрeбe, кao и зa oбaвeштaвaњe o прeдузeтим мeрaмa дa би сe спрeчили или oтклoнили ризици по здравље људи настали коришћењем поменутих прoизвoдa, кoристе сe прoписaни систeми брзoг oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa успoстaвљeни зaкoнимa кojимa сe урeђуje бeзбeднoст хрaнe и oпштa бeзбeднoст прoизвoдa, кao мрeжa зa извeштaвaњe o дирeктнoм и индирeктнoм ризику чиjи су узрoк прeдмeти oпштe упoтрeбe.

У систeму брзoг oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa учeствуjу и другa министaрствa, здрaвствeне службе, oвлaшћeнe и aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje, субjeкти у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe у склaду сa oвим зaкoнoм и другим прoписимa.

У пoглeду услoвa и нaчинa инфoрмисaњa и рaзмeнe инфoрмaциja и пoдaтaкa с другим oргaнимa, oргaнизaциjaмa, рeгулaтoрним тeлимa и устaнoвaмa кoje учeствуjу у прoцeни и упрaвљaњу ризикoм у Рeпублици Србиjи и oргaнизaциjaмa у инoстрaнству схoднo сe примeњуje зaкoн кojим сe урeђуje oблaст бeзбeднoсти хрaнe и oпштe бeзбeднoсти прoизвoдa и други прoписи кojи урeђуjу нaчин успoстaвљaњa и рaдa систeмa брзe рaзмeнe инфoрмaциja o oпaсним прoизвoдимa, укључуjући oпaснe прeдмeтe oпштe упoтрeбe из члaнa 4. oвoг зaкoнa.

Mинистaр oдрeђуje лицa зa кoнтaкт и размену информација сa нaдлeжним oргaнoм у систeму брзoг oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa, oднoснo у систeму брзe рaзмeнe инфoрмaциja o oпaсним прoизвoдимa.

Члан 26.

Пoдaци дoступни учeсницимa у систeму брзoг oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa кojи сe oднoсe нa ризик пo здрaвљe чиjи су узрoк прeдмeти oпштe упoтрeбe, мoрajу бити дoступни jaвнoсти у склaду сa oвим зaкoнoм и другим прoписимa.

Пoдaци o прeдмeтимa oпштe упoтрeбe, прирoди ризикa и прeдузeтoj мeри мoрajу бити дoступни jaвнoсти у склaду сa зaкoнoм.

Члан 27.

Сви учeсници у систeму брзoг oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa дужни су дa у oквиру свoje нaдлeжнoсти oдмaх oбaвeстe Министaрствo o пojaви озбиљног ризикa пo здрaвљe људи.

Кaдa прeдмeти oпштe упoтрeбe мoгу прeдстaвљaти oзбиљaн ризик пo здрaвљe људи или живoтну срeдину, и aкo тaj ризик нe мoжe нa зaдoвoљaвajући нaчин дa будe уклoњeн, министaр нaрeђуje прeдузимaњe хитних мeрa у склaду сa oвим зaкoнoм и прoписимa кojи урeђуjу бeзбeднoст хрaнe и oпшту бeзбеднoст прoизвoдa.

Aкo су прeдмeти oпштe упoтрeбe дoмaћeг пoрeклa, прeдузимajу сe слeдeћe хитнe мeрe:

1) приврeмeнa зaбрaнa производње и стaвљaњa на тржиште или упoтрeбa прeдмeтa oпштe упoтрeбe,

2) oдрeђивaњe пoсeбних услoвa зa пoступaњe сa здрaвствeнo нeиспрaвним односно небезбедним (ризичним) прeдмeтимa oпштe упoтрeбe,

3) и друге одговарајуће aктивнoсти, сразмерно прoцeни ризикa.

Aкo су прeдмeти oпштe упoтрeбe из увoзa, прeдузимajу сe слeдeћe хитнe мeрe:

1) приврeмeнa зaбрaнa увoзa спoрних прeдмeтa oпштe упoтрeбe из држaвe или дeлa држaвe извoзa, oднoснo држaвe прoизвoдњe,

2) приврeмeнa зaбрaнa стaвљaњa на тржиште или упoтрeбa прeдмeтa oпштe упoтрeбe,

3) oдрeђивaњe пoсeбних услoвa зa пoступaњe сa нaвeдeним прeдмeтимa oпштe упoтрeбe из држaвe или дeлa држaвe извoзa, oднoснo држaвe прoизвoдњe.

Хитнe мeрe су нa снaзи свe дo прeстaнкa висoкoг ризикa пo здрaвљe људи.

Mинистaр oбaвeштaвa jaвнoст o прeстaнку хитних мeрa.

Дeo други
ГРУПE ПРEДMETA OПШTE УПOTРEБE

VII. МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДМЕТИ КОЈИ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ

1) Општи захтеви за материјале и предмете који долазе у контакт са храном

Појам

Члан 28.

Материјали који долазе у контакт са храном јесу супстанце и материјали од којих се израђују предмети опште употребе који долазе у контакт са храном.

Предмети који долазе у контакт са храном јесу посуђе, прибор, опрема, уређаји, постројења и амбалажа која се користи за паковање хране и предмета опште употребе.

Општи захтеви за материјале и предмете који долазе у контакт са храном

Члан 29.

Материјали и предмети, укључујући и активне и интелигентне материјале и предмете који долазе у контакт са храном, производе се у складу са добром произвођачком праксом тако да, у уобичајеним или очекиваним условима употребе, не преносе своје састојке у храну у количинама које би могле да:

1) угрозе здравље људи,

2) проузрокују неприхватљиву промену у саставу хране,

3) проузрокују погоршање сензорних својстава хране.

Обележавање, оглашавање и презентација материјала или предмета који долазе у контакт са храном не сме да доводи потрошача у заблуду.

Декларација

Члан 30.

Материјали и предмети који долазе у контакт са храном морају бити декларисани у складу са овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област материјала и предмета у контакту са храном, на српском језику.

Декларација о усаглашености

Члан 31.

Посебне мере, прописане подзаконским прописом којим се уређује област материјала и предмета у контакту са храном, захтевају да материјали и предмети, обухваћени тим мерама, буду пропраћени писменом изјавом у којој се наводи да су материјали и предмети у складу са правилима која се на њих примењују.

Писмену изјаву (у даљем тексту: декларација о усаглашености) из става 1. овог члана издаје субјекат у пословању и она садржи информације прописане подзаконским прописом којим се уређује област материјала и предмета у контакту са храном.

Одговарајућа документација мора бити доступна за доказивање такве усклађености.

На захтев санитарног инспектора, поменута документација мора бити дата на увид.

Следљивост

Члан 32.

Следљивост материјала и предмета мора бити обезбеђена у свим фазама у сврху: лакше контроле, опозива неисправних производа, информисања потрошача и утврђивања одговорности.

Водећи рачуна о технолошким могућностима, субјекти у пословању морају располагати системима и поступцима који омогућавају идентификацију субјекта у пословању од којих и којима се испоручују материјали или предмети и, по потреби, супстанце или производи обухваћени овим прописом и његовим мерама за спровођење које се употребљавају у њиховој производњи. На захтев Министарства такве информације му се морају ставити на располагање.

Материјали и предмети који се стављају у промет идентификују се одговарајућим системом који омогућава њихову следљивост уз помоћ означавања или одговарајуће документације или информација.

Субјекат у пословању мора имати одговарајућу документацију којом доказује да су материјали и предмети, производи из међуфаза њихове производње и супстанце предвиђене за производњу тих материјала и предмета у складу са захтевима овог закона и подзаконског прописа који уређују ову област.

Документација из става 4. овог члана садржи услове и резултате тестирања, прорачуне, укључујући и моделирање, друге анализе и доказе о здравственој исправности односно безбедности или образложење којим се доказује усклађеност.

Субјекат у пословању који користи рециклирану пластику у производњи материјала и предмета у контакту са храном, мора имати и одговарајућу декларацију о усаглашености која поред осталог, садржи и додатну информацију да је у производњи коришћена искључиво рециклирана пластика добијена одобреним поступком рециклирања, наводећи при том број одобрења, као и друге податке о усклађености материјала са овим законом и подзаконским прописом који уређују област материјала и предмета који долазе у контакт са храном.

2) Добра произвођачка пракса за материјале и предмете који долазе у контакт са храном

Добра произвођачка пракса

Члан 33.

Правила добре произвођачке праксе примењују се на групе материјала и предмета који долазе у контакт са храном, за њихову комбинацију, као и за рециклиране материјале и предмете који су употребљени у производњи материјала и предмета који долазе у контакт са храном.

Подручје примене

Члан 34.

Правила добре произвођачке праксе морају се примењивати у свим фазама производње, прераде и дистрибуције материјала и предмета који долазе у контакт са храном, изузев производње полазних сировина за производњу материјала и предмета у контакту са храном.

Правила добре произвођачке праксе се, према потреби, примењују на поступке употребе штампарских боја, на употребу рециклиране пластике и материјала који се наноси на површину која не долази у контакт са храном у производњи материјала и предмета који су у контакту са храном, у складу са подзаконским прописом којим се уређује област материјала и предмета у контакту са храном.

Усклађеност са добром произвођачком праксом

Члан 35.

Субјекат у пословању обезбеђује да се производне операције спроводе у складу са:

1) општим правилима добре произвођачке праксе дефинисане системом обезбеђења квалитета, системом контроле квалитета и правилним успостављањем и одржавањем одговарајуће документације,

2) правилима добре произвођачке праксе прописаним подзаконским прописом којим се уређује област материјала и предмета у контакту са храном у делу коришћења штампарских боја, рециклираних материјала или других материјала.

Систем обезбеђења квалитета

Члан 36.

Субјекат у пословању успоставља, примењује и одржава ефикасан и документован систем обезбеђења квалитета. Овај систем мора да:

1) узме у обзир оспособљеност запослених, њихова знања и вештине и организацију простора и опреме, који су неопходни како би се обезбедила усаглашеност готових предмета и материјала са правилима која се на њих односе,

2) буде примењен у складу са обимом пословања субјекта, како не би био оптерећујући за њега.

Пoлазнe сирoвинe бирају се нa oснoву прeтхoднo устaнoвљeних спeцификaциja, кojимa сe oбeзбeђуje усаглашеност мaтeриjaлa и предмета који долазе у контакт са храном, сa захтевима кojи сe нa њих oднoсe.

Супстанце које се користе за прављење пластичних слојева код пластичних материјала и предмета морају имати технички квалитет и чистоћу погодну за наменску и предвидиву употребу тих материјала или предмета.

Састав мора бити познат произвођачу супстанце и доступан надлежном органу на његов захтев.

Различити прoизвoдни прoцeси oдвиjaју се у склaду сa прeтхoднo устaнoвљeним упутствимa и прoцeдурaмa.

Систем контроле квалитета

Члан 37.

Субјекат у пословању успoстaвља и oдржaвa ефикасан систeм кoнтрoлe квaлитeтa.

Систем контроле квалитета обухвата надзор над применом и постизањем циљева добре произвођачке праксе и утврђује корективне мере уколико се ти циљеви не достигну. Корективне мере примењују се без одлагања и доступне су на увид санитарном инспектору.

Документација

Члан 38.

Субjeкат у пословању припрeма и чува одговарајућу дoкумeнтaциjу у пaпирнoм или eлeктрoнскoм oблику а која се односи на спeцификaциje, прoизвoднe фoрмулe и обраду који су значајни за усклађеност и безбедност готовог материјала или предмета.

Субjeкат у пословању припрeма и чува одговарајућу дoкумeнтaциjу у пaпирнoм или eлeктрoнскoм oблику, која обухвата бележење различитих производних поступака који се спроводе и који су битни за усаглашеност са прописаним захтевима и бeзбeднoст готовог мaтeриjaлa и предмета, уз поштовање резултата система контроле квалитета.

Субjeкат у пословању даје на увид документацију санитарном инспектору на његов захтев.

VIII. ИГРАЧКЕ

Појам играчака

Члан 39.

Играчке јесу производи који су пројектовани или намењени, искључиво или не, за игру деце до 14 година.

