Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

ЗАКОН

о републичким административним таксама

“Службени гласник РС”, бр. 43 од 22. априла 2003, 51 од 15. маја 2003 - исправка, 61 од 18. јула 2005, 101 од 21. новембра 2005. - др. закон, 5 од 22. јануара 2009, 54 од 17. јула 2009, 50 од 8. јула 2011, 93 од 28. септембра 2012, 65 од 25. јула 2013 - др. закон, 83 од 3. октобра 2015, 112 од 30. децембра 2015, 113 од 17. децембра 2017, 3 од 12. јануара 2018 - исправка

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Динарски износи такси из Одељка А Тарифе усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике. Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене динарске износе. Усклађени динарски износи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 53 од 14. маја 2004, 42 од 19. маја 2005, 42 од 20. маја 2006, 47 од 23. маја 2007, 54 од 23. маја 2008, 35 од 26. маја 2010, 70 од 23. септембра 2011, 55 од 1. јуна 2012, 47 од 29. маја 2013, 57 од 30. маја 2014, 45 од 22. маја 2015, 50 од 3. јуна 2016, 61 од 23. јуна 2017, 50 од 29. јуна 2018.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим законом уређују се републичке административне таксе (у даљем тексту: такса).

 

Члан 1а*

Поједини изрази употребљени у овом закону, у смислу овог закона имају следеће значење:*

1) „захтев“ јесте предлог, пријава, молба и други поднесак, укључујући и поднеске поднете на обрасцу, односно саопштење које се упућује органу, као и усмено обраћање органу, којим се покреће поступак код органа;*

2) „ДКП“ јесте дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије у иностранству;*

3) „органи“ јесу институције, државни органи и организације, органи покрајинске аутономије и локалне самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа, привредна друштва и друге организације којима је поверено вршење јавних овлашћења;*

4) „Тарифа“ јесте Тарифа републичких административних такси, која је саставни део овог закона;*

5) „конзуларне таксе“ јесу таксе које се плаћају за списе и радње дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 2.

За списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код органа, плаћају се таксе по одредбама овог закона.*

Износи такси прописани су Тарифом.*

Тарифа садржи Одељак А и Одељак Б.*

У Одељку А Тарифе прописане су таксе које се плаћају за списе и радње органа у Републици Србији.*

У Одељку Б Тарифе прописане су конзуларне таксе.*

У смислу става 1. овог члана не сматра се списом или радњом увид у податке органа који се воде у електронском облику, односно преузимање тих података путем средстава електронске комуникације.**

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

 

II. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

 

Члан 3.

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте лице које се захтевом обраћа органу ради покретања управног, односно другог поступка код органа*, односно и лице у чију корист се издаје спис, односно врши радња код органа**.*

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.

Брисан је ранији став 3. (види члан 3. Закона – 5/2009-7)

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

 

Члан 4.*

Обвезник који код ДКП поднесе захтев надлежном органу у Републици Србији за покретање поступка за издавање списа, односно за извршење радње, за које је у Одељку А Тарифе прописана такса, таксу за списе и радње органа у Републици Србији, у прописаном износу прерачунатом у девизе, уплаћује у девизама, односно ефективном страном новцу који се купује и продаје на девизном тржишту у складу са прописом Народне банке Србије (у даљем тексту: девизе), на девизни рачун ДКП у земљи у којој је захтев поднет.**

Влада **, на предлог министарства надлежног за послове финансија, једном годишње* одлуком утврђује и** објављује врсте девиза у којима се такса плаћа и висину званичног средњег курса динара на дан 30. априла текуће године, који служи за прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе у смислу става 1. овог члана.*

Прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе врши се на основу објављених података из става 2. овог члана који важе у време подношења захтева или поднеска, при чему се заокруживање врши тако што се износ у девизама до 0,50 не узима у обзир, а износ у девизама преко 0,50 заокружује на 1,00.*

Одлука из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.**

На захтев обвезника, ДКП даје обавештење о прерачунатом износу таксе и рачуну на који се такса плаћа, а примљени* захтев, са доказом о уплати прописаног износа таксе, у смислу става 1.** овог члана, доставља надлежном органу у Републици, који по спроведеном поступку, односно извршеној радњи донето решење или другу исправу доставља ДКП ради уручења странци.*

По захтевима ** обвезника из става 1. овог члана уз које није приложен доказ о уплати ** прописане таксе, надлежни орган у Републици* Србији** неће поступати док тај доказ не прими.*

Изузетно, такса из става 1. овог члана може се уплатити у готовом новцу само у следећим случајевима:***

1) када се захтев подноси на дан у коме банке не раде, односно у време у које ниједна банка у том месту не ради;***

2) када због своје пословне политике банке, које имају истоветно седиште као и ДКП, не могу да изврше трансфер средстава подносиоца захтева са рачуна друге финансијске институције на девизни рачун ДКП;***

3) када прописи стране државе забрањују готовинску уплату подносиоца захтева код банке и пренос тих средстава на рачун ДКП;***

4) када држављани Републике Србије у иностранству бораве привремено (туристички, сезонски рад, размена студената и сл.), односно имају статус нерезидента, па им пропис односне државе, због непоседовања одговарајућих личних докумената државе у којој бораве, не дозвољава отварање рачуна код финансијских институција;***

5) када постоје други разлози који у појединим земљама онемогућавају уплату таксе на девизни рачун ДКП, а захтевано издавање списа или извршење радње оправдано је са становишта заштите интереса држављана Републике Србије.***

У случајевима из става 7. овог члана ДКП је дужан да уплатиоцу таксе изда потврду о уплати и да за примљени новац уплати на свој девизни рачун у року од 48 сати од дана уплате.

ДКП је дужан да други примерак (копију) потврде из става ** 8***. овог члана механички споји са захтевом.**

ДКП је дужан да о наплаћеној такси у готовом новцу и о издатим потврдама из става ** 8***. овог члана води евиденцију.**

*Службени гласник РС, број 61/2005

**Службени гласник РС, број 5/2009

***Службени гласник РС, број 50/2011

 

Члан 4а*

Обвезник који код ДКП поднесе захтев за покретање поступка за издавање списа, односно за извршење радње, за које се, по одредбама овог закона, плаћа конзуларна такса, таксу за списе и радње уплаћује у прописаном износу, на девизни рачун ДКП у земљи у којој је захтев поднет, осим у случају из члана 16. став 2. овог закона.*

У погледу плаћања таксе из става 1. овог члана у готовом новцу, сходно се примењују одредбе члана 4.* ст. 7, 8, 9. и 10.** овог закона.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

  

III. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ

 

Члан 5.

Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје:

1) за захтеве – у тренутку њиховог подношења;*

2) за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање;

3) за управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.

Изузетно од става 1. oвог члана, ако се захтев подноси електронским путем таксена обавеза за захтев и за списе и радње који се у складу са тим захтевом доносе, односно врше, настаје по њиховом издавању.**

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

 

Члан 6.

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овим законом није друкчије прописано.

Брисан је ранији став 2. (види члан 3. Закона - 50/2011-7)

 

IV. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

 

Члан 7.

Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за обрачун таксе је вредност предмета назначена у захтеву* којим се покреће поступак.

Ако вредност предмета није назначена у захтеву * или је назначена мања вредност од стварне, вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем орган који води поступак.

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 8.

Ако се на захтев обвезника * издаје решење, исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се такса као за препис, која не може бити већа од таксе за први примерак, ако овим законом није друкчије прописано.*

Брисан је ранији став 2. (види члан 9. Закона – 5/2009-7)

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 9.

Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни основ, а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако Тарифом није друкчије одређено.

 

V. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

 

Члан 10.

Такса се плаћа у новцу.*

Таксе за списе и радње органа у Републици Србији плаћају се у динарима, осим у случају из члана 4. овог закона, у износима прописаним Тарифом, односно износима усклађеним сходно одредбама члана 28. овог закона.*

Конзуларна такса плаћа се у прописаном износу за врсту девиза у којој се уплата врши, осим у случају из члана 16. став 2. овог закона.*

Обвезник је дужан да уз захтев приложи одговарајући доказ да је таксу платио, осим у случајевима из члана 4.* ст. 7. и 8.** и члана 4а став 2. овог закона, када се уплата врши у готовом новцу.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

 

Члан 11.

Такса се плаћа у прописаном износу за захтев и за списе и радње које се у вези са тим захтевом доносе, односно врше, ако овим законом није друкчије прописано*.

У случају кад је такса прописана у процентуалном износу, обрачунавање таксе врши се тако што се динарски износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара, а код девизних износа тако што се износ до 0,50 не узима у обзир, а износ преко 0,50 заокружује на 1,00.*

За посебне услуге које ДКП пружи обвезнику у вези са поднетим захтевом (коришћење телефона, фотокопирање и сл.) обвезник је дужан да, поред конзуларне таксе, накнади проузроковане трошкове.*

Министар спољних послова ближе уређује шта се сматра посебним услугама и износе трошкова из става 3. овог члана, као и начин евидентирања прихода по основу конзуларних такси.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 12.

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена.

 

Члан 13.

Брисан је (види члан 12. Закона – 5/2009-7)

 

Члан 14.

Ако обвезник који је дужан да плати таксу, органу непосредно поднесе захтев уз који није приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу, осим у случају уплате у готовом новцу код ДКП, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева затражиће од обвезника да поднесе доказ о уплати прописане таксе у року од десет дана од дана подношења захтева и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву сачињава забелешка.*

Ако захтев, уз који није приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања такси.*

Ако обвезник, у року из ст. 1. и 2. овог члана, не поднесе доказ да је такса уплаћена у прописаном износу, наплата прописане таксе и таксе за опомену из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.*

Ако обвезник из ст. 1. и 2. овог члана не поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за опомену, уплаћена, надлежни орган ће обавестити обвезника када спис буде донет, односно радња извршена и, ако таксе не буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном органу, по истеку десет дана од дана обавештења обавестити Пореску управу и приложити потребне доказе, ради покретања поступка принудне наплате.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 15.

За захтеве који без приложеног доказа о плаћеној такси у прописаном износу стигну поштом из иностранства, уручење затраженог решења или друге исправе, односно саопштење обвезнику да је радња извршена, извршиће се по пријему тог доказа.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 16.

Такса у Републици Србији* се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

Таксени обвезници са седиштем, односно пребивалиштем, односно боравиштем у Републици Србији, који се из Републике Србије обраћају ДКП, конзуларну таксу у прописаном износу уплаћују у динарима, прерачунату по званичном средњем курсу динара у односу на евро, који важи на дан уплате таксе, на рачун из става 1. овог члана.*

Приход од такси прописаних овим законом припада буџету Републике Србије.*

Средства од такси прописаних овим законом уплаћених на девизни рачун ДКП, ДКП преноси на рачун министарства надлежног за спољне послове.*

Средства од такси из става 4. овог члана министарство надлежно за спољне послове преноси са свог рачуна на рачун из става 1. овог члана.*

Пренос средстава из ст. 4. и 5. овог члана на рачун из става 1. овог члана, врши се у року од десет дана по истеку месеца у коме је такса наплаћена.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 17.

У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно прописано овим законом, сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и пореска администрација.

Решење о повраћају конзуларне таксе доноси шеф ДКП у земљи у којој је такса наплаћена, а извршава се на терет девизног рачуна тог ДКП.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

VI. ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

 

Члан 18.

Ослобађају се плаћања таксе:

1) органи, организације и институције Републике Србије;*

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица* локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе основане од стране Републике Србије*, аутономних покрајина, односно јединица* локалне самоуправе;

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;*

5) Црвени крст Србије;

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 19.

Не плаћа се такса за:

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;

2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода*;

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;

4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве**;

5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода збогелементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја укључујући и списе и радње у поступцима за остваривање права на подстицаје у складу са прописима који уређују пољопривреду****, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;

6) списе и радње за остваривање права из обавезног* социјалног осигурања, * социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом*, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава породичног насиља;***

6а) списе и радње у поступку остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности;****

7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем* студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;

8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев* у вези са регулисањем војне обавезе;

9) списе и радње у поступку за сахрањивање;

10) поднеске упућене органима за представке и притужбе;

11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;

12) поднеске јавном тужилаштву;

13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;

14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;*

15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за кандидовање;*

16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;*

17) за потврду о пријему захтева;*

18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт.*

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, поступак уписа у катастар непокретности и водова, на основу исправа које солемнизује јавни бележник, не сматра се поступком који се води по службеној дужности, у смислу овог закона.****

Ако орган надлежан за доношење списа, односно вршења радње, на захтев обвезника – физичког лица, на основу документованих података о примањима обвезника – физичког лица и чланова његове уже породице процени да обвезник не може да плати таксу без штете по своје нужно издржавање или нужно издржавање своје уже породице, решењем ће одлучити да се такса до износа од 10.000 динара не плати, а ако је такса прописана у износу преко 10.000 динара, одлучиће да се у том случају такса плати у износу који представља разлику између прописане таксе и 10.000 динара.****

У поступку код ДКП, такса се не плаћа ни за:*

1) списе и радње који се односе на заштиту права држављана Републике Србије у иностранству и на заступање држављана Републике Србије поводом мера које су противне међународним уговорима или начелима међународног права, односно међународним обичајима;*

2) визе из куртоазије, односно за визе које се издају на стране дипломатске пасоше, службене пасоше и пасоше које издају међународне организације које признаје Република Србија, под условом узајамности.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 54/2009

***Службени гласник РС, број 83/2015

****Службени гласник РС, број 113/2017

 

Члан 20.

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.

 

Члан 21.

Страни држављани, под условом узајамности, имају права на таксено ослобођење за истородне списе и радње као и држављани Републике Србије у држави чији је страно лице држављанин.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 22.

У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха издавања и основ ослобођења од плаћања таксе.

Решење, исправа, документ или писмено из става 1. овог члана може се користити само у сврху за коју је издато.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Брисан је Одељак VII (ПРОДАЈА ТАКСЕНИХ МАРАКА) (види члан 21. Закона - 5/2009-7)

 

Чл. 23. до 27.

Брисани су (види члан 21. Закона – 5/2009-7)

 

VIII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 28.

Динарски износи такси из Одељка А* Тарифе усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који** објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Приликом усклађивања динарских износа такси, у складу са ставом 1. овог члана, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени динарски износи такси.*

Влада *, на предлог министарства надлежног за послове финансија *, објављује усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 3. овог члана примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Чл. 29. и 30.

Брисани су (види члан 23. Закона – 5/2009-7)

 

Члан 31.

Новчаном казном од 1.000 до 50.000* динара казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном** органу из члана 2. овог закона ако:

1) брисана је (види члан 3. Закона – 61/2005-60)

2) изврши радњу по поднетом захтеву,* без доказа о наплати таксе, односно трошкова за посебне услуге (члан 4. став 6. и члан 11. став 3)**;

3) у решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена, не означи да је такса плаћена, износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена (члан 12);

4) брисана је (види члан 24. Закона – 5/2009-7)

5) не обавести обвезника који је захтев поднео без доказа о плаћеној такси у прописаном износу, да је дужан да плати прописану таксу и да о томе поднесе доказ, односно ако таксу не наплати у прописаном износу пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена, односно ако у прописаном року не обавести Пореску управу ради покретања поступка принудне наплате таксе (члан 14);**

6) по захтевима који, без доказа о плаћеној такси у прописаном износу, стигну поштом из иностранства, обвезнику уручи затражено решење или другу исправу, односно саопштење да је радња извршена (члан 15);**

7) у решењу, исправи, документу или писменом, који се издају без плаћања таксе, не означи сврху издавања и основ ослобођења од плаћања таксе (члан 22. став 1)**.

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу, ако у поступку пред тим органом омогући коришћење решења, исправе, документа или писмена које је, у складу са законом, издато без плаћања таксе, за сврху за коју није издато (члан 22. став 2).**

*Службени гласник РС, број 61/2005

**Службени гласник РС, број 5/2009

 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 32.

За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа за таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са прописима који су били на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

 

Члан 33.

За списе и радње у надлежности органа Републике, који су предмет таксене обавезе по одредбама овог закона, не плаћа се административна такса по одредбама Закона о савезним административним таксама („Службени лист СРЈ”, бр, 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 74/99, 73/2000, 21/2001 и 71/2001).

 

Члан 34.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

1) Закон о административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 49/92, 70/92, 37/93, 44/93, 67/93, 28/94, 30/94, 31/95, 53/95, 39/96 и 42/98);

2) одредбе члана 135. ст. 4. и 5. и у ставу 6. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 39/2002).

 

Члан 35.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким и административним таксама: „Службени гласник РС“, број 5/2009-7

 

Члан 26.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је повољнији за обвезника.

 

Члан 27.

У 2009. години неће се вршити усклађивање такси, нити доносити одлука којом се уређују врсте девиза у којима се такса плаћа и висина званичног средњег курса динара на дан 30. априла 2009. године, који служи за прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе.

Прво усклађивање динарских износа такси из Одељка А Тарифе, стопом раста трошкова живота, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, извршиће се за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2010. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објавити усклађене динарске износе такси из става 2. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 3. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити врсте девиза у којима се таксе из Одељка А Тарифе плаћају у девизама и висину званичног средњег курса динара на дан 30. априла 2010. године, који служи за прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе, у складу са чланом 4. овог закона.

Одлука из става 5. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, до када ће се примењивати Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе („Службени гласник РС”, број 54/08).

 

Члан 28.

Пропис на основу овлашћења из члана 11. овог закона донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

До почетка примене прописа из става 1. овог члана, примењиваће се одговарајући прописи донети до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са одредбама овог закона.

 

Члан 29.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о савезним административним таксама („Службени лист СРЈ”, бр. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 и 71/01).

Даном почетка примене Закона о странцима („Службени гласник РС”, број 97/08 – у даљем тексту: Закон о странцима), у Одељку А Тарифе, у Тарифном броју 35. ст. 1. и 2. престају да важе.

Даном почетка примене Закона о странцима, у Одељку А Тарифе, Тарифни број 36. престаје да важи.

У Одељку А Тарифе, Тарифни број 37. примењује се од дана почетка примене Закона о странцима.

Даном почетка примене Закона о странцима, у Одељку Б Тарифе, Тарифни број 8. престаје да важи.

У Одељку Б Тарифе, Тарифни број 9. примењује се од дана почетка примене Закона о странцима.

 

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким и административним таксама: „Службени гласник РС“, број 54/2009-24

 

Члан 18.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

 

Члан 19.

Прво усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, стопом раста трошкова живота, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, извршиће се за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2010. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Члан 20.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 50/2011-7

 

Члан 70.

Такса из члана 63. Тарифни број 223в овог закона, примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

 

Члан 71.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

 

Члан 72.

Изузетно у 2011. години, прво наредно усклађивање динарских износа такси из Одељка А Тарифе прописаних Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 и 35/10), осим динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се, и то: стопом раста трошкова живота, за период од 1. маја 2010. године до 31. децембра 2010. године, а за период од 1. јануара 2011. године до последњег дана у месецу у коме овај закон ступа на снагу, индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Члан 73.

Усклађивање динарских износа такси из Одељка А Тарифе из члана 72. став 1. овог закона, извршиће се у 2012. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2012. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2012. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2012. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из ст. 1. и 2. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 3. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Члан 74.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Закон о изменама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 93/2012-21

 

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу 1. октобра 2012. године.

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 83/2015-6

 

Члан 24.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

Члан 25.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2016. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2016. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 26.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 113/2017-192

Члан 77.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

Члан 78.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2018. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2018. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 79.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе:

1) члана 40. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, број 108/16), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

2) члана 21. став 3. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

3) члана 69. став 3. Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

4) члана 36. став 11. Закона о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС”, број 38/15) као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

5) члана 69. став 2. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 45/13 и 91/15), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

6) члана 22. став 10, члана 23. став 5, члана 24. став 6, члана 34. став 7, члана 39. став 9, члана 46. став 11, члана 51. став 8, члана 56. став 6, члана 61. став 5, члана 63. став 7, члана 66. став 7, члана 81. став 5, члана 83. став 4, члана 86. став 7. и члана 91. став 5. Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 66/15 – др. закон и 92/15), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских одредабa;

7) члана 18. ст. 3, 5. и 6, члана 91. ст. 2. и 4, члана 132. став 5. и члана 165. став 5. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских одредаба;

8) члана 19. став 23. и члана 21. став 8. Закона о трговачком бродарству („Службени гласник РС”, број 96/15), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских одредаба;

9) члaна 84e стaв 3. и члaна 121. стaв 5. Зaкoнa o пoмoрскoj плoвидби („Службeни глaсник РС”, бр. 87/11, 104/13 и 18/15);

10) члана 174. став 3, члана 175. и члана 181. став 2. тачка 12а) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), као и подзаконски пропис донет на основу члана 181. став 2. тачка 12а) поменутог закона;

11) члана 18. става 8. Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

12) члана 24. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

13) члана 20. став 20, члана 23. став 8, члана 25. ст. 9. и 10. и члана 39. став 13. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 68/15), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских одредаба;

14) члана 250. ст. 2. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 105/17 – др. закон), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба;

15) члана 45. ст. 2. и 3. Закона о транфузијској медицини („Службени гласник РС”, број 40/17), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба;

16) члана 63. став 3. Закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи („Службени гласник РС”, број 40/17), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба;

17) члана 216. ст. 2. и 3. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 107/12 и 105/17 – др. закон), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члана 20. став 11, Закона о безбедности и интероперабилности железнице у дeлу кojи се односи на овлашћење Дирекције за железнице да утврђује висину таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за употребу елемената подсистема, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се утврђује висина таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за употребу елемената подсистема.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члана 58. став 3, Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног за послове саобраћаја да утврђује трошкове полагања стручног испита за лоцмана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе, у делу којим се утврђује висина трошкова полагања стручног испита за лоцмана.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члaнa 54. став 3. Закона о безбедности и здравља на раду у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног за рад за прописивање висине трошкова полагања стручног испита за обављање послова за безбедност и здравље на раду и послова одговорног лица и става 4. тог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе, у делу којим се прописује висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова за безбедност и здравље на раду и послова одговорног лица, као и одредба члана 56. став 4. истог закона у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног за рад за прописивање висине трошкова за издавање лиценце из ст. 1. до 3. тог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се прописује висина трошкова за издавање лиценце.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члaнa 179. став 2. Закона о здравственој заштити у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног зa пoслoвe здрaвљa за прописивање трошкова полагања стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника и став 3. истог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се прописује висина трошкова полагања стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника, као и одредба члана 189. став 3. истог закона у делу који се односи на овлашћење министра надлежног зa пoслoвe здрaвљa за прописивање трошкова за добијање назива примаријус и став 4. тог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се прописује висина трошкова за добијање назива примаријус.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члaнa 178. став 5. Зaкoнa o пoмoрскoj плoвидби у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног зa пoслoвe сaoбрaћaja за прописивање трошкова полагања стручног испита за послове надзора над радом и животним условима помораца, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се прописује висина трошкова полагања стручног испита за послове надзора над радом и животним условима помораца.

