Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 29. став 4. и члана 30. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту

"Службени гласник РС", број 60 од 24. априла 2020.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се: ближи услови у погледу простора, опреме и кадрова за обављање послова стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту од стране организација у области спорта; оквирни план и програм и начин стручног оспособљавања; услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад високошколским установама и другим организацијама у области спорта које се баве стручним оспособљавањем; број полазника стручног оспособљавања који се у оквиру једне групе може уписати и образац; садржина уверења о завршеном стручном оспособљавању; оквирни план и програм и начин стручног усавршавања спортских стручњака.

Члан 2.

Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту могу се бавити, у сарадњи са надлежним националним спортским савезима, високошколске установе, у складу са законом којим се уређује делатност високог образовања, Законом о спорту (у даљем тексту: Закона) и овим правилником, као и заводи надлежни за спорт и медицину спорта, у складу са Законом и овим правилником.

Организације у области спорта могу се бавити пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту за које се не могу стећи одговарајућа стручна звања у високошколским установа или за које не постоји интерес тих установа да их врши, односно да их врше у довољној мери, уколико испуњавају услове утврђене овим правилником и у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом.

Надлежни национални спортски савези и национална стручна спортска удружења могу се бавити пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту, у сарадњи са одговарајућим високошколским установама, ако је то предвиђено спортским правилима надлежног међународног спортског савеза и уколико испуњавају услове утврђене овим правилником.

Члан 3.

Високошколске установе и друге организације у области спорта из члана 2. овог правилника (у даљем тексту: Организација) врше стручно оспособљавање за обављање одређених стручних послова у спорту (у даљем тексту: стручно оспособљавање) на начин утврђен овим правилником и у складу са одобреним планом и програмом стручног оспособљавања.

Организација издаје полазнику стручног оспособљавања уверење о завршеном стручном оспособљавању у складу са Законом и овим правилником.

Организација води евиденцију полазника стручног оспособљавања и усавршавања, евиденцију о издатим уверењима и записнике о полагању испита и евиденцију издатих сертификата (потврда) о учешћу у стручном усавршавању, у складу са Законом, овим правилником и правилником којим су уређене евиденције које воде акредитоване високошколске установе и друге организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта.

Члан 4.

Стручно оспособљавање се врши у оквиру четири нивоа стручне оспособљености:

1) први ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у трајању од 120 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова у спорту. Услов за стицање овог нивоа је претходно завршено најмање средње образовање;

2) други ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у трајању од 240 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова у спорту. Услов за стицање овог нивоа је претходно завршено најмање средње образовање;

3) трећи ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у трајању од 360 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова у спорту. Услов за стицање овог нивоа је завршено најмање средње образовање или завршен одговарајући други ниво стручног оспособљавања;

4) четврти ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у трајању од 360 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова са децом у спорту. Услов за стицање овог нивоа је завршен трећи ниво стручног оспособљавања.

Лице са стеченим првим, односно другим нивоом стручне оспособљености мора путем стручног оспособљавања стећи знања и вештине потребне за обављање мање сложених стручних, унапред утврђених оперативних послова, уз повремени надзор спортског стручњака који има одговарајуће више или високо образовање у области спорта, уз одговорност за примену утврђених поступака, средстава и организације сопственог стручног рада.

Лице са стеченим трећим, односно четвртим нивоом стручне оспособљености мора путем стручног оспособљавања стећи знања и вештине потребне за самостално обављање средње сложених, унапред утврђених оперативних стручних послова у спорту, као и за организацију сопственог рада и/или рада лица са првим или другим нивоом стручне оспособљености.

Члан 5.

Организација може да се бави стручним оспособљавањем уколико:

1) испуњава услове у погледу простора, опреме, кадрова, и плана и програма стручног оспособљавања, у складу са овим правилником;

2) има дозволу за рад, издату у складу са овим правилником.

Члан 6.

Организација континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама процеса стручног оспособљавања и бројем полазника стручног оспособљавања.

Члан 7.

Организација може обављати стручно оспособљавање за стицање одређених спортских звања утврђених прописом којим се уређује номенклатура спортских занимања и звања, у складу са Законом.

Организација може организовати поједине облике стручног усавршавања лица која имају спортска звања за која врши оспособљавање.

Члан 8.

Организација обавља стручно оспособљавање и усавршавање у оквиру јединственог система оспособљавања стручних кадрова утврђеног од стране надлежног националног спортског савеза и уз уважавање програма развоја одговарајуће гране, односно области спорта, утврђеног од стране надлежног националног спортског савеза у складу са Законом.