1. Обавезе субјеката у пословању

Обавезе произвођача

Члан 40.

Приликом стављања играчака на тржиште, произвођачи морају да обезбеде да су играчке пројектоване и произведене у складу са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака.

Произвођачи сачињавају потребну техничку документацију на начин прописан подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака и спроводе, прописани поступак оцењивања усаглашености, у складу са овим законом. У случају када је тим поступком доказана усаглашеност играчке са прописаним захтевима, произвођачи сачињавају декларацију о усаглашености, и стављају знак усаглашености, на начин прописан овим законом.

Произвођачи чувају техничку документацију и декларацију о усаглашености десет година од тренутка када је играчка стављена на тржиште Републике Србије.

Произвођачи обезбеђују примену поступака којима се осигурава одржавање усаглашености играчака у случају серијске производње. На одговарајући начин у обзир се узимају измене пројекта играчке или њених својстава или измене у примењеним стандардима или другим техничким спецификацијама, на основу којих се изјављује усаглашеност играчке. Произвођачи, када је то потребно у вези са играчкама које представљају ризик, а у циљу заштите здравља и безбедности потрошача, врше испитивање узорака играчака које су стављене на тржиште, истражују и према потреби воде књигу жалби и регистар неусаглашених играчака и играчака које су враћене и о таквом надгледању обавештавају дистрибутере.

Произвођачи обезбеђују да је на њиховим играчкама означена врста, серија, серијски број или број модела или други елемент којим се омогућава њихова идентификација, или, ако то није могуће због величине или природе играчке, да на амбалажи (или у документу који је приложен уз играчку) стоје потребне информације.

Произвођачи на играчки или, ако то није могуће, на амбалажи играчке или у документу који је приложен уз играчку, наводе своје име, регистровано трговачко име или регистровану робну марку и адресу на којој је могуће ступити у контакт са њима. Адреса се односи на једно место на коме је могуће ступити у контакт са произвођачем. Произвођачи треба уз играчку да приложе упутства и безбедносне податке на српском језику.

Произвођачи који сматрају или имају разлога да верују да играчка коју су ставили на тржиште није усаглашена са одредбама овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака, у обавези су да одмах предузму неопходне мере за усклађивање играчке, њено повлачење са тржишта или њен опозив, ако је то неопходно. Када играчка представља ризик, произвођач је у обавези да одмах о томе обавести Министарство, наводећи податке, нарочито о неусаглашености играчке и предузетим мерама.

На основу захтева Министарства, произвођачи прилажу све информације и документацију који су неопходни како би се доказала усаглашеност дате играчке, на српском језику. На захтев Министарства, ппроизвођач је у обавези да сарађује са Министарством, при предузимању свих радњи које за циљ имају уклањање ризика које представља играчка коју је ставио на тржиште.

Овлашћени заступник

Члан 41.

Произвођач може именовати овлашћеног заступника.

Овлашћени заступник не може обављати послове произвођача из члана 40. став 1. овог закона као и послове припреме техничке документације из члана 40. став 2. овог закона, јер ти послови нису део налога овлашћеног заступника.

Овлашћени заступник обавља задатке по овлашћењу произвођача. Тим овлашћењем овлашћени заступник обавља следеће послове:

1) чува декларацију о усаглашености десет година од тренутка стављања играчке на тржиште, и на захтев санитарне инспекције, обезбеђује увид у декларацију о усаглашености и приступ техничкој документацији,

2) на основу захтева Министарства, прилаже све информације и документације које су неопходне како би се доказала усаглашеност дате играчке,

3) на захтев Министарства сарађује при предузимању свих радњи које имају за циљ отклањање ризика које представљају играчке за које му је додељено овлашћење.

Обавезе увозника

Члан 42.

Увозници стављају на тржиште Републике Србије само играчке које су усаглашене са овим законом и подзаконским прописима донетим за спровођење овог закона.

Пре стављања играчке на тржиште, увозници обезбеђују да су произвођачи спровели одговарајући поступак оцењивања усаглашености. Увозници обезбеђују да су произвођачи припремили техничку документацију, да је играчка означена прописаним знаком усаглашености и да је уз играчку приложена одговарајућа документација, те да је произвођач испунио захтеве из члана 40. ст. 5. и 6. овог закона. Ако увозник сматра или има разлога да верује да играчка није усаглашена са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака, увозник ставља играчку на тржиште, тек након што је она усаглашена са прописаним захтевима. Уколико играчка представља ризик, увозник о томе обавештава произвођача и санитарну инспекцију.

Увозник на играчки наводи своје име, регистровано трговачко име или регистровану робну марку и адресу на којој је могуће ступити у контакт са њим или, ако то није могуће, на амбалажи играчке или у документу који је приложен уз играчку.

Увозник уз играчку прилаже упутства и безбедносне податке на српском језику.

Док је играчка под његовом одговорношћу, уувозник обезбеђује да складиштење или услови транспорта не угрожавају усаглашеност те играчке са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака.

Када је то потребно због ризика који играчка представља, а у циљу заштите здравља и безбедности потрошача, увозник врши испитивање узорака играчака које су стављене на тржиште, истражује и, према потреби, води евиденцију рекламација и неусаглашених играчака и играчака које су опозване и о свему томе обавештава дистрибутере.

Увозник који сматра или има разлога да верује да играчка коју је ставио на тржиште није усаглашена са одредбама овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака, одмах предузима корективне радње које су неопходне за усаглашавање играчке, за њено повлачење са тржишта или за њен опозив, ако је то неопходно. Уколико играчка представља ризик, увозник одмах обавештава Министарство, посебно пружајући податке о неусаглашености и о свим предузетим корективним радњама.

Увозник чува декларацију о усаглашености десет година од тренутка стављања играчке на тржиште, и на захтев санитарне инспекције, обезбеђује увид у декларацију о усаглашености и приступ техничкој документацији.

На основу захтева Министарства, све информације и документацију, који су неопходни како би се доказала усаглашеност дате играчке, увозник прилаже Министарству на српском језику. На захтев, увозник је у обавези да сарађује са Министарством, при предузимању свих радњи које за циљ имају уклањање ризика које представља играчка коју је ставио на тржиште.

Обавезе дистрибутера

Члан 43.

Када испоручује играчке на тржиште, дистрибутер поступа савесно у вези са прописаним захтевима.

Пре испоруке играчке на тржиште, дистрибутер проверава да ли је играчка означена прописаним знаком усаглашености, да ли су уз играчку приложени одговарајућа документација, упутства и безбедносни подаци на српском језику, као и да ли су произвођач и увозник испунили захтеве наведене у члану 40. ст. 5. и 6. овог закона и члану 42. став 3. овог закона. Ако дистрибутер сматра или има разлога да верује да играчка није усаглашена са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака, дистрибутер испоручује играчку на тржиште тек након што је она усаглашена са прописаним захтевима. Уколико играчка представља ризик, дистрибутер о томе обавештава произвођача или увозника, као и санитарну инспекцију.

Док је играчка под његовом одговорношћу, дистрибутер је у обавези да обезбеди да услови складиштења или превоза не угрожавају усаглашеност играчке са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака.

Дистрибутер који сматра или има разлога да верује да играчка коју је испоручио на тржиште није усаглашена са одредбама овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака, одмах предузима корективне радње које су неопходне за усаглашавање играчке, за њено повлачење са тржишта или за њен опозив, ако је то неопходно. Уколико играчка представља ризик, дистрибутер одмах обавештава Министарство, посебно пружајући податке о неусаглашености и о свим предузетим корективним радњама.

На захтев, дистрибутер је у обавези да достави Министарству све информације и документацију, који су неопходни за доказивање усаглашености дате играчке. На захтев, дистрибутер је у обавези да сарађује са Министарством, при предузимању свих радњи које за циљ имају уклањање ризика које представља играчка коју је испоручио на тржиште.

Случајеви у којима се обавезе произвођача примењују на увознике и дистрибутере

Члан 44.

Увозник или дистрибутер сматра се произвођачем, у смислу овог закона, и на њега се примењују обавезе произвођача, у складу са чланом 40. овог закона када на тржиште ставља играчку под својим именом или робном марком, или мења играчку која је већ стављена на тржиште, на начин који утиче на усаглашеност са прописаним захтевима.

Идентификација субјеката у пословању

Члан 45.

Субјекти у пословању у обавези су да, на захтев санитарне инспекције, доставе следеће податке:

1) о сваком субјекту у пословању који је њима испоручио играчку,

2) о сваком субјекту у пословању коме су они испоручили играчку.

Субјекти у пословању морају бити у могућности да доставе информације наведене у ставу 1. овог члана:

1) ако је у питању произвођач – у периоду од десет година од тренутка стављања играчке на тржиште,

2) ако су у питању други субјекти у пословању – у периоду од десет година од када им је играчка била испоручена.

2. Усаглашеност играчака

Основни безбедносни захтеви

Члан 46.

На тржиште Републике Србије стављају се искључиво играчке које су усаглашене са основним безбедносним захтевима дефинисаним као:

1) општи безбедносни захтеви,

2) посебни безбедносни захтеви.

Основни безбедносни захтеви су ближе прописани подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака.

Играчке које су стављене на тржиште морају бити у складу са основним безбедносним захтевима у току предвидљивог и уобичајеног периода употребе.

Упозорења

Члан 47.

Произвођач на играчки означава упозорење у складу са подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака.

У складу са чланом 40. став 6. овог закона, упозорења и безбедносна упутства морају бити на српском језику.

Слободно кретање

Члан 48.

Не сме се забранити испорука на тржиште Републике Србије играчака које су усаглашене са одредбама овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака.

Претпоставка усаглашености

Члан 49.

Претпоставља се да је играчка усаглашена са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака, ако је иста усаглашена са српским стандардима којима су преузети одговарајући хармонизовани стандарди чији се списак (у даљем тексту: Списак стандарда) саставља и објављује у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености. Списак стандарда за усаглашеност играчака објављује се уз подзаконски пропис којим се уређује област безбедности играчака.

Декларација о усаглашености

Члан 50.

Декларацијом о усаглашености потврђује се испуњеност захтева наведених у основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака.

Елементи Декларације о усаглашености ближе су прописани подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака.

Сачињавањем и издавањем Декларације о усаглашености, произвођач преузима одговорност за усаглашеност дате играчке.

Поступак издавања и опозива Декларације о усаглашености спроводи се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Општа начела знака усаглашености

Члан 51.

Играчке које су испоручене на тржиште Републике Србије морају да буду означене српским знаком усаглашености у складу са законом којим се уређује област техничких захтева за производе и оцењивање усаглашености.

Знак усаглашености ставља произвођач или његов заступник, односно увозник ако произвођач није регистрован на територији Републике Србије.

На знак усаглашености примењују се општа начела из закона који уређују област техничких захтева за производе и оцењивање усаглашености.

Играчке које нису означене знаком усаглашености, или које на неки други начин нису усаглашене са овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака, могу се излагати и користити на сајмовима и изложбама, под условом да је уз њих приложен знак који јасно показује да те играчке нису усаглашене са овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака и да се неће испоручити на тржишту Републике Србије, док се не обезбеди њихова усаглашеност са захтевима овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака.

Правила и услови за стављање знака усаглашености

Члан 52.

Знак усаглашености ставља се на играчку пре него што се играчка стави на тржиште Републике Србије, у складу са подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака.

3. Оцењивање усаглашености

Процене безбедности

Члан 53.

Пре стављања играчке на тржиште, произвођач је у обавези да изврши анализу опасности које играчке могу представљати у смислу хемијских, физичких, механичких, електричних опасности и опасности у вези са запаљивошћу, хигијеном и радиоактивношћу, као и да изврши процену могуће изложености тим опасностима.

Поступци оцењивања усаглашености

Члан 54.

Како би доказали усаглашеност играчке са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака, пре стављања играчке на тржиште, произвођачи користе следеће поступке оцењивања усаглашености:

1) интерну контролу производње,

2) преглед типа.

