Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство и то за стицање образовања у трајању од две године, за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању и за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Геодезија и грађевинарство може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Грађевинарство може да изводи за:

1) Нацртна геометрија

Техничко цртање

Техничко цртање са читањем планова

Основе грађевинарства

Статика

Статика и отпорност материјала

Практична настава (у четвртом разреду)

Макетарство

Нацртна геометрија и техничко цртање

Одрживи развој у грађевинарству

Читање пројеката (за образовни профил извођач основних грађевинских радова):

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(10) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(11) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(12) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

за модул Архитектонска графика (за образовни профил архитектонски техничар):

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(4) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма

2) Примена рачунара у грађевинарству

Апликативни рачунарски програми:

Апликативни рачунарски програм АutoCAD 3D

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(10) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(11) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(12) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(13) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(14) струковни мастер инжењер грађевинарства, завршене мастер струковне студије другог степена на студијског програму грађевинско инжењерство у високоградњи, са претходно завршеним основним струковним студијама првог степена на студијском програму архитектура или грађевинско инжењерство;

(15) специјалиста струковни инжењер грађевинарства, завршене специјалистичке струковне студије другог степена на студијског програму рачунарски програми у грађевинарству и архитектури.

3) Организација грађења

Технологија грађевинских радова

Грађевинска механизација

Машине за производњу и просејавање каменог агрегата

Машине за специјализоване послове на градилишту

Завршни радови

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(10) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(11) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(12) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(13) струковни мастер инжењер грађевинарства, завршене мастер струковне студије другог степена на студијског програму грађевинско инжењерство у високоградњи, са претходно завршеним основним струковним студијама првог степена на студијском програму архитектура или грађевинско инжењерство;

(14) специјалиста струковни инжењер грађевинарства, завршене специјалистичке струковне студије другог степена на студијског програму менаџмент у грађевинарству.

4) Металне и дрвене конструкције

Механика тла и фундирање

Монтажне конструкције:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства.

5) Бетон

Армиранобетонске конструкције:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(10) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене дипломске академске студије на архитектонско-конструктивном студијском програму.

6) Префабриковано грађење:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

7) Грађевинске конструкције:

7а) Теорија и вежбе (за све образовне профиле осим за образовнe профилe грађевински техничар за високоградњу и архитектонски техничар у трећем разреду):

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(10) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(11) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(12) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(13) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

7б) Теорија и вежбе (за образовнe профилe грађевински техничар за високоградњу и архитектонски техничар у трећем разреду):

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства. смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству;

(10) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

7в) Настава у блоку:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) инжењер грађевинарства;

(10) грађевински инжењер;

(11) виши стручни радник грађевинске струке;

(12) наставник практичне наставе грађевинске струке;

(13) специјалиста струковни инжењер грађевинарства, претходно завршене основне струковне студије у области архитектуре и урбанизма;

(14) специјалиста струковни инжењер грађевинарства, студијски програм спесијалистичких струковних студија комунално инжењерство;

(15) струковни инжењер грађевинарства;

(16) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(17) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(18) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(19) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(20) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(21) струковни мастер инжењер грађевинарства, завршене мастер струковне студије другог степена на студијског програму грађевинско инжењерство у високоградњи, са претходно завршеним основним струковним студијама првог степена на студијском програму архитектура или грађевинско инжењерство;

Лица са стручним називом из 7в) у подтач. (9)–(13) треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

8) Историја архитектуре

Савремена архитектура:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани историчар уметности;

(3) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(4) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) мастер инжењер унутрашње архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

9) Разрада пројекaта

Читање пројеката (за образовне профиле: извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова, монтер суве градње и архитектонски техничар):

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани инжењер грађевинарства, смер високоградње;

(3) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(4) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма 

за модул Заштита градитељског наслеђа (за образовни профил архитектонски техничар):

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(4) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма

10) Кућне инсталације:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер урбанистичко-комунални;

(2) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) дипломирани инжењер грађевинарства, смер/усмерење хидротехника, хидротехничко-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер високоградње;

(5) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника;

(9) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

11) Основе нискоградње

Путеви

Основи хидротехнике

Саобраћајнице:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер грађевинарства;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства.