Члан 80.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 5/2009) Тарифа републичких административних такси замењена је у целости новом Тарифом (види члан 25. Закона – 5/2009-7).

 

 

ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

 

 

ОДЕЉАК А - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

   

 

 

Износ таксе у динарима

 

I. ЗАХТЕВИ

Тарифни број 1.

За захтев, ако овим законом није друкчије прописано

310*****

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се:

 

1) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву;

 

2) када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овим законом;

 

3) брисана је (види члан 5. Закона - 113/2017-192)

 

4) за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја;

 

4а) за захтев за остваривање права лица поводом обраде података о личности, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности;****

 

5) за захтев у царинском поступку;*

 

6) за захтев за оверу изјаве оснивача о оснивању политичке странке, односно за оверу изјаве члана политичке странке о чланству у политичкој странци, из Тарифног броја 21. ст. 2. и 3;*

 

7) за захтев за издавање пасоша*;**

8) за захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и издавање прилога који се морају поднети уз захтев**;***

 

9) за пријаву пребивалишта новорођеног детета.***

   

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

***Службени гласник РС, број 112/2015

****Службени гласник РС, број 113/2017

*****Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 2.

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу*

1.550****

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику*, односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом**

 

НАПОМЕНА:

12.630****

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев који се подноси Народној банци Србије за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени прописа који су из њене надлежности.***

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2016

***Службени гласник РС, број 113/2017

****Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 3.

За захтев за откуп стана

1.400*

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 4.

За захтев за потврђивање резидентства, за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања закључених између Републике Србије и других земаља, и то:

 

1) физичком лицу

1.700*

2) правном лицу

4.640*

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 5.

Брисан је (види члан 1. Закона - 93/2012-21)

 

II. ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 6.

За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано

470**

 

НАПОМЕНА:

 

Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.

 

Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган из члана 2. овог закона.

Такса из овог тарифног броја се не плаћа за жалбу изјављену против решења донесеног у првом степену по захтеву за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и жалбу изјављену зато што првостепени орган није донео решење у прописаном року по захтеву за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених.*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 7.

За жалбу против решења о прекршају

1.400**

За жалбу против решења царинарнице донетом у управном поступку

За решење по жалби против решења Регистратора удружења донесеног у првом степену у вези са уписом у Регистар удружења*

За решење по жалби против решења Регистратора страних удружења донесеног у првом степену у вези са уписом у Регистар страних удружења*

За жалбу на решење* Пореске управе** донето у управном поступку*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

1.700**

630**

630**

1.900**

Тарифни број 8.

За ванредни правни лек

 

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за ванредни правни лек у поступку накнадног уписа чињенице рођења у матичну књигу рођених.*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

2.700**

 

III. РЕШЕЊА

Тарифни број 9.

За решење, ако овим законом није друкчије прописано

530**

 

НАПОМЕНА:

 

Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима се решење уручује.

 

Такса за решење из овог тарифног броја, које се доноси по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган из члана 2. овог закона.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за решење којим се одлучује по захтеву за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених.*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 10.

За решење о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

27.010*

 

IV. УВЕРЕЊА

Тарифни број 11.

За уверење, односно потврду, ако овим законом није друкчије прописано

310***

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за:

 

1) уверење, односно потврду коју орган издаје странци, сведоку, вештаку или тумачу, да су присуствовали расправи, односно увиђају, ако су они били обавезни да присуствују и ако им то уверење, односно потврда служи искључиво ради правдања изостанка са рада;

 

2) уверење, односно потврду по захтеву из Тарифног броја 4;*

3) уверење које се издаје у сврху доказивања да је поднет захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и друга уверења која се издају у сврху остваривања права на накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених*;**

4) потврду која се издаје за пријаву пребивалишта новорођеног детета.**

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 112/2015

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 12.

За уверење о важењу прописа које се издаје ради употребе у иностранству

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

1.620*

 

V. ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА

Тарифни број 13.

За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, ако овим законом није друкчије прописано, по полутабаку оригинала

410**

За препис акта, односно списа које орган, на захтев странке, врши на страном језику, по полутабаку оригинала

410**

 

НАПОМЕНА:

 

Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.

 

Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег.

 

Ако је препис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа се такса у износу увећаном за 100% у односу на таксу из става 1. овог тарифног броја.

 

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, у року од шест месеци од издавања оригинала, таксу из става 1. овог тарифног броја за оверу преписа, извода, односно уверења из матичних књига, плаћају у износу умањеном за 70% од одговарајуће таксе.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за оверу прилога који се морају поднети уз захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених.*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 14.

За оверу сваког потписа, ако овим законом није друкчије прописано

410*

За оверу аутентичности рукописа (од сваког полутабака оригинала)

220*

 

НАПОМЕНА:

 

Ако је рукопис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа се такса у износу увећаном за 100% у односу на таксу из става 2. овог тарифног броја.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 15.

За разгледање списа код органа, за сваки започети сат по

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

360*

Тарифни број 16.

За оверу превода:

 

1) ако текст оригинала не садржи више од 100 речи

410*

2) ако текст оригинала садржи више од 100 речи плаћа се, поред таксе из тачке 1) овог става, за сваки цео или започет полутабак по

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

530*

Тарифни број 17.

За оверу пуномоћја, ако овим законом није друкчије прописано

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

270*

 

VI. ОПОМЕНА

Тарифни број 18.

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

270*

 

VII. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСИМА У РЕГИСТРЕ

Тарифни број 19.

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар, ако овим законом није друкчије прописано, и то:

 

1) по захтеву за упис у регистар

1.550*

2) по захтеву за упис промена у регистар

760*

3) по захтеву за брисање из регистра

1.550*

За уверење о подацима уписаним у регистар, ако овим законом није друкчије прописано

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

760*

Тарифни број 20.

Брисан је (види члан 2. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 21.*

За решење које се доноси у вези са регистровањем политичких странака, и то за:*

1) решење по* пријави** за упис политичке странке у Регистар политичких странака*

15.620***

2) решење по* пријави** за упис промене података у Регистар политичких странака*

13.020***

3) решење по* пријави** за обнову уписа политичке странке у Регистар политичких странака*

13.020***

4) решење по* пријави** за брисање из Регистра политичких странака*

13.020***

За оверу изјаве оснивача о оснивању политичке странке*

70***

За оверу изјаве члана политичке странке о чланству у политичкој странци*

70***

За уверење о подацима уписаним у Регистар политичких странака*

1.510***

Брисана је Напомена (види члан 15. Закона - 50/2011-7)

 

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 22.

Брисан је (види члан 2. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 23.

За решење које се доноси у вези са уписом у Регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији, који се води у складу са законом којим се уређује електронски потпис, и то за:

 

1) решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање делатности сертификационих тела

462.850*

2) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис у Регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији

2.320*

3) решење о упису промене података у Регистру сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији

2.320*

 

4) решење о брисању сертификационих тела из Регистра сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

2.320*

Тарифни број 24.

Брисан је (види члан 2. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 25.

За пријаву за упис у регистар сталних вештака, односно тумача

810*

За решење по захтеву за упис у регистар сталних вештака, односно тумача

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

810*

Тарифни број 26.

За решење по захтеву за упис у Регистар правних лица за обављање ветеринарске делатности, односно у Регистар предузетника који обављају послове ветеринарске делатности

1.550**

За решење по захтеву за упис у Регистар извозних објеката

1.550**

За решење по захтеву за упис у Регистар објеката и доделу ветеринарског контролног броја 

1.550**

За подношење захтева за достављање података из Регистра правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности*

1.360**

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 27.

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар синдиката, односно удружења послодаваца, и то:

   

1) по захтеву за упис у регистар

530*

2) по захтеву за упис промена у регистар

530*

3) по захтеву за брисање из регистра

530*

За уверење о подацима уписаним у регистар синдиката, односно удружења послодаваца

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

410*

 

VIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Тарифни број 28.

За одобрење, и то:

 

1) страном физичком или правном лицу да може вршити транспорт оружја, муниције или експлозивних материјала преко границе Републике Србије

269.350*

2) предузећу да може вршити транспорт оружја, муниције или експлозивних материјала преко границе Републике Србије, односно преко територије Републике Србије

269.350*

3) предузећу, односно другом правном лицу да може стављати у промет експлозивне материјале на територији Републике Србије

121.200*

4) за превоз нуклеарних сировина и материјала преко границе, односно преко територије Републике Србије (увоз, извоз, транзит)

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

14.550*

Тарифни број 29.

За решење по захтеву за давање овлашћења правном лицу за вршење испитивања оружја, односно главних делова оружја, односно направа, односно муниције

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

27.910*

Тарифни број 30.*

Страном држављанину за издавање:*

 

1) одобрења за уношење оружја и муниције у Републику Србију*

2.970**

2) одобрења за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије*

2.970**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 31.

Брисан је (види члан 8. Закона - 113/2017-192) 

Тарифни број 32. *

За захтев за издавање:*

1) одобрења за набављање ватреног оружја са олученим цевима (пиштољи, револвери, ловачки карабини, малокалибарско оружје)*

5.420**

2) одобрења за набављање ватреног оружја са глатким цевима (ловачке пушке)*

2.590**

3) одобрења за набављање конвертибилног оружја*

2.590**

4) одобрења за набављање основних делова за оружје*

1.150**

5) одобрења за набављање дугог аутоматског оружја из категорије А*

10.120**

6) потврде о пријави држања оружја из категорије Ц*

1.670**

7) одобрења за набављање комбинованог оружја*

2.590**

8) решења којим се одобрава справљање муниције*

32.270**

9) решења којим се одобрава бављење прометом оружја, основних делова за оружје и муниције*

36.160**

10) решења којим се одобрава бављење обуком у руковању ватреним оружјем*

32.270**

11) решења којим се одобрава бављање поправљањем и преправљањем оружја*

32.270**

12) решења којим се одобрава посредовање у промету оружја и муниције *

36.160**

13) решења којим се одобрава превоз оружја, основних делова за оружје и муниције*

5.420**

14) одобрења за набављање оружја, односно основних делова за оружје ради даље продаје*

5.420**

15) одобрења за распоређивање запослених лица*

5.420**

16) решења којим се одобрава издавање колекционарске дозволе*

32.270**

  

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање одобрења за набављање оружја, делова за оружје за потребе стрељачке организације.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 33.*

За захтев за:*

1) издавање дозволе за ношење оружја*

8.100**

2) случај изгубљене, украдене, оштећене или уништене дозволе за ношење оружја*

810**

За захтев за издавање оружног листа, регистрацију, односно унос података о оружју у већ издату исправу за:*

1) ватрено оружје са олученим цевима (пиштољи, револвери и ловачки карабини, малокалибарско оружје)*

5.420**

2) ватрено оружје са глатким цевима (ловачке пушке)*

2.590**

3) конвертибилно оружје*

2.590**

4) комбиновано оружје које има олучене и глатке цеви*

5.420**

5) основне делове за оружје*

1.150**

6) дуго аутоматско оружје из категорије А*

10.120**

7) случај изгубљеног, украденог, оштећеног или уништеног оружног листа *

810**

  

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за регистрацију оружја, односно унос података о оружју за потребе стрељачке организације.*

Лица која су поседовала оружне листове или одобрења за држање оружја издата по закону који је важио до дана почетка примене Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), плаћају таксу за захтев: *

1) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у који се уносе подаци о регистрованом оружју са олученим цевима (такса из става 2. тач. 1) и 4) овог тарифног броја);*

5.420**

2) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у који се уносе подаци о регистрованом оружју са глатким цевима (такса из става 2. тач. 2) и 3) овог тарифног броја).*

2.590**

Лица која поседују више комада регистрованог оружја исте врсте приликом подношења захтева за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом плаћају само једну таксу.*

Таксе прописане у ставу 2. Напомене овог тарифног броја ће се примењивати за захтеве поднете до 5. марта 2019. године.*

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 34.*

За издавање одобрења за изношење оружја и муниције из Републике Србије*

510**

  

НАПОМЕНА:*

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање одобрења за изношење оружја и муниције из Републике Србије за потребе стрељачке организације.*

 

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 35.

Престали су да важе ранији ст. 1. и 2. (види члан 29. Закона – 5/2009-7)

 

За одобрење за кретање странаца одвојено од групе на основу колективне путне исправе

1.080**

За одобрење за оснивање удружења странаца

5.660**

За одобрење странцу да може сазивати и одржавати јавни скуп

5.660**

 

НАПОМЕНА:

 

Свака измена садржине пријаве јавног скупа којим се тражи одобрење из става 3.* овог тарифног броја сматра се подношењем нове пријаве.

 

*Службени гласник РС, број 112/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 36.

Престао је да важи (види члан 29. Закона – 5/2009-7)

Тарифни број 37.

За издавање путне исправе, путног листа, односно виза за стране држављане и за лица без држављанства, и то за:

 

1) издавање путног листа за странце

1.860***

2) издавање путне исправе за лица без држављанства

8.080***

3) издавање путне исправе за избеглице

4.050***

4) издавање транзитне визе (визе Б) на граничном прелазу за један транзит*

4.680***

5) издавање визе за краћи боравак (визе Ц) на граничном прелазу, за један улазак, са роком важења до* 15** дана*

16.900***

6) привремени боравак до три месеца

11.320***

7) привремени боравак преко три месеца до једне године*

16.940***

8) привремени боравак преко једне године*

26.820***

За издавање одобрења, и то:

 

1) одобрења страном држављанину да се може стално настанити у Републици Србији

12.340***

2) брисана је (види члан 4. Закона – 54/2009-24)

 

3) одобрења за летење цивилних ваздухоплова у ваздушном простору који се налази 300 метара од граничне линије

6.740***

4) осталих одобрења странцима за која овим тарифним бројем није друкчије прописано

6.780***

За издавање, односно продужење, и то:*

 

1) издавање* личне карте за странца, односно** привремене личне карте за странца*

4.490***

2) издавање налепнице привременог боравка*

420***

3) издавање налепнице за стално настањење*

600***

4) издавање налепнице за обавезни боравак*

1.860***

5) продужење рока важења визе (визе Ц), са роком важења до 90 дана*

16.900***

За издавање граничне дозволе

560***

За решење о отварању привременог граничног прелаза

24.080***

За издавање сагласности за изградњу, односно за постављање објекта, односно за промену намене објекта, односно за постављање инсталације, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза

15.440***

За издавање сагласности за обављање граничне контроле ван подручја граничног прелаза

15.440***

За издавање сагласности за доношење просторног и урбанистичког плана за простор уз граничну линију

12.030***

 

НАПОМЕНА:

 

За сваку нову визу из става 1. овог тарифног броја плаћа се одговарајућа такса.

 

Таксу за одобрење за привремени боравак не плаћају страни држављани који у Републици Србији бораве ради школовања, односно стручног усавршавања, као стипендисти Владе.

 

Таксу из става 1. овог тарифног броја не плаћају страни држављани који организовано, преко хуманитарних организација регистрованих у Републици Србији, долазе у Републику Србију ради пружања хуманитарне помоћи.

 

Страни држављани који су у браку са држављанима Републике Србије плаћају таксу за привремени боравак у износу умањеном за 50% од прописане таксе.

 

Таксе из става 1. тач. 4), 5) и 6) из овог тарифног броја не плаћају страни држављани који организовано долазе у Републику Србију, као учесници на такмичењима, односно скуповима међународног карактера, односно лица у непосредној вези са учешћем учесника.

 

Таксу из овог тарифног броја за издату визу на граничном прелазу на заједнички (колективни) пасош плаћа свако уписано лице.

 

Таксу из овог тарифног броја за издату визу на граничном прелазу на путној исправи у коју су уписани чланови породице лица коме је издата путна исправа плаћа лице коме је издата путна исправа, при чему се износ таксе за сваког уписаног члана породице који путује са лицем коме је издата путна исправа умањује за 50% од прописане таксе.

 

Таксе из става 1. тач. 4), 6) и 7) овог тарифног броја не плаћају свештеници и верски службеници који су страни држављани на служби у својим црквама и верским заједницама у Републици Србији, као ни лица која у оквиру организоване научно-техничке сарадње долазе у Републику Србију.

 

Таксе из става 1. тач. 6) и 7) овог тарифног броја не плаћају страни држављани који се, у складу са законом, сматрају жртвама трговине људима.

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 38.

Брисан је (види члан 3. Закона - 83/2015-6) 

Тарифни број 39.

За решење о пријему у држављанство Републике Србије, за:

 

1) избегла, прогнана и расељена лица

730*

2) остале случајеве пријема у држављанство

18.370*

За решење о стицању држављанства Републике Србије по међународним уговорима

9.180*

За решење о утврђивању држављанства Републике Србије

730*

За захтев за упис у евиденцију држављана Републике Србије

2.030*

За решење о престанку држављанства Републике Србије

32.670*

 

НАПОМЕНА:

 

За решење које се односи на истовремени пријем у држављанство, односно на стицање држављанства, односно на престанак држављанства, чланова породице (супружника, малолетног детета, незапосленог детета до навршених 26. година живота) плаћа се прописана такса за једно решење.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 40.*

За захтев за издавање возачке дозволе*

270**

За захтев за издавање пробне возачке дозволе*

270**

За захтев за издавање нове возачке дозволе (дупликат)*

270**

За захтев за издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат)*

270**

За захтев за замену стране возачке дозволе возачком дозволом Републике Србије*

270**

За захтев за издавање обавештења о стању броја казнених поена*

270**

За захтев за издавање међународне возачке дозволе*

270**

За захтев и пријаву возача у евиденцију*

730**

За издавање возачке дозволе*

470**

За издавање пробне возачке дозволе*

470**

За издавање нове возачке дозволе (дупликат)*

950**

За издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат)*

950**

За замену стране возачке дозволе возачком дозволом Републике Србије*

8.250**

За издавање обавештења о стању броја казнених поена*

470**

За издавање међународне возачке дозволе*

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

510**

Тарифни број 41.*

Брисан је ранији став 1. (види члан 3. Закона - 93/2012-21)

 

За захтев за издавање нове саобраћајне дозволе потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат)*

470**

За захтев за издавање картонских таблица за привремено означавање возила „Проба”*

270**

За захтев за добијање овлашћења за издавање картонских таблица за привремено означавање возила „Проба”*

270**

За захтев за добијање овлашћења за издавање регистрационе налепнице*

270**

Брисан је ранији став 6. (види члан 3. Закона - 93/2012-21)

 

За издавање потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице*

2.000**

За издавање картонских таблица за привремено означавање возила „Проба”*

750**

За издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат)*

2.000**

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање картонских таблица за привремено означавање возила „Проба”*

5.870**

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање регистрационе налепнице*

88.210**

За захтев и издавање одобрења за утискивање броја шасије и мотора*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

1.910**

Тарифни број 42.

Брисани су ранији ст. 1. и 2. (види члан 4. Закона - 83/2015-6)

 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за обављање оспособљавања кандидата за возаче**

87.720***

За жалбу на решење о отклањању недостатака и привременој забрани обављања оспособљавања возача*

1.250***

За решење којим се утврђује да је правно лице коме је привремено забрањено обављање оспособљавања кандидата за возаче отклонило недостатак због којих му је забрана оспособљавања изречена*

 

НАПОМЕНА:**

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова приликом промене полигона, учионице, односно места извођења полигонске радње „заустављање и полазак возилом на путу са успоном”, плаћа се такса у износу од 50% од таксе прописане ставом 1. oвог тарифног броја.**

 

12.630***

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2015

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 43.

Брисан je ранији став 1. (види члан 5. Закона - 83/2015-6)

 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за давање овлашћења за вршење техничког прегледа возила**

100.270***

Брисани су ранији ст. 3. и 4. (види члан 5. Закона - 83/2015-6)

 

За решење по захтеву за издавање решења за утискивање идентификационе ознаке возила*

87.720***

За дозволу да се ванредни технички преглед возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности, изврши у другом привредном друштву овлашћеном за вршење техничког прегледа*

630***

 За жалбу против решења Агенције за безбедност саобраћаја*

1.250***

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2015

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

 

Тарифни број 43а*

За решење које се доноси по захтеву, и то:*

 

1) за добијање овлашћења за вршење стручне обуке лица за обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у области приватног обезбеђења*

44.380**

2) за добијање овлашћења за вршење стручне обуке лица за обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана*

54.950**

3) за добијање овлашћења за вршење стручне обуке лица за обављање послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите, послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите*

44.380**

НАПОМЕНА:*

Уколико правно или физичко лице поднесе захтев за добијање два или сва три овлашћења, плаћа се једна највиша прописана такса из овог тарифног броја.*

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 43б*

За решење које се доноси по захтеву, и то:*

 

1) за издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику за вршење послова приватног обезбеђења*

79.240**

2) за издавање лиценце физичком лицу за вршење послова приватног обезбеђења*

2.640**

НАПОМЕНА:*

За поновно издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику из тачке 1) овог тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у износу од 35% од таксе прописане у тачки 1) овог тарифног броја.*

За поновно издавање лиценце физичком лицу из тачке 2) овог тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у износу од 50% од таксе прописане у тачки 2) овог тарифног броја.*

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 43в*

За решење које се доноси по захтеву, и то:*

 

1) за издавање лиценце правном лицу за обављање детективске делатности*

52.830**

2) за издавање лиценце предузетнику за обављање детективске делатности*

26.410**

3) за издавање лиценце физичком лицу за вршење детективских послова*

2.640**

 

НАПОМЕНА:*

За поновно издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику из тач. 1) и 2) овог тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у износу од 30% од таксе прописане у тач. 1) и 2) овог тарифног броја.*

За поновно издавање лиценце физичком лицу из тачке 3) овог тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у износу од 50% од таксе прописане у тачки 3) овог тарифног броја.*

За поновно утврђивање испуњености законских услова за правно лице, односно предузетника који већ поседује лиценцу, у случају промене седишта, отварања пословне јединице или у другим случајевима када је потребно накнадно утврдити испуњеност услова у погледу просторија и спроведених мера физичко-техничке заштите.* 

5.280**

   

*Службени гласник РС, број 83/2015 

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 43г*

За пријаву за спровођење обуке и оспособљавања за вршење детективских послова*

26.410**

За пријаву за полагање стручног испита за детектива*

 

*Службени гласник РС, број 83/2015 

**Службени гласник РС, број 50/2018

7.930**

Тарифни број 44.

