Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

18

На основу члана 19. став 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ИЗМЕНУ КАТАЛОГА

уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 2/21 и 17/21)

У Каталогу уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 2/21 и 17/21) у делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ТРЕЋИ РАЗРЕД”, за предмет: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура

за трећи разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић

650-02-00629/2019-07 од 16.1.2020.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 број 4673 од 2. септембра 2021. године).

Ликовна култура

за трећи разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић

650-02-00629/2019-07 од 16.1.2020.

У одељку „СЕДМИ РАЗРЕД”, за предмет „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура за седми разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић

650-02-00628/2019-07

од 4.2.2020.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 број 4675 од 2. септембра 2021. године).

Ликовна култура, за седми разред основне школе;

ћирилица

Рајка Бошковић

650-02-00628/2019-07 од 4.2.2020.

За предмет „ФИЗИКА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 7

Уџбеник са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за седми разред основне школе;

ћирилица

Милан Распоповић

650-02-00016/2020-07 од 19.5.2020.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 број 4579 од 27. августа 2021. године).

Физика 7

Уџбеник са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за седми разред основне школе;

ћирилица

Милан Распоповић

650-02-00016/2020-07 од 19.5.2020.

За предмет „ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Информатика и рачунарство

за седми разред основне школе;

ћирилица

Марина Лакчевић,

Александра Иванов

650-02-00414/2019-07 од 17.1.2020.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 број 4582 од 27. августа 2021. године).

Информатика и рачунарство

за седми разред основне школе;

ћирилица

Марина Лакчевић,

Александра Иванов

650-02-00414/2019-07 од 17.1.2020.

Број 650-02-00265/3/2021-07

У Београду, 9. децембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.