12) Геодезија

Основe геодезије:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(4) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(5) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(6) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(7) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства;

(10) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства.

13) Регулација река

Коришћење водних снага

Снабдевање водом и каналисање насеља

Основе комуналне хидротехнике

Хидротехника

Комунална хидротехника:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

(2) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер или смер/усмерење хидротехника;

(4) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника.

14) Грађевинска хидраулика

Унутрашњи пловни путеви и пристаништа

Пракса на хидротехничким објектима:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

(2) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење хидротехника;

(4) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника.

15) Хидротехничке мелиорације:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

(2) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(3)дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер или смер/усмерење хидротехника;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смер мелиорације;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(7) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника;

(8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области биотехничких наука, на студијском програму Мелиорација земљишта.

16) Хидрологија са хидрометријом:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

(2) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење хидротехника;

(4) дипломирани инжењер пољопривреде, смер мелиорације;

(5) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

(6) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

(7) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника;

(8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области биотехничких наука, на студијском програму Мелиорација земљишта.

17) Грађевински материјали

Савремени грађевински материјали:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(10) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(11) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(12) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(13) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије у области технолошког инжењерства на студијском програму Инжењерство материјала;

(15) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

18) Испитивање грађевинских материјала

Испитивање бетона

Испитивање материјала и конструкција:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(10) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(11) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије у области технолошког инжењерства на студијском програму Инжењерство материјала.

19) Асфалтне мешавине:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек за путеве и железнице или смер саобраћајнице;

(2) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, саобраћајно-конструкторски смер или смер/усмерење путне саобраћајнице;

(4) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(5) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(6) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије у области технолошког инжењерства на студијском програму Инжењерство материјала.

20) Геомеханичка испитивања:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику и примењену геофизику;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(10) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне академске студије у области геолошког инжењерства на студијском програму Геотехника.

21) Мостови:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или одсек за путеве и железнице;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(4) дипломирани инжењер грађевинарства, саобраћајно-конструкторски смер, конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење путне саобраћајнице;

(5) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства.

22) Железнице:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек за путеве и железнице или смер саобраћајнице;

(2) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, саобраћајно-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење путне саобраћајнице;

(4) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства.

23) Ликовна култура и цртање

Слободноручно цртање

Просторна композиција:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – професор ликовне културе;

(8) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник нових ликовних медија-професор ликовне културе;

(10) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(11) дипломирани сликар;

(12) дипломирани вајар;

(13) дипломирани графичар;

(14) дипломирани графички дизајнер;

(15) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(16) дипломирани сликар зидног сликарства;

(17) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(18) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(19) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;

(20) дипломирани инжењер архитектуре;

(21) мастер инжењер унутрашње архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма мастер ликовних уметности;

(22) мастер примењени уметник;

(23) мастер дизајнер;

(24) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(25) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(26) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(27) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

24) Практична настава (у другом разреду):

(1) инжењер грађевинарства;

(2) грађевински инжењер;

(3) виши стручни радник грађевинске струке;

(4) наставник практичне наставе грађевинске струке;

(5) дипломирани грађевински инжењер;

(6) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(7) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(8) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(9) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(10) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(11) дипломирани инжењер архитектуре;

(12) дипломирани инжењер грађевинарства;

(13) мастер инжењер грађевинарства;

(14) мастер инжењер архитектуре;

(15) мастер инжењер урбанизма;

(16) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(17) струковни мастер инжењер грађевинарства, завршене мастер струковне студије другог степена на студијског програму грађевинско инжењерство у високоградњи, са претходно завршеним основним струковним студијама првог степена на студијском програму архитектура или грађевинско инжењерство;

(18) специјалиста струковни инжењер грађевинарства;

(19) струковни инжењер грађевинарства;

(20) дипломирани инжењер грађевинарства;

(21) дипломирани инжењер архитектура;

(22) дипломирани инжењер урбанизма.