Члан 9.

Организација доставља сваке године у јануару министарству надлежном за спорт (у даљем тексту: Министарство) извештај о извршеном стручном оспособљавању у претходној години и план активности за текућу годину на организовању стручног оспособљавања.

Организација доставља Министарству пријаву почетка обављања стручног оспособљавања, најкасније седам дана пре почетка уписа полазника стручног оспособљавања.

Члан 10.

Организација може да обавља стручно оспособљавање као обједињени програм за стицање одређеног спортског звања и одговарајуће дозволе за рад, уколико је то предвиђено правилима надлежног међународног спортског савеза.

Члан 11.

Једнакост и равноправност полазника стручног оспособљавања по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање) мора бити загарантована при обављању стручног оспособљавања, као и могућност стручног оспособљавања за полазнике стручног оспособљавања за лица са посебним потребама.

Члан 12.

Организација обезбеђује потенцијалним и уписаним полазницима све релевантне информације и податке који су повезани са њиховим стручним оспособљавањем.

II. УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 13.

Издавањем дозволе за рад потврђује се да Организација испуњава услове утврђене Законом и овим правилником за обављање послова стручног оспособљавања у области спорта и да има право на издавање уверења о стручној оспособљености за стицање спортског звања.

Члан 14.

Организација може почети са радом и обављати делатност стручног оспособљавања по добијању дозволе за рад.

Поступак за издавање одобрења за обављање послова стручног оспособљавања покреће се захтевом који се подноси Министарству од стране Организације.

Захтев из става 2. овог члана могу поднети само високошколске установе које имају дозволу за рад и акредитовани одговарајући студијски програм, у складу са законом, и друге Организације које испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом.

Захтев за издавање дозволе за рад садржи: назив, седиште и адресу Организације, шифру делатности, матични број, порески идентификациони број и име и презиме лица овлашћеног за заступање Организације.

Уз захтев из става 2. овог члана Организација доставља:

1) одлуку надлежног органа Организација о обављању стручног оспособљавања;

2) одлуку о именовању Руководиоца стручног оспособљавања и Стручног савета;

3) доказ о упису у надлежни регистар;

4) доказ о плаћеној такси у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе;

5) доказе о испуњености услова утврђених овим правилником у погледу простора, опреме, кадрова и плана и програма стручног оспособљавања;

6) доказе о испуњености услова из става 3. овог члана;

7) прибављено мишљење надлежног националног спортског савеза на план и програм стручног оспособљавања који изводи Организација из члана 2. ст. 1. и 2. овог правилника, односно прибављено мишљење одговарајуће високошколске установе на план и програм стручног оспособљавања који изводи Организација из члана 3. овог правилника.

Члан 15.

Организација која има дозволу за рад подноси захтев Министарству за измену и допуну дозволе за рад за нов план и програм стручног оспособљавања за стицање новог спортског звања.

Измене и допуне плана и програма стручног оспособљавања до 20% за који је Организација добила дозволу за рад, а које врши ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке и струке или спортским правилима надлежног међународног спортског савеза, не сматрају се новим планом и програмом стручног оспособљавања. О измени, односно допуни плана и програма одобреног стручног оспособљавања Организација обавештава Министарство у року од 30 дана од дана доношења одлуке о измени, односно допуни плана и програма стручног оспособљавања.

Одредба става 2. овог члана сходно се примењује и на измене у погледу предавача који реализују одобрени програм стручног оспособљавања.

Члан 16.

О захтеву за издавање одобрења, на основу утврђене испуњености услова утврђених Законом и овим правиоником у погледу простора, опреме, кадрова и плана и програма стручног оспособљавања од стране надлежног спортског инспектора, одлучује Министарство решењем у року од два месеца од дана подношења уредног захтева.

У поступку издавања дозволе за рад Министарство:

1) доноси решење о издавању дозволе за рад, односно одобрењу обављања стручног оспособљавања;

2) доноси решење којим се одбија захтев за издавање дозволе за рад.

Члан 17.

Организацији се одузима дозвола за рад:

1) када јој се забрани рад, у складу са законом;

2) када спортски инспектор утврди да је Организација престала да испуњава услове утврђене овим правилником, а недостатке не отклони у остављеном року;

3) када спортски инспектор утврди да се стручно оспособљавање не врши по утврђеном плану и програму и прописаном начину стручног оспособљавања, а Организација недостатке не отклони у остављеном року;

4) када се не основу извршеног стручног надзора у складу са Законом утврди да стручно оспособљавање има недостатке који могу да изазову последице по безбедност и здравље полазника и других лица која учествују у стручном оспособљавању, а не буду у остављеном року отклоњени.