За издавање записника о увиђају

940**

За решење по захтеву за одобрење за одржавање спортских и других приредби на путевима

12.630**

За решење по захтеву за одобрење за пробну вожњу

2.700**

За обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајне незгоде у којој је настала само мања материјална штета*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

13.250**

Тарифни број 45.

За решење по захтеву за давање овлашћења за израду печата државних и других органа

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

8.080*

Тарифни број 46.

За решење из области заштите од пожара које се доноси, и то:

 

1) по захтеву за одобрење локација објеката

28.280**

2) по захтеву за одобрење - давање сагласности на инвестиционо-техничку документацију, односно на план заштите од пожара* за објекте бруто површине

 

(1) до 150 m2

11.570**

(2) преко 150 m2 до 1.000 m2

24.430**

(3) преко 1.000 m2 до 5.000 m2

48.850**

(4) преко 5.000 m2

92.560**

3) по захтеву за технички пријем објеката бруто површине

 

(1) до 150 m2

11.570**

(2) преко 150 m2 до 1.000 m2

24.430**

(3) преко 1.000 m2 до 5.000 m2

48.850**

(4) преко 5.000 m2

92.560**

4) по захтеву за технички пријем инсталација и уређаја

24.430**

5) по захтеву за бављење пословима производње експлозивних материја

821.500**

6) по захтеву за бављење пословима промета експлозивних материја, односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за израду главног пројекта заштите од пожара, односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара, односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за уговорно обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима разврстаним у категорије угрожености од пожара*

565.620**

7) по захтеву за бављење пословима промета експлозивних материја за сопствене потребе

282.820**

За решење из области заштите од пожара које се доноси по захтеву за проширење обима издатог овлашћења правном лицу за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара*

21.770**

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја прописана тач. 1), 2), 3) и 4) плаћа се и по часу и рачуна за сваки цео или започети радни час сваког инспектора који учествује у процесу рада по

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

2.430**

Тарифни број 46а*

За захтев за издавање – утврђивање урбанистичких мера заштите при изградњи просторних и урбанистичких планова*

1.360***

За захтев за издавање – утврђивање ближих услова за изградњу породичних склоништа*

10.110***

За захтев за издавање – утврђивање ближих услова за изградњу кућних склоништа за објекте до 5000 m2 бруто развијене површине (сагласност на пројектно – техничку документацију)*

21.430***

За захтев за издавање – утврђивање ближих услова за изградњу кућних склоништа за објекте преко 5000 m2 бруто развијене површине (сагласност на пројектно – техничку документацију)*

40.500***

За захтев за издавање – утврђивање ближих услова за изградњу јавних и блоковских склоништа допунске заштите*

40.500***

За решење по захтеву за ослобађање обавезе изградње склоништа*

25.250***

За сагласност на План заштите од удеса привредних друштава и других правних лица*

12.630***

За захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама**

32.330***

За захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара за изградњу објеката за које је прописана обавеза давања сагласности на техничку документацију**

    

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2015

***Службени гласник РС, број 50/2018

16.750***

Тарифни број 47.

За решење које се доноси по захтеву, и то:

 

1) брисана је (види члан 9. Закона - 83/2015-6)

 

2) за вршење организоване стручне наставе за полагање стручних испита у области заштите од пожара

26.920**

3) брисана је (види члан 9. Закона - 83/2015-6)

 

4) за одобрење вишекратне набавке експлозивних материја

9.430**

5) за одобрење појединачне набавке експлозивних материја

5.660**

6) за превоз експлозивних материја

5.660**

7) за издавање овлашћења правном лицу за бављење пословима контролисања изведених стабилних инсталација намењених гашењу, односно за бављење пословима контролисања изведених стабилних инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, односно за бављење пословима контролисања изведених стабилних инсталација за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, односно за бављење пословима контролисања изведених инсталација за одвођење дима и топлоте, односно за бављење пословима контролисања изведених инсталација у зонама опасности од експлозије, односно за бављење пословима контролисања изведених инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, односно за бављење пословима контролисања мобилних уређаја за гашење пожара, по сваком појединачном послу*

32.310**

8) за издавање сертификата за превоз опасних материја држављанину Републике Србије

1.080**

9) за издавање дупликата сертификата за превоз опасних материја

810**

10) за давање сагласности на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара*

2.470**

Брисан је ранији став 2. (види члан 9. Закона - 83/2015-6)

 

За захтев за издавање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара, односно лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара*

3.210**

За захтев за издавање дупликата лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара, односно лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара*

1.740**

За решење које се доноси по жалби на решење из става 1. овог тарифног броја

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

2.700**

Тарифни број 48.

За потврду о подацима из казнене евиденције ради осигурања права у иностранству

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

530*

Тарифни број 49.

За извод из казнене евиденције

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

410*

 

IX. СПИСИ И РАДЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

Тарифни број 50.

Брисан је ранији став 1. (види члан 14. Закона - 113/2017-192)

За потврду која се издаје на захтев странке у вези са:

 

1) извршеним уплатама

5.370*

2) листама о неплаћеним рачунима (листа дуговања)

5.370*

3) подацима из области статистике (о увозу, извозу и сл.)

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

5.370*

Тарифни број 51.

Брисан је (види члан 26. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 52.

Брисан је (види члан 27. Закона - 50/2011-7)

Тарифни брoj 53.

Брисан је (види члан 28. Закона - 50/2011-7)

Тарифни брoj 54.

Брисан је (види члан 28. Закона - 50/2011-7)

Тарифни брoj 55.

Брисан је (види члан 28. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 56.

За решење по захтеву за утврђивање испуњености просторних и енергетских услова, услова заштите животне околине и других техничких услова, услова за рад царинске службе, као и услова у погледу спровођења мера царинског надзора, ради почетка рада слободне зоне

23.130*

За решење по захтеву за давање сагласности за одређивање подручја слободне зоне

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

23.130*

Тарифни број 57.

За раздужење АТА карнета (регулациона такса)

7.700*

 

НАПОМЕНА:

 

Сходно члану 9. Царинске конвенције о карнету АТА за привремени увоз робе, плаћа се такса за раздужење АТА карнета (регулациона такса) из овог тарифног броја.

 

Такса из овог тарифног броја плаћа се, сходно члану 9. Царинске конвенције о карнету АТА, у случају кад АТА карнет није прописно раздужен и кад се као доказ о извозу робе прихвате подаци о увозу или поновном увозу које су царински органи друге стране уговорнице унеле у АТА карнет, или потврду коју су издали царински органи на основу података из купона (ваучер) откинутог са карнета приликом увоза или поновног увоза на њихову територију, или на основу другог доказа којим се потврђује да се роба налази изван земље увоза (случајеви из члана 8. став 2. Царинске конвенције о карнету АТА).

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 58.

За уверење (сертификат) да друмско моторно возило испуњава техничке услове да се може користити за превоз робе на основу карнета TIR

8.090*

За одобрење превознику да може да врши превоз робе под карнетом TIR

2.320*

За одобрење којим се одобрава контејнер за превоз робе под царинским обележјем, сходно одредбама Прилога 4. и 5. Конвенције о контејнерима

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

3.510*

Тарифни број 58а*

За излaзaк нa тeрeн, нa зaхтeв лицa, oвлaшћeнoг цaринскoг службeникa вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa или вaн мeстa, oднoснo прoстoриja и прoстoрa у кojимa цaрински oргaн рeдoвнo врши цaрински нaдзoр и кoнтрoлу или цaрињeњe рoбe, рaди спрoвoђeњa цaринских фoрмaлнoсти (зa свaки зaпoчeти чaс рaдa oвлaшћeнoг цaринскoг службeникa)*

1.190**

За oбуку зa цaринскo зaступaњe (по полазнику)*

53.030**

За oргaнизoвaњe и пoлaгaњe, односно поновно полагање стручнoг испитa зa зaступaњe у цaринскoм пoступку*

19.190**

За oргaнизoвaњe и пoлaгaњe поправног стручног испита из једне или две области*

9.590**

За издaвaњe дoзвoлe зa цaринскo зaступaњe*

2.650**

   
*Службени гласник РС, број 113/2017
**Службени гласник РС, број 50/2018
 

Тарифни број 59. 

Брисан је (види члан 29. Закона - 50/2011-7)

 

X. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА РАДОМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ И РЕВИЗОРА

Тарифни број 60.

За захтев за издавање дозволе за рад предузећа за ревизију

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

37.710*

Тарифни број 61.

За захтев за упис у Регистар предузећа за ревизију, и то за:

 

1) упис у Регистар предузећа за ревизију

3.950*

2) упис промена података у Регистру предузећа за ревизију

470*

3) брисање из Регистра предузећа за ревизију

1.930*

За издавање извода из Регистра предузећа за ревизију

1.170*

За копију сертификата за звање овлашћени ревизор, односно ревизор, издатог у складу са Законом о ревизији рачуноводствених извештаја ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 74/99, 1/00 и 71/01)

1.170*

За уверење о положеним испитима за звање овлашћени ревизор, односно ревизор, издатог у складу са Законом о ревизији рачуноводствених извештаја ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 74/99, 1/00 и 71/01)

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

1.170*


XА СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕНИТЕЉИМА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ*

Тарифни број 61а*

За захтев за полагање испита за стицање звања лиценцирани проценитељ*

16.190**

За захтев за издавање, односно обнављање лиценце*

5.770**

За захтев за статус акредитованих удружења, и то за:*

 

1) добијање статуса акредитованог удружења*

35.420**

2) годишње одржавање статуса акредитованог удружења*

16.700**

За захтев за упис у именик, и то за:*

 

1) упис у именик организатора стручне обуке*

35.420**

2) упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања*

35.420**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Брисан је назив главе XI. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА (види члан 17. Закона - 113/2017-192)

Тарифни број 62.

Брисан је (види члан 17. Закона - 113/2017-192)

Тарифни број 63.

Брисан је (види члан 17. Закона - 113/2017-192)

 

XII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Тарифни број 64.

За решење по захтеву за утврђивање ветеринарско – санитарних услова за увоз или провоз (транзит) пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла, јаја за приплод и репродуктивног материјала и пратећих предмета којима се може пренети заразна болест*

7.160***

За решење по захтеву за утврђивање ветеринарско – санитарних услова за привремени увоз или провоз (транзит) пошиљака животиња намењених за спортска такмичења, сајмове и изложбе (коњи, рибе и сл.)*

1.160***

За решење о утврђивању ветеринарско – санитарних услова за привремени увоз или провоз (транзит) пошиљака животиња за приплод, јаја за приплод и репродуктивног материјала*

7.080***

Брисан је ранији став 4. (види члан 4. Закона - 93/2012-21)

 

Брисан је ранији став 5. (види члан 4. Закона - 93/2012-21)

 

Брисан је ранији став 5. (види члан 30. Закона - 50/2011-7)

 

Брисан је ранији став 6. (види члан 4. Закона - 93/2012-21)

 

Брисан је ранији став 4. (види члан 18. Закона - 113/2017-192)

 

За издавање ветеринарско – санитарних уверења (сертификата) при извозу пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране, хране за животиње, споредних производа животињског порекла, јаја за приплод и репродуктивног материјала и пратећих предмета, као и за пољопривредне производе, којом се потврђује да пошиљка испуњава услове државе увознице да те пошиљке потичу из подручја која нису заражена заразним болестима животиња које би се односним производима могле пренети на друге животиње и људе, а за храну животињског порекла да је та храна безбедна за исхрану*

3.570***

За допуну постојећег решења по захтеву странке којим се утврђују ветеринарско – санитарни услови за увоз или провоз (транзит) пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране, хране за животиње, споредних производа животињског порекла, јаја за приплод и репродуктивног материјала и других предмета којима се може преносити заразна болест*

6.240***

 

НАПОМЕНА:

 

Ако земља увозница захтева да робни узорак биља прати фитосертификат, за тај фитосертификат плаћа се такса у износу умањеном за 50% од таксе прописане ставом 4.** овог тарифног броја.

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 65.

За решење по захтеву за утврђивање да извозна кланица и други извозни објекти испуњавају услове за извоз пошиљака меса и производа, сировина и отпадака животињског порекла

9.690*

За решење по захтеву за утврђивање да извозни објекти испуњавају услове за извоз риба, пернате живине за приплод и јаја за приплод (репродукцију)

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

9.690*

Тарифни број 66.

За захтев за утврђивање испуњености услова за производњу рибе, оплођене икре и млађи за порибљавање, односно постојање објеката и опреме за производњу и обезбеђење стручног руковођења производњом

4.050*

За захтев за утврђивање испуњености услова за објекат - продавницу за промет рибе

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

4.050*

Тарифни број 67.

За решење по захтеву за утврђивање испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима, за:

 

1) производњу и држање животиња (фарме)

4.090**

2) клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење производа животињског порекла:

 

(1) већег обима производње (индустријски)

24.510**

(2) мањег обима производње (занатски)

12.250**

(3) објекти (просторије) у домаћинству

4.090**

3) продају животиња (сточне пијаце, откупна места)

24.510**

4) продају производа животињског порекла ван пословних просторија (зелене пијаце, вашари)

24.510**

5) сакупљање, ускладиштење и прераду сировина и отпадака животињског порекла

12.250**

6) нешкодљиво уклањање животињских лешева

24.510**

7) производњу сточне хране

12.250**

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање послова здравствене заштите животиња и ветеринарске делатности у ветеринарским станицама, ветеринарским амбулантама, ветеринарским клиникама, центрима за репродукцију и вештачко осемењавање и центрима за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање*

12.250**

За решења о утврђивању испуњености услова ветеринарске станице за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује ветеринарство*

10.730**

За решења о утврђивању испуњености услова ветеринарске станице за обављање појединих стручних послова за потребе ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује добробит животиња*

10.730**

За издавање овлашћења лицима која обављају стручне послове ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује ветеринарство*

690**

За издавање овлашћења лицима која обављају поједине стручне послове за потребе ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује добробит животиња* 

690**

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 68.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 69.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 70.

За решење по захтеву за давање сагласности за увоз, односно извоз лековитих супстанција и мешавина, лековитих супстанција (полупроизвода) за производњу готових лекова и медицинских средстава, за употребу у ветеринарству, односно заштити биља (фитомедицина)

7.350*

За потврду да се лекови не производе у Републици Србији

4.050*

За решење, односно мишљење о начину плаћања увоза лекова, медицинских средстава и медицинске опреме

2.160*

За решење по захтеву за давање сагласности за увоз фармацеутских сировина

6.340*

 

НАПОМЕНА:

 

За решење по захтеву за давање сагласности за увоз робних узорака из става 1. овог тарифног броја плаћа се такса у износу умањеном за 50% од прописане таксе.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 71.

За решење из области ветеринарства и заштите биља, и то:

 

1) по захтеву за давање овлашћења за вршење лабораторијских, фармаколошко-токсиколошких и клиничких испитивања лекова за употребу у ветеринарству, односно заштити биља (фитомедицини)

14.550**

2) по захтеву за давање дозволе за производњу лекова за употребу у ветеринарској медицини *

24.510**

3) по захтеву за давање дозволе за промет на велико лекова који се користе у ветеринарској медицини

12.250**

4) по захтеву за давање дозволе за промет на мало лекова који се користе у ветеринарској медицини

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

12.250**

Тарифни број 72.

За решење у вези са органском производњом и органским производима, и то:

 

1) по захтеву за одобрење за примену материјала за репродукцију који није произведен методама органске производње

530*

2) по захтеву за продужење или скраћење прелазног периода за укључивање земљишне парцеле у органску пољопривреду

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

530*

Тарифни број 73.

За уверење (сертификат) о примени добре произвођачке праксе у производњи и контроли лекова за употребу у ветеринарству *

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

7.330**

Тарифни број 74.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 75.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 76.

За захтев правног лица за давање овлашћења за вршење контроле квалитета одређених производа

6.120*

За решење по захтеву за давање овлашћења правном лицу за вршење контроле квалитета одређених производа

10.220*

За захтев привредног друштва, односно другог правног лица, за утврђивање испуњености услова у погледу техничке опремљености и кадровске оспособљености за издавање сертификата, односно ресертификата

7.700*

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова привредног друштва, односно другог правног лица у погледу техничке опремљености и кадровске оспособљености за издавање сертификата, односно ресертификата и одређивању броја кода

15.440*

За свако следеће решење из става 4. овог тарифног броја подносиоцу захтева коме је већ издато једно решење из става 4. овог тарифног броја

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

7.700*

Тарифни број 77.

За решење по захтеву за давање сагласности да је техничко-технолошка документација израђена у складу са ветеринарско-санитарним условима прописаним за ту врсту објеката, и то за:

 

1) производњу и држање животиња

4.090*

2) клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење производа животињског порекла:

 

(1) већег обима производње (индустријски)

24.510*

(2) мањег обима производње (занатски)

12.250*

(3) објекти (просторије) у домаћинству

4.090*

3) продају животиња (сточне пијаце, откупна места)

24.510*

4) продају производа животињског порекла ван пословних просторија (зелене пијаце, вашари)

24.510*

5) сакупљање, ускладиштење и прераду сировина и отпадака животињског порекла

12.250*

6) нешкодљиво уклањање животињских лешева

24.510*

7) производњу сточне хране

12.250*

За решење по захтеву за одређивање карантина за увезене животиње, врсту и начин дијагностичких испитивања и стручну организацију која ће вршити та испитивања

4.090*

За измену, односно допуну решења о одређивању карантина за увезене животиње, врсту и начин дијагностичких испитивања и стручну организацију која ће вршити та испитивања

760*

За решење по захтеву за одређивање карантина за увезене пошиљке производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењавање и оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња и других предмета којима се може преносити заразна болест, врсте и начина дијагностичких испитивања и стручне организације која ће вршити та испитивања

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

4.090*

Тарифни број 78.

За захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова производње репродуктивног материјала шумског дрвећа

1.430*

За захтев за упис у Регистар полазног материјала за производњу репродуктивног материјала шумског дрвећа, матичњака, шумских расадника и расадника украсног дрвећа и жбуња

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

1.430*

Тарифни број 79.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Tарифни број 80.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 81.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 82.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 83.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 84.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 85.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 86.

Брисан је (види члан 41. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 87.

Брисан је (види члан 42. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 88.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 89.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 90.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 91.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 91а*

За сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског земљишта ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари*

1.320**

За сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског земљишта ради изградње објекта за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 ha* 

6.750**

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

 

XIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Тарифни број 92.

За решење којим је дата претходна сагласност за уношење назива "Србија" у пословно име привредног субјекта

510.320*

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 93.

За решење по захтеву за дозволу за извоз робе

12.340*

За решење по захтеву за дозволу за увоз робе

12.340*

За решење по захтеву за доделу квоте за извоз робе

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

9.250*

Тарифни број 94.*

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима, и то:*

 

1) за захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености*

2.540**

2) за пријаву за овлашћивање тела за оцењивање усаглашености*

2.540**

3) за решење које се доноси по захтеву поднетом за именовање тела за оцењивање усаглашености*

12.140**

4) за решење које се доноси по пријави поднетој за овлашћивање тела за оцењивање усаглашености*

12.140**

5) за захтев за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији*

2.540**

6) за решење које се доноси по захтеву за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији*

24.280**

7) за извод из регистра иностраних исправа о усаглашености чије је важење признато у Републици Србији*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

12.140**

Тарифни број 95.*

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима се уређује метрологија, и то:*

 

1) за захтев за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила*

2.540***

2) за решење које се доноси по захтеву за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила*

8.080***

3) за захтев за обнављање решења којим је привредни субјект и друго правно лице овлашћено за обављање послова оверавања мерила*

2.540***

4) за решење које се доноси по захтеву за обнављање решења којим је привредни субјект и друго правно лице овлашћено за обављање послова оверавања мерила*

4.050***

5) за захтев за признавање еталона одређене величине за национални еталон те величине*

2.540***

6) за одлуку која се доноси по захтеву за признавање еталона одређене величине за национални еталон те величине*

12.140***

7) за захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила*

2.540***

8) за решење које се доноси по захтеву за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила*

12.140***

9) за захтев за обнављање решења којим је привредни субјект и друго правно лице именовано за оцењивање усаглашености мерила*

2.540***

10) за решење које се доноси по захтеву за обнављање решења којим је привредни субјект и друго правно лице именовано за оцењивање усаглашености мерила*

6.080***

11) за захтев за признавање иностраног уверења о одобрењу типа мерила, уверења о оверавању мерила, односно жигова и других знакова усаглашености*

2.540***

12) за решење које се доноси по захтеву за признавање важења иностраног уверења о одобрењу типа мерила, уверења о оверавању мерила, односно жигова и других знакова усаглашености* 

11.660***

13) за полагање стручног испита за обављање послова оверавања мерила**

8.510***

14) за полагање допуне стручног испита за обављање послова оверавања мерила**

5.740***

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 96.

За захтев за мишљење (сертификацију) да се производ може посебно означити називом "производ старог заната", односно "производ уметничког заната", односно "производ домаће радиности" и стилизованом ознаком отворене шаке

400*

За мишљење по захтеву предузетника из става 1. овог тарифног броја

3.840*

За мишљење по захтеву правног лица из става 1. овог тарифног броја

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

7.700*

Тарифни број 97.