Лица из подтач. (20)–(22) ове тачке треба да су завршила студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства и области архитектуре и урбанизма.

Лица са наведеном врстом стручне спреме треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

25) Технологија рада са практичном наставом:

25а) Теорија (за све образовне профиле осим за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом):

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(10) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(11) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(12) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(13) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(14) струковни мастер инжењер грађевинарства, завршене мастер струковне студије другог степена на студијског програму грађевинско инжењерство у високоградњи, са претходно завршеним основним струковним студијама првог степена на студијском програму архитектура или грађевинско инжењерство;

(15) специјалиста струковни инжењер грађевинарства.

25б) Теорија (за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом):

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

25в) Практична настава (за све образовне профиле осим за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом):

(1) инжењер грађевинарства;

(2) грађевински инжењер;

(3) виши стручни радник грађевинске струке;

(4) наставник практичне наставе грађевинске струке;

(5) пети степен стручне спреме у области Грађевинарство;

(6) специјалистичко образовање у области Грађевинарство;

(7) дипломирани грађевински инжењер;

(8) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(9) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(10) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(11) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(12) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(13) дипломирани инжењер архитектуре;

(14) дипломирани инжењер грађевинарства;

(15) одговарајуће средње образовање, положен специјалистички односно мајсторски испит и петогодишње радо искуство у струци стечено после специјалистичког односно мајсторског испита;

(16) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(17) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(18) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(19) струковни мастер инжењер грађевинарства, завршене мастер струковне студије другог степена на студијског програму грађевинско инжењерство у високоградњи, са претходно завршеним основним струковним студијама првог степена на студијском програму архитектура или грађевинско инжењерство;

(20) дипломирани инжењер грађевинарства;

(21) дипломирани инжењер архитектура;

(22) дипломирани инжењер урбанизма;

(23) специјалиста струковни инжењер грађевинарства, претходно завршене основне струковне студије у области архитектуре и урбанизма;

(24) специјалиста струковни инжењер грађевинарства, студијски програм спесијалистичких струковних студија комунално инжењерство;

(25) струковни инжењер грађевинарства.

Лица из подтач. (20)–(22) ове тачке треба да су завршила студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства и области архитектуре и урбанизма.

Лица са стручним називом из 25в) треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

25г) Практична настава (за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом):

(1) инжењер машинства;

(2) виши стручни радник за грађевинску механизацију;

(3) пети степен стручне спреме – руковалац грађевинским машинама;

(4) специјалистичко образовање;

(5) дипломирани машински инжењер;

(6) дипломирани инжењер машинства;

(7) одговарајуће средње образовање, положен специјалистички односно мајсторски испит и петогодишња пракса;

(8) мастер инжењер машинства;

(9) дипломирани инжењер машинства на студијама првог степена – основним академским студијама у области машинског инжењерства;

(10) специјалиста струковни инжењер машинства;

(11) струковни инжењер машинства.

Лица са стручним називом из 25г) треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

26) Предузетништво:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани економиста;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер економиста, претходно завршене студије првог степена у области економије;

(5) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(6) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(7) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(8) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(9) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(10) дипломирани инжењер архитектуре;

(11) дипломирани инжењер грађевинарства;

(12) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(13) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(14) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

27) Култура становања

Ентеријери:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(4) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

28) Урбанизам

Перспектива:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(4) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

29) Енергетска ефикасност објеката:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(5) дипломирани инжењер архитектуре;

(6) дипломирани инжењер грађевинарства;

(7) дипломирани инжењер енергетске ефикасности у зградарству;

(8) мастер инжењер енергетске ефикасности у зградарству;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(10) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(11) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(12) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије у области технолошког инжењерства на студијском програму Инжењерство материјала;

(13) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

30) Помоћни наставник:

30а) за технологију основних грађевинских радова:

(1) извођач основних грађевинских радова;

(2) лица која су стекла најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил.