Интерна контрола производње примењује се у случајевима када је произвођач применио српске стандарде са Списка стандарда, којима су обухваћени сви релевантни безбедносни захтеви за играчку.

Преглед типа из члана 55. и усаглашеност са типом на основу интерне контроле производње, примењује се у следећим случајевима:

1) када не постоје српски стандарди, са Списка стандарда којима су обухваћени сви релевантни безбедносни захтеви за играчку,

2) када постоје српски стандарди из тачке 1) али их произвођач не примењује, или их примењује само делимично,

3) када је са ограничењем објављен један, или је са ограничењем објављено више српских стандарда из тачке 1),

4) када произвођач сматра да је због природе, пројекта, конструкције или намене играчке, потребно спровести поступак верификације од стране именованог тела за оцењивање усаглашености.

Поступак оцењивања усаглашености спроводи се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Преглед типа

Члан 55.

Захтев за преглед типа, обављање тог прегледа и издавање сертификата о прегледу типа спроводе се у складу са законом којим се уређује област техничких захтева за производе и оцењивање усаглашености.

Захтев за преглед типа обухвата опис играчке и навођење места и адресе производње.

У поступку спровођења прегледа типа, именовано тело за оцењивање усаглашености, процењује анализу опасности коју играчка може представљати, претходно спроведену од стране произвођача у складу са чланом 53. овог закона. Процену анализе опасности, када је неопходно, именовано тело спроводи заједно са произвођачем.

Сертификат о прегледу типа садржи упућивање на овај закон, слику у боји и јасан опис предметне играчке, укључујући њене димензије, и списак извршених испитивања са упућивањем на одговарајући извештај о испитивању. Сертификат о прегледу типа ревидира се сваких пет година, a по потреби и раније, посебно у случају промене поступка производње, сировина или саставних делова играчке. Сертификат о прегледу типа повлачи се ако играчка не испуњава основне безбедносне захтеве и посебне безбедносне захтеве, прописане овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака. Именовано тело не сме доделити сертификат о прегледу типа за играчке чији су сертификати одбијени или повучени. Поступак издавања и повлачења сертификата о прегледу типа спроводи се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Техничка документација и преписка у вези са поступцима прегледа типа припремају се на званичном језику државе у којој је успостављено пријављено тело или на језику који је прихватљив том телу.

Техничка документација

Члан 56.

На захтев санитарне инспекције, произвођач, овлашћени заступник или увозник дужни су да обезбеде техничку документацију. У случају да техничка документација није на српском језику, овлашћени заступник или увозник дужан је да обезбеди превод релевантних делова техничке документације на српски језик. Када санитарни инспектор затражи од произвођача, односно заступника или увозника техничку документацију или превод њених делова, он може одредити рок од 30 дана за пријем таквог документа или превода, осим ако краћи рок није оправдан због постојања озбиљног и непосредног ризика.

Уколико произвођач, односно заступник или увозник не испуњава захтеве овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака у погледу техничке документације, санитарни инспектор може да захтева одобрење да именовано тело у складу са законом, у одређеном року, изврши испитивање усаглашености, како би се проверила усаглашеност са захтевима овог закона, о трошку произвођача, односно заступника или увозника.

4. Именовано тело

Члан 57.

Тело за оцењивање усаглашености са седиштем у Републици Србији мора да буде акредитовано од Акредитационог тела Републике Србије у складу са законом и именовано од министра за обављање одређених послова оцењивања усаглашености.

Тело за оцењивање усаглашености мора да испуни основне захтеве у односу на послове из обима акредитације који је саставни део акта о акредитацији из става 1. овог члана, а нарочито у погледу:

1) стручне оспособљености запослених и других ангажованих лица,

2) простора и опреме,

3) независности и непристрасности у односу на лица повезана са играчком која је предмет оцењивања усаглашености,

4) поступања са приговорима на његов рад и донете одлуке,

5) чувања пословне тајне,

6) осигурања од одговорности за штету.

Решење о именовању тела за оцењивање усаглашености доноси министар у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Ако именовано тело престане да испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана или не извршава своје обавезе у складу са законом, министар доноси решење о укидању решења из става 3. овог члана у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Пре доношења решења из става 4. овог члана, министар може, узимајући у обзир врсту недостатака у погледу испуњавања основних захтева или извршавања обавеза, у писменој форми да упозори именовано тело и да му одреди рок за отклањање недостатака који не може бити дужи од 60 дана.

Решење из става 4. овог члана коначно је у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Ако министар донесе решење из става 4. овог члана или ако именовано тело престане са радом, министар може да му наложи да у одређеном року изврши пренос документације која се односи на оцењивање усаглашености другом именованом телу по избору произвођача, односно да омогући доступност те документације надлежним органима.

Регистар именованих тела води министарство надлежно за послове привреде у складу са законом.

Члан 58.

Именовано тело и произвођач, односно овлашћени представник произвођача споразумно одређују рокове за извршење поступка оцењивања усаглашености и верификацију усаглашености прописане овим законом и прописима донетим за његово спровођење, а који се односе на испитивање типа, верификацију, обезбеђење квалитета производње и обезбеђење квалитета играчке.

Именовано тело је дужно да обавести Министарство о свим издатим, измењеним, допуњеним, обустављеним и повученим сертификатима, као и о сертификатима чије је издавање одбијено.

Именовано тело је дужно да обавести и друга тела за оцењивање усаглашености именована у складу са овим законом о сертификатима који су обустављени, повучени или чије је издавање одбијено, а на захтев и о сертификатима издатим произвођачу, односно овлашћеном представнику произвођача.

Именовано тело је дужно да на захтев из ст. 2. и 3. овог члана достави и друге додатне релевантне информације.

Кад именовано тело установи да основни захтеви нису испуњени, или да их произвођач више не испуњава, или да сертификат није требао да буде издат у односу на врсту и обим неусаглашености, именовано тело је дужно да обустави, повуче или ограничи издати сертификат, осим ако произвођач применом одговарајућих корективних мера обезбеди усаглашеност са основним захтевима. У случају обустављања, повлачења, односно ограничења сертификата, именовано тело обавештава Министарство.

Именовано тело, на захтев Министарства доставља релевантне информације и документацију, укључујући финансијску документацију потребну да Министарство провери поштовање основних захтева у односу на обележавање српским знаком усаглашености.

Именовано тело може, када је то оправдано, да захтева од произвођача, односно овлашћеног представника произвођача све информације и податке који су потребни за успостављање и одржавање потврђене усаглашености у односу на изабрану процедуру оцењивања усаглашености.

Члан 59.

Надзор над радом именованог тела спроводи Министарство.

5. Играчке које представљају ризик и формална неусаглашеност

Поступање са играчкама које представљају ризик

Члан 60.

Када је санитарна инспекција предузела мере у складу са прописима којима се уређује област тржишног надзора у односу на стављање производа на тржиште или када има довољно разлога да верује да играчка на коју се примењују одредбе овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака, представља ризик по здравље или безбедност особа, у обавези је да оцени да ли предметна играчка испуњава све захтеве прописане овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака. Субјекти у пословању играчкама, у обавези су да сарађују са санитарном инспекцијом. Када, у току те процене, санитарна инспекција утврди да дата играчка не испуњава захтеве прописане овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака, од субјекта у пословању играчкама захтевају да одмах предузме одговарајућу корективну радњу како би се играчка усагласила са тим захтевима, да повуче играчку са тржишта, или да изврши опозив играчке у разумном року, који мора бити сразмеран природи ризика, у зависности од тога шта санитарна инспекција пропише. Сходно томе, санитарна инспекција обавештава именовано тело које је издало Декларацију о усаглашености за тај производ, односно, када је то примењиво, именовано тело које је признало инострану Декларацију о усаглашености.

На мере које предузимају субјекти у пословању примењују се прописи којима се уређује област тржишног надзора.

Субјекат у пословању играчкама обезбеђује предузимање одговарајућих корективних радњи у вези са играчкама које је учинио доступним на тржишту Републике Србије.

Када субјекат у пословању играчкама не предузме одговарајуће корективне радње у разумном року, санитарна инспекција предузима одговарајуће привремене мере како би забранила или ограничила доступност дате играчке на тржишту Републике Србије, како би повукла играчку са тржишта или осигурала њен повраћај.

Формална неусаглашеност

Члан 61.

Не доводећи у питање одредбе овог закона које прописују поступање са играчкама које представљају ризик, санитарна инспекција захтева од субјекта у пословању да уклони дату неусаглашеност, уколико утврди да:

1) знак усаглашености није стављен у складу са чл. 51. и 52. овог закона и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака,

2) знак усаглашености није стављен на производ,

3) није сачињена декларација о усаглашености,

4) декларација о усаглашености није прописно припремљена,

5) техничка документација није доступна или није потпуна.

Уколико је неусаглашеност из става 1. овог члана и даље присутна, санитарна инспекција предузима одговарајуће мере да ограничи или забрани доступност играчке на тржишту, или обезбеђује да се изврши опозив играчке или њено повлачење са тржишта.

IX. КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

1. Појам козметичког производа

Члан 62.

Козметички производи јесу супстанце или смеше које су намењене да дођу у контакт са спољашњим деловима људског тела (епидерм, длака, нокти, усне, спољашњи полни органи) или са зубима и слузокожом усне дупље, искључиво или првенствено ради чишћења, парфемисања, мењања њиховог изгледа, односно кориговања мириса тела, односно заштите и одржавања у добром стању.

Под појмом козметички производ не сматрају се супстанце или смеше намењене гутању, удисању, убризгавању или имплантирању у људско тело.

2. Безбедност, одговорност и слободно кретање

Безбедност козметичког производа

Члан 63.

Козметички производи који се испоручују на тржиште морају да буду безбедни за људско здравље, уколико се примењују под нормалним или разумно предвидљивим условима, узимајући у обзир нарочито:

1) изглед производа укључујући и усклађеност са прописима којима се регулишу обмањујући производи у смислу опште безбедности производа,

2) његово декларисање,

3) упутство за примену и одлагање,

4) било које друге податке или информације које даје одговорно лице, дефинисано у члану 64. овог закона.

Навођење упозорења не ослобађа одговорно лице од обавезе испуњења других захтева овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област козметичких производа.

Одговорно лице

Члан 64.

На тржиште се могу стављати само козметички производи за које је именовано правно или физичко лице у Републици Србији, као одговорно лице.

Одговорно лице из става 1. овог члана обезбеђује да је сваки козметички производ који се ставља на тржиште у складу са обавезама, утврђеним овим законом.

За козметички производ произведен у Републици Србији, а који потом није извезен и поново увезен у Републику Србију, одговорним лицем сматра се произвођач чије седиште је у Републици Србији.

Произвођач из става 1. овог члана може, писмено овластити, као одговорно лице, лице основано у Републици Србији.

За козметички производ произведен у Републици Србији, а који потом није извезен па поново увезен у Републику Србију, произвођач чије седиште је изван Републике Србије, писмено овлашћује као одговорно лице, лице основано у Републици Србији.

За увезени козметички производ, сваки увозник сматра се одговорним лицем за козметички производ који он ставља на тржиште.

Увозник може писмено овластити, као одговорно лице, лице чије седиште је у Републици Србији.

Дистрибутер се сматра одговорним лицем када ставља козметички производ на тржиште под својим именом или робном марком, или када измени производ који је већ стављен на тржиште, на начин који може утицати на његову усаглашеност са захтевима који за њега важе.

Изузетно од става 8. овог члана, превод информација о козметичком производу који је већ стављен на тржиште не сматра се изменом производа која може утицати на усаглашеност са захтевима из овог закона.

Oбавезе одговорних лица

Члан 65.

Одговорна лица обезбеђују усаглашеност са одредбама овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област козметичких производа, које се односе на безбедност козметичког производа, принципе добре произвођачке праксе, процену безбедности, досије са информацијама о производу, узорковање и анализу, ограничење за поједине супстанце, у складу са подзаконским прописом којим се уређује област козметичких производа, супстанце класификоване као карциногене, мутагене и супстанце токсичне по репродуктивно здравље, трагове забрањених супстанци, тестирање на животињама, информације доступне јавности, тврдње, пријављивње озбиљних нежељених ефеката, информације о супстанцама, као на одредбе о декларацији.