За одобрење компензационог посла са иностранством

10.800*

За акт о ослобађању од царине по основу улога страног лица

10.800*

За евидентирање оснивања предузећа у иностранству, односно за брисање из евиденције, по сваком захтеву

7.700*

За евидентирање статусних промена у предузећу у иностранству

3.840*

За евидентирање уговора о улагању средстава у страна предузећа, односно за брисање из евиденције, по сваком захтеву

7.700*

За евидентирање промена уговора о улагању средстава у страна предузећа

3.840*

За евидентирање оснивања представништава и огранака у иностранству, као и за брисање из евиденције, по сваком захтеву

7.700*

За евидентирање статусних промена у представништву и огранку у иностранству

3.840*

За евидентирање уговора о поверавању страном лицу послова заступања, односно продаји робе са консигнационог складишта, односно обављању сервисне службе у иностранству, као и за брисање из евиденције, по сваком захтеву

6.170*

За евидентирање уговора о заступању страних лица, односно уговора о продаји стране робе са консигнационог складишта, односно уговора о пружању сервисних услуга, као и за брисање из евиденције, по сваком захтеву

10.800*

За евидентирање уговора о извођењу инвестиционих радова у иностранству, односно уговора о уступању извођења инвестиционих радова страном лицу у земљи

10.800*

За евидентирање уговора о прибављању и уступању права индустријске својине, као и за брисање из евиденције, по сваком захтеву

10.800*

За евидентирање анекса уговора из овог тарифног броја

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

4.090*

Тарифни број 98.

За упис у регистар лица која могу да обављају спољну трговину контролисаном робом (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене)

18.510*

За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене)

12.340*

За сертификат крајњег корисника при увозу контролисане робе (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене)

7.700*

За међународни увозни сертификат при увозу контролисане робе (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене)

7.700*

За извод из Регистра лица за обављање спољне трговине контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене)

2.850*

За потврду о издатим дозволама за обављање спољне трговине контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене)

4.850*

За измену и допуну решења за упис у регистар лица која могу да обављају спољну трговину контролисаном робом (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене)

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

4.850*

Тарифни број 99.

За захтев за покретање поступка за испитивање постојања дампинга

46.300*

За захтев за преиспитивање потребе да се продужи примена антидампиншке дажбине

30.870*

За захтев за покретање поступка за испитивање постојања субвенција које подлежу компензаторним мерама

46.300*

За захтев за преиспитивање потребе да се продужи примена компензаторне дажбине

30.870*

За захтев за покретање поступка за испитивање постојања прекомерног увоза

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

46.300*

Тарифни број 100.

За решење, односно саопштење о хомологацији, односно за додељивање (проширење), повлачење, одбијање, односно престанак серијске производње

2.320*

За исправу о хомологацији

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

2.320*

Тарифни број 101.

За захтев за издавање потврде о техничким условима које испуњава возило за међународни јавни превоз у друмском саобраћају

2.320*

За потврду у вези испуњености услова прописаних нормом "EURO 3"

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

2.320*

Тарифни број 102.*

 За пријаву за акредитацију*

1.250**

 За пријаву за промену обима акредитације*

1.250**

 За пријаву за обнављање акредитације*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

1.250**

Тарифни број 103.  

Брисан је (види члан 47. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 104.*

 За решење о знаку произвођача предмета од драгоцених метала*

1.250**

 За решење по захтеву за утврђивање да ли су испуњени услови за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала у радним просторијама подносиоца захтева*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

1.250**

 

XIV. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА ПРАВИМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Тарифни број 105.

За захтев носиоца права интелектуалне својине за заштиту права, и то:

 

1) појединачан - ако се односи на једну одређену пошиљку, односно количину робе

3.030*

2) општи - ако се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду до годину дана

5.290*

3) општи - ако се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду дужем од годину дана

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

10.470*

Тарифни број 106.

За решење по захтеву за заштиту права интелектуалне својине, и то:

 

1) за решење којим се одлучује о појединачном захтеву који се односи на једну одређену пошиљку, односно количину робе

3.030*

2) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду до годину дана

5.290*

3) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду дужем од годину дана

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

10.470*

Тарифни број 107.

За пријаву за признање патента, и то:

 

1) до десет патентних захтева

7.700***

2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних захтева

760***

За пријаву за признање малог патента

7.700***

За међународну пријаву патента, и то:

 

1) до десет патентних захтева

7.700***

2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних захтева

760***

За достављање примерака међународне пријаве патента међународном бироу и надлежном органу за међународни решерш од стране Завода за интелектуалну својину

7.700***

За достављање међународне пријаве патента међународном бироу као заводу примаоцу

3.840***

За захтев за признање сертификата о додатној заштити**

35.420***

За пријаву за заштиту топографије полупроводничког производа**

7.700***

За пријаву за признање права на дизајн, и то:

 

1) ако пријава садржи један дизајн

6.170***

2) ако пријава садржи два или више дизајна, за други и сваки следећи дизајн

4.640***

За пријаву за признање жига, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

15.440***

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

3.090***

3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем

3.090***

За пријаву за признање колективног жига, односно жига гаранције, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

30.870***

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

4.640***

3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем

4.640***

За захтев за међународно регистровање жига, дизајна, односно имена порекла

7.700***

За пријаву за регистровање имена порекла, односно географске ознаке

7.700***

За пријаву за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно пријаве за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке

15.440***

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из ст. 1. и 2. овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 20% од таксе прописане овим тарифним бројем, ако подносилац пријаве уз пријаву поднесе превод назива проналаска и апстракта на енглеском језику.

 

Такса из става 3. овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50% у односу на таксу прописану овим тарифним бројем, ако је међународна пријава патента поднета у накнадном року од 30 дана по истеку рока за улазак у националну фазу испитивања пријаве.

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије*  **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја умањена, односно увећана, у складу са ст. 1. и 2. ове напомене, плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 108.

За захтев за раздвајање пријаве за признање жига

2.320**

За издвојену пријаву за признање жига, односно издвојене пријаве за признање жига, за сваку појединачну пријаву, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

15.440**

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

3.090**

3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем

3.090**

За захтев за раздвајање вишеструке пријаве дизајна на више појединачних, односно вишеструких пријава дизајна, за сваку појединачну, односно вишеструку пријаву

2.320**

За издвојену појединачну, односно вишеструку пријаву дизајна, односно издвојене појединачне, односно вишеструке пријаве дизајна, за сваку пријаву

2.320**

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 109.

За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање патента, захтева за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента, малог патента, сертификата о додатној заштити**, топографије, жига, колективног жига, жига гаранције, права на дизајн, међународне пријаве патента, међународне пријаве жига, пријаве за депоновање и евиденцију ауторских дела и** предмета сродних права, пријаве за регистровање имена порекла односно географске ознаке, пријаве за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно пријаве за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке, провизорног одбијања међународне регистрације жига

760***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије*  **, односно права на дизајн*, односно пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторског дела или предмета сродног права**, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 110.

За захтев за израду извештаја о претраживању стања технике у поступку по пријави патента ако не постоји извештај о међународном претраживању, односно извештај о претходном међународном претраживању**

15.440***

За захтев за суштинско испитивање пријаве за признање патента, односно испитивање признатог малог патента**

7.700***

За захтев за суштинско испитивање међународне пријаве за признавање патента који се подноси у накнадном року, поред таксе из става 2. овог тарифног броја

4.640***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 111.

За одржавање права из пријаве за признање патента, односно за одржавање патента, плаћа се годишња такса, и то за:

 

1) трећу годину, рачунајући од дана подношења пријаве

10.800***

2) четврту годину, рачунајући од дана подношења пријаве

13.110***

3) пету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

15.440***

4) шесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве

18.510***

5) седму годину, рачунајући од дана подношења пријаве

21.580***

6) осму годину, рачунајући од дана подношења пријаве

24.680***

7) девету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

27.780***

8) десету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

30.870***

9) једанаесту годину, рачунајући од дана подношења пријавe**

37.070***

10) дванаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

43.240***

11) тринаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

49.420***

12) четрнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

55.590***

13) петнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

61.760***

14) шеснаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

67.940***

15) седамнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

74.110***

16) осамнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

80.280***

17) деветнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

86.460***

18) двадесету годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

92.630***

 

НАПОМЕНА:

 

За одржавање права из допунске пријаве патента, односно из допунског патента, годишња такса из става 1. овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 30% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 

Годишња такса за одржавање права из пријаве за признање патента, односно за одржавање патента, уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније три месеца пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.

 

Годишња такса која се не уплати у року из става 2. ове напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 

Ако се допунски патент прогласи основним патентом, од наредне године у односу на годину у којој је проглашен основним патентом, плаћа се такса из овог тарифног броја прописана за основни патент.

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, такса из овог тарифног броја, умањена, односно увећана у складу са ст. 1. и 3. ове напомене, плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 112.

За одржавање малог патента плаћа се годишња такса, и то за:

 

1) трећу годину, рачунајући од дана подношења пријаве

10.800**

2) четврту годину рачунајући од дана подношења пријаве

13.110**

3) пету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

15.440**

4) шесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве

18.510**

5) седму годину, рачунајући од дана подношења пријаве

21.580**

6) осму годину, рачунајући од дана подношења пријаве

21.580**

7) девету годину, рачунајући до дана подношења пријаве

21.580**

8) десету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

21.580**

 

НАПОМЕНА:

 

Годишња такса за одржавање права из пријаве за признање малог патента, односно за одржавање малог патента уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније три месеца пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.

 

Годишња такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 

Ако је подносилац пријаве за признање малог патента физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 113.*

За одржавање сертификата о додатној заштити плаћа се годишња такса, и то за:*

1) прву годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

91.080**

2) другу годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

111.320**

3) трећу годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

131.560**

4) четврту годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

151.800**

5) пету годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

172.040**

НАПОМЕНА:*

Годишња такса за одржавање права сертификата о додатној заштити уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније три месеца пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.*

Годишња такса која се не уплати у року из става 1. ове напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 114.

За регистрацију топографије полупроводничког производа**

15.440***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање топографије* полупроводничког производа* **физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 115.

За стицање, односно одржавање важења индустријског** дизајна за период од пет година, и то за:

 

1) први дизајн

15.440***

2) други и сваки следећи дизајн из серије

10.800***

За одржавање важења индустријског** дизајна за период од шесте до двадесетпете године плаћа се петогодишња** такса, и то за:

 

1) први дизајн

9.250***

2) други и сваки следећи дизајн

6.170***

 

НАПОМЕНА:

 

Такса за одржавање права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.

Такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује такса, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.

Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 116.

За стицање, односно продужење важења жига, за период од десет година, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

30.870*

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

4.640*

3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем

4.640*

За стицање, односно продужење важења колективног жига, односно жига гаранције, за период од десет година, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

38.580*

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

4.640*

3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем

4.640*

За стицање, односно продужење права овлашћеног корисника ознаке географског порекла, и то:

 

1) за период од три године од дана уписа признатог статуса овлашћеног корисника имена порекла у регистар овлашћених корисника имена порекла, односно уписа овлашћеног корисника географске ознаке у регистар овлашћених корисника географске ознаке

15.440*

2) за свако продужење права коришћења имена порекла, односно географске ознаке

15.440*

 

НАПОМЕНА:

 

Такса за продужење права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године у којој започиње наредни период заштите, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.

Такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове напомене може се уплатити у накнадном року од шест месеци од почетка године у којој започиње наредни период заштите, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 117.

За захтев за раздвајање жига

2.320*

За издвојени жиг, односно за издвојене жигове, за сваки жиг, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга1) до три класе међународне класификације роба и услуга

30.870*

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

4.640*

3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

4.640*

Тарифни број 118.

За упис у регистар заступника, који се врши у складу са законом којим се уређују патенти, и то за:

 

1) правно лице

30.870**

2) физичко лице

15.440**

За обнову уписа у регистар заступника, која се врши у складу са законом којим се уређују патенти, плаћа се годишња такса, и то за:

 

1) правно лице

15.400**

2) физичко лице

7.700**

За полагање стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријског дизајна и географских ознака порекла*

10.120**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 119.

За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција

1.550***

За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине

1.550***

За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно дизајну, о којима се води службена евиденција код органа надлежног за послове интелектуалне својине

3.840***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије*  **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 120.

За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, и то за:

 

1) прво уверење до десет страна

1.850***

2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет страна

470***

3) сваку следећу страну преко десете стране

30***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

  Тарифни број 121.

За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине

3.840***

За предлог за поновно успостављање права из пријаве патента односно малог патента или патента, односно малог патента**

3.850***

За захтев за наставак поступка по пријави патента**

3.850***

За захтев за обнову права првенства, односно за исправљање или допуну права првенства** у поступку по међународним пријавама патената

3.090***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије*  **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 122.

За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:

 

1) први захтев до 30 дана

1.550***

2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока

2.320***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 123.

За исправу о признатом праву индустријске својине

3.090***

За дупликат исправе о признатом праву интелектуалне својине

1.550***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 124.

За захтев за престанак жига због некоришћења

30.870***

За предлог за оглашавање ништавим решења о признавању патента, односно малог патента, односно решења о упису проширеног европског патента, односно европског патента у регистар патената, односно сертификата о додатној заштити** у регистар патената, односно жига, односно међународно регистрованог жига

30.870***

За предлог за оглашавање ништавим решења о регистрованом имену порекла, односно географске ознаке порекла, односно о признавању статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно о признању статуса овлашћеног корисника географске ознаке порекла

30.870***

За предлог за поништај права на топографију

30.870***

За предлог за оглашавање ништавим решења о признању права на дизајн, и то:

 

1) решења којим је признат један дизајн

30.870***

2) решења којим је (на основу вишеструке пријаве) признато два или више дизајна, поред таксе из тачке 1) овог става, за други и сваки следећи дизајн

3.090***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац* предлога за оглашавање ништавим патента, односно малог патента, односно топографије**, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 125.

За решење по захтеву за упис преноса права или лиценце, односно залоге или других права* патента, односно малог патента, односно топографије, односно права из пријаве за признање патента, малог патента или топографије*

4.640**

За решење по захтеву за упис преноса права, односно лиценце, односно залоге, односно франшизе или других права жига, односно права из пријаве за признање жига, односно дизајна, и то:

 

1) ако се захтев односи на један жиг, односно пријаву, односно дизајн

4.640**

2) ако се захтев односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно пријави, односно дизајну

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

3.090**

Тарифни број 126.

За решење по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није друкчије прописано

2.320***

Ако се захтев за доношење решења из става 1. овог тарифног броја односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно пријави, односно дизајну

1.550***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 126а*

За захтев за исправку грешке у решењима, односно закључцима донетим у поступку за признање патента, малог патента и топографије полупроводничког производа*

1.010*

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 127.

За резултат испитивања у поступку одржавања у важности патента, односно малог патента, односно жига, односно дизајна

760***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 128.

За захтев за објављивање пријаве патента пре истека рока од 18 месеци од дана подношења пријаве

7.700***

За захтев да се пријава жига, односно дизајна, односно пријава за регистровање имена порекла, односно географске ознаке, односно за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке, узме у поступак преко реда

7.700***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 129.

За захтев да се пријава за признање патента претвори у пријаву за признање малог патента или обрнуто

3.090*

За захтев да се пријава за признање патента, односно малог патента, претвори у пријаву за признање дизајна или обрнуто

3.090*

За захтев да се пријава имена порекла претвори у пријаву географске ознаке или обрнуто

3.090*

За захтев да се пријава за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла претвори у пријаву за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке или обрнуто

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

3.090*

Тарифни број 130.

За захтев за прекид поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента, за сваку започету годину прекида

7.700*

Годишња такса за сваку следећу започету годину прекида поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента

1.230*

За захтев за наставак поступка прекинутог због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

1.230*

Тарифни број 131.

За захтев за издавање дозволе* за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродних права

123.430**

За захтев за* обнову дозволе из става 1. овог тарифног броја

123.430**

За захтев за давање сагласности на предлог тарифе накнада које предлажу организације за колективно остваривање ауторског и сродних права* 21.200**
   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 132.

За захтев да допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, постане основна пријава за признање патента, односно основни патент

3.090**

За захтев да се допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, веже за нову основну пријаву за признање патента, односно за нови основни патент

3.090**

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, такса из овог тарифног броја, плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 133.

За захтев за давање принудне лиценце

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

23.130*

Тарифни број 134.

За уношење у евиденцију и депоновање примерка ауторског дела, односно предмета сродног права

7.700**

   
НАПОМЕНА:
 
Ако је подносилац пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторског дела и предмета сродног права, физичко лице, такса из овог тарифног броја, плаћа се у износу умањеном за 50%.*
 

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 134a*

За објаву података о признатом патенту или малом патенту*

380**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134б*

За штампање патентног списа, носилац патента, односно малог патента, по страни патентног списа*

200**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134в*

За извештај о претраживању патентне документације, на основу библиографских података:*

1) за претраживање по имену или називу подносиоца пријаве патента или проналазача у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, и то:*

(1) са навођењем библиографских података до десет патентних докумената*

2.020**

(2) са навођењем библиографских података преко десет патентних докумената, за сваки следећи документ*

140**

2) за претраживање по броју патентног документа (аналог) или приоритетним подацима у расположивим националним и међународним базама патентних докумената*

2.480**

3) за одређивање правног статуса у патентном фонду Републике Србије на основу PC/YУ броја патентног документа*

460**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134г*

За претраживање патентне документације у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, на усмени или писмени захтев, које врши стручњак Завода за интелектуалну својину у присуству странке*

4.050**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134д*

За израду извештаја о претраживању патентне документације на основу описа техничког решења и других података, по једном техничком решењу, и то:*

1) ако у захтеву није наведен носилац права*

15.690**

2) ако је у захтеву наведен носилац права*

10.420**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134ђ*

За израду извештаја о претраживању патентне документације ради оцене новости техничког решења које се врши у расположивим националним и међународним базама патентних докумената и доступној непатентној литератури, а на основу захтева који садржи опис техничког решења и патентне захтеве*

12.550**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134е*

За израду извештаја о патентабилности техничког решења, а на основу захтева који садржи детаљан опис техничког решења и патентне захтеве*

17.810*

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134ж*

За израду извештаја о претраживању у погледу патентне заштите у Републици Србији, и то:*

1) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када није наведен носилац права*

16.290**

2) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када је наведен носилац права*

9.310**

3) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако није наведен носилац права*

19.940**

4) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако је наведен носилац права*

11.540**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134з*

За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу конкретног писаног захтева странке, за прва два сата претраживања*

2.020**

За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу конкретног писаног захтева странке, за трећи и сваки наредни сат претраживања*

510**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134и*

За штампање патентног списа или другог документа или информације из неке од база података којима располаже Завод за интелектуалну својину, по страни*

30**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134ј*

За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, по страни*

10**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134к*

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као жиг:*

1) ако списак производа и услуга обухвата до три класе међународне класификације роба и услуга*

2.020**

2) ако списак роба и услуга обухвата више од три класе међународне класификације роба и услуга, за четврту и сваку следећу класу*

300**

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као ознака географског порекла*

2.020**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134л*

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки облик тела, слика или цртеж, заштићен или пријављен као дизајн *

3.040**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 134љ*

За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла*

3.040**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

XV. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ, РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Тарифни број 135.

За захтев за увид у катастар истражних права и експлоатационих поља, односно књигу исправа и евиденцију предузећа којима је дато одобрење за експлоатацију

4.660*****

За захтев за утврђивање и оверу резерви минералних сировина

57.980*****

За решење из области геологије и рударства, које се доноси на основу захтева:

 

1) за одобрење за истраживање

61.240*****

1а) за одобрење за геолошка истраживања за добијање природних грађевинских материјала****

19.330*****

1б) за одобрење за задржавање права на истражни простор****

19.330*****

1в) за одобрење по анексу пројекта за геолошка истраживања****

19.330*****

1г) за престанак важења одобрења за истраживање****

4.830*****

2) за продужетак истражног права

20.400*****

3) за издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина

122.470*****

3а) за издавање одобрења за експлоатационо поље****

117.880*****

3б) за продужење рока из одобрења за експлоатационо поље****

14.490*****

3в) за продужење рока важења одобрења за експлоатацију неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала****

57.930*****

3г) за издавање одобрења за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала****

38.650*****

3д) за издавање одобрења за измену граница експлоатационог поља за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала****

28.980*****

4) за испирање племенитих метала

8.080*****

4а) за издавање одобрења за сакупљање других минерала са површине земље****

7.770*****

5) за извођење рударских радова

102.050*****

5а) за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина**

60.540*****

5б) за продужење рока важења одобрења за извођење рударских радова и изградњу рударских објеката****

77.300*****

5в) за издавање одобрења за изградњу рударских објеката****

98.220*****

5г) за издавање одобрења за изградњу рударских објеката и извођење рударских радова****

98.220*****

5д) за продужење рока важења одобрења за изградњу рударских објеката****

38.650*****

5ђ) за продужење рока важења одобрења за извођење рударских радова****

77.300*****

6) за извођење радова по упрошћеном рударском пројекту

40.820*****

7) за одобрење употребе рударског објекта, односно употребну дозволу

81.640*****

8) за утврђивање испуњености услова за обављање послова одржавања *** унутрашњих гасних инсталација

16.150*****

9) за продужење рока важења одобрења за експлоатацију минералних сировина

53.980*****

10) за издавање лиценце за извођење рударских радова и за вршење стручног надзора над рударским радовима

246.840*****

11) за издавање лиценце за пројектовање рударских пројеката

123.430*****

12) за издавање лиценце за вршење техничке контроле рударских пројеката и објеката

123.430*****

13) за издавање одобрења за проширење експлоатационог поља*

107.160*****

14) за издавање одобрења за пренос одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и пратећих одобрења за извођење радова и за употребу рударских објеката (одобрење за извођење радова и одобрењe за употребу рударских објеката)**

36.320*****

14а) за издавање одобрења за пренос одобрења за експлоатационо поље****

34.950*****

14б) за издавање одобрења за пренос одобрења за изградњу рударских објеката****

34.950*****

15) за издавање одобрења за пренос одобрења за истраживање минералних сировина и подземних вода**

36.320*****

16) за издавање одобрења за пренос одобрења за задржавање права на истражни простор****

34.950*****

   

НАПОМЕНА:**

Ако се поднесе захтев за издавање одобрења за смањење експлоатационог поља, плаћа се такса у износу од 50% од таксе прописане у ставу 3. тачка 13) овог тарифног броја.**

 

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2015

***Службени гласник РС, број 61/2017

****Службени гласник РС, број 113/2017

*****Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 135а*

Зa захтев за издавање одобрења за детаљна истраживања подземних вода, и то:*

 

1) обичне воде:*

 

(1) до 10 l/сeкунди*

30.910**

(2) преко 10 l/сeкунди до 100 l/сeкунди*

46.340**

(3) преко 100 l/сeкунди*

61.770**

2) минералне воде:*

 

(1) до 5 l/сeкунди*

46.340**

(2) преко 5 l/сeкунди до 10 l/сeкунди*

61.770**

(3) преко 10 l/сeкунди*

92.650**

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 135б*

За решење, односно потврду о утврђивању и овери разврстаних резерви подземних вода*

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

57.980**

Тарифни број 135в*

За захтев за утврђивање и оверу геотермалних ресурса*

57.980**
   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 136.