30б) за технологију завршних и инсталатерских радова:

(1) извођач завршних и инсталатерских радова;

(2) лица која су стекла најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил.

31) Технологија занимања (за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом):

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Геодезија може да изводи за:

1) Нацртна геометрија:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(4) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(5) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(6) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(7) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(8) дипломирани инжењер архитектуре;

(9) дипломирани инжењер грађевинарства;

(10) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства;

(11) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(12) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(13) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

2) Геодезија

Техничко цртање

Примењена геодезија

Геодетски планови

Катастар земљишта

Аграрне операције

Фотограметрија

Геодетска мерења и рачунања

Примена рачунара у геодезији (у трећем и четвртом разреду):

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства.

3) Техничка обрада у премеру (у другом разреду)

Основе грађевинарства:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(4) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(5) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(6) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(7) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(8) дипломирани инжењер архитектуре;

(9) дипломирани инжењер грађевинарства;

(10) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства;

(11) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(12) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(13) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма

4) Катастар непокретности и уређење земљишне територије

Организација геодетских радова

Картографија

Геодезија у инжењерским радовима

Техничка обрада у премеру (у трећем и четвртом разреду):

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства.

5) Примењена географија:

(1) дипломирани географ;

(2) професор географије;

(3) мастер географ;

(4) дипломирани географ – мастер;

(5) мастер професор географије.

6) Предузетништво:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) дипломирани економиста;

(3) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства;

(4) мастер економиста, претходно завршене студије првог степена у области економије.

Члан 5.

У стручној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у којој се стиче стручна оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године и средњег образовање у трајању од три године, у подручју рада Геодезија и грађевинарство, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Основне технике рада:

а) За остваривање садржаја програма који су заједнички за све образовне профиле:

– дипломирани инжењер пољопривреде – сви смерови;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер технологије, сви одсеци;

– дипломирани инжењер шумарства – за обраду дрвета;

– дипломирани инжењер технологије, текстилни одсек;

– дипломирани инжењер технологије – одсек графичког инжењерства;

– дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

– дипломирани грађевински инжењер;

– дипломирани инжењер архитектуре;

– дипломирани архитекта;

– дипломирани дефектолог – олигофренолог;

– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

– дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

–– дипломирани инжењер текстилно-машинске струке.

Лице из ал. 1–10. и ал. 12–17. мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

б) За остваривање садржаја програма у подручју рада Геодезија и грађевинарство по образовним профилима наставу могу да изводе и:

– наставник практичне наставе грађевинске струке;

– лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за одговарајући образовни профил у подручју рада геодезија и грађевинарство – област грађевинарство.

Лице из подтачке б) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

2) Цртање и сликање:

(1) професор ликовних уметности;

(2) професор примењених уметности;

(3) академски сликар;

(4) академски графичар;

(5) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада грађевинарство.

Лице из подтач. (1)–(5) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

3) Грађевински објекти и материјали:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада грађевинарство.

Лице из подтач. (1)–(5) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

4) Читање планова:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада грађевинарство.

Лице из подтач. (1)–(5) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

5) Техничко цртање са нацртном геометријом:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада грађевинарство.

Лице из подтач. (1)–(5) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

6) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада грађевинарство.

Лице из подтач. (1)–(5) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

7) Практична настава:

(1) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада геодезија и грађевинарство – област грађевинарство;

(2) виши стручни радник – смер за завршне грађевинске радове;

(3) наставник практичне наставе грађевинске струке;

(4) виши стручни радник грађевинске струке;

(5) лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада геодезија и грађевинарство – област грађевинарство.

Лице из подтач. (2)–(5) мора да имаа стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

8) Помоћни наставник:

(1) лице које је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за образовни профил, односно занимање, у области грађевинарство: извођач основних грађевинских радова, извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова, декоратер зидних површина, полагач облога.

Члан 6.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању може да изводи, и то за:

1) Основе привредног и радног права:

(1) дипломирани правник;

(2) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука.