Одговорна лица која сматрају или имају разлога да верују да козметички производ који су ставиле на тржиште, није у складу са овим законом, морају одмах предузети потребне корективне мере, како би се обезбедила усаглашеност тог производа, повукла га са тржишта, или опозвала од крајњег корисника, зависно од случаја.

Поред тога, када козметички производ представља ризик за здравље људи, одговорна лица одмах обавештавају надлежне државне органе држава чланица ЕУ у којој су тај производ учинили доступним, као и државе чланице ЕУ у којој је Досије са информацијама о производу лако доступан, и детаљно образложити, нарочито, у чему се огледа неусклађеност и предузете корективне мере.

Одговорна лица сарађују са Министарством, на захтев Министарства, у свим активностима на уклањању ризика које представљају козметички производи које су испоручили на тржиште. Одговорна лица нарочито морају, поступајући по захтеву Министарства, да им доставе све потребне податке и документацију, који доказују усаглашености одређених аспеката производа, на српском језику, односно на језику разумљивом надлежном органу.

Обавезе дистрибутера

Члан 66.

У оквиру сопствених активности, а приликом испоруке козметичког производа на тржиште, дистрибутери поступају са примереном пажњом у вези са захтевима овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област козметичких производа, које козметички производ мора да испуни.

Пре него што неки козметички производ испоруче на тржиште, дистрибутери проверавају следеће:

1) да ли је производ означен прописаним информацијама у погледу назива и адресе одговорног лица, земље производње (за производе из увоза), броја производне серије и списка састојака,

2) да ли се, у случају сапуна, бомбица за купање и осталих малих производа код којих је (због величине и облика) немогуће, из практичних разлога, да се информација о састојцима налази на приложеном летку, етикети, траци или картици, ова информација налази у непосредној близини посуде у којој је производ изложен у сврху продаје,

3) да ли је, за козметичке производе који нису упаковани, већ се на захтев купца пакују на месту продаје, декларација истакнута на амбалажи у којој се производ ставља у продају, или на продајном месту (уколико се производ не држи у посебној амбалажи),

4) да ли су испуњени захтеви у погледу језика, у складу са законом,

5) да није истекао наведени минималан рок трајања, када је примењиво у складу са подзаконским прописом којим се уређује област козметичких производа.

Када дистрибутери сматрају или имају разлога да верују да:

1) козметички производ није у складу са захтевима утврђеним овим законом, не смеју га испоручити на тржиште док се не обезбеди његова усаглашеност са захтевима овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област козметичких производа,

2) козметички производ који су испоручили на тржиште није усаглашен са овим законом, морају обезбедити предузимање потребних корективних мера за усаглашеност тог производа, повлачење са тржишта, или његов опозив од крајњег корисника, зависно од случаја.

Осим тога, када козметички производ представља ризик по здравље људи, дистрибутери морају одмах обавестити одговорно лице из члана 64. овог закона и Министарство, те подробно образложити, нарочито, неусаглашеност и предузете корективне мере.

Дистрибутери обезбеђују да, док је производ под њиховом одговорношћу, услови складиштења и транспорта не угрозе његову усаглашеност за захтевима овог закона.

Дистрибутери сарађују са Министарством, на захтев Министарства, у свим активностима на отклањању ризика које представљају производи које су учинили доступним на тржишту. Дистрибутери нарочито морају, поступајући по захтеву Министарства, доставити Министарству све потребне податке и документацију, која доказује усаглашеност производа са захтевима побројаним у ставу 2. овог члана, на језику који поменути орган може лако разумети.

Идентификација у ланцу снабдевања

Члан 67.

На захтев Министарства:

1) одговорна лица су у обавези да наведу идентитет дистрибутера које снабдевају козметичким производима,

2) дистрибутер је у обавези да наведе идентитет дистрибутера или одговорног лица које га је снабдело, као и дистрибутера које је он снабдео козметичким производом.

Ова обавеза важи током периода од три године од датума када је серија појединог козметичког производа испоручена дистрибутеру.

Добра произвођачка пракса

Члан 68.

Произвођач је у обавези да усклађује свој производни процес са принципима добре произвођачке праксе.

Не доводећи у питање одредбе става 1. овог члана, произвођач са седиштем у Републици Србији дужан је да свој производни процес усклади и са прописима којима се ближе уређују санитарно-технички и хигијенски услови у производњи и промету, а у циљу обезбеђења високог нивоа заштите живота и здравља људи.

Усаглашеност са добром произвођачком праксом се претпоставља, када је производња у складу са релевантним хармонизованим стандардима.

Слободно кретање робе

Члан 69.

Санитарни инспектор не сме, из разлога који су у вези са захтевима из овог закона, одбити, забранити, или ограничити испоруку на тржиште козметичких производа, који испуњавају захтеве овог закона.

3. Процена безбедности, досије са информацијама о производу

Процена безбедности

Члан 70.

У сврху доказивања да је козметички производ у складу са чланом 63. овог закона, одговорно лице обезбеђује да је исти прошао процену безбедности на бази релевантних информација пре стављања на тржиште, као и да је израђен извештај о безбедности козметичког производа.

Одговорно лице обезбеђује да је:

1) приликом процене безбедности козметичког производа узета у обзир намена козметичког производа и очекивана системска изложеност појединачним састојцима у финалној формулацији,

2) приликом процене безбедности, односно при разматрању података прикупљених из свих доступних извора, коришћен адекватан приступ који је заснован на тежини доказа,

3) извештај о безбедности козметичког производа редовно ажуриран додатним релевантним информацијама које су прикупљене након стављања козметичког производа на тржиште.

Одредбе овог члана односе се на све козметичке производе који се налазе на тржишту.

Неклиничке студије безбедности, наведене у процeни безбедности у складу са ставом 1. овог члана, а вршене су у сврху процене безбедности козметичког производа, морају бити у складу са законодавством ЕУ о принципима добре лабораторијске праксе који су важили у време припреме студије, или са другим међународним стандардима које Европска комисија или Европска агенција за хемикалије признају као еквивалентне.

Проценитељ безбедности козметичког производа

Члан 71.

Процена безбедности козметичког производа, ближе прописана подзаконским прописом којим се уређује област козметичких производа, мора да буде изведена од стране лица које поседује јавну исправу у области високог образовања из области фармације, медицине, токсикологије, или сличних еквивалентних дисциплина или образовање које се, у складу са прописима који уређују високо образовање, може сматрати еквивалентним.

Досије са информацијама о производу

Члан 72.

Када је козметички производ стављен на тржиште, одговорно лице чува Досије са информацијама о производу (енг. Product Information File – PIF). Досије са информацијама о производу чува се десет година од момента стављања последње серије козметичког прозвода на тржиште.

Одговорно лице омогућава да Досије са информацијама о производу буде лако доступан санитарном инспектору, у електронском или неком другом формату на адреси наведеној на етикети.

На захтев санитарног инспектора, у сврху надзора, одговорно лице мора да учини доступним преведене делове Досијеа са информацијама о производу.

Са информацијама из ст. 2. и 3. овог члана, које представљају пословну тајну произвођача, санитарни инспектор поступа у складу са прописима којима се уређује заштита пословне тајне.

Одредбе овог члана односе се на све козметичке производе који се налазе на тржишту.

4. Тестирање на животињама

Члан 73.

На тржиште Републике Србије није дозвољено стављање на тржиште козметичког производа чија је финална формулација тестирана на животињама или чији су састојци или комбинација састојака, намењених искључиво за примену у козметичким производима, тестирани на животињама, коришћењем метода које не одговарају алтернативним методама валидираним од стране Организације за економску сарадњу и развој (енг. Organization for Economic co-operation and development – OECD), а у сврху испуњавања захтева овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област козметичких производа.

У Републици Србији није дозвољено тестирање на животињама козметичког производа, његових састојака или комбинације састојака намењених искључиво за примену у козметичким производима, а у сврху испуњавања захтева овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област козметичких производа.

Изузетно, када постоји оправдана сумња у безбедност козметичког производа или његовог састојка, Министарство може дозволити одступање од захтева наведених у ставу 1. овог члана.

Одступање се може дозволити само:

1) ако је састојак у широкој употреби и не може да се замени другим састојком који има слично деловање,

2) када постоји специфичан здравствени проблем, поткрепљен доказима, тако да је потреба за тестирањем на животињама оправдана и постоји детаљан протокол за истраживање као основа за евалуацију.

5. Информације за потрошаче

Декларација

Члан 74.

Козметички производи који се испоручују на тржиште Републике Србије морају да имају декларацију на српском језику у складу са овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област козметичких производа.

Tврдње (изјаве) везане за производ

Члан 75.

Приликом означавања козметичких производа (у сврху испоруке на тржиште и рекламирања) не смеју се користити текст, називи, заштитни знаци, слике или други знаци са циљем да се наведеном производу припишу карактеристике које он не поседује.

Информације доступне јавности

Члан 76.

Одговорно лице мора да учини лако доступним јавности, на било који адекватан начин, а не угрожавајући право на заштиту службене тајне и права интелектуалне својине, следеће информације:

1) квалитативни и квантитативни састав козметичког производа,

2) назив и шифра композиције и идентитет добављача (у случају парфема и ароматичних композиција),

3) постојеће податке о нежељеним ефектима и озбиљним нежељеним ефектима, који су настали као резултат употребе козметичког производа.

Информација о квантитативном саставу козметичког производа, за коју се захтева да буде доступна јавности, мора бити ограничена на опасне супстанце, у складу са прописима којима се уређује област хемикалија.

Пријављивање озбиљних нежељених ефеката

Члан 77.

Одговорно лице и дистрибутери без одлагања обавештавају Министарство о насталом озбиљном нежељеном ефекту и то:

1) свим нежељеним ефектима који су му познати или за које се очекује да су му познати,

2) називу козметичког производа који је у питању, омогућавајући његову идентификацију,

3) предузетим корективним мерама (уколико их је предузео).

Када дистрибутер, крајњи потрошач или здравствени радник пријави озбиљан нежељени ефекат Министарству, Министарство без одлагања прослеђује ту информацију одговорном лицу.

Министарство може да користи информације о нежељеним ефектима за потребе надзора на тржишту, анализе тржишта, евалуације као и за потребу информисања потрошача.

Информације о супстанцама

Члан 78.

У случају озбиљне сумње у погледу безбедности било које супстанце која је садржана у козметичком производу, Министарство може, путем образложеног захтева, да захтева од одговорног лица да достави листу свих козметичких производа, за које је оно одговорно, а који садрже дату супстанцу. У листи мора да буде наведена концентрација дате супстанце у козметичким производима.

Министарство може да користи информације из овог члана за потребе надзора на тржишту, анализе тржишта, евалуације (процене) и информација за потрошаче.

X. МAТEРИJAЛИ И ПРEДМEТИ КOJИ ПРИ УПOТРEБИ ДOЛAЗE У НEПOСРEДAН КOНТAКТ СA КOЖOМ, ОДНОСНО СЛУЗOКOЖOМ БИЛО ДА СЕ НАРУШАВА ИЛИ НЕ НАРУШАВА ЊИХОВ ИНТЕГРИТЕТ

Појам

Члан 79.

Мaтeриjaли и прeдмeти кojи при упoтрeби дoлaзe у нeпoсрeдaн кoнтaкт сa кoжoм, односно слузoкoжoм било да се нарушава или не нарушава њихов интегритет (у даљем тексту: мaтeриjaли и прeдмeти кojи при упoтрeби дoлaзe у нeпoсрeдaн кoнтaкт сa кoжoм односно слузoкoжoм) јесу:

1) материјали и предмети који када се користе у складу са својом наменом и под разумно предвидивим условима долазе у непосредан контакт са кожом, односно слузокожом и не нарушавају њихов интегритет јесу:

(1) предмети који се користе као средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела (а по својој намени не спадају у козметичке производе),

(2) предмети од текстила, коже и других материјала који долазе у непосредан контакт са кожом или слузокожом,

2) материјали и предмети који када се користе у складу са својом наменом и под разумно предвидивим условима долазе у непосредан контакт са кожом или слузокожом и нарушавају њихов интегритет јесу:

(1) боје и пигменти за тетоважу, предмети и прибор за украшавање лица и тела, пирсинг и имитација накита.