 Брисан је (види члан 12. Закона - 83/2015-6)

Тарифни број 137.

 Брисан је (види члан 12. Закона - 83/2015-6)

Тарифни број 138.

 Брисан је (види члан 12. Закона - 83/2015-6)

Тарифни број 139.

За захтев за издавање, односно продужење важности енергетске дозволе

6.120***

За решење којим се издаје енергетска дозвола за изградњу енергетских објеката – 0,03% на предрачунску вредност изградње**

 

За решење којим се продужава важност енергетске дозволе – 0,01% на предрачунску вредност изградње**

 

 

НАПОМЕНА:

 

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима из ст. 2. и 3. овог тарифног броја**, усклађује се применом индекса потрошачких цена* коју објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана наредног месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који претходи месецу у коме је захтев поднет.

 

Такса из става 2. овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења којим се даје, односно којим се продужава важност енергетске дозволе.

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2015

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 140.

За издавање извештаја надлежног инспектора* по захтеву за утврђивање испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима, прописима о енергетској ефикасности, прописима о заштити од пожара и експлозија, као и прописима о заштити животне средине, за потребе издавања лиценце за обављање енергетске делатности

30.870**

За издавање извештаја надлежног инспектора по захтеву за утврђивање испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима, прописима о заштити од пожара и експлозија, као и прописима о заштити животне средине за потребе издавања сагласности за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних средства на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава*

30.910**

За издавање извештаја по захтеву за утврђивање испуњености услова у погледу стручног кадра за обављање послова техничког руковођења, руковања и одржавања енергетских објеката, односно услова у погледу броја и стручне оспособљености запослених лица за обављање послова на одржавању енергетских објеката, као и послова руковаоца у тим објектима, за потребе издавања лиценце за обављање енергетске делатности*

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

4.640**

Тарифни број 140a*

За захтев правног лица за доношење одлуке о сертификацији оператора преносног, односно транспортног система и сертификацији оператора преносног система, односно транспортног система у вези са трећим земљама*

12.110**

За одлуку о сертификацији оператора преносног, односно транспортног система и сертификацији оператора преносног система, односно транспортног система у вези са трећим земљама*

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

121.100**

Тарифни број 140б*

За захтев за издавање акта о изузећу за нове интерконективне далеководе у области електричне енергије, нову инфраструктуру у области природног гаса и обавезе „узми или плати”*

12.110**

За акт о изузећу за нове интерконективне далеководе у области електричне енергије, нову инфраструктуру у области природног гаса и обавезе „узми или плати”*

121.100**

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 140в*

За захтев за издавање решења којим се даје сагласност за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних средства на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава*

12.110**

За издавање решења којим се даје сагласност за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних средства на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава*

36.350**

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 141.*

За захтев за издавање решења о стицању статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије*

2.020**

За решење којим се стиче статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:*

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више*

25.020**

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW*

2.420**

За захтев за издавање решења којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије*

1.210**

За решење којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:*

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више*

12.110**

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW*

1.620**

За захтев за издавање решења о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне енергије*

1.210**

За решење којим се стиче статус повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:*

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више*

12.110**

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW*

1.620**

За захтев за издавање решења о стицању статуса произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије*

1.210**

За решење којим се стиче статус произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије*

 

*Службени гласник РС,број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

2.020**

Тарифни број 142.*

За полагање испита за енергетског менаџера*

2.820**

За полагање испита за обављање послова овлашћеног енергетског саветника*

2.820**

За издавање уверења о положеном испиту за енергетског менаџера*

400**

За издавање уверења о положеном испиту за обављање послова овлашћеног енергетског саветника*

400**

За издавање лиценце за обављање послова енергетског менаџера*

800**

За издавање, односно продужење лиценце за обављање послова овлашћеног енергетског саветника*

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 50/2018

800**

 

XVI. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Тарифни број 143.

Брисан је ранији став 1. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

За решење о испуњености услова за отпочињање и обављање превоза опасних материја у друмском и железничком саобраћају и упису у регистар превозника

810*

За решење о издавању одобрења за превоз опасних материја, изузев експлозивних у друмском и железничком саобраћају

1.620*

Брисан је ранији став 4. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

Брисан је ранији став 5. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

За решење које се доноси на основу захтева за техничко регулисање саобраћаја на магистралном и регионалном путу

16.150*

За сагласност за одређивање правца магистралног и регионалног пута кроз град или друго насељено место

16.150*

Брисан је ранији став 8. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

Брисан је ранији став 9. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

   Тарифни број 144.*

За сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз за послове управљања превозом путника у друмском саобраћају*

2.100**

За полагање испита о професионалној оспособљености лица за послове управљања превозом путника у друмском саобраћају*

10.120**

За решење по захтеву за издавање односно продужење рока важења лиценце за превоз путника и извода лиценце*

5.650**

За лиценцу за превоз путника *

1.020**

За извод лиценце за превоз путника*

1.020**

За решење о издавању лиценце за превоз путника и извода лиценце којим се замењује важеће решење о издавању лиценце за превоз путника и извода лиценце*

3.480**

За дупликат лиценце за превоз путника или извода лиценце*

1.020**

За решење по захтеву за издавање лиценце за пружање станичних услуга*

30.360**

За лиценцу за пружање станичних услуга*

1.020**

За решење о упису у регистар привредних друштава, других правних лица или предузетника који врше међународни превоз за сопствене потребе*

1.610**

За потврду о упису у регистар привредних друштава, других правних лица или предузетника који врше међународни превоз за сопствене потребе*

610**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 144a.

1) ако се захтев односи на регистрацију и оверу једног реда вожње за међумесни превоз*

15.180**

2) ако се захтев односи на регистрацију и оверу више редова вожње за међумесни превоз, по сваком реду вожње*

15.180**

За решење по захтеву за измену регистрованог реда вожње за међумесни превоз, и то:*

 

1) ако се захтев односи на измену једног регистрованог реда вожње за међумесни превоз*

6.880**

2) ако се захтев односи на измену више регистрованих редова вожње за међумесни превоз, по сваком реду вожње*

6.880**

За решење по захтеву за издавање књиге путних листова за домаћи ванлинијски превоз путника*

2.730**

За решење о издавању дозволе за међународни линијски превоз путника домаћем превознику*

22.270**

За решење о издавању дозволе за међународни линијски превоз путника страном превознику*

22.270**

За решење којим се одобрава домаћем превознику упис назива подвозара у дозволу за међународни линијски превоз путника*

22.270**

За решење којим се одобрава страном превознику упис назива подвозара у дозволу за међународни линијски превоз путника*

22.270**

За решење по захтеву да се предложени ред вожње у међународном превозу усагласи са редовима вожње који су у поступку издавања дозволе за линијски превоз и са редовима вожње за које је издата дозвола, и то:*

1) ако се захтев односи на усаглашавање једног реда вожње у међународном превозу*

7.290**

2) ако се захтев односи на усаглашавање више редова вожње у међународном превозу, по сваком реду вожње*

7.290**

За решење о издавању дозволе за линијски превоз по захтеву за измену одобреног реда вожње или итинерера у међународном превозу*

5.800**

За решење о издавању дозволе за линијски превоз домаћем, односно страном превознику по захтеву за продужење рока важења дозволе*

22.270**

За решење о издавању дозволе за линијски превоз домаћем, односно страном превознику са роком важења не дужим од шест месеци *

7.290**

За решење о издавању дозволе за линијски превоз у транзиту страном превознику*

22.270**

За решење по захтеву за издавање књиге путних листова за међународни ванлинијски превоз путника*

2.730**

За решење о издавању дозволе за међународни ванлинијски превоз путника страном превознику*

10.120**

За захтев за доделу дозволе за ванлинијски превоз, и то:*

1) ако се захтев односи на доделу једне дозволе за ванлинијски превоз*

1.520**

2) ако се захтев односи на доделу више дозвола за ванлинијски превоз, по свакој дозволи*

1.520**

НАПОМЕНА:*

Ако се решењем издаје више књига путних листова, за другу, као и за сваку следећу књигу путних листова такса се плаћа у износу од 100% од таксе прописане у ставу 3. овог тарифног броја.*

Ако се решењем домаћем превознику издаје дозвола за линијски превоз у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 4. овог тарифног броја.*

Ако се решењем страном превознику издаје дозвола за линијски превоз у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 5. овог тарифног броја.*

Ако се решењем домаћем превознику издаје дозвола за линијски превоз у којој је уписан назив подвозара у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 6. овог тарифног броја.*

Ако се решењем страном превознику издаје дозвола за линијски превоз у којој је уписан назив подвозара у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 7. овог тарифног броја.*

Ако се решењем домаћем, односно страном превознику издаје дозвола за линијски превоз са измењеним редом вожње или итинерером у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 9. овог тарифног броја.*

Ако се решењем домаћем, односно страном превознику издаје дозвола за линијски превоз по захтеву за продужење рока важења дозволе у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 10. овог тарифног броја.*

Ако се решењем домаћем, односно страном превознику издаје дозвола за линијски превоз са роком важења не дужим од шест месеци у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 11. овог тарифног броја.*

Ако се решењем страном превознику издаје дозвола за линијски превоз у транзиту у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 12. овог тарифног броја.*

Ако се решењем издаје више књига путних листова, за другу, као и за сваку следећу књигу путних листова такса се плаћа у износу од 100% од таксе прописане у ставу 13. овог тарифног броја. Таксу из става 13. овог тарифног броја плаћа и привредно друштво, друго правно лице или предузетник који врши међународни превоз за сопствене потребе.*

Ако се решењем страном превознику издаје дозвола за ванлинијски превоз у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 14. овог тарифног броја.*

Таксу из става 15. овог тарифног броја плаћа и привредно друштво, друго правно лице или предузетник који врши међународни превоз за сопствене потребе.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

  Тарифни број 145.

Брисани су ранији ст. 1-11. (види члан 42. Закона - 113/2017-192)

 

За дозволу за међународни вангабаритни превоз ствари на територији Републике Србије страном превознику, и то:

 

1) у билатералном превозу за превоз вучним возилом

3.200*

2) за свако следеће вучно возило по истој дозволи

1.620*

3) у транзитном превозу за превоз вучним возилом

5.370*

4) за свако следеће вучно возило по истој дозволи

1.620*

Брисан  je ранији став 13. (види члан 42. Закона - 113/2017-192)

 

 

НАПОМЕНА:

 

За сваку следећу дозволу за међународни линијски превоз путника, за домаће и стране превознике, такса се плаћа у износу умањеном за 50% од износа таксе из ст. 1. и 2. овог тарифног броја.

 

При расподели у интервентним случајевима, за решење о додели стране појединачне дозволе за међународни јавни превоз ствари домаћем превознику из става 9. овог тарифног броја, такса се плаћа у износу увећаном за 50% од таксе прописане ставом 9. овог тарифног броја.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 146.*

За полагање испита о професионалној оспособљености лица за послове управљања превозом терета у друмском саобраћају*

10.120**

За сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз за послове управљања превозом терета у друмском саобраћају*

2.100**

За решење по захтеву за издавање, односно продужење рока важења лиценце за превоз терета и извода лиценце*

5.650**

За лиценцу за превоз терета*

1.020**

За извод лиценце за превоз терета*

1.020**

За дупликат лиценце за превоз терета или извода лиценце*

1.020**

За решење o издaвaњу лицeнцe зa прeвoз терета и извoдa лицeнцe кojим сe зaмeњуje вaжeћe рeшeњe o издaвaњу лицeнцe зa прeвoз терета и извoдa лицeнцe*

3.480**

За решење по захтеву за издавање потврде за возаче*

1.720**

За потврду за возача*

1.020**

За зaхтeв зa упис у eвидeнциjу прeвoза тeрeтa зa сoпствeнe пoтрeбe:*

1) ако се захтев односи на једно теретно возило*

1.020**

2) ако се захтев односи на више теретних возила, по возилу*

1.020**

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 146а*

За зaхтeв зa утврђивaњe пojeдинaчнoг плaнa, односно ревизије појединачног плана*

2.020**

За решење o дoдeли дoзвoлa по захтеву за преузимање појединачних дозвола, и то:*

1) о додели једне појединачне дозволе*

1.210**

2) о додели више појединачних дозвола, по свакој дозволи*

300**

За решење o дoдeли дoзвoлa по захтеву за преузимање временских дозвола, и то:*

1) о додели једне временске дозволе*

4.050**

2) о додели више временских дозвола, по свакој дозволи*

4.050**

За решење o дoдeли дoзвoлa по захтеву за преузимање мултилатералних дозвола, и то:*

1) о додели једне БСЕЦ дозволе*

1.520**

2) o додели више БСЕЦ дозвола, по свакој дозволи*

1.520**

3) о додели једне дугорочне ЦЕМТ дозволе*

30.360**

4) о додели више дугорочних ЦЕМТ дозвола, по свакој дозволи*

30.360**

5) о додели једне краткорочне ЦЕМТ дозволе*

4.050**

6) о додели више краткорочних ЦЕМТ дозвола, по свакој дозволи*

4.050**

За захтев за издавање дозволе за каботажу*

30.360**

За решење о издавању дозволе за каботажу*

50.600**

За посебну дозволу коју на основу сагласности министарства надлежног за послове саобраћаја издаје царински орган на граничном прелазу, и то:*

1) за билатерални превоз терета*

34.410**

2) за транзитни превоз терета*

8.100**

НАПОМЕНА:*

Таксу из става 2. тач. 1) и 2) овог тарифног броја плаћа и привредно друштво, друго правно лице, предузетник или пољопривредник који врши међународни превоз терета за сопствене потребе.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 147.

За оверу техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању државних путева плаћа се 0,2% од предрачунске вредности радова

 

За решење по захтеву за одобравање техничког регулисања саобраћаја на државним путевима првог и другог реда

15.440**

За решење по захтеву за продужавање рока важења издатог решења за техничко регулисање саобраћаја на државним путевима

7.700**

За решење инспектора за државне путеве због неизвршавања налога из записника, и то:

 

1) до три налога за извршење

10.800**

2) по сваком налогу за извршење преко три налога

3.090**

За закључак о дозволи извршења, због непоступања по решењу инспектора за државне путеве, и то:

 

1) до три налога

10.800**

2) по сваком налогу за извршење преко три налога

3.090**

За издавање техничке документације о путевима на реверс, по свесци (књизи) по дану

3.090**

 

НАПОМЕНА:

 

Предрачунска вредност објекта, односно радова из става 1. овог тарифног броја усклађује се применом индекса потрошачких цена*, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, у периоду од првог дана наредног месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности до последњег дана месеца који претходи месецу у коме је захтев поднет.

 

Ако се доноси једно решење по захтеву више лица, такса из става 4. овог тарифног броја плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење уручује.

 

Ако се доноси један закључак о дозволи извршења по захтеву више лица, такса из става 5. овог тарифног броја плаћа се онолико пута колико има лица којима се закључак о дозволи извршења уручује.

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

XVIA СПИСИ И РAДЊE У OБЛAСTИ ПРEВOЗA У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СAOБРAЋAJУ*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

Тарифни број 148.*

За полагање стручног испита и проверу знања извршног радника жичаре за транспорт лица*

55.660**

За издавање одобрења за рад постојеће жичаре за транспорт лица*

39.160**

За издавање одобрења за рад нове жичаре за транспорт лица*

19.730**

За издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације*

19.730**

За издавање лиценце за превоз у железничком саобраћају*

60.720**

За издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела:*

1) за испитивање типа по модулу SB*

118.610**

2) за верификацију појединачног подсистема по модулу SD *

21.560**

3) за верификацију појединачног подсистема по модулу SF *

21.560**

4) за испитивање пројекта по првом делу модула SH1*

118.610**

5) за верификацију појединачног подсистема по другом делу модула SH1*

21.560**

6) код примене модула SG *

140.160**

За издавање сертификата о усаглашености елемената подсистема на које су примењени национални технички прописи:*

1) за испитивање типа по модулу CB*

100.190**

2) за усаглашеност са типом на основу верификације производа по модулу CF *

18.220**

3) код примене осталих модула, односно комбинација модула*

118.400**

За издавање сертификата о погодности за употребу елемената подсистема на које су примењени национални технички прописи*

88.040**

За издавање дозволе за коришћење структурних подсистема:*

1) за подсистем „инфраструктура”*

70.330**

2) за подсистем „енергија”*

56.670**

3) за подсистем „контрола, управљање и сигнализација – пружни део” *

45.540**

4) за подсистем „контрола, управљање и сигнализација – део на возилима”*

39.470**

5) за подсистем „железничка возила”*

36.940**

За издавање дозволе за тип возила*

87.540**

За издавање сертификата за обављање техничког прегледа возила*

100.190**

За издавање сертификата лицу задуженом за одржавање теретних кола*

233.770**

За издавање сертификата лицу задуженом за одржавање теретних кола за поједине функције:*

1) за функциjу рaзвoja oдржaвaњa*

96.140**

2) за функцију управљања одржавањем колског парка*

81.970**

3) за функциjу извршeњa oдржaвaњa*

137.630**

За упис у Национални регистар железничких возила*

100**

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део А:*

1) за издавање сертификата*

184.690**

2) за обнављање сертификата*

90.570**

3) за ревидирање сертификата*

1.670**

4) за ажурирање сертификата*

36.940**

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б за прoцeњeни укупни oбим прeвoзa путникa мaњи oд 200 милиoнa путничких km/гoд:*

1) за издавање сертификата*

89.560**

2) за обнављање сертификата*

46.550**

3) за ревидирање сертификата*

810**

4) за ажурирање сертификата*

19.230**

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б за прoцeњeни укупни oбим прeвoзa путникa oд 200 милиoнa или више путничких km/гoд:*

1) за издавање сертификата*

125.990**

2) за обнављање сертификата*

62.740**

3) за ревидирање сертификата*

1.110**

4) за ажурирање сертификата*

25.810**

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б за прoцeњeни укупни oбим прeвoзa робе мaњи oд 500 милиoнa нетотoнских km/гoд:*

1) за издавање сертификата*

103.220**

2) за обнављање сертификата*

53.130**

3) за ревидирање сертификата*

910**

4) за ажурирање сертификата*

21.760**

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б за прoцeњeни укупни oбим прeвoзa робе oд 500 милиoнa или више нетотoнских km/гoд:*

1) за издавање сертификата*

143.200**

2) за обнављање сертификата*

73.370**

3) за ревидирање сертификата*

1.320**

4) за ажурирање сертификата*

29.850**

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б само за маневрисање:*

1) за издавање сертификата*

63.760**

2) за обнављање сертификата*

35.420**

3) за ревидирање сертификата*

510**

4) за ажурирање сертификата*

14.670**

За издавање сертификата о безбедности индустријске железнице за превоз:*

1) за издавање сертификата*

156.860**

2) за обнављање сертификата*

76.410**

3) за ревидирање сертификата*

1.320**

4) за ажурирање сертификата*

30.360**

За издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром:*

1) за издавање сертификата*

263.630**

2) за обнављање сертификата*

121.440**

3) за ревидирање сертификата*

2.330**

4) за ажурирање сертификата*

51.110**

За издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице:*

1) за издавање сертификата*

156.860**

2) за обнављање сертификата*

76.410**

3) за ревидирање сертификата*

1.320**

4) за ажурирање сертификата*

30.360**

За издавање сертификата за одржавање доњег и горњег строја железничких пруга*

90.570**

За издавање сертификата за одржавање подсистема „енергија”*

90.570**

За издавање сертификата за одржавање сигнално-сигурносних уређаја*

80.450**

За издавање сертификата за одржавање железничке телекомуникационе мреже*

68.820**

За издавање сертификата за одржавање железничких возила*

89.060**

За издавање дозволе за управљање вучним возилом*

1.680**

 

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

 

XVII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

Тарифни број 149.

За решење по захтеву за одобрење уписа пловила у уписник бродова*, и то:

 

1) по захтеву за одобрење првог уписа у лист "А" улошка главне књиге уписника бродова унутрашње пловидбе за све бродове и техничке пловне објекте* са сопственим погоном преко 150 kW, као и за бродове и техничке пловне објекте* без сопственог погона преко 300 тона носивости, односно поморских бродова у уписнике поморских бродова*

48.470**

2) по захтеву за одобрење првог уписа за чамце и пловећа тела и плутајуће објекте* који се користе у спортске и рекреативне сврхе

2.430**

3) по захтеву за одобрење првог уписа за пловила, изузев пловила* из тач. 1) и 2) овог тарифног броја

9.690**

За захтев за поновни упис у уписник пловила из става 1. тачка 1) овог тарифног броја*

1.010**

За захтев за поновни упис у уписник пловила из става 1. тач. 2) и 3) овог тарифног броја*

810**
   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 150.

За решење којим се одређује позивни знак чамца:

 

1) домаћем правном или физичком лицу

2.650**

2) страном правном или физичком лицу

5.320**

За решење којим се одређује име, ознака, ENI број, IMO број, MMSI број*, капетанија уписа и позивни знак брода:

 

1) домаћем правном или физичком лицу

6.460**

2) страном правном или физичком лицу

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

12.940**

Тарифни број 151.

За одобрење страном правном или страном физичком лицу за упис брода у уписник поморских бродова, и то:

 

1) до 5.000 НТ

64.640*

2) преко 5.000 до 15.000 НТ

80.800*

3) преко 15.000 до 30.000 НТ

107.740*

4) преко 30.000 до 50.000 НТ

215.490*

5) преко 50.000 НТ

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

242.410*

Тарифни број 152.

