Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 14/19), после плана и програма наставе и учења за образовни профил фризер, додаје се план и програм наставе и учења за образовни профил педикир – маникир, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

План и програм наставе и учења за образовни профил педикир – маникир остварује се и у складу са Решењем о усвајању стандарда квалификације „Педикир – маникир” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20).

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада остало – личне услуге („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/93, 5/02, 13/02, 3/07, 23/07, 7/13, 11/13, 14/13 и 14/19), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил педикир и маникир.

Члан 4.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада остало – личне услуге за образовни профил педикир и маникир, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 3. овог правилника, до краја школске 2023/2024. године.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-158/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 2