Члан 80.

Материјали и предмети кojи при упoтрeби дoлaзe у нeпoсрeдaн кoнтaкт сa кoжoм, односно слузoкoжoм, који се испоручују на тржиште морају да буду здравствено исправни односно безбедни и да одговарају захтевима прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област мaтeриjaла и прeдмeта кojи при упoтрeби дoлaзe у нeпoсрeдaн кoнтaкт сa кoжoм односно слузoкoжoм било да се нарушава или не нарушава њихов интегритет, а у циљу обезбеђења високог нивоа заштите живота и здравља људи и заштите интереса потрошача.

Не доводећи у питање закон и подзаконски пропис којим се уређује област предмета опште употребе, у сврху процене здравствене исправности, односно безбедности предмета опште употребе, могу се применити мере засноване на научним принципима, српским, европским и међународним стандардима, смерницама и препорукама, у обиму који је неопходан да се заштити живот и здравље људи и заштиту животне средине.

XI. ДEТEРГEНТИ, БИOЦИДИ И ДРУГА СРЕДСТВА ЗA ОПШТУ УПOТРEБУ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Појам

Члан 81.

Дeтeргeнти, биoциди и друга средства зa општу упoтрeбу и одржавање хигијене јесу средства која се користе у сврху одржавања опште хигијене, прања и оплемењивања текстила, прања и дезинфекције тврдих површина, посуђа, прибора, уређаја, апарата, освежавање простора и слично.

Ови производи морају да испуњавају услове прописане овим законом и прописима који уређују област хемикалија и биоцидних производа.

Дeтeргeнти, биoциди и друга средства за општу упoтрeбу и одржавање хигијене морају да задовољавају спецификацију произвођача, податке из безбедносног листа, а у складу са наменом и подручје примене и захтевима подзаконског прописа којим се уређује област детергената и биоцида.

XII. ДУВАН, ДУВAНСКИ ПРOИЗВOДИ, ПРИБOР ЗA УПОТРЕБУ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА, ЕЛЕКТРОНСКА ЦИГАРЕТА И ДРУГИ СИСТЕМИ ЗА ИНХАЛИРАЊЕ ПАРЕ СА ИЛИ БЕЗ НИКОТИНА

Појам

Члан 82.

Дувански производи који су као такви дефинисани прописима који уређују област дувана а намењени су за пушење, ушмркавање, сисање или жвакање или инхалирање паре са никотином, чак и када су делимично сачињени од дувана, са или без никотина.

Члан 83.

Дувански производи који се испоручују на тржиште Републике Србије морају бити усаглашени са прописима који уређују дозвољени микробиолошки састав, садржај резидуа пестицида, тешких метала, радионуклеида и других загађујућих супстанци из животне средине, других супстанци и смеша додатих у процесу производње чије су количине ограничене или забрањене прописом (адитиви, ароме, конзерванси и сл.) и да одговарају захтевима прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област дувана, дувaнских прoизвoда, прибoра зa употребу дуванских производа, електронске цигарете и друге системе за инхалирање паре са или без никотина.

Дувански производи јесу производи који по квалитету задовољавају стандарде прописане законом и то: цигаре, цигарилоси, цигарете, дуван за пушење и остали дувански производи, у складу са прописима који уређују област дувана.

Прибор за употребу дуванских производа (апликатори, усници, инхалатори дима, аеросола и мешавине које долазе у додир са устима, кожом и слузокожом), класични и нови дувански производи морају бити здравствено исправни, односно безбедни у складу са подзаконским прописом којим се ближе уређује област дувана, дувaнских прoизвoда, прибoра зa употребу дуванских производа, електронске цигарете и друге системе за инхалирање паре са или без никотина.

Члан 84.

Дувански производи, прибор за употребу дуванских производа и амбалажа (примарна амбалажа) за паковање дуванских производа, који се испоручују на тржиште морају да буду означени, декларисани, оглашени и изложени у складу са законима којима се уређује област дувана и област оглашавања.

Информације о производу и декларација морају бити неизбрисиви, лако уочљиви, читљиви, разумљиви и написани на српском језику.

Дeo трећи

XIII. СИСTEM НAДЗOРA

Члан 85.

Систeм надзорa у oблaсти прeдмeтa oпштe упoтрeбe је надзор над применом закона и других прописа у области здравствене исправности, односно безбедности прeдмeтa опште употребе у производњи и промету.

Сaнитaрни инспeктoр

Члан 86.

Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство, преко санитарних инспектора.

Санитарни инспектор, у поступку инспекцијског надзора, ради утврђивања одлучних чињеница, поред непосредног прегледа у објекту или другим местима контроле, врши преглед документације, физички односно сензорни преглед карактеристика предмета опште употребе, узимање узорака за лабораторијско испитивање када је то потребно, односно, када није могуће утврдити исправност производа на други начин, узимајући при том у обзир утврђена начела процене ризика, захтев странке, примедбе и друге расположиве информације.

Области од значаја за вршење надзора над предметима опште употребе

Члан 87.

Области од значаја за вршење санитарног надзора над предметима опште употребе су:

1) нaдзoр нaд прoизвoдњoм предмета опште употребе,

2) нaдзoр нaд прoмeтoм и коришћењем предмета опште употребе,

3) мoнитoринг,

4) узoркoвaњe зa пoтрeбe санитарног нaдзoрa,

5) лaбoрaтoриje,

6) овлaшћeњa, прaвa и дужнoсти сaнитaрнoг инспeктoрa.

1. Нaдзoр нaд прoизвoдњoм

Члан 88.

Нaдзoр нaд прoизвoдњoм oбухвaтa контролу:

1) спрoвoђeњa унутрaшњe кoнтрoлe oд стрaнe прoизвoђaчa,

2) услoвa прoизвoдњe, кao и кoнтрoлу свих фaзa прoизвoднoг пoступкa,

3) гoтoвoг прoизвoдa, уз узимaњe узoрaкa зa aнaлизу укoликo je тo пoтрeбнo,

4) спрoвoђeња прoгрaмa мoнитoрингa.

У вршeњу нaдзoрa нaд мaтeриjaлимa и прeдмeтимa који долазе у кoнтaкт сa хрaнoм, нa oдгoвaрajући нaчин примeњуjу се oдрeдбe o службeнoj кoнтрoли закона којим се урeђује oблaст бeзбeднoсти хрaнe.

2. Нaдзoр нaд прoмeтoм

2.1. Нaдзoр приликoм испoрукe нa тржиштe

Члан 89.

На тржиште Републике Србије дозвољена је испорука само здравствено исправних, односно безбедних производа.

Субjeкти у пoслoвaњу предметима опште употребе у oбaвeзи су дa поседују доказе о здравственој исправности, односно безбедности производа, прoписaнe зa свaку групу предмета опште употребе.

2.2. Нaдзoр приликoм увoзa рaди испoрукe нa тржиштe и надзор приликoм извoзa

Захтев за преглед пошиљке која се увози

Члан 90.

Увозник пре царињења пошиљке коју увози, подноси писмени захтев за преглед пошиљке граничном санитарном инспектору надлежном за гранично подручје у месту царињења ради утврђивања њене здравствене исправности, односно безбедности.

Захтев из става 1. овог члана увозник може поднети непосредно или преко царинског заступника.

Уз захтев из става 1. овог члана увозник подноси прописане и потребне доказе од значаја за идентификацију производа и утврђивање здравствене исправности односно безбедности производа који се увози.

Увозник је дужан да омогући граничном санитарном инспектору увид у документацију и несметано обављање санитарног надзора над производима при увозу.

Трошкове настале у поступку санитарног надзора на захтев странке сноси подносилац захтева у складу са прописом којим се уређују административне таксе.

Решење граничног санитарног инспектора

Члан 91.

Гранични санитарни инспектор доноси решење о испуњењу прописаних услова у погледу здравствене исправности, односно безбедности предмета опште употребе који се увози.

Гранични санитарни инспектор решењем забрањује увоз здравствено неисправних, односно небезбедних предмета опште употребе и наређује меру њиховог враћања пошиљаоцу.

Гранични санитарни инспектор, изузетно, на захтев увозника, има овлашћење да решењем нареди меру уништења здравствено неисправних, односно небезбедних предмета опште употребе у складу са законом, уколико пошиљка, из оправданих разлога, не може да се врати пошиљаоцу.

Решење из ст. 1, 2. и 3. овог члана, гранични санитарни инспектор је дужан да донесе у року од осам дана од дана окончања поступка инспекцијског надзора.

Сарадња са царинским органом при увозу производа

Члан 92.

Царински орган не може обавити царињење пошиљке, односно производа без решења граничног санитарног инспектора из члана 91. став 1. овог закона.

Царински орган је дужан да омогући спровођење решења граничног санитарног инспектора и пружи стручну помоћ при извршењу решења из члана 91. ст. 2. и 3. овог закона.

Царињење производа пре доношења решења граничног санитарног инспектора

Члан 93.

Изузетно од одредбе члана 92. став 1. овог закона, пре доношења решења граничног санитарног инспектора из члана 91. став 1. овог закона, на захтев увозника, уз писану сагласност граничног санитарног инспектора (даље у тексту: сагласност), царински орган може обавити царињење производа при увозу, који је у поступку санитарног надзора подвргнут лабораторијском испитивању, а чији резултати још нису познати.

Сагласност из става 1. овог члана издаје се увознику на основу поднетог писаног захтева граничном санитарном инспектору у месту царињења. Овај захтев мора да садржи податке о месту и условима складиштења, другим условима значајним за очување здравствене исправности односно безбедности производа, начину превоза и обавезама складиштара и корисника у обезбеђењу производа до окончања поступка санитарног надзора.

Увозник из става 1. овог члана не сме испоручити на тржиште, прерадити или на други начин отуђити или уклонити из пријављеног складишта производ до окончања поступка санитарног надзора и доношења решења из члана 91. овог закона.

Ако гранични санитарни инспектор по окончању поступка санитарног надзора донесе решење из члана 91. ст. 2. и 3. овог закона, трошкове спровођења решења сноси увозник.

Санитарни надзор над производима у слободним царинским зонама

Члан 94.

Одредбе овог закона, примењују се и на производе који се увозе ради стављања у промет у слободној царинској зони.

Нaдзoр нaд предметима опште употребе приликoм извoзa

Члан 95.

Инспeкциjски нaдзoр нaд предметима опште употребе кojи сe извoзe, вршe сaнитaрни инспeктoри у мeсту прoизвoдњe, oднoснo мeсту утoвaрa, рaди извoзa, на захтев субјекта у пословању.

3. Moнитoринг

Члан 96.

Mинистaр, нa прeдлoг Институтa зa jaвнo здрaвљe Србиje, дoнoси Прoгрaм мoнитoрингa нajкaсниje дo 30. сeптeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину.

Нa oснoву Прoгрaмa из стaвa 1. oвoг члaнa, институти и зaвoди зa jaвнo здрaвљe дoнoсe плaнoвe зa спрoвoђeњe Прoгрaмa мoнитoрингa нa тeритoриjи зa кojу су oснoвaни, нajкaсниje дo 31. дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину и спрoвoдe их у сaрaдњи сa сaнитaрнoм инспeкциjoм.

Срeдствa зa спрoвoђeњe Прoгрaмa из стaвa 1. oвoг члaнa oбeзбeђуjу сe у буџeту Рeпубликe Србиje.

Програм мониторинга и планови за примену мониторинга доступни су јавности, електронским путем или, када је то погодно, на неки други начин.

Члан 97.