За одобрење страном правном или страном физичком лицу за упис брода у уписник бродова унутрашње пловидбе, и то:

 

1) до 500 Кw

67.340*

2) преко 500 Кw до 1.000 Кw

96.970*

3) преко 1.000 Кw

134.680*

За одобрење страном правном или страном физичком лицу за упис брода у уписник бродова унутрашње пловидбе, и то:

 

1) до 500 ТН

32.310*

2) преко 500 ТН до 1.000 ТН

48.470*

3) преко 1.000 до 2.000 ТН

161.610*

4) преко 2.000 ТН

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

215.490*

Тарифни број 153.*

За захтев за:*

1) издавање бродских исправа и књига и уписног листа и привременог уписног листа поморског брода и поморске јахте*

2.360**

2) издавање дупликата, измену података, продужење, односно за замену бродских исправа и књига*

1.150**

3) издавање књига чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката*

810**

4) издавање дупликата, измену података, односно за замену исправа и књига чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката*

600**

5) издавање бродарске књижице, поморске књижице, дозволе за укрцавање, односно овлашћења за вршење послова на броду*

2.360**

6) издавање дупликата, измену података, односно замену бродарске књижице, поморске књижице, дозволе за укрцавање, односно овлашћења за вршење послова на броду*

1.150**

7) обављање основног, редовног, ванредног прегледа чамца, пловећег тела или плутајућег објекта, односно вршење техничког надзора за утврђивање способности бродова за пловидбу*

790**

8) полагање стручног испита за стицање овлашћења и посебних овлашћења у унутрашњој и поморској пловидби*

1.150**

9) полагање стручног испита за управљање јахтом, чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом*

790**

10) издавање дозволе за управљање јахтом, чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом*

1.010**

11) издавање дупликата, односно замену дозволе за управљање јахтом, чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом*

790**

12) издавање потврде о брисању брода из уписника бродова, односно трајног записа о броду*

2.170**

13) оверу записника о штети, односно хаварији пловила*

1.380**

14) издавање идентификационе карте поморца*

1.620**

15) издавања сведочанства да су осигурање или друго финансијско јемство на снази за поморски брод који превози више од 2000 тона нафте, односно ради покрића одговорности од штете због загађења погонском нафтом, односно ради покрића одговорности за штету због смрти или телесне повреде путника и издавања дела 1 Декларације о испуњености услова рада помораца*

2.020**

16) оверу реда пловидбе у међумесној линијској пловидби и издавање потврде за обављање превоза за сопствене потребе и регистрацију уговора о раду помораца*

1.010**

17) издавање дозволе за агента и агента посредника, односно сведочанства о оспособљености и упис у уписник бродских агената и агената посредника*

2.020**

18) издавање одобрења за обављање делатности возара унутрашње пловидбе*

2.020**

19) издавање лиценце за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута*

2.020**

20) издавање одобрења за обављање делатности поморске компаније и обављање послова пословног менаџера*

2.020**

21) издавање одобрења за обављање послова посредовања при запошљавању помораца*

2.020**

22) замену табле на трупу са основним подацима из сведочанства о способности брода за пловидбу*

6.690**

23) замену пара плоча на трупу са основним податком из сведочанства о баждарењу*

11.810**

24) издавање техничке документације у електронском облику (CD)*

3.940**

25) издавање АDN сертификата о одобрењу за брод који превози суви расути терет, односно за танкер*

6.690**

26) издавање привременог ADN сертификата, односно продужење важности ADN сертификата о одобрењу за брод*

3.940**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 153а*

За вршење прегледа чамца, пловећег тела и плутајућег тела:*

1) за редовни преглед чамца дужине до 10 m без кабине без сопственог погона*

510**

2) за редовни преглед чамца дужине до 10 m са кабином без сопственог погона*

710**

3) за редовни преглед чамца дужине преко 10 m без кабине без сопственог погона*

1.320**

4) за редовни преглед чамца дужине преко 10 m са кабином без сопственог погона*

1.920**

5) за преглед погонског уређаја чамца снаге до 2,94 kW*

200**

6) за преглед погонског уређаја чамца снаге од 2,95 kW до 7,35 kW*

400**

7) за преглед погонског уређаја чамца снаге од 7,36 kW до 22,05 kW*

610**

8) за преглед погонског уређаја чамца снаге од 22,06 kW до 96,60 kW*

1.320**

9) за преглед погонског уређаја чамца снаге преко 96,60 kW*

2.230**

10) за преглед скутера снаге погонског уређаја до 73,50 kW*

4.550**

11) за преглед скутера снаге погонског уређаја од 73,51 до 96,60 kW*

6.070**

12) за преглед скутера снаге погонског уређаја преко 96,60 kW*

7.290**

13) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за привредне и јавне сврхе по m² површине*

170**

14) за основни и ванредни преглед плутајућег објекта намењеног за привредне и јавне сврхе по m² површине*

200**

15) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду површине до 30 m²*

1.520**

16) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду површине од 30 m² до 100 m²*

2.530**

17) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду површине преко 100 m²*

4.050**

За оверу техничке документације при вршењу техничког надзора над градњом чамца, пловећег тела и плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду*

10.120**

НАПОМЕНА:*

Такса за вршење основног и ванредног прегледа чамца, пловећег тела и плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду увећава се 20% од прописане таксе за вршење одговарајућег прегледа из става 1. овог тарифног броја.*

Такса за вршење техничког надзора над градњом чамца, пловећег тела и плутајућег објекта намењених за спорт и разоноду плаћа се 50% од прописане таксе за вршење одговарајућег прегледа из става 1. овог тарифног броја.*

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 


Тарифни број 153б*

За полагања стручног испита за:*

1) стицање дозволе за обављање послова бродског агента, односно агента посредника*

4.050**

2) стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе*

4.050**

3) управљача чамца категорије А*

4.590**

4) управљача чамца категорије Б*

6.390**

5) заповедника врсте А*

14.050**

6) заповедника врсте Б*

9.990**

7) заповедника врсте Ц*

9.990**

8) крмара*

8.780**

9) вођу палубе*

8.190**

10) морнара*

8.190**

11) руковаоца техничког пловног објекта*

14.050**

12) машинисту*

13.450**

13) машиновођу*

9.380**

14) управљање путничким пловилом*

8.190**

15) руковање радио-телефонским уређајем*

6.990**

16) управљање пловилом уз помоћ радара*

6.990**

17) поступање у случају опасности на броду*

6.990**

18) водитеља јахте*

13.450**

НАПОМЕНА:*

За полагање поправног испита плаћа се 50% од прописане таксе за полагање одговарајућег стручног испита из овог тарифног броја.*

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 154.

За решење, и то:

 

1) о упису промена у лист "А" улошка главне књиге уписника бродова унутрашње пловидбе

6.120**

2) по захтеву за уписе у лист Б и лист Ц улошка главне књиге уписника бродова и брисање брода из уписника бродова*

2.020**

3) по захтеву за уписе у лист Б и лист Ц улошка књиге уписника чамаца, односно плутајућих објеката, као и о промени њихових техничких карактеристика и брисање чамаца, односно плутајућих објеката из уписника чамаца, односно плутајућих објеката*

1.010**

4) о наутичким условима о извођењу радова на изградњи, односно реконструкцији, односно одржавању хидротехничких објеката, лука, пристаништа, односно регулацији на унутрашњим пловним путевима и обалама, односно експлоатацији песка или шљунка, товаришта, депонија, као и радова на изградњи свих врста водова и каблова који премошћавају пловне путеве

24.510**

5) о наутичким условима за сплав-ресторане, наутичке клубове и марине

10.220**

6) по захтеву за издавање одобрења за посебан речни транспорт

24.510**

7) по захтеву за издавање одобрења за праћење и надгледање послова на води средствима превоза лучке капетаније (по часу)

8.170**

8) по захтеву за издавање одобрења за утовар-истовар нафтних производа и опасних материја

38.780**

9) по захтеву за утврђивање количине робе у броду унутрашње пловидбе (без обзира на капацитет), констатацију стања и хаварије робе, односно констатацију стања амбалаже

14.280**

10) по захтеву за издавање наутичких услова за вршење јавног превоза у речном саобраћају

10.220**

11) о утврђивању минималног броја чланова посаде бродова унутрашње пловидбе, односно пловећих направа и скела

2.450**

12) по захтеву за одобрење за вађење потонуле ствари на унутрашњим пловним путевима домаћем правном или физичком лицу

24.510**

13) по захтеву за издавање дозволе страном овлашћеном лицу за вађење потонуле ствари на унутрашњим пловним путевима

142.880**

14) признавању звања члану посаде брода

4.090**

15) по захтеву за одобрење за одржавање спортских такмичења, односно приредби и одобрења за роњење на водном путу*

6.120**

16) о пробној вожњи брода унутрашње пловидбе, односно одређивање распреме брода*

10.220**

17) по захтеву за одобрење за пловидбу страних јахти или чамаца унутрашњим пловним путевима

7.160**

18) по захтеву за одобрење за пристајање пловила ван граничног прелаза и одобрење за отварање скелског прелаза*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

8.170**

Тарифни број 154а*

За основни преглед брода пре уписа у уписник бродова:*

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

65.430**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

129.460**

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

121.440**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

272.090**

3) ледоломца, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

485.850**

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

963.920**

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

261.520**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

364.400**

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

303.600**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

677.310**

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m*

316.170**

7) путничког брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 150 kW*

309.990**

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 150 kW*

358.860**

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 350 kW*

537.000**

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 kW*

578.260**

8) теретног моторног брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

235.200**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

363.600**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

396.890**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

582.120**

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

592.310**

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 900 kW*

712.910**

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 900 kW*

904.500**

9) потискивача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

269.040**

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

361.990**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³*

503.130**

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

587.530**

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

655.460**

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

655.460**

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

713.940**

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³*

781.890**

10) тегљача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

246.690**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³*

263.270**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

606.170**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

724.640**

11) потисницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

121.440**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³*

139.940**

(3) кубног модула LBD од 1001 до и укључујући 1.500 m³*

159.670**

(4) кубног модула LBD од 1501 до и укључујући 2.500 m³*

268.230**

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³*

283.360**

12) тегљеницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

71.560**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.200 m³*

144.940**

(3) кубног модула LBD преко 1.200 m³*

251.500**

13) моторног танкера – тип N, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

478.760**

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 700 kW*

767.800**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 700 kW*

823.000**

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW*

864.940**

(5) кубног модула LBD од 2601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.100 kW*

1.241.060**

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.300 kW*

985.030**

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.300 kW*

1.212.370**

14) моторног танкера – тип C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

765.720**

(2) кубног модула LBD од 2001 до и укључујући 3.000 m³*

977.330**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

1.411.340**

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

369.630**

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³*

473.870**

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³*

360.660**

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

470.750**

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем, и то:*

432.830**

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

313.520**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

420.770**

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

681.580**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

754.800**

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 200 kW*

558.210**

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 200 kW*

719.470**

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 500 kW*

664.140**

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 500 kW*

817.020**

(9) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

912.490**

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

552.910**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³*

677.490**

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским уређајем *

936.080**

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

1.111.980**

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³*

323.430**

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³*

361.690**

(3) кубног модула LBD преко 300 m³*

519.560**

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³*

506.960**

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³*

525.470**

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³*

677.490**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³*

708.260**

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³*

925.840**

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

331.040**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

509.650**

23) техничког пловног објекта – платформе*

326.250**

24) техничког пловног објекта – косачице*

345.280**

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

318.900**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³*

524.940**

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³*

633.940**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

769.280**

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

961.430**

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³*

161.660**

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³*

758.000**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

884.270**

НАПОМЕНА:*

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D (m).*

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних машина намењених за погон пловила (kW).*

За основни преглед брода након трајне промене намене, односно проширења зоне пловидбе, односно преправке којом се мења конструкциона особина или својство погонског уређаја, плаћа се такса у износу од 70% таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154б*

За основни преглед брода за превоз опасне робе, и то:*

1) без сопственог погонског машинског уређаја*

59.570**

2) са сопственим погонским машинским уређајем*

89.350**

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја се плаћа за основни преглед брода за превоз опасне робе, који је уписан у уписник бродова Републике Србије и поседује важеће сведочанство о способности брода за пловидбу.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154в*

За контролни преглед брода, и то:*

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

18.700**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

28.890**

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

35.530**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

58.550**

3) ледоломца, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

77.470**

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

160.540**

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

66.400**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

79.770**

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

69.300**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

138.610**

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m*

61.830**

7) путничког брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

61.040**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 150 kW*

68.450**

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 150 kW*

76.580**

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 350 kW*

94.530**

(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 kW*

105.680**

8) теретног моторног брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

57.320**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

73.800**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

77.810**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

105.860**

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

116.510**

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 900 kW*

133.700**

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 900 kW*

145.000**

9) потискивача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

65.070**

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

83.660**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³*

104.880**

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

113.600**

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

125.550**

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

122.760**

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

139.470**

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³*

144.660**

10) тегљача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

58.590**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³*

61.340**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

116.080**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

133.450**

11) потисницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

25.300**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³*

28.060**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

30.410**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³*

46.090**

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³*

50.600**

12) тегљеницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

21.050**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³*

30.660**

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³*

33.600**

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³*

52.080**

13) моторног танкера – тип N, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

90.640**

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 700 kW*

140.260**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 700 kW*

144.470**

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW*

155.040**

(5) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.100 kW*

206.340**

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.300 kW*

172.320**

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.300 kW*

194.210**

14) моторног танкера – тип C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

139.690**

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³*

181.580**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

229.930**

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

64.640**

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³*

77.020**

16) танкер потиснице – тип N,C,G без машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³*

57.350**

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

63.100**

17) танкер потиснице – тип N,C,G са машинским уређајем*

66.220**

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

54.830**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

72.080**

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

108.630**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

111.580**

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 200 kW*

93.940**

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 200 kW*

109.030**

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 500 kW*

117.170**

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 500 kW*

131.450**

(9) кубног модула LBD преко 1.501 m³*

146.950**

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

86.690**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³*

95.560**

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским уређајем*

152.370**

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

166.390**

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³*

56.870**

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³*

64.480**

(3) кубног модула LBD преко 300 m³*

80.100**

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³*

73.010**

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³*

83.420**

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³*

95.560**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³*

101.680**

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³*

127.470**

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

51.450**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

74.990**

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³*

33.510**

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³*

47.210**

(3) кубног модула LBD преко 800 m³*

58.650**

24) техничког пловног објекта – косачице*

56.440**

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

51.510**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³*

76.790**

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³*

105.650**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

114.370**

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

134.850**

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³*

33.510**

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³*

107.100**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

120.970**

НАПОМЕНА:*

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D (m).*

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних машина намењених за погон пловила (kW).*

Такса за преглед брода за превоз опасне робе током треће године важења извештаја о контролисању које издаје признато класификационо друштво, односно овлашћено тело за оцењивање усаглашености брода за превоз опасне робе се плаћа у износу од 30% од таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154г*

За редовни преглед брода, и то:*

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

30.190***

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

50.740***

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

63.570***

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

104.770***

3) ледоломца, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

142.060***

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

320.300***

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

109.000***

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

135.720***

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

135.410***

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

270.930***

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m, и то:*

101.980***

7) путничког брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

95.880***

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 150 kW*

108.390***

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 150 kW*

128.200***

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 350 kW*

165.070***

(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 kW*

192.380***

8) теретног моторног брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

94.620***

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

128.600***

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

138.090***

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

191.490***

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

213.010***

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 900 kW*

244.860***

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 900 kW*

281.400***

9) потискивача, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

108.310***

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

154.150***

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³*

195.540***

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

210.810***

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

242.990***

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

239.070***

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

267.730***

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³*

283.660***

10) тегљача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

91.170***

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³*

100.750***

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ *

213.290***

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

261.710***

11) потисницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

45.540***

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³ *

49.760***

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

53.080***

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³*

83.940***

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³*

92.150***

12) тегљеницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

34.930***

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³*

53.690***

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³*

59.660***

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³*

94.960***

13) моторног танкера – тип N, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

158.190***

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 700 kW*

257.360***

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 700 kW*

281.630***

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW*

293.300***

(5) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.100 kW*

370.930***

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.300 kW*

327.030***

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко* 1.300 kW**

378.260***

14) моторног танкера – тип C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

255.170***

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³*

335.100***

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

444.570***

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

114.520***

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³*

139.730***

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³*

99.410***

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

112.680***

17) танкер потиснице – тип N,C,G са машинским уређајем*

119.650***

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

90.400***

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

136.400***

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

213.710***

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

211.910***

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 200 kW*

168.340***

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 200 kW*

197.190***

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 500 kW*

219.240***

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 500 kW*

248.110***

(9) кубног модула LBD преко 1.501 m³*

277.360***

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

161.990***

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ *

178.620***

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским уређајем*

262.130***

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

281.030***

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³*

94.420***

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³*

114.940***

(3) кубног модула LBD преко 300 m³*

143.460 ***

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³*

136.380***

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³*

151.900***

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³*

178.620***

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³*

185.840***

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³*

238.860***

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

87.900***

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

133.880***

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³*

52.980***

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³*

83.760***

(3) кубног модула LBD преко 800 m³*

99.690***

24) техничког пловног објекта – косачице*

91.530***

25) техничког пловног објекта – дизалице, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

85.410***

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³*

138.470***

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³*

191.430***

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

211.500***

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

253.290***

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³*

52.980***

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³*

195.620***

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

221.450***

НАПОМЕНА:*

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D (m).*

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних машина намењених за погон пловила (kW).*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 3/2018

***Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154д*

За редовни преглед појединих делова трупа, машина, уређаја и опреме брода, и то: *

1) без сопственог погонског машинског уређаја*

29.780**

2) са сопственим погонским машинским уређајем*

59.570**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 3/2018

***Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154ђ*

За оцењивање усаглашености брода у складу са захтевима ADN – редовни преглед брода за транспорт опасне робе, и то: *

1) без сопственог погонског машинског уређаја*

29.780**

2) са сопственим погонским машинским уређајем*

44.670**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154е*

За ванредни преглед брода након претрпљене хаварије или утврђеног недостатка брода, ако по налазу лучке капетаније претрпљена хаварија или утврђени недостатак брода утиче на способност брода за пловидбу, и то:*

1) без сопственог погонског машинског уређаја*

59.570*

2) са сопственим погонским машинским уређајем*

89.350*

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја се плаћа и за ванредни преглед брода за превоз опасне робе.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154ж*

За ванредни преглед брода када се врше веће поправке или обнова брода ван захтева који произилазе из основног или редовног прегледа брода, и то:*

1) без сопственог погонског машинског уређаја*

29.780**

2) са сопственим погонским машинским уређајем*

59.570**

За ванредни преглед брода након дуге распреме или истека рока важења сведочанства о способности брода за пловидбу дуже од годину дана, и то:*

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

34.710**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

58.350**

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

72.290**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

119.140**

3) ледоломца, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

163.380**

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

366.000**

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

122.370**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

154.200**

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

154.580**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

309.220**

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m*

115.390**

7) путничког брода, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

107.490**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 150 kW*

122.770**

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 150 kW*

145.560**

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 350 kW*

187.950**

(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 kW*

219.360**

8) теретног моторног брода, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

106.930**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

146.550**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ *

157.450**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

218.870**

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

242.610**

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 900 kW*

279.240**

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 900 kW*

321.260**

9) потискивача, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

122.210**

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

174.910**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³*

222.520**

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

240.080**

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

277.100**

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

272.590**

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

305.010**

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³*

323.330**

10) тегљача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

102.960**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³*

113.980**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

242.930**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

298.620**

11) потисницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

50.600**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³*

57.220**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

61.030**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³*

96.520**

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³*

105.970**

12) тегљеницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

40.180**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³*

61.740**

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³*

68.600**

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³*

109.190**

13) моторног танкера – тип N, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

179.500**

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 700 kW*

293.090**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 700 kW*

320.990**

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW*

334.410**

(5) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.100 kW*

423.680**

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.300 kW*

373.210**

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.300 kW*

432.110**

14) моторног танкера – тип C,G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

290.560**

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³*

382.500**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

508.380**

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

131.170**

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³*

160.160**

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³*

113.790**

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

129.050**

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем*

137.070**

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

102.620**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

155.500**

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

244.420**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

242.340**

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 200 kW*

191.700**

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 200 kW*

224.890**

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 500 kW*

249.770**

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 500 kW*

282.980**

(9) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

316.610**

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

184.930**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³*

204.060**

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским уређајем*

299.100**

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

330.220**

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³*

107.230**

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³*

130.830**

(3) кубног модула LBD преко 300 m³*

163.630**

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³*

155.480**

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³*

173.340**

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³*

204.060**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³*

213.710**

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³*

273.340**

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

99.730**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

152.610**

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³*

60.920**

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³*

96.330**

(3) кубног модула LBD преко 800 m³*

114.650**

24) техничког пловног објекта – косачице*

103.900**

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

98.220**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³*

159.250**

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³*

218.270**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

241.880**

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

289.940**

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³*

60.920**

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³*

224.960**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

254.660**

НАПОМЕНА: *

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D (m).*

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних машина намењених за погон пловила (kW).*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154з*

За ванредни преглед брода приликом привремене промене намене или проширења зона пловидбе бродова, и то:*

1) без сопственог погонског машинског уређаја*

29.780**

2) са сопственим погонским машинским уређајем*

59.570**

НАПОМЕНА:*

За брод који није способан за пловидбу у зонама у којима је био овлашћен да плови, али је способан за предузимање једног путовања у ненатовареном стању у ужим зонама пловидбе плаћа се такса у износу од 70% прописане таксе из тачке 1) овог тарифног броја.*

За брод који није способан за пловидбу у зонама у којима је био овлашћен да плови, али је способан за предузимање једног путовања у натовареном стању у ужим зонама пловидбе плаћа се такса у износу увећаном за 50% прописане таксе из тачке 1) овог тарифног броја.*

За брод под страном заставом који није способан за пловидбу у зонама у којима је био овлашћен да плови али је способан за предузимање једног путовања у ужим зонама пловидбе плаћа се такса у износу увећаном за 100% прописане таксе из тачке 1) овог тарифног броја.*

За брод који није способан за пловидбу у зонама у којима је био овлашћен да плови, али је способан за предузимање једног путовања у ужим зонама пловидбе, плаћа се такса у износу увећаном за 50% таксe из тачке 2) овог тарифног броја. *