2) Психологија рада:

(1) дипломирани психолог;

(2) професор психологије;

(3) дипломирани школски психолог-педагог;

(4) дипломирани психолог-мастер;

(5) мастер психолог.

3) Примењена математика:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани математичар – професор математике;

(4) дипломирани математичар – теоријска математика;

(5) дипломирани математичар – примењена математика;

(6) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије);

(7) професор хемије – математике;

(8) професор географије – математике;

(9) професор физике – математике;

(10) професор биологије – математике;

(11) дипломирани професор математике – мастер;

(12) дипломирани математичар – мастер;

(13) професор математике – теоријско усмерење;

(14) професор математике – теоријски смер;

(15) професор информатике – математике;

(16) дипломирани математичар за теоријску математику и примене;

(17) дипломирани математичар за рачунарство и информатику;

(18) дипломирани математичар – информатичар;

(19) дипломирани математичар – математика финансија;

(20) дипломирани математичар – астроном;

(21) дипломирани математичар за математику економије;

(22) професор математике и рачунарства;

(23) мастер математичар;

(24) мастер професор математике.

Лице из ал. (23) и (24) мора да има претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике и примењене математике (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).

4) Читање пројеката и детаља:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

5) Технологија грађења:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани грађевински инжењер,

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

6) Грађевински материјали:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки смер;

(4) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(5) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије у области технолошког инжењерства на студијском програму Инжењерство материјала.

7) Статика грађевинских конструкција:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани инжењер архитектуре;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

8) Технологија рада са праксом:

8.1. Образовни профили:

зидар мајстор, тесар мајстор, армирач мајстор, бетонирац мајстор

а) теорија:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) специјалиста струковни инжењер грађевинарства;

(7) мастер специјалиста струковних студија.

б) пракса:

(1) наставник практичне наставе грађевинске струке;

(2) виши стручни радник грађевинске струке, смер за основне грађевинске радове;

(3) пети степен стручне спреме у области Грађевинарство;

(4) специјалистичко образовање у области Грађевинарство;

(5) дипломирани грађевински инжењер;

(6) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(7) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(8) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(9) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(10) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(11) дипломирани инжењер архитектуре;

(12) дипломирани инжењер грађевинарства;

(13) одговарајуће средње образовање, положен специјалистички односно мајсторски испит и петогодишње радо искуство у струци стечено после специјалистичког односно мајсторског испита;

(14) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(15) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(16) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(17) дипломирани инжењер грађевинарства;

(18) дипломирани инжењер архитектура;

(19) дипломирани инжењер урбанизма;

(20) специјалиста струковни инжењер грађевинарства, претходно завршене основне струковне студије у области архитектуре и урбанизма;

(21) струковни инжењер грађевинарства;

(22) мастер специјалиста струковних студија.

Лица из ал. (17)–(19) треба да имају завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства и области архитектуре и урбанизма.

Лица са стручним називом наведеним под б) треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

8.2. Образовни профили:

изолатер мајстор, подополагач мајстор, грађевински керамичар мајстор, молер-фарбар мајстор, грађевински гипсар мајстор, каменорезац мајстор, монтер стаклених елемената мајстор, мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације

а) теорија:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

б) пракса:

(1) наставник практичне наставе грађевинске струке;

(2) виши стручни радник грађевинске струке, смер за завршне грађевинске радове;

(3) пети степен стручне спреме у области Грађевинарство;

(4) специјалистичко образовање у области Грађевинарство;

(5) дипломирани инжењер архитектуре;

(6) одговарајуће средње образовање, положен специјалистички односно мајсторски испит и петогодишње радо искуство у струци стечено после специјалистичког односно мајсторског испита;

(7) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) дипломирани инжењер архитектура;

(10) дипломирани инжењер урбанизма;

(11) специјалиста струковни инжењер грађевинарства, претходно завршене основне струковне студије у области архитектуре и урбанизма;

(12) струковни инжењер грађевинарства;

(13) мастер специјалиста струковних студија.

