Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

32

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања

Члан 1.

У Правилнику о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19, 2/20, 16/22, 1/23 – исправка и 13/23), у делу: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, табела: „ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА” замењује се новом табелом: „ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-105/1/2023-04

У Београду, 11. септембра 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

Ред. број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Редовна настава

21–23*

756–828*

22–24*

792–864*

22–25*

792–900*

22–25*

792–900*

2.

Допунска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Додатна настава

1

36

4.

Настава у природи**

7–10 дана годишње

7–10 дана годишње

7–10 дана годишње

7–10 дана годишње