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154и*

За ванредни преглед брода приликом одлагања редовног прегледа, и то за:*

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

18.700**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

28.890**

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ *

35.530**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

58.550**

3) ледоломца, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ *

77.470**

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

160.540**

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

66.400**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

79.770**

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

69.300**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

138.610**

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m*

61.830**

7) путничког брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

61.040**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 150 kW*

68.450**

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 150 kW*

76.580**

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 350 kW*

94.530**

(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 kW*

105.680**

8) теретног моторног брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

57.320**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

73.800**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

77.810**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

105.860**

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

116.510**

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 900 kW*

133.700**

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 900 kW*

145.000**

9) потискивача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

65.070**

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

83.660**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³*

104.880**

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

113.600**

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

125.550**

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

122.760**

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

139.470**

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³*

144.660**

10) тегљача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

58.590**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³*

61.340**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

116.080**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

133.450**

11) потиснице, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

25.300**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³*

28.060**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

30.410**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³*

46.090**

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³*

50.600**

12) тегљенице, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

21.050**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³*

30.660**

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³*

33.600**

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³*

52.080**

13) моторног танкера – тип N, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

90.640**

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 700 kW*

140.260**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 700 kW*

144.470**

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW*

155.040**

(5) кубног модула LBD од 2601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.100 kW*

206.340**

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.300 kW*

172.320**

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.300 kW*

194.210**

14) моторног танкера – тип C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

139.690**

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³*

181.580**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ *

229.930**

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

64.640**

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³*

77.020**

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³*

57.350**

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

63.100**

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем *

66.220**

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја *

54.830**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја *

72.080**

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

108.630**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

111.580**

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 200 kW*

93.940**

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 200 kW*

109.030**

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 500 kW*

117.170**

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 500 kW*

131.450**

(9) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

146.950**

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

86.690**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³*

95.560**

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским уређајем*

152.370**

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

166.390**

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³*

56.870**

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³*

64.480**

(3) кубног модула LBD преко 300 m³*

80.100**

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³*

73.010**

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³*

83.420**

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³*

95.560**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³*

101.680**

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³*

127.470**

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

51.450**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

74.990**

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³*

33.510**

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³*

47.210**

(3) кубног модула LBD преко 800 m³*

58.650**

24) техничког пловног објекта – косачице*

56.440**

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

51.510**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³*

76.790**

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³*

105.650**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

114.370**

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

134.850**

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³*

33.510**

(2) кубног модула LBD од 1501 до и укључујући 3.000 m³*

107.100**

(3) кубног модула LBD преко 3000 m³*

120.970**

НАПОМЕНА:*

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D (m).*

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних машина намењених за погон пловила (kW).*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154ј *

За ванредни преглед брода приликом одлагања контролног прегледа, и то:*

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

9.350**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

14.440**

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

17.760**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

29.280**

3) ледоломца, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

38.730**

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

80.270**

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

33.190**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

39.880**

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

34.650**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

38.940**

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m*

30.920**

7) путничког брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

30.520**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 150 kW*

34.230**

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 150 kW*

38.280**

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 350 kW*

47.310**

(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 kW*

52.840**

8) теретног моторног брода, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

28.660**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

36.900**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

8.540**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

52.930**

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

58.250**

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 900 kW*

66.840**

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 900 kW*

72.500**

9) потискивача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

32.540**

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

41.830**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³*

52.440**

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

56.790**

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

62.770**

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

61.380**

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

69.740**

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³*

72.330**

10) тегљача, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

29.300**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³*

30.660**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

58.040**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

66.720**

11) потисницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

12.650**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³*

14.030**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

15.200**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³*

23.040**

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³*

25.300**

12) тегљеницe, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

10.520**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³*

15.330**

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³*

16.800**

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³*

26.040**

13) моторног танкера – тип N, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

45.320**

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 700 kW*

70.130**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 700 kW*

72.240**

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW*

77.520**

(5) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.100 kW*

103.160**

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.300 kW*

86.160**

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.300 kW*

97.100**

14) моторног танкера – тип C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

69.840**

(2) кубног модула LBD од 2001 до и укључујући 3.000 m³*

90.790**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

114.960**

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

32.310**

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³*

38.510**

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³*

28.670**

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

31.540**

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем*

33.100**

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

27.420**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

36.040**

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

54.310**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

55.790**

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 200 kW*

46.970**

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 200 kW*

54.420**

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 500 kW*

58.580**

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 500 kW*

65.720**

(9) кубног модула LBD преко 1.501 m³*

73.470**

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

43.340**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³*

47.780**

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским уређајем*

76.180**

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

83.200**

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³*

28.440**

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³*

32.240**

(3) кубног модула LBD преко 300 m³*

40.040**

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³*

36.500**

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³*

41.700**

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³*

47.780**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³*

50.830**

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³*

63.740**

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

25.730**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

37.490**

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³*

16.750**

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³*

23.600**

(3) кубног модула LBD преко 800 m³*

29.320**

24) техничког пловног објекта – косачице*

28.210**

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

25.760**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³*

38.400**

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³*

52.830**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

57.180**

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

67.420**

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1500 m³*

16.750**

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³*

53.540**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

60.490**

За ванредни преглед брода у сврху уписа по признању сведочанства заједнице (ЕУ) за брод унутрашње пловидбе или сведочанства о способности брода за пловидбу Рајном*

29.780**

НАПОМЕНА: *

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D (m).*

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних машина намењених за погон пловила (kW).*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154к*

За технички надзор над градњом бродова, и то:*

 

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

252.440**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

416.970**

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

455.400**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

960.430**

3) ледоломца, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

1.378.410**

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

3.036.380**

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

896.870**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

1.105.910**

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

1.163.800**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

2.382.120**

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m*

992.350**

7) путничког брода, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 150 kW*

983.520**

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 150 kW*

1.134.000**

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 350 kW*

1.479.520**

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 kW*

1.615.780**

8) теретног моторног брода, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

815.520**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

1.106.280**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

1.233.530**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

1.814.210**

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

1.815.230**

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 900 kW*

2.408.490**

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 900 kW*

2.824.920**

9) потискивача, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW*

915.080**

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW*

1.239.600**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³*

1.556.870**

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

1.827.530**

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1200 kW*

2.048.620**

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW*

2.031.950**

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW*

2.256.830**

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³*

2.452.290**

10) тегљача, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³*

804.980**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³*

871.970**

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³*

1.827.530**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³*

1.256.830**

11) потисницe, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

404.800**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³*

471.440**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

539.130**

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³*

935.140**

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³*

1.012.000**

12) тегљеницe, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

271.410**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.200 m³*

443.290**

(3) кубног модула LBD преко 1.200 m³*

782.250**

13) моторног танкера – тип N, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³*

1.322.810**

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 700 kW*

2.213.420**

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 700 kW*

2.397.660**

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW*

2.549.310**

(5) кубног модула LBD од 2601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.100 kW*

3.741.740**

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.300 kW*

2.881.710**

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.300 kW*

2.598.790**

14) моторног танкера – тип C, G и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

2.302.660**

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³*

2.925.400**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

4.392.790**

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³*

1.085.990**

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³*

1.440.720**

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³*

1.112.650**

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

1.452.470**

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем*

1.357.410**

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

1.023.180**

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

1.384.040**

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

2.005.390**

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја*

2.257.320**

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 200 kW*

1.590.500**

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 200 kW*

2.139.350**

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 500 kW*

1.951.410**

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 500 kW*

2.444.630**

(9) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

2.665.830**

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³*

1.561.510**

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³*

2.009.830**

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским уређајем*

2.807.510**

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

3.320.060**

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³*

1.033.090**

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³*

1.151.380**

(3) кубног модула LBD преко 300 m³*

1.448.130**

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³*

1.395.580**

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³*

1.494.120**

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³*

2.009.830**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³*

1.948.920**

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³*

2.724.240**

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:*

 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

1.080.660**

(2) кубног модула LBD преко 300 m³*

1.438.220**

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³*

522.740**

(2) кубног модула LBD преко 400 m³*

856.160**

24) техничког пловног објекта – косачице *

1.130.030**

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

1.018.010**

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³*

1.442.960**

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³*

1.803.200**

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³*

2.235.180**

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³*

2.759.840**

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:*

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³*

522.740**

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³*

2.225.600**

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

2.574.150**

НАПОМЕНА: *

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D (m).*

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних машина намењених за погон пловила (kW).*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154л*

За преглед брода ради утврђивања његове способности за вршење пробне вожње, и то:*

1) без сопственог погонског машинског уређаја*

45.980**

2) са сопственим погонским машинским уређајем*

91.950**

НАПОМЕНА:*

За брод који је у поступку вршења основног, редовног или ванредног прегледа не плаћа се такса из овог тарифног броја.*

За вршење прегледа ради утврђивања способности за потискивање пловила или састава, плаћа се такса у износу од 50% таксе из тачке 2) овог тарифног броја.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154љ*

За баждарење брода, и то:*

1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³*

13.650**

2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³*

14.370**

3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.500 m³*

15.080**

4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³*

15.800**

5) кубног модула LBD преко 3.000 m³*

18.030**

НАПОМЕНА: *

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D (m).*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154м*

За основни преглед чамца за привредне и јавне сврхе*

46.190**

НАПОМЕНА: *

За вршење основног прегледа чамца за привредни риболов дужине до и укључујући 7 m, без кабине, плаћа се такса у износу од 20% од таксе прописане овим тарифним бројем.*

За вршење основног прегледа чамца дужине до и укључујући 4 m плаћа се такса у износу од 20% од таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154н*

За редовни преглед чамца за привредне и јавне сврхе, и то:*

1) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, без погонског машинског уређаја*

1.090**

2) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге до и укључујући 2,94 kW*

1.190**

3) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 2,94 до и укључујући 7,35 kW*

1.370**

4) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 7,35 до и укључујући 22,05 kW*

1.670**

5) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 22,05 до и укључујући 96,6 kW*

2.730**

6) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге преко 96,6 kW*

4.100**

7) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, без погонског машинског уређаја*

1.190**

8) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге до и укључујући 2,94 kW*

1.370**

9) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 2,94 до и укључујући 7,35 kW*

1.670**

10) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 7,35 до и укључујући 22,05 kW*

1.970**

11) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 22,05 до и укључујући 96,6 kW*

3.040**

12) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге преко 96,6 kW*

4.400**

13) дужине преко 10 m, без кабине, без погонског машинског уређаја*

1.970**

14) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге до и укључујући 2,94 kW*

2.280**

15) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 2,94 до и укључујући 7,35 kW*

2.580**

16) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 7,35 до и укључујући 22,05 kW*

2.880**

17) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 22,05 до и укључујући 96,6 kW*

3.950**

18) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге преко 96,6 kW*

5.310**

19) дужине преко 10 m, са кабином, без погонског машинског уређаја*

2.880**

20) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге до и укључујући 2,94 kW*

3.190**

21) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 2,94 до и укључујући 7,35 kW*

3.490**

22) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 7,35 до и укључујући 22,05 kW*

3.800**

23) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 22,05 до и укључујући 96,6 kW*

4.860**

24) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге преко 96,6 kW*

6.220**

За редовни преглед пловила за привредне сврхе, и то:

1) на водомлазни погон (скутери), са погонским машинским уређајем снаге до и укључујући 73,5 kW*

6.830**

2) на водомлазни погон (скутери) са погонским машинским уређајем снаге од 73,5 до и укључујући 96,6 kW*

9.110**

3) на водомлазни погон (скутери) са погонским машинским уређајем снаге преко 96,6 kW*

10.930**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154њ*

За ванредни преглед чамца за привредне и јавне сврхе*

46.190**

НАПОМЕНА: *

За вршење ванредног прегледа чамца за привредни риболов дужине до и укључујући 7 m, без кабине плаћа се такса у износу од 20% таксе прописане овим тарифним бројем.*

За вршење ванредног прегледа чамца дужине до и укључујући 4 m плаћа се такса у износу од 20% од таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154о*

За баждарење чамца или плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе*

13.010**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154п*

За преглед техничке документације градње чамца за привредне и јавне сврхе, односно градње плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе*

10.120**

НАПОМЕНА: *

За преглед техничке документације чамца за привредне сврхе под страном заставом плаћа се такса у износу увећаном за 100% од таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154р*

За технички надзор над градњом чамца за привредне и јавне сврхе, и то:*

1) дужине до и укључујући 10 m*

19.660**

2) дужине преко 10 m*

29.490**

НАПОМЕНА: *

За вршење техничког надзора над градњом чамца вишетрупне или глисерске форме плаћа се такса у износу увећаном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154с*

За основни преглед плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе по 1 m² [производa дужине L (m) и ширине B (m)] плутајућег објекта*

200**

За редовни преглед плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе по 1 m² [производа дужине L (m) и ширине B (m)] плутајућег објекта*

170**

За ванредни преглед плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе по 1 m² [производa дужине L (m) и ширине B (m)] плутајућег објекта*

200**

За технички надзор над градњом плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе по 1 m² [производa дужине L (m) и ширине B (m)] плутајућег објекта*

100**

За преглед плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе ради утврђивања способности за премештање у сврху посебног превоза*

30.800**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154т*

За ванредни преглед чамца за сопствене потребе у сврху оцене усаглашености ради стављања на тржиште пре истека законског рока*

46.190**

За овлашћивање тела за вршење техничке процене брода за транспорт опасне робе*

89.360**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154ћ*

За одобрење произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција, и то:*

1) одобрење произвођача или испитне институције*

89.360**

2) одобрење услужног привредног друштва*

59.570**

3) периодични преглед произвођача или испитне институције*

59.570**

4) периодични преглед услужног привредног друштва*

29.780**

5) ванредни преглед произвођача или испитне институције или услужног привредног друштва*

29.780**

За типско одобрење производа*

59.570**

За периодични или ванредни преглед типски одобреног производа*

29.780**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154у*

За надзор над израдом и испитивањем металних материјала и производа, и то:*

1) мање од 8 тона*

12.440**

2) од 8 до 20 тона*

18.660**

3) од 20 до 50 тона*

24.870**

4) од 50 до 100 тона*

31.100**

5) више од 100 тона*

37.320**

За надзор над израдом, испитивањима и мерењима на машинским уређајима и опреми за бродове унутрашње пловидбе, и то:*

1) надзор над израдом*

29.780**

2) завршна испитивања*

14.900**

3) контрола димензија и машинске обраде*

2.980**

4) испитивање методом без разарања*

2.980**

5) балансирање обртних компоненти*

2.980**

За надзор над израдом и испитивањима и мерењима електричне опреме и уређаја за бродове унутрашње пловидбе*

29.780**

За надзор над израдом и испитивањем материјала за пасивну противпожарну заштиту*

29.780**

За надзор над израдом и испитивањем материјала за антикорозиону заштиту*

29.780**

За надзор над израдом и испитивањем неметалних материјала*

29.780**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154ф*

За издавање исправа за завариваче, и то:*

1) до 12 позиција*

29.780**

2) од 13 до 18 позиција*

35.720**

3) за 19 и више позиција*

41.700**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154х*

За надзор над квалификацијом технологије заваривања*

1) једна технологија*

29.780**

2) две технологије*

35.740**

3) три технологије*

41.690**

4) за четири и више технологија*

47.660**

За надзор над израдом и испитивањем бродског намештаја*

29.780**

За надзор над механичким испитивањима материјала, заварених спојева и производа једном од метода (визуелно испитивање, испитивање затезањем, испитивање савијањем, ударна жилавост и тврдоћа)*

14.940**

За надзор над испитивањима без разарања материјала, заварених спојева и производа једном од метода (испитивање методом реплике, испитивање ултразвуком, испитивање пенетрантима, испитивање магнетним честицама и радиографско испитивање) *

29.780**

За надзор над израдом и испитивањем опреме за спасавање*

29.780**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154ц*

За одобрење и надзор над израдом мотора са унутрашњим сагоревањем, и то:*

1) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 1 kW до 20 kW, и то:*

(1) надзор над израдом*

21.990**

(2) завршна испитивања*

10.990**

(3) преглед и хидрауличко испитивање*

2.980**

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде*

2.980**

(5) испитивање методама без разарања*

2.980**

2) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 21 kW до 100 kW, и то:*

(1) надзор над израдом*

28.730**

(2) завршна испитивања*

14.370**

(3) преглед и хидрауличко испитивање*

2.980**

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде*

2.980**

(5) испитивање методама без разарања *

2.980**

3) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 101 kW до 1000 kW, и то:*

(1) надзор над израдом*

35.350**

(2) завршна испитивања*

17.680**

(3) преглед и хидрауличко испитивање*

3.530**

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде*

3.530**

(5) испитивање методама без разарања*

3.530**

4) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 1.001 kW до 5.000 kW, и то:*

(1) надзор над израдом*

138.830**

(2) завршна испитивања*

69.410**

(3) преглед и хидрауличко испитивање*

13.880**

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде*

13.880**

(5) испитивање методама без разарања*

13.880**

5) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 5001 и више kW, и то:*

(1) надзор над израдом*

449.750**

(2) завршна испитивања*

224.880**

(3) преглед и хидрауличко испитивање*

44.950**

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде*

44.950**

(5) испитивање методама без разарања*

44.950**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 154ч*

За технички надзор из делокруга Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу ако овим законом није друкчије прописано*

29.780**

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја плаћа се за свако започето дневно ангажовање стручног лица управе које учествује у процесу техничког надзора у свим осталим случајевима који нису прописани другим тарифним бројевима.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 155.

За изводе из:

 

1) уписника бродова унутрашње пловидбе

2.030*

2) уписника чамаца и пловећих постројења

620*

3) регистра реда пловидбе

3.050*

4) бродарске књижице

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

620*

Тарифни број 156.

За одобрење страном лицу за упловљење у пловне путеве у унутрашњим водама

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

43.090*

Тарифни број 157.

За дозволу страном пловилу да може да врши каботажу, односно каботажно тегљење и потискивање*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

107.740**

Тарифни број 157а*

За списе и радње који се односе на међународне и међудржавне водне путеве, и то:*

 

1) услове за пројектовање за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију хидротехничких објеката, брана, преводница, пловних канала и осталих објеката који утичу на безбедност пловидбе, односно за постављање свих врста водова и каблова који пресецају водни пут, односно за изградњу лука и пристаништа*

24.100***

2) мишљење у поступку издавања водних услова за експлоатацију речног наноса*

11.550***

3) мишљење у поступку издавања водне сагласности за експлоатацију речног наноса*

28.830***

4) сагласност за извођење радова у водном путу, који не подлежу издавању аката у остваривању права на изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња**

23.080***

5) услови за пројектовање за израду техничке документације за потребе постављања плутајућих објеката за пристајање пловила која врше превоз у домаћој линијској пловидби**

11.060***

6) сагласност на техничку документацију за потребе постављања плутајућих објеката за пристајање пловила која врше превоз у домаћој линијској пловидби**

23.080***

 

НАПОМЕНА:*

Такса из тачке 1) овог тарифног броја плаћа се пре издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре.*

Такса из тач. 2)–6) овог тарифног броја плаћа се након пријема обавештења о испуњености услова за издавање списа.**

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 157б*

За израду пројектне документације обележавања међународног и међудржавног водног пута, и то за:*

1) израду идејног пројекта обележавања пловног пута, након изградње објеката на водном путу*

344.280**

2) израду главног пројекта обележавања пловног пута, након изградње објеката на водном путу*

283.560**

3) израду пројектне документације обележавања пловног пута и пловне механизације, за време изградње објеката на водном путу (по фази изградње објекта)*

344.280**

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја плаћа се након пријема обавештења о испуњености услова.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 157в*

За обележавање препрека и објеката на међународном и међудржавном водном путу, и то за:*

1) рад моторног брода „ИСТРАЈНИ 1” са посадом на пословима обележавања, по дану*

93.430**

2) рад моторног брода „ИСТРАЈНИ 2” са посадом на пословима обележавања, по дану*

37.310**

3) рад моторног брода „СПП” са посадом на пословима обележавања, по дану*

28.140**

4) једном светлећом бовом, месечно*

24.260**

5) једном несветлећом бовом, месечно*

12.280**

6) једним пловком, месечно*

3.770**

7) једним светлећим обалским знаком за регулисање пловидбе, месечно*

9.110**

8) једним обалским знаком за регулисање пловидбе, месечно*

3.000**

9) једном километарском ознаком, месечно*

2.770**

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја плаћа се након пријема обавештења о испуњености услова за обележавање препрека и објеката.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

Тарифни број 157г*

За извођење хидрографских снимања речног дна коришћењем чамца са уграђеном „single-beam” опремом, и обрадом података на међународном и међудржавном водном путу *

129.360**

За издавање раније снимљених попречних профила, из базе података, и то:*

1) једног попречног профила из текуће године*

3.720**

2) једног попречног профила из претходне године*

3.030**

3) једног попречног профила из године пре претходне *

2.330**

4) једног попречног профила из свих осталих година*

1.540**

5) копије ситуационог плана водног пута, по километру*

18.410**

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја плаћа се након пријема обавештења о испуњености услова за издавање списа, односно вршења радње.*

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

XVIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ

Тарифни број 158.

За упис власника, односно корисника у регистар цивилних ваздухоплова Републике Србије, за:

 

1) ваздухоплов транспортне категорије

16.150*

2) ваздухоплов опште категорије

8.080*

3) ваздухоплов посебне категорије

4.050*

За упис правног или физичког лица у Евиденцију летилица као власника, односно корисника

2.430*

За уверење, односно за продужење уверења о пловидбености ваздухоплова:

 

1) транспортне категорије

8.090*

2) опште категорије

5.380*

За издавање, односно за продужење потврде о пловидбености ваздухоплова

4.050*

За дозволу за употребу ваздухоплова посебне категорије

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

2.700*

Тарифни број 159.