Лица из ал. (9)–(10) треба да имају завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства и области архитектуре и урбанизма.

Лица са стручним називом наведеним под б) треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

8.3. Сви образовни профили из групе мајстори

(1) сарадник у настави (одговарајући образовни профили трогодишњег или четворогодишњег образовања);

(2) пети степен стручне спреме у области Грађевинарство;

(3) специјалистичко образовање у области Грађевинарство;

(4) одговарајуће средње образовање, положен специјалистички односно мајсторски испит и петогодишње радо искуство у струци стечено после специјалистичког односно мајсторског испита.

9) Машински материјали:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер металургије;

(4) дипломирани инжењер технологије – сви одсеци осим текстилног;

(5) професор машинства;

(6) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

10) Хидраулични и пнеуматски уређаји и компоненте:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

11) Грађевинска механизација:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

12) Пракса:

Образовни профил: мајстор за грађевинску механизацију

(1) виши стручни радник за грађевинску механизацију;

(2) инжењер машинства;

(3) виши стручни радник за грађевинску механизацију;

(4) пети степен стручне спреме – руковалац грађевинским машинама;

(5) специјалистичко образовање;

(6) дипломирани машински инжењер;

(7) дипломирани инжењер машинства;

(8) одговарајуће средње образовање, положен специјалистички односно мајсторски испит и петогодишња пракса;

(9) мастер инжењер машинства;

(10) дипломирани инжењер машинства на студијама првог степена – основним академским студијама у области машинског инжењерства;

(11) специјалиста струковни инжењер машинства;

(12) струковни инжењер машинства.

Лица са наведеним стручним називима треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

13) Бетон и армирани бетон:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани инжењер архитектуре, конструктивни смер или смер архитектонско инжењерство;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене дипломске академске студије на архитектонско-конструктивном студијском програму.

14) Завршни грађевински радови:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.дипломирани инжењер архитектуре.

15) Геодезија:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства.

16) Саобраћајнице:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек за путеве и железнице или смер саобраћајнице;

(2) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, саобраћајно-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење путне саобраћајнице;

(4) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства.

17) Организација и механизација грађења:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер грађевинарства;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(9) мастер струковни инжењер грађевинарства, завршене специјалистичке струковне студије другог степена на студијског програму менаџмент у грађевинарству.

18) Организација производње:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер грађевинарства;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(9) мастер струковни инжењер грађевинарства, завршене специјалистичке струковне студије другог степена на студијског програму менаџмент у грађевинарству.

19) Основе аутоматског управљања:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

20) Префабриковано грађење:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

21) Хидротехнички објекти:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

(2) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер или смер/усмерење хидротехника;

(4) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника.

22) Организација машинског грађења:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер грађевинарства;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(9) мастер струковни инжењер грађевинарства, завршене специјалистичке струковне студије другог степена на студијског програму менаџмент у грађевинарству.

23) Грађевинска механизација:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

24) Грађевинска постројења:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

25) Пракса:

25.1. Образовни профил: пословођа за високоградњу

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

25.2. Образовни профил: пословођа за нискоградњу и хидроградњу

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек за путеве и железнице или смер саобраћајнице;

(2) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, саобраћајно-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење путне саобраћајнице;

(4) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(5) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

(6) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(7) дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер или смер/усмерење хидротехника;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника.

25.3. Образовни профили:

пословођа за грађевинску механизацију, пословођа за грађевинска постројења

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер;

(3) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

26) Префабрикација:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

27) Разрада пројеката и детаља:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(10) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

28) Организација рада, механизација и транспорт:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

29) Монтажа:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани грађевински инжењер, смер конструкције, високоградња или префабрикована градња;

(3) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(4) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(7) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(10) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

30) Грађевинске норме и примена:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер грађевинарства;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(9) мастер струковни инжењер грађевинарства, завршене специјалистичке струковне студије другог степена на студијског програму менаџмент у грађевинарству.