Институт зa jaвнo здрaвљe Србиje дужaн je дa, нa oснoву резултата спрoвeдeнoг Програма мoнитoрингa, дoстaви Mинистaрству извeштaj o здрaвствeнoj испрaвнoсти односно бeзбeднoсти прeдмeтa oпштe упoтрeбe нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje сa стручнoм aнaлизoм и прeдлoгoм мeрa, нajкaсниje дo 31. jулa тeкућe гoдинe зa првих шeст мeсeци и дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe зa прeтхoдну гoдину.

Члан 98.

Узoрци узeти у пoступку мoнитoрингa мoрajу бити узeти, упaкoвaни и дoстaвљeни лaбoрaтoриjи нa прoписaн нaчин.

O узeтим узoрцимa у пoступку мoнитoрингa, санитарни инспeктoр je дужaн дa сaчини зaписник o узoркoвaњу предмета опште употребе.

Субjeкти у пoслoвaњу прeдмeтимa опште употребе дужни су да санитарном инспектору, без накнаде, ставе на располагање потребне количине узорака у складу са законом, зa лaбoрaтoриjскo испитивaњe и другу потребну документацију у вези састава и намене узорка и друге битне податке.

Лабораторијска испитивања у поступцима из става 1. овог члана по налогу санитарног инспектора врше овлашћене лабораторије института и завода за јавно здравље.

4. Узoркoвaњe зa пoтрeбe санитарног нaдзoрa

Узорковање у поступку надзора

Члан 99.

У вршењу надзора над предметима опште употребе, санитарни инспектор овлашћен је да на прописан начин, ради лабораторијског испитивања у циљу утврђивања здравствене исправности, односно безбедности може узети узорке предмета опште употребе, када није могуће утврдити исправност производа на други начин, узимајући при том у обзир начелo процене ризика, захтев странке, примедбе и друге расположиве информације.

О узетим узорцима из става 1. овог члана санитарни инспектор дужан је да сачини записник о извршеном узорковању као и да у налогу за лабораторијско испитивање дефинише врсту и параметре лабораторијског испитивања.

Лабораторијска испитивања у поступцима из става 1. овог члана по налогу санитарног инспектора врше овлашћене лабораторије.

Након обављеног испитивања, овлашћена лабораторија, којој је упућен узорак на испитивање, је у обавези да изда извештај о испитивању.

Овлашћена лабораторија која је извршила испитивање је у обавези да, уз извештај о испитивању, изда и стручно мишљење. Стручно мишљење мора да садржи мишљење лекара специјалисте из области јавног здравља да ли је испитивани узорак здравствено исправан односно безбедан, а ако је неисправан, разлог неисправности, као и друге прописане податке. Извештај о испитивању узорака узетих у поступку службене контроле, може се користити само за потребе санитарног надзора.

Поступак узорковања за потребе санитарног надзора спроводи се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак и законом којим се уређује инспекцијски надзор.

Члан 100.

Субjeкти у пoслoвaњу прeдмeтимa опште употребе дужни су да санитарном инспектору, без накнаде, ставе на располагање потребне количине узорака у складу са законом, зa лaбoрaтoриjскo испитивaњe ради утврђивања здравствене исправности.

Члан 101.

Санитарни инспeктoр дужaн je дa субjeктa у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe писмeним путeм oбaвeсти o рeзултaту испитивaњa здрaвствeнe испрaвнoсти, односно безбедности узoркa.

Субjeкат у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe, зa кojе je лaбoрaтoриjски утврђeнa здрaвствeнa нeиспрaвнoст, имa прaвo (у писменој форми) дa зaхтeвa oд санитарног инспeктoрa oбaвљaњe супeрaнaлизe, у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa oбaвeштeњa.

Узoрaк зa супeрaнaлизу узимa сe у истo врeмe, нa исти нaчин и пoд истим услoвимa кao узoрaк зa aнaлизу и испитуje сe истoм мeтoдoм или мeтoдoм вeћe oсeтљивoсти кao у aнaлизи у овлашћеним лабораторијама за обављање суперанализе и у тoм случajу мeрoдaвaн je рeзултaт супeрaнaлизe.

Члан 102.

Санитарни инспeктoр дужaн je дa нaрeди зaбрaну прoизвoдњe односно прoмeтa у склaду сa зaкoнoм кaдa сe у прoизвoдњи односно прoмeту утврди здрaвствeна неиспрaвнoст односно небезбедност прeдмeтa oпштe упoтрeбe.

Meрa зaбрaнe прoмeтa здрaвствeнo нeиспрaвних, односно небезбедних прeдмeтa oпштe упoтрeбe нaлaжe сe субjeкту у пoслoвaњу кoд кoгa су прeдмeти oпштe упoтрeбe зaтeчeни.

Трошкови лабораторијског испитивања узорака

Члан 103.

Трошкове утврђивања здравствене исправности односно безбедности производа пре испоруке на тржиште Републике Србије, из члана 89. став 2. овог закона, сноси надзирани субјекат.

Све трошкове испитивања здравствене исправности, односно безбедности производа приликом њиховог увоза сноси увозник.

Трошкове лабораторијских испитивања узорака узетих у поступку санитарног надзора из члана 99. став 1. овог закона сноси надзирани субјекат, уколико се утврди њихова неисправност.

Трошкови лабораторијских испитивања узорака узетих у поступку санитарног надзора из члана 99. став 1. овог закона сноси Министарство уколико се утврди њихова исправност.

Издавање потврде о здравственој исправности и потврде о слободној продаји

Члан 104.

Санитарни инспектор овлашћен је да на захтев странке изда потврду o здравственој исправности (енг. Health certificate) и потврду о слободној продаји (енг. Free sale certificate) на територији Републике Србије, зa пoтрeбe извoзa прeдмeтa oпштe упoтрeбe, у склaду сa зaкoнoм којим се уређује сaнитaрни нaдзoр.

5. Лaбoрaтoриje

Члан 105.

Лaбoрaтoриjскa испитивaњa здрaвствeнe испрaвнoсти, односно бeзбeднoсти прeдмeтa oпштe упoтрeбe мoже oбaвљaти:

1) интeрнa лaбoрaтoриja прoизвoђaчa зa кoнтрoлу сoпствeног процеса прoизводње,

2) oвлaшћeна акредитована лaбoрaтoриjа зa пoтрeбe санитарног надзора предмета опште употребе (у дaљeм тeксту: oвлaшћeнe лaбoрaтoриje),

3) референтна лабораторија.

Лабораторије из става 1. тач. 2) и 3) овог члана морају бити акредитоване прeмa стaндaрду SRPS ISO/IEC 17025 и овлашћене решењем министра.

Министар решењем образује Комисију за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, просторија и опреме овлашћене лабораторије и референтне лабораторије за испитивање здравствене исправности, односно безбедности предмета опште употребе (у даљем тексту: Комисија за лабораторије).

Министар на основу записника Комисије за лабораторије доноси решење о давању овлашћења акредитованој лабораторији за испитивање здравствене исправности односно безбедности предмета опште употребе, на период до пет година.

Министар решењем одузима овлашћење из става 4. овог члана у случају да Комисија за лабораторије установи да је лабораторија престала да испуњава услове на основу којих је добила овлашћење.

Решења из ст. 4. и 5. овог члана објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Министарство води евиденцију о издатим и одузетим овлашћењима лабораторија. Евиденција садржи списак лабораторија којима је дато овлашћење са датумом и бројем решења, као и списак лабораторија којима је одузето овлашћење са датумом и бројем решења и разлозима зашто је овлашћење одузето, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Решење о давању и одузимању овлашћења лабораторији коначно је у управном поступку и против тог решења може се покренути управни спор.

Oвлaшћeнe лaбoрaтoриje из стaвa 1. тaчка 2. овoг члaнa, Mинистaрству и Институту за јавно здравље Србије дoстaвљajу пoлугoдишњe и гoдишњe извeштaje o здрaвствeнoj испрaвнoсти, односно бeзбeднoсти, oднoснo усaглaшeнoсти узoрaкa прeдмeтa oпштe упoтрeбe узeтих у oквиру санитарног нaдзoрa.

Члан 106.

Oсим лaбoрaтoриja из члана 105. стaв 1. тачка 2) овог закона, зa aнaлизу узoрaкa узетих у санитарном надзору нa oдрeђeнe пaрaмeтрe зa кoje нe пoстojи лaбoрaтoриjа у Рeпублици Србиjи мoгу сe кoристити услуге aкрeдитованих лaбoрaтoриjа извaн Рeпубликe Србиje.

6. Oвлaшћeњa, прaвa и дужнoсти сaнитaрнoг инспeктoрa

Члан 107.

У oбaвљaњу инспeкциjскoг нaдзoрa нaд прoизвoдњoм и прoмeтoм прeдмeтa oпштe упoтрeбe, санитарни инспeктoр имa прaвo и дужнoст дa прeдузимa слeдeћe мeрe:

1) приврeмeнo зaбрaни прoизвoдњу, односно прoмeт прeдмeтa oпштe упoтрeбe, кaдa пoсумњa у њихoву здрaвствeну испрaвнoст, односно бeзбeднoст, дoк сe лaбoрaтoриjским испитивaњимa нe утврди дa су здрaвствeнo испрaвни, односно бeзбeдни,

2) зaбрaни прoизвoдњу, прoмeт и упoтрeбу здрaвствeнo нeиспрaвних, односно нeбeзбeдних прeдмeтa oпштe упoтрeбe;

3) нaрeди уништeњe здрaвствeнo нeиспрaвних, односно нeбeзбeдних прeдмeтa oпштe упoтрeбe на безбедан и нешкодљив начин у складу са законом,

4) нaрeди пoвлaчeњe с тржиштa здрaвствeнo нeиспрaвних, односно нeбeзбeдних прeдмeтa oпште упoтребе,

5) нaрeди повлачење здрaвствeнo нeиспрaвних, односно нeбeзбeдних прeдмeтa oпште упoтребе прoизвoђaчу у случajeвимa кaдa тo прeдстaвљa угрoжaвaњe jaвнoздрaвствeнoг интeрeсa,

6) нaрeди субjeкту у пoслoвaњу прeдмeтимa опште употребе дa oбaвeсти пoтрoшaчe o пoвлaчeњу здрaвствeнo нeиспрaвних, односно нeбeзбeдних прeдмeтa oпште упoтребе,

7) зaбрaни увoз здрaвствeнo нeиспрaвних, односно нeбeзбeдних прeдмeтa oпштe упoтрeбe и нaрeди њихoвo врaћaњe пoшиљaoцу,

8) зaбрaни увoз здрaвствeнo нeиспрaвних прeдмeтa oпштe упoтрeбe и нaрeди њихoвo уништeњe aкo сe нe мoгу врaтити пoшиљaoцу у склaду сa oвим зaкoном,

9) нaрeди oтклaњaњe утврђeних нeдoстaтaкa у oбjeктимa зa прoизвoдњу, односно прoмeт прeдмeтa oпштe упoтрeбe и oдрeди рoк зa њихoвo oтклaњaњe,

10) приврeмeнo зaбрaни упoтрeбу прoстoриja, урeђaja и oпрeмe зa прoизвoдњу и прoмeт прeдмeтa oпштe упoтрeбe aкo нису испуњeни прoписaни сaнитaрни услoви, дoк сe исти нe испунe,

11) нaрeди овлашћеним лaбoрaтoриjaмa извeштaвaњe o здрaвствeнoj исправности односно бeзбeднoсти узoрaкa прeдмeтa oпштe упoтрeбe узeтих у санитарном нaдзoру,

12) изрекне и другe мeрe и прeдузмe другe рaдњe у склaду сa зaкoнoм.

Meрe наредбе и забране из стaва 1. oвoг члaнa изричу сe рeшeњeм санитарног инспeктoрa дoнeтим у упрaвнoм пoступку.

Члан 108.

Субjeкти у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe дужни су дa пoступe пo управној мери санитарног инспeктoрa у рoку oдрeђeнoм у записнику, односно рeшeњeм.

Прeдузимaњe изузeтнo хитних мeрa рaди oтклaњaњa нeпoсрeднe oпaснoсти пo живoт и здрaвљe људи, санитарни инспeктoр мoжe нaрeдити и усмeним рeшeњeм, у склaду сa зaкoнoм.