За решење:

 

1) по захтеву власника, односно корисника ваздухоплова, за брисање из регистра цивилних ваздухоплова Републике Србије

4.840*

2) по захтеву власника, односно корисника летилице, за брисање из Евиденције летилица

1.200*

3) по захтеву власника, односно корисника аеродрома, за упис власништва аеродрома у Уписник аеродрома

9.690*

4) по захтеву власника, односно корисника летилишта, за упис летилишта у Уписник летилишта

4.840*

5) по захтеву власника, односно корисника терена, за упис терена у Евиденцију терена

2.430*

6) о промени података у Уписнику аеродрома

4.840*

7) о промени података у Уписнику летилишта

2.430*

8) о промени података у Евиденцији терена

1.200*

9) по захтеву власника, односно корисника аеродрома, за брисање аеродрома из Уписника аеродрома

4.840*

10) по захтеву власника, односно корисника летилишта, за брисање летилишта из Уписника летилишта

2.430*

11) по захтеву власника, односно корисника терена, за брисање терена из Евиденције терена

1.200*

12) о промени података у регистру цивилних ваздухоплова Републике Србије, односно Евиденцији летилица, односно Регистру ваздухопловног овлашћеног особља

4.050*

13) о упису заложног права

4.050*

За извод, односно за препис документа, из:

 

1) регистра цивилних ваздухоплова Републике Србије

4.050*

2) Евиденције летилица

2.430*

3) Уписника аеродрома

4.840*

4) Уписника летилишта

4.840*

5) Регистра ваздухопловно овлашћеног особља

1.330*

За уверење о:

 

1) јачини буке

4.050*

2) емисији гасова при сагоревању

4.090*

За издавање дозволе за употребу падобрана за спасавање

840*

За одобрење програма техничког одржавања ваздухоплова, за:

 

1) ваздухоплов транспортне категорије

24.220*

2) ваздухоплов опште категорије

4.840*

3) ваздухоплов посебне категорије

4.840*

4) мотор, елису, опрему и падобран

2.430*

За одобрење уговора о узимању, односно о давању ваздухоплова у закуп

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

4.050*

Тарифни број 160.

За уверење о типу транспортне категорије, за:

 

1) ваздухоплов

242.410*

2) мотор

80.800*

3) елису

53.880*

4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова утврђује тип

53.880*

За уверење о типу опште категорије, за:

 

1) ваздухоплов

80.800*

2) мотор

53.880*

3) елису

26.920*

4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова утврђује тип

26.920*

За уверење о типу посебне категорије, за:

 

1) ваздухоплов

26.920*

2) мотор

134720*

3) елису

10.770*

4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова утврђује тип

10.770*

За уверење о признавању докумената о типу транспортне категорије, за:

 

1) ваздухоплов

80.800*

2) мотор

53.880*

3) елису

5.370*

4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова утврђује тип

26.920*

За уверење о признавању докумената о типу опште категорије, за:

 

1) ваздухоплов

53.880*

2) мотор

40.410*

3) елису

13.470*

4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова утврђује тип

13.470*

За уверење о признавању докумената о типу посебне категорије, за:

 

1) ваздухоплов

13.470*

2) мотор

6.740*

3) елису

5.370*

4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова утврђује тип

5.370*

За уверење о испуњености услова за производњу, испитивање ради утврђивања типа и одржавање, за:

 

1) ваздухоплов транспортне категорије

134.680*

2) мотор и елису

53.880*

3) двомоторни ваздухоплов опште категорије

53.880*

4) једномоторни ваздухоплов опште категорије

40.410*

5) ваздухоплов посебне намене

8.080*

6) падобран

8.080*

За уверење о признавању страног документа о оспособљености за производњу и испитивање, ради утврђивања типа и одржавање, за:

 

1) ваздухоплов транспортне категорије

40.410*

2) мотор и елису

20.200*

3) двомоторни ваздухоплов опште категорије

20.200*

4) једномоторни ваздухоплов опште категорије

9.690*

5) ваздухоплов посебне категорије

2.430*

6) падобран

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

2.430*

Тарифни број 161.

За одобрење странцу да може бити члан посаде ваздухоплова Републике Србије, који се користи у јавном авио-транспорту

8.080*

За дупликат дозволе за ваздухопловно овлашћено особље

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

810*

Тарифни број 162.

За дозволу за:

 

1) успостављање линије у међународном редовном авиотранспорту

24.220*

2) обављање чартер летова

24.220*

За одобрење:

 

1) руте за панорамско летење

13.470*

2) приручника о оперативним поступцима превоза за сопствене потребе

24.220*

3) приручника о организацији летачких активности

24.220*

За давање сагласности за организацију такмичења спортског и аматерског летења

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

270*

XVIIIA СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА* ОПАСНЕ РОБЕ**

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 113/2017 

Тарифни број 162а*

За решење по захтеву за издавање одобрења за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт* опасне робе**

50.200***

За решење о провери испуњености услова и издавање лиценце привредном друштву или другом правном лицу за оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту* опасне робе**

67.360***

За решење по захтеву за издавање овлашћења стручном лицу*

32.260***

За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN*

43.750***

За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт* опасне робе**

43.750***

За решење по захтеву за издавање дозволe за транспорт радиоактивног терета која важи до шест месеци*

14.350***

По захтеву за издавање сертификата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе**

15.180***

По захтеву за продужење важења сертификата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе**

10.120***

За решење по захтеву за издавање ADR сертификата о стручној оспособљености возача из области основног познавања транспорта опасне робе**

4.050***

За решење по захтеву за издавање ADR сертификата о стручној оспособљености возача из специјалистичких области за транспорт опасне робе у цистернама, опасне робе класе 1 (експлозивне материје и предмети класе 1) и класе 7 (радиоактивних материја)**

2.020***

За решење по захтеву за продужење важности ADR сертификата о стручној оспособљености возача из области основног познавања транспорта опасне робе**

2.020***

За решење по захтеву за продужење важности ADR сертификата о стручној оспособљености возача из специјалистичких области за транспорт опасне робе у цистернама, опасне робе класе 1 (експлозивне материје и предмети класе 1) и класе 7 (радиоактивних материја)**

1.010***

За решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN из основног познавања транспорта сувог терета и основног познавања транспорта танкерима и комбинованог транспорта у складу са ADN**

10.120***

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о специјалистичком знању из области ADN из основног познавања транспорта сувог терета и основног познавања транспорта танкерима у складу са ADN**

5.060***

За решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN за транспорт гасова**

19.230***

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о специјалистичком знању из области ADN за транспорт гасова**

9.610***

За решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN за транспорт хемикалија**

19.230***

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о специјалистичком знању из области ADN за транспорт хемикалија**

9.610***

За решење о издавању дозволе о примени одступања у складу са ADR/RID/ADN**

76.510***

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

 

XIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Тарифни број 163.

За захтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким плановима

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

5.370*

Тарифни број 164.*

За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде, и то:*

 

1) за објекат категорије А*

1.370**

2) за објекат категорије Б*

2.730**

3) за објекат категорије В*

3.640**

4) за објекат категорије Г*

3.640**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 165.*

За решење које доноси надлежни орган у вршењу поверених послова којима се одобрава изградња објекта или извођење радова, и то:*

 

1) за објекат категорије А*

460**

2) за објекат категорије Б*

3.640**

3) за објекат категорије В*

5.460**

4) за објекат категорије Г*

5.460**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 166.

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за израду техничке документације, у складу са законом којим се уређује изградња објеката

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

23.920*

Тарифни број 167.

Брисан је (види члан 60. Закона - 113/2017-192)

 

Тарифни број 168.

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за извођење радова по закону којим се уређује изградња објекта

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

25.470*

Тарифни број 168a*

За издавање решења о испуњености услова за обављање комуналне делатности*

9.720**

За издавање решења о испуњености услова за рад непрофитних стамбених организација*

4.550**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 169.

Брисан је (види члан 62. Закона - 113/2017-192)

Тарифни број 170.*

За решење којим се одобрава употреба објекта, и то:*

1) за објекат категорије А*

1.820**

2) за објекат категорије Б*

9.110**

3) за објекат категорије В*

18.220**

4) за објекат категорије Г*

18.220**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 171.

За решење о одобрењу локације, изградње, пуштања у пробни рад, пуштања у рад и трајни престанак рада нуклеарног објекта

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

40.410*

Тарифни број 171а*

За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом, и то:*

1) за објекат категорије А*

910**

2) за објекат категорије Б*

4.550**

3) за објекат категорије В*

5.460**

4) за објекат категорије Г*

5.460**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 171б*

За издавање информације о локацији од стране надлежног органа*

2.730**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 171в*

За издавање локацијских услова од стране надлежног републичког органа, и то:*

1) за објекат категорије А*

1.820**

2) за објекат категорије Б*

2.730**

3) за објекат категорије В*

3.640**

4) за објекат категорије Г*

3.640**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

 

XX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Тарифни број 172.

За решење по захтеву за:

 

1) утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање делатности установа у области образовања и ученичког и студентског стандарда

16.150***

2) утврђивање испуњености услова за извођење наставе на страном језику и на језику националне мањине

5.660***

3) ** признавање стране школске јавне исправе, за:

 

(1) основно образовање

2.700***

(2) средње образовање

5.370***

4) признавање стране високошколске исправе ради наставка школовања (академско признавање)**

10.770***

4а) признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање)**

3.540***

5) одобрење за издавање образаца евиденције и јавних исправа за основне и средње школе

6.740***

6) издавање одобрења другој организацији ради стицања статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих, за сваки програм, односно активност образовања одраслих*

26.410***

   

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 173.

За дозволу за рад високошколске установе

23.130*

За измену, односно допуну дозволе за рад високошколске установе

15.440*

За уверење, односно потврду о подацима из регистра који води министарство надлежно за послове високог образовања

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

1.550*

Тарифни број 174.

За дупликат јавне исправе коју издаје основна, односно средња школа

810*

За нову јавну исправу коју издаје установа у области високог образовања

810*

За дупликат дозволе за рад - лиценце

1.550*

За извод из регистра који се води у складу са законом којим се уређују основе система васпитања и образовања, који се односи на податке о одузимању и суспензији лиценце

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

680*

Тарифни број 174а*

За стручну оцену квалитета рукописа уџбеничких комплета и уџбеника:*

1) уџбенички комплет на српском, односно страном језику*

72.860**

2) уџбенички комплет на српском, односно страном језику са електронским додатком*

72.860**

3) уџбенички комплет на језику националне мањине*

72.860**

4) уџбенички комплет на језику националне мањине са електронским додатком*

72.860**

5) превод одобреног уџбеничког комплета на језик националне мањине*

24.290**

6) уџбенички комплет са прилагођеним садржајем и/или форматом*

72.860**

7) уџбеник на српском, односно страном језику*

48.580**

8) уџбеник на језику националне мањине*

48.580**

9) превод одобреног уџбеника на језик националне мањине*

16.190**

10) уџбеник са прилагођеним садржајем и/или форматом*

48.580**

За стручно мишљење о квалитету рукописа приручника и наставних материјала, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава:*

 

1) приручник и наставни материјал*

12.850**

2) додатно наставно средство*

12.850**

3) наставно помагало*

12.850**

4) дидактичко средство и дидактичко игровно средство*

9.610**

За експертско мишљење:*

1) уџбенички комплет на српском, односно страном језику*

72.860**

2) уџбенички комплет на српском, односно страном језику са електронским додатком*

72.860**

3) уџбенички комплет на језику националне мањине*

72.860**

4) уџбенички комплет на језику националне мањине са електронским додатком*

72.860**

5) превод одобреног уџбеничког комплета на језик националне мањине*

24.290**

6) уџбенички комплет са прилагођеним садржајем и/или форматом*

72.860**

7) уџбеник на српском, односно страном језику*

48.580**

8) уџбеник на језику националне мањине*

48.580**

9) превод одобреног уџбеника на језик националне мањине*

16.190**

10) уџбеник са прилагођеним садржајем и/или форматом*

48.580**

11) приручник и наставни материјал*

12.850**

За стручно мишљење за ново издање уџбеника:*

1) уџбенички комплет на српском, односно страном језику*

24.290**

2) уџбенички комплет на српском, односно страном језику са електронским додатком*

24.290**

3) уџбенички комплет на језику националне мањине*

24.290**

4) уџбенички комплет на језику националне мањине са електронским додатком*

24.290**

5) уџбенички комплет са прилагођеним садржајем и/или форматом*

24.290**

6) уџбеник на српском, односно страном језику*

16.190**

7) уџбеник на језику националне мањине*

16.190**

8) уџбеник са прилагођеним садржајем и/или форматом*

16.190**

НАПОМЕНА:*

Такса из става 2. овог тарифног броја примењује се на приручник и наставни материјал и додатно наставно средство на српском, односно страном језику, језику националне мањине и приручник и наставни материјал и додатно наставно средство са прилагођеним садржајем и/или форматом.*

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

 

XXI. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ И ИНОВАЦИОНОМ ДЕЛАТНОШЋУ

Тарифни број 175.

За списе и радње у вези са научноистраживачком и иновационом делатношћу, и то за:

 

1) акт о испуњености услова за стицање научних звања

2.700*

2) акт о упису у регистар истраживача

760*

3) акт о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса и упис у регистар научноистраживачких организација чији оснивач није Република Србија

13.470*

4) решење о регистрацији иновационе организације, односно о регистровању привредног друштва за инфраструктурну подршку иновационој делатности и упис у регистар иновационе делатности

6.170*

5) решење о упису физичког лица у регистар иновационе делатности

760*

6) пријаву научноистраживачког, односно иновационог, односно другог пројекта који се финансира из средстава буџета

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

2.700*

 

XXII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА

Тарифни број 176.

За решење које се доноси у складу са законом којим се уређује санитарни надзор, и то за:

 

1) брисана је (види члан 67. Закона - 113/2017-192)

 

2) решење којим се утврђује да ли је објекат изграђен, односно реконструисан у складу са санитарним условима утврђеним у идејном пројекту на који је дата санитарна сагласност и даје санитарна сагласност за коришћење објекта:

 

(1) до 100 m2

8.080*

(2) преко 100 m2 до 400 m2

16.150*

(3) преко 400 m2

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

32.310*

Тарифни број 177.

За решења којима се утврђује испуњеност прописаних услова у погледу стручних кадрова, просторија и опреме за вршење лабораторијских испитивања, и то:

 

1) да здравствене и друге организације испуњавају прописане услове у погледу стручних кадрова, просторија и опреме за вршење лабораторијских испитивања (супер анализа) узорака ради утврђивања здравствене исправности намирница и предмета опште употребе

24.220*

2) да здравствене организације испуњавају прописане услове у погледу стручних кадрова, просторија и опреме, за вршење лабораторијских испитивања (супер анализа) воде која служи за јавно снабдевање становништва као вода за пиће, ради утврђивања здравствене исправности

24.220*

3) да здравствене организације испуњавају прописане услове у погледу стручних кадрова, просторија и опреме, за вршење лабораторијских испитивања (анализа) воде која служи за јавно снабдевање становништва као вода за пиће, ради утврђивања здравствене исправности

18.860*

4) да здравствене и друге организације испуњавају прописане услове у погледу стручних кадрова, просторија и опреме за вршење лабораторијских испитивања (анализа) узорака ради утврђивања здравствене исправности намирница и предмета опште употребе

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

18.860*

Тарифни број 178.

За решење у примени прописа којима се уређује заштита становништва од заразних болести које угрожавају целу земљу, којим се одређују:

 

1) здравствене установе (референс лабораторије) које могу вршити лабораторијско испитивање узрочника и преносилаца заразних болести и проверавање лабораторијских испитивања ради утврђивања дијагнозе

18.860*

2) правна лица и предузетници који испуњавају услове да врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

18.860*

За издавање одговарајућег доказа о дератизацији, односно издавање доказа о ослобођењу од дератизације

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

4.050*

Тарифни број 179.

За решење по захтеву за издавање дозволе за увођење метода и поступака традиционалне медицине у здравственој установи, односно приватној пракси

3.410*

За решење по захтеву за издавање дозволе здравственим радницима за обављање метода и поступака традиционалне медицине

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

3.410*

Тарифни број 180.

За акт по захтеву за давање сагласности којом се одобрава увоз, односно извоз лекова, медицинских средстава, супстанци (активних фармацеутских супстанци), комбинације супстанци за производњу лекова и медицинских средстава за употребу у хуманој медицини

11.570*

За потврду да се лекови не производе у Републици Србији

4.050*

За потврду да се поједине болести не могу лечити у земљи

1.890*

За потврду за увоз специфичне опреме, уређаја и инструмената за здравство, као и резервне делове и потрошни материјал ради опремања предузећа у складу са програмом развоја здравства у Републици Србији

1.890*

За решење, односно мишљење о начину плаћања увоза лекова, медицинских средстава и медицинске опреме

2.160*

За сагласност којом се одобрава увоз и извоз људске крви, крвних глобулина, серумских глобулина, хемоглобина, модификованих имунолошких производа, вакцина, жлезда и осталих органа, екстраката жлезда и осталих органа, односно култура микроорганизама (осим квасца)

10.800*

 

НАПОМЕНА:

 

За акт по захтеву за давање сагласности за увоз робних узорака из става 1. овог тарифног броја плаћа се такса у износу умањеном за 50% од прописане таксе.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 181.

За решење по захтеву за издавање дозволе у складу са законом којим се уређују супстанце које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци, и то:

 

1) за обављање делатности производње, односно промета прекурсора прве, друге или треће категорије

30.870*

2) за увоз, односно извоз, односно транзит прекурсора прве, друге и треће категорије, као и супстанци ван списка (АПИ) које се могу злоупотребити у области опојних дрога

11.570*

3) за употребу прекурсора прве, друге и треће категорије

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

12.340*

Тарифни број 182.

За решење по захтеву за вршење лабораторијских испитивања лекова за употребу у хуманој медицини, односно медицинских средстава за употребу у хуманој медицини

46.300*

За решење по захтеву за издавање дозволе за производњу лекова за употребу у хуманој медицини, односно за производњу медицинских средстава за употребу у хуманој медицини

77.160*

За решење по захтеву за издавање дозволе за промет на велико лекова за употребу у хуманој медицини, односно медицинских средстава за употребу у хуманој медицини

38.580*

За решење по захтеву за издавање дозволе за промет медицинских средстава на мало у специјализованим продавницама

26.240*

За решење по захтеву за издавање дозволе за израду галенских лекова

30.870*

НАПОМЕНА:

 

За свако следеће решење из овог тарифног броја које се издаје подносиоцу захтева коме је већ издато једно решење, плаћа се такса у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 183.

За уверење (сертификат) о примени смерница Добре произвођачке праксе у производњи лекова за употребу у хуманој медицини, односно за уверење (сертификат) о примени смерница Добре лабораторијске праксе

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

30.870*

Тарифни број 184.

За решење по захтеву за одобрење за производњу опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце)

38.580*

За решење по захтеву за дозволу за увоз, односно извоз опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце)

12.340*

За решење по захтеву за одобрење за гајење мака који је намењен за производњу опојних дрога

15.440*

За решење по захтеву за одобрење за промет на велико опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце)

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

18.510*

Тарифни број 185.

За решење о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите у подручјима на којима се налазе изворишта водоснабдевања

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

18.860*

Тарифни број 185а*

За решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности, и то за:*

1) утврђивање испуњености прописаних услова за почетак рада и обављање здравствене делатности у здравственој установи – дом здравља, завод, општа болница, специјална болница, клиника, институт, клиничко-болнички центар, по објекту*

45.540**

2) утврђивање испуњености прописаних услова за почетак рада и обављање здравствене делатности у здравственој установи – апотеци, по објекту*

34.410**

3) утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање здравствене делатности у приватној пракси, по објекту*

22.650**

4) утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање здравствене делатности у организационим јединицама факултета здравствене струке*

32.380**

5) утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање здравствене делатности у установама социјалне заштите, заводима за извршавање заводских санкција и другим правним лицима за које је посебним законом предвиђено да обављају и одређене послове из здравствене делатности*

20.240**

6) утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање послова превентивне здравствене делатности у ординацији медицине рада за потребе запослених код одређеног послодавца*

22.650**

7) утврђивање испуњености услова за обављање прекида трудноће у гинеколошкој ординацији у приватној пракси*

22.650**

8) утврђивање испуњености услова за вршење здравствених прегледа и издавање лекарских уверења о телесној и душевној способности лица за управљање возилом на моторни погон, за држање и ношење оружја, за чланове посаде бродова других пловила и поморце*

22.650**

9) претходне и периодичне лекарске прегледе радника *

13.160**

10) утврђивање испуњености прописаних услова за вршење обуке и прве помоћи и организовање и спровођење испита *

26.700**

За доношење одлуке да се, у промет пусти лек у паковању које није обележено у складу са дозволом у Републици Србији за тај лек*

1.320**

За доказ (мишљење) да су се стекли услови за подношење захтева за увоз нерегистрованог лека*

1.790**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 185б*

За решење којим се утврђује испуњеност услова за обављање делатности БМПО и то, за Центре за БМПО и за Банку репродуктивних ћелија, ткива и ембриона*

31.620**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

Тарифни број 185в*

За решење којим се утврђује испуњеност услова за обављање делатности припреме крви и компонената крви*

31.620**

За решење којим се утврђује испуњеност услова за обављање делатности клиничке трансфузије (болничке банке крви)*

31.620**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 50/2018

 

   Тарифни број 185г*

За решење по захтеву за утврђивање да пошиљка хране и предмета опште употребе, у погледу безбедности односно здравствене исправности одговара условима који су за такву храну, односно предмет опште употребе прописани у Републици Србији*

6.120**

   
*Службени гласник РС, број 113/2017
**Службени гласник РС, број 50/2018
 

 

XXIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Тарифни број 186.

За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја

2.030*

За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

2.030*

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:

 

1) до 100 m2

40.820*

2) преко 100 m2 до 1.000 m2

79.600*

3) преко 1.000 m2

130.630*

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:

 

1) до 100 m2

35.240*

2) преко 100 m2 до 1.000 m2

68.750*

3) преко 1.000 m2

112.820*

За ажурирање студије о процени утицаја, и то:

 

1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

2.030*

2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:

 

(1) до 100 m2

10.220*

(2) преко 100 m2 до 1.000 m2

20.400*

(3) преко 1.000 m2

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

40.820*

Тарифни број 187.

Брисан је (види члан 21. Закона - 83/2015-6)

Тарифни број 188.

За захтев за издавање сагласности за коришћење природних ресурса и добара

61.710*

За захтев за издавање сагласности на пројекат рекултивације, односно санације

 

*Службени гласник РС, број 50/2018

8.170*

Тарифни број 189.*

За дозволу за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива*

3.320**

За дозволу за увоз или извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива*

3.320**

За дозволу за сакупљање строго заштићених врста у научноистраживачке, образовне сврхе, сврхе управљања популацијама, поновног насељавања, поновног уношења и узгоја у in situ и ex situ условима*

3.320**

За решење за спречавање озбиљних штета на усевима, стоци, шумама, рибњацима и води*

3.320**

За дозволу за сакупљање матичних јединки строго заштићених врста у циљу размножавања и гајења*

3.320**

За дозволу за употребу средстава за хватање и убијање дивљих врста животиња у научноистраживачке сврхе*

3.320**

За дозволу за реинтродукцију дивљих врста у природу*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 50/2018 

3.320**