31) Програмирање и АОП:

Образовни профил: сви грађевински техничари специјалисти

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(4) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(5) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(6) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(7) дипломирани инжењер архитектуре;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства;

(10) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(11) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(12) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(13) мастер струковни инжењер грађевинарства, завршене специјалистичке струковне студије другог степена на студијског програму рачунарски програми у грађевинарству и архитектури.

32) Фундирање и механика тла:

(1) дипломирани грађевински инжењер;

(2) дипломирани инжењер грађевинарства;

(3) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(4) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(5) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

(6) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(7) дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

(8) дипломирани инжењер архитектуре, смер конструктивни или архитектонско инжењерство;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства.

33) Организација грађења са механизацијом:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

34) Разрада пројеката високоградње:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) дипломирани инжењер грађевинарства, смер високоградње;

(3) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(4) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(5) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

35) Планирање и уређење простора:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

36) Перспектива:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

37) Макетарство:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

38) Снабдевање водом насеља и зграда:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

(2) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(3) дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер или смер/усмерење хидротехника;

(4) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника.

39) Разрада пројеката канализационих мрежа:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер урбанистичко-комунални;

(2) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) дипломирани инжењер грађевинарства, смер/усмерење хидротехника, хидротехничко-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер високоградње;

(5) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника.

40) Купатило и монтажни блок:

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

41) Основе грађевинарства:

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

42) Право и правни прописи:

(1) дипломирани правник;

(2) мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука;

(3) дипломирани геодетски инжењер;

(4) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства.

43) Програмирање и АОП:

Образовни профил: сви геодетски техничари – геометри специјалисти

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства.

44) Примењена геодезија:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства.

45) Аграрне операције:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства.

46) Израда и одржавање катастра земљишта:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства

47) Израда и одржавање катастра водова:

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства.

48) Пракса:

48.1. Образовни профил: грађевински техничар специјалиста за префабриковано грађење

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

48.2. Образовни профили:

грађевински техничар специјалиста калкулант, грађевински техничар специјалиста за геотехнику и фундирање

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

(2) дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

(3) дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

(4) дипломирани инжењер архитектуре, конструктивни смер или смер архитектонско инжењерство;

(5) дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције;

(6) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(9) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Конструкције; Конструкције и материјали; Опште грађевинарство; Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству.

48.3. Образовни профил:

грађевински техничар специјалиста за архитектонске и просторне планове

(1) дипломирани инжењер архитектуре;

(2) мастер инжењер архитектуре претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(3) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма.

48.4. Образовни профил:

грађевински техничар специјалиста за водовод и канализацију

(1) дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер урбанистичко-комунални;

(2) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(3) дипломирани инжењер архитектуре;

(4) дипломирани инжењер грађевинарства, смер/усмерење хидротехника, хидротехничко-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер високоградње;

(5) мастер инжењер архитектуре, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(6) мастер инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(7) мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области архитектуре и урбанизма;

(8) мастер инжењер грађевинарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму/модулу: Хидротехника и водно-еколошко инжењерство; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине; Хидротехника.

48.5. Образовни профили:

геодетски техничар – геометар специјалиста за примењену геодезију, геодетски техничар – геометар специјалиста за премере и катастар непокретности, геодетски техничар – геометар специјалиста за комасацију и арондацију

(1) дипломирани геодетски инжењер;

(2) мастер инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области геодетског инжењерства.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 10/19 и 2/20);

2) члан 2. став 1. тачка 15) подтачка А) и подтачка Б) под ђ) и став 2, члан 8. и члан 11. став 1. тачка 6. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21);

3) Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада геодезија и грађевинарство („Службени гласник – Просветни гласник”, број 1/97);

4) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле монтер суве градње и геодетски техничар–геометар („Службени гласник – Просветни гласник”, број 12/04);

5) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле архитектонски техничар и кровопокривач („Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 13/07 и 10/08).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-173/2021-03

У Београду, 9. маја 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.