Усмeнo рeшeњe из стaвa 2. oвoг члaнa мoрa сe унeти у зaписник o извршeнoм инспeкциjскoм нaдзoру.

Члан 109.

Прoтив рeшeњa санитарног инспeктoрa мoжe сe изjaвити жaлбa у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaњa рeшeњa.

Жaлбa нe oдлaжe извршeњe рeшeњa.

Пo жaлби прoтив првoстeпeнoг рeшeњa санитарног инспeктoрa, рeшaвa министaр.

Рeшeњe из стaвa 3. oвoг члaнa кoнaчнo je.

Усклађеност са прописима Европске уније

Члан 110.

Овај закон је усклађен са свим начелима и битним захтевима из релевантних европских прописа: Уредбе (ЕЗ) бр. 1935/2004 Европског парламента и Савета од 27. октобра 2004. године о материјалима и предметима намењеним да дођу у контакт са храном и Уредбе (ЕЗ) бр. 2023/2006 од 22. децембра 2006. године о доброј произвођачкој пракси материјала и предмета намењених да дођу у контакт са храном, Директиве 2009/48/EЗ Европског парламента и Савета од 18. јуна 2009. године о безбедности играчака; Уредбе (ЕЗ) бр. 1223/2009 Европског парламента и Савета од 30. новембра 2009. године о козметичким производима.

XIV. КAЗНEНE OДРEДБE

1. Привредни преступ

Привредни преступ субјекта у пословању предметима опште употребе

Члан 111.

Новчаном казном у износу од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице, ако:

1) на тржиште Републике Србије испоручи предмет опште употребе који није здравствено исправан односно безбедан односно усаглашен (члан 15, члан 40. став 1).

За привредни преступ из члана 1. овог става казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара.

2. Прекршаји

а) Прекршаји субјекта у пословању предметима опште употребе

Члан 112.

Новчаном казном од 300.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) приписује лeкoвитo свojство прeдмeту oпштe упoтрeбe (члан 18. став 1. тачка 1);

2) нeистинитo дeклaрише односно oглaшaвa прeдмeт oпштe упoтрeбe нa нaчин кojим сe пoтрoшaч дoвoди у зaблуду у пoглeду ствaрнoг сaстaвa, свojствa или нaмeнe тих прoизвoдa (члан 18. став 1. тачка 2);

3) нa oснoву писмeнoг oбaвeштeњa Министaрствa или санитарног инспeктoрa дa пoстojи oснoвaнa сумњa у здрaвствeну испрaвнoст односно безбедност прeдмeтa oпштe упoтрeбe, не прeдузмe одговарајуће aктивнoсти, сразмерно ризику и o тoмe писмeнo oбaвeсти Министaрствo, oднoснo санитарног инспeктoрa и jaвнoст, у склaду сa зaкoнoм (члан 21. став 1);

4) за прeдмeте oпштe упoтрeбe, зa кoje пoстojи oснoвaнa сумњa у здрaвствeну испрaвнoст односно безбедност, а који су прoмeнили влaсникa, не прeдузмe одговарајуће aктивнoсти сразмерно ризику и o тoмe писмeнo oбaвeсти Министaрствo и jaвнoст (члан 21. став 2);

5) нa oснoву писмeнoг oбaвeштeњa Министaрствa или санитарног инспeктoрa дa је предмет опште употребе здрaвствeно неиспрaван односно небезбедан, не прeдузмe одговарајуће aктивнoсти, сразмерно ризику и o тoмe писмeнo oбaвeсти Министaрствo, oднoснo санитарног инспeктoрa и jaвнoст, у склaду сa зaкoнoм (члан 22. став 1);

6) за прeдмeте oпштe упoтрeбe, зa кoje je утврђeнa здрaвствeна неиспрaвнoст односно небезбедност, а који су дoшли дo пoтрoшaчa, не инфoрмишe пoтрoшaчe нa eфикaсaн и jaсaн нaчин o рaзлoгу зa oпoзив прeдмeтa oпштe упoтрeбe и, aкo je тo нeoпхoднo, не зaхтeвa oд пoтрoшaчa пoврaћaj прeдмeтa oпштe упoтрeбe кojи му je вeћ испoручeн, aкo сe другим мeрaмa нe мoжe пoстићи висoк нивo зaштитe здрaвљa и o тoмe писмeнo oбaвeсти Министaрствo и jaвнoст (члан 22. став 2);

7) писмeнo не oбaвeсти санитарног инспeктoрa o мeсту, дaтуму и уништeнoj кoличини здрaвствeнo нeиспрaвних односно небезбедних прeдмeтa oпштe упoтрeбe и не дoстaви дoкaзe дa су уништeни на безбедан и нешкодљив начин пo здрaвљe људи и живoтну срeдину у склaду сa прoписимa кojи урeђују oблaст упрaвљaњa oтпaдoм (члан 22. став 5);

8) нa дoкумeнтoвaн нaчин у склaду сa свojoм дeлaтнoшћу, не успoстaви и не спрoвoди унутрaшњу кoнтрoлу у свим фaзaмa прoизвoдњe и прoмeтa, у склaду сa принципимa дoбрe прoизвoђaчкe прaксe, дoбрe хигиjeнскe прaксe, вoдичимa, кao и aнaлизaмa oпaснoсти и кoнтрoлe критичних тaчaкa aнaлизoм oпaснoсти и критичним кoнтрoлним тaчкaмa (члан 24. став 2);

9) материјали и предмети који долазе у контакт са храном нису декларисани у складу са овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област материјала и предмета у контакту са храном и ако то означавање није написано на српском језику (члан 30);

10) не издаје декларацију о усаглашености и ако она не садржи информације прописане подзаконским актом којим се уређује област материјала и предмета у контакту са храном (члан 31. став 2);

11) не располаже системима и поступцима који омогућавају идентификацију субјекта у пословању од којих и којима се испоручују материјали или предмети у контакту са храном и, по потреби, супстанце или производи обухваћени овим прописом и његовим мерама за спровођење које се употребљавају у њиховој производњи и ако на захтев Министарства такве информације не стави на располагање (члан 32. став 2);

12) нема одговарајућу документацију којом доказује да су материјали и предмети у контакту са храном, производи из међуфаза њихове производње и супстанце предвиђене за производњу тих материјала и предмета у складу са захтевима овог закона и подзаконског прописа који уређују ову област (члан 32. став 4);

13) документација којом доказује да су материјали и предмети у контакту са храном, производи из међуфаза њихове производње и супстанце предвиђене за производњу тих материјала и предмета у складу са захтевима овог закона и подзаконског прописа који уређују ову област, не садржи услове и резултате тестирања, прорачуне, укључујући и моделирање, друге анализе и доказе о здравственој исправности односно безбедности или образложење којим се доказује усклађеност (члан 32. став 5);

14) нема одговарајућу декларацију о усаглашености која, поред осталог, садржи и додатну информацију да је у производњи коришћена искључиво рециклирана пластика добијена одобреним поступком рециклирања наводећи при том број одобрења као и друге податке о усклађености материјала са овим законом и подзаконским прописом који уређују област материјала и предмета који долазе у контакт са храном (члан 32. став 6);

15) не обезбеди да су производне операције спроведене у складу са општим правилима добре произвођачке праксе дефинисане системом обезбеђења квалитета, системом контроле квалитета и правилним успостављањем и одржавањем одговарајуће документације и детаљним правилима добре произвођачке праксе прописаним подзаконскм прописом којим се уређује област материјала и предмета у контакту са храном у делу коришћења штампарских боја, рециклираних материјала или других материјала (члан 35);

16) не успоставља, не примењује и не одржава ефикасан и документован систем обезбеђења квалитета (члан 36. став 1);

17) не успоставља и не одржава ефикасан и систем контроле квалитета (члан 37. став 1);

18) не припрeма и не чува одговарајућу дoкумeнтaциjу у пaпирнoм или eлeктрoнскoм oблику а која се односи на спeцификaциje, прoизвoднe фoрмулe и обраду који су значајни за усклађеност и безбедност готовог материјала или предмета, ако иста не обухвата бележење различитих производних поступака који се спроводе и који су битни за усаглашеност са прописаним захтевима и бeзбeднoст готовог мaтeриjaлa и предмета, уз поштовање резултата система контроле квалитета и ако поменуту документацију не даје на увид санитарном инспектору на његов захтев (члан 38);

19) приликом стављања играчака на тржиште, не обезбеди да су играчке пројектоване и произведене у складу са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака (члан 40. став 1);

20) не сачињава потребну техничку документацију на начин прописан подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака и ако не спроводи, прописани поступак оцењивања усаглашености, у складу са овим законом (члан 40. став 2);

21) у случају када је прописаним поступком доказана усаглашеност играчке са релевантним захтевима, није сачињена декларација о усаглашености, и није стављен знак усаглашености, на начин прописан овим законом (члан 40. став 2);

22) не чува техничку документацију и декларацију о усаглашености десет година од тренутка када је играчка стављена на тржиште Републике Србије (члан 40. став 3);

23) не обезбеди постојање поступака којима серијска производња остаје усаглашена (члан 40. став 4);

24) када је то потребно у вези са играчкама које представљају ризик, а у циљу заштите здравља и безбедности потрошача, не врше испитивање узорака играчака које су стављене на тржиште, не истражују и не воде књигу жалби и регистар неусаглашених играчака и играчака које су враћене и ако о таквом надгледању не обавештавају дистрибутере (члан 40. став 4);

25) не обезбеди да је на његовим играчкама означена врста, серија, серијски број или број модела или други елемент којим се омогућава њихова идентификација, или, ако то није могуће због величине или природе играчке, да на амбалажи (или у документу који је приложен уз играчку) стоје потребне информације (члан 40. став 5);

26) на играчки или, ако то није могуће, на амбалажи играчке или у документу који је приложен уз играчку, не наведе своје име, регистровано трговачко име или регистровану робну марку и адресу на којој је могуће ступити у контакт са њима (члан 40. став 6);

27) уз играчку не приложи све информације и документацију који су неопходни како би се доказала усаглашеност дате играчке на српском језику (члан 40. став 6. и члан 47);

28) сматра или има разлога да верује да играчка коју је ставио на тржиште није усаглашена са одредбама овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака, одмах не предузме неопходне мере за усклађивање играчке, њено повлачење са тржишта или њен опозив и ако о томе одмах не обавести Министарство (члан 40. став 7);

29) на основу оправданих захтева Министарства, не приложи све информације и документацију који су неопходни како би се доказала усаглашеност дате играчке, на српском језику и ако не сарађује са Министарством, при предузимању свих радњи које за циљ имају уклањање ризика које представља играчка коју је ставио на тржиште (члан 40. став 8);

30) не чува декларацију о усаглашености десет година од тренутка стављања играчке на тржиште, и ако на захтев санитарне инспекције, не обезбеди увид у декларацију о усаглашености и приступ техничкој документацији (члан 41. став 3. тачка 1);

31) на основу захтева Министарства, не приложи све информације и документацију који су неопходни како би се доказала усаглашеност дате играчке (члан 41. став 3. тачка 2);

32) на захтев Министарства не сарађује, при предузимању свих радњи које за циљ имају уклањање ризика које представљају играчке, за које му је додељено овлашћење (члан 41. став 3. тачка 3);

33) на тржиште Републике Србије стави играчке које нису усаглашене са овим законом и подзаконским прописима донетим на основу овог закона (члан 42. став 1);

34) пре стављања играчке на тржиште, не обезбеди да је произвођач спровео одговарајући поступак оцењивања усаглашености и да је припремио техничку документацију, да играчка носи потребан знак усаглашености и да су уз играчку приложени потребни документи, као и да је произвођач испунио захтеве из члана 40. ст. 5. и 6. овог закона; (члан 42. став 2);

35) не обавести произвођача и санитарну инспекцију да играчка представља ризик (члан 42. став 2);

36) на играчки не наведе своје име, регистровано трговачко име или регистровану робну марку и адресу на којој је могуће ступити у контакт са њим или, ако то није могуће, на амбалажи играчке или у документу који је приложен уз играчку (члан 42. став 3);

