Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 5. Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС”, број 6/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности

"Службени гласник РС", бр. 24 од 16. марта 2016, 53 од 30. маја 2017, 79 од 25. августа 2017, 112 од 15. децембра 2017.

1. Овом одлуком образује се Тело за координацију послова информационе безбедности (у даљем тексту: Тело за координацију).

2. Задатак Тела за координацију је да остварује сарадњу између органа и усклађује обављање послова у функцији унапређења информационе безбедности, иницира и прати превентивне и друге активности у области информационе безбедности, предлаже мере за унапређење информационе безбедности у Републици Србији, даје сугестије и предлоге који се односе на припрему стратешких докумената, подзаконских аката и политика информационе безбедности у Републици Србији, и утврђује међусобну сарадњу у случају инцидената који могу да имају знатан утицај на нарушавање информационе безбедности у Републици Србији.

3. У Тело за координацију именују се:

– за руководиоца:

Татјана Матић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

– за заменика руководиоца:

Петар Јањић, Генерални секретаријат Владе.

– за чланове:

1) пуковник Зоран Гајић, Министарство одбране;

2) Небојша Јокић, Министарство унутрашњих послова;

3) Мирољуб Ивезић, Министарство спољних послова;

4) Златко Петровић, Министарство правде;

5) Дејан Ђурић, Безбедносно-информативна агенција;

6) потпуковник др Ненад Димитријевић, Војнобезбедносна агенција;

7) потпуковник Слободан Дамјановић, Војнообавештајна агенција;

8) Михајло Јовановић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу;

9) Ненад Ковачевић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података;

10) Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 112/2017-68)

11) Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 112/2017-68)

12) Драгослав Станижан, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге;

13) Наталија Радоја, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

14) Милан Војводић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

– за заменике чланова:

1) потпуковник Дејан Кршљанин, Министарство одбране;

2) Владимир Урошевић, Министарство унутрашњих послова;

3) Слободан Стојадиновић, Министарство спољних послова;

4) Сава Благојевић, Безбедносно-информативна агенција;

5) мајор Небојша Петровић, Војнобезбедносна агенција;

6) мајор Марко Андријашевић, Војнообавештајна агенција;

7) Сања Дашић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података;

8) Часлав Максић, Генерални секретаријат Владе;

9) Јелена Сандић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу;

10) Александра Ристић, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.

*Службени гласник РС, број 53/2017

**Службени гласник РС, број 112/2017

4. У функцији унапређења појединих области информационе безбедности Тело за координацију формира стручне радне групе у које се укључују и представници других органа јавне власти, привреде, академске заједнице и невладиног сектора.

5. Тело за координацију доноси пословник о свом раду.

6. Тело за координацију подноси извештај о свом раду Влади два пута годишње.

7. Стручну и административно-техничку подршку Телу за координацију пружа Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-2529/2016

У Београду, 3. марта 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.