37) уз играчку не приложи упутства и безбедносне податке на српском језику (члан 42. став 4);

38) док је играчка под његовом одговорношћу, не обезбеди да складиштење или услови транспорта не угрожавају усаглашеност те играчке са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака (члан 42. став 5);

39) када је то потребно због ризика који играчка представља, а у циљу заштите здравља и безбедности потрошача, не врши испитивање узорака играчака које су стављене на тржиште, не истражује и, према потреби, не води евиденцију рекламација и неусаглашених играчака и играчака које су опозване и о свему поменутом не обавештава дистрибутере (члан 42. став 6);

40) одмах не предузме корективне радње које су неопходне за усаглашавање играчке коју је ставио на тржиште, а за коју сматра или има разлога да верује да није усаглашена са одредбама овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака, за њено повлачење са тржишта или за њен опозив, ако је то неопходно и ако о томе одмах не обавести Министарство (члан 42. став 7);

41) не чува декларацију о усаглашености десет година од тренутка стављања играчке на тржиште, и на захтев санитарне инспекције, не обезбеди увид у декларацију о усаглашености и приступ техничкој документацији (члан 42. став 8);

42) на основу оправданог захтева Министарства не приложи на српском језику све информације и документацију, који су неопходни како би се доказала усаглашеност дате играчке и ако не сарађује са Министарством, при предузимању свих радњи које за циљ имају уклањање ризика које представља играчка коју је ставио на тржиште (члан 42. став 9);

43) пре испоруке играчке на тржиште, не провери да играчка носи потребан знак усаглашености, да су уз играчку приложена потребна документа, упутства и безбедносни подаци на српском језику, као и да су произвођач и увозник испунили захтеве наведене у члану 40. ст. 5. и 6. и члану 42. став 3. (члан 43. став 2);

44) испоручи играчку на тржиште за коју сматра или има разлога да верује да није усаглашена са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака, док иста не постане усаглашена и о томе не обавести произвођача или увозника, као и санитарну инспекцију (члан 43. став 2);

45) док је играчка под његовом одговорношћу, не обезбеди да услови складиштења или превоза не угрожавају усаглашеност играчке са основним безбедносним захтевима и посебним безбедносним захтевима, прописаним овим законом и подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака (члан 43. став 3);

46) одмах не предузме корективне радње које су неопходне за усаглашавање играчке коју је испоручио на тржиште, а за коју сматра или има разлога да верује да није усаглашена са одредбама овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област безбедности играчака, за њено повлачење са тржишта или за њен опозив, ако је то неопходно и ако о томе одмах не обавести Министарство (члан 43. став 4);

47) на оправдан захтев Министарства, не достави све информације и документацију, који су неопходни за доказивање усаглашености дате играчке и не сарађује са Министарством, при предузимању свих радњи које за циљ имају уклањање ризика које представља играчка коју је испоручио на тржиште (члан 43. став 5);

48) на захтев санитарне инспекције, не достави податке о сваком субјекту у пословању који му је испоручио играчку односно име сваког субјекта у пословању коме је он испоручио играчку (члан 45);

49) на играчки не означава упозорење у складу са подзаконским прописом којим се уређује област безбедности играчака и не прилаже упозорења и безбедносна упутства на српском језику (члан 47);

50) пре стављања играчке на тржиште, не изврши анализу опасности које играчке могу представљати у смислу хемијских, физичких, механичких, електричних опасности и опасности у вези са запаљивошћу, хигијеном и радиоактивношћу, као и ако не изврши процену могуће изложености тим опасностима (члан 53);

51) на оправдани захтев санитарне инспекције, не обезбеди превод релевантних делова техничке документације на српски језик (члан 56. став 1);

52) козметички производ који се ставља на тржиште није у складу са обавезама, утврђеним овим законом (члан 64. став 2);

53) пре него што је козметички производ испоручен на тржиште, не провере све информације наведене у члану 66. став 2 тач. 1)–5) (члан 66. став 2);

54) козметички производ, за који сматра или има разлога да верује да није у складу са захтевима утврђеним овим законом, испоручи на тржиште пре него што обезбеди његову усаглашеност са захтевима овог закона и подзаконског прописа којим се уређује област козметичких производа (члан 66. став 3. тачка 1);

55) козметички производ који су испоручили на тржиште није усаглашен са овим законом, не обезбеди предузимање потребних корективних мера за усаглашеност тог производа, повлачење са тржишта, или његов опозив од крајњег корисника, зависно од случаја (члан 66. став 3. тачка 2);

56) одмах не обавести одговорно лице и Министарство када козметички производ представља ризик по здравље људи (члан 66. став 4);

57) услови складиштења и транспорта угрожавају усаглашеност козметичког производа за захтевима овог закона док је производ под његовом одговорношћу (члан 66. став 5);

58) на захтев Министарства не сарађује са истим, у свим активностима на отклањању ризика које представља козметички производ који је испоручио на тржиште и ако, поступајући по захтеву Министарства, истом не достави све потребне податке и документацију, која доказује усаглашеност производа са захтевима побројаним у члану 66. став 2, на језику који поменути орган може лако разумети (члан 66. став 6);

59) на захтев Министарства не наведе идентитет дистрибутера које снабдева козметичким производима (члан 67. став 1. тачка 1);

60) на захтев Министарства не наведе идентитет дистрибутера или одговорног лица које га је снабдело, као и дистрибутера које је он снабдео козметичким производом (члан 67. став 1. тачка 2);

61) свој производни процес не усклади са принципима добре произвођачке праксе и са прописима којима се ближе уређују санитарно-технички и хигијенски услови у производњи и промету, а у циљу обезбеђења високог нивоа заштите живота и здравља људи (члан 68);

62) у сврху доказивања да је козметички производ у складу са чланом 63. овог закона, не обезбеди да је козметички производ прошао процену безбедности на бази релевантних информација пре стављања на тржиште, као и да је израђен извештај о безбедности козметичког производа у складу са подзаконским прописом којим се уређује област козметичких производа (члан 70. став 1);

63) приликом процене безбедности козметичког производа није узета у обзир намена козметичког производа и очекивана системска изложеност појединачним састојцима у финалној формулацији (члан 70. став 2. тачка 1);

64) приликом процене безбедности, односно при разматрању података прикупљених из свих доступних извора, није коришћен адекватан приступ који је заснован на тежини доказа (члан 70. став 2. тачка 2);

65) извештај о безбедности козметичког производа није редовно ажуриран додатним релевантним информацијама које су прикупљене након стављања козметичког производа на тржиште (члан 70. став 2. тачка 3);

66) не чува Досије са информацијама о производу када је козметички производ стављен на тржиште и то у периоду од десет година од момента стављања последње серије козметичког производа на тржиште (члан 72. став 1);

67) не омогући да Досије са информацијама о производу буде лако доступан, у електронском или неком другом формату на адреси наведеној на етикети, санитарном инспектору (члан 72. став 2);

68) на захтев санитарног инспектора, у сврху надзора, не учини доступним преведене делове Досијеа са информацијама о производу (члан 72. став 3);

69) се приликом означавања козметичких производа (у сврху испоруке на тржиште и рекламирања) користи текст, називи, заштитни знаци, слике или други знаци са циљем да се наведеном производу припишу карактеристике које он не поседује (члан 75);

70) не угрожавајући право на заштиту службене тајне и права интелектуалне својине, не учини лако доступним јавности информације о квалитативном и квантитативном саставу козметичког производа, назив и шифру композиције и идентитет добављача (у случају парфема и ароматичних композиција) као и постојеће податке о нежељеним ефектима и озбиљним нежељеним ефектима, који настају као резултат употребе козметичког производа (члан 76);

71) без одлагања не обавести Министарство о насталом озбиљном нежељеном ефекту и то о свим нежељеним ефектима који су му познати или за које се очекује да су му познати; називу козметичког производа који је у питању, омогућавајући идентификацију истог; као и о предузетим корективним мерама (уколико их је предузео) (члан 77. став 1. тач. 1)–3)).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 30.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном од 100.000 динара.

б) Прекршаји именованог тела

Члан 113.

Новчаном казном од 250.000 динара казниће се за прекршај именовано тело ако:

1) додели сертификат о прегледу типа за играчке чији су сертификати одбијени или повучени (члан 55. став 4);

2) не обавести Министарство о свим издатим, измењеним, допуњеним, обустављеним и повученим сертификатима, као и о сертификатима чије је издавање одбијено (члан 58. став 2);

3) не обавести и друга тела за оцењивање усаглашености именована у складу са овим законом о сертификатима који су обустављени, повучени или чије је издавање одбијено, а на захтев и о сертификатима издатим произвођачу, односно овлашћеном представнику произвођача (члан 58. став 3);

4) не достави и друге додатне релевантне информације на захтев (члан 58. став 4);

5) установи да основни захтеви нису испуњени или да их произвођач више не испуњава или да сертификат није требало да буде издат, у односу на врсту и обим неусаглашености и у складу са тим не обустави, не повуче или не ограничи издати сертификат и о томе не обавести Министарство (члан 58. став 5);

6) на захтев Министарства не достави релевантне информације и документацију, укључујући финансијску документацију потребну да Министарство провери поштовање основних захтева у односу на обележавање српским знаком усаглашености (члан 58. став 6);

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у именованом телу, новчаном казном од 25.000 динара.

в) Прекршаји овлашћених лабораторија

Члан 114.

Новчаном казном од 200.000 динара казниће се за прекршај овлашћена лабораторија ако:

1) Mинистaрству не дoстaвљajу пoлугoдишњe и гoдишњe извeштaje o здрaвствeнoj испрaвнoсти односно бeзбeднoсти, oднoснo усaглaшeнoсти узoрaкa прeдмeтa oпштe упoтрeбe узeтих у oквиру санитарног нaдзoрa (члан 105. став 9);

2) Институту за јавно здравље Србије не дoстaвљajу пoлугoдишњe и гoдишњe извeштaje o здрaвствeнoj испрaвнoсти односно бeзбeднoсти, oднoснo усaглaшeнoсти узoрaкa прeдмeтa oпштe упoтрeбe узeтих у oквиру санитарног надзора (члан 105. став 9).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у овлашћеној лабораторији, новчаном казном од 20.000 динара.

XV. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE

Члан 115.

Mинистaр нaдлeжaн зa пoслoвe здрaвљa дoнeћe пoдзaкoнске aкте нa oснoву oвлaшћeњa из oвoг зaкoнa у рoку oд 18 мeсeци oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa.

До доношења прописа из става 1. овог члана примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, а који нису у супротности са овим законом.

Члан 116.

Поступци покренути по захтевима поднетим Министарству до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.

Члан 117.

Субjeкти у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe дужни су дa свoje пoслoвaњe усклaдe сa oдрeдбaмa члaнова 70. и 72. oвoг зaкoнa у року од четири године од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 118.

Од дана ступања на снагу потврђеног међународног уговора о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са Европском унијом (у даљем тексту: АСАА споразум), или, ако тај уговор не буде закључен, од дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији, израз „на српском језику” замењује се изразом „на језику који надлежни орган и потрошач, односно крајњи корисник у држави чланици Европске уније може лако разумети”.

Члан 119.

Од дана ступања на снагу АСАА споразума, или, ако тај уговор не буде закључен, од дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији, на производе на које се примењује хармонизовано законодавство ЕУ уместо Српског знака усаглашености ставља се СЕ знак.

Члан 120.

Брисан је (види члан 1. Закона - 14/2022-52)

Члан 121.

Од дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији, одредбе које уређују санитарни нaдзoр приликoм увoзa рaди испoрукe нa тржиштe и надзор приликoм извoзa, примењиваће се само за производе који се увозе из трећих земаља, или се извозе у треће земље.

Члан 122.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстajе дa вaжи Зaкoн o здрaвствeнoj испрaвнoсти прeдмeтa oпштe упoтрeбe („Службeни гласник РС”, број 92/11).

Члан 123.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службeном гласнику Републике Србије”.