Министарство доноси решење о одузимању дозволе за рад.

Члан 18.

Решење о одбијању захтева за допуну дозволе за рад, као и решење о измени и допуни, односно одузимању дозволе за рад, коначно је у управном поступку.

Против решења Министарства из става 1. овог члана може се покренути управни спор у складу са законом.

Члан 19.

Ако дође до промене податка (нпр. промена назива или седишта), Организација је дужна да у року од 15 дана од дана настале промене, поднесе захтев за издавање нове дозволе за рад са измењеним подацима.

Министарство ће, у складу са насталом променом, Организацији која и даље испуњава услове за стручно оспособљавање издати нову дозволу за рад у року од 15 дана од дана добијања захтева.

III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА

Члан 20.

Организација може да се бави стручним оспособљавањем уколико има обезбеђен следећи простор у коме се обавља стручно оспособљавање:

1) учионицу за општу намену (на сваког полазника 1.80 m²) за најмање 15 полазника;

2) кабинет за информатику најмање једну просторију опремљену савременим техничким и осталим уређајима који полазницима и предавачима омогућавају рад на рачунарима и коришћење одговарајућих услуга (фотокопирање, штампање, скенирање и сл.);

3) канцеларију за предаваче;

4) библиотеку;

5) мокри чвор, одвојено за оба пола;

6) спортске објекте одговарајуће врсте и величине, у зависности од броја полазника и спортског звања за које се врши оспособљавање.

Спортски објекат у коме се врши стручно оспособљавање треба да испуњава услове утврђене прописом којим се, у складу са Законом, уређују услови за обављање спортских активности и делатности у области спорта.

IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ

Члан 21.

Организација може да се бави стручним оспособљавањем уколико има обезбеђену најмање следећу опрему за потребе стручног оспособљавања, у зависности од броја полазника и спортског звања за које се врши оспособљавање:

1) неопходне информатичке ресурсе за савладавање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему;

2) видео пројектор или ТВ од најмање 42 инча;

3) школску таблу зидну, фиксну или покретну са носећом арматуром;

4) столове и столице за најмање 15 полазника и предаваче;

5) плакар (ормар) на закључавање;

6) видео презентер;

7) спортску опрему одговарајуће врсте и броја.

Спортска опрема која се користи за стручно оспособљавање треба да испуњава услове утврђене правилником којим се, у складу са Законом, уређују услови за обављање спортских активности и делатности у области спорта.

V. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРОВА

Члан 22.

Наставне активности за све нивое стручног оспособљавања обављају се преко предавача и сарадника који поседују одговарајућу стручну квалификацију и одговарајуће спортско-стручне резултате у области стручне теорије и праксе за коју се врши оспособљавање.

Организација ангажује потребан број предавача и сарадника, у односу на број полазника.

Члан 23.

За предавача може бити ангажовано лице које испуњава један од следећих услова:

1) поседује одговарајуће наставно или научно звање, односно одговарајућу специјализацију (докторат, мастер, магистратура, специјализација), у складу са законом;

2) поседује спортско звање стечено у складу са законом, које не може бити мање од звања које се стиче на одговарајућем нивоу стручног оспособљавања и које је остварило истакнуте спортско-стручне резултате;

3) поседује одговарајуће високо образовање и најмање пет година одговарајуће стручне праксе.

За сарадника (демонстратора и сл.) може бити ангажовано лице које има спортско звање стечено у складу за законом, најмање оно које треба да стекну полазници и које има одговарајуће спортске, односно стручне резултате.

Члан 24.

Организација ангажује, закључењем одговарајућег уговора с лицима из члана 23. овог правилника, број предавача и сарадника који одговара броју предмета, односно наставних садржаја, с тим да један предавач не може држати самостално наставу на више од два предмета, односно два наставна садржаја.

Организација може ангажовати више предавача и сарадника на једном предмету, односно наставном садржају.

Ангажовање лица из члана 23. овог правилника може се обезбедити и закључењем уговора о стручној сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом.

Члан 25.

Организација при ангажовању предавача и сарадника посебно вреднује повезаност стручних звања са практичним искуством и постигнутим стручним резултатима.

Организација при ангажовању предавача и сарадника посебно вреднује њихове педагошке способности.

VI. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

Члан 26.

Стручно оспособљавање за стицање одређеног спортског звања остварује се по плану и програму стручног оспособљавања који доноси надлежни орган Организације.

Организација доноси годишњи план реализације усвојеног плана и програма стручног оспособљавања.

План и програм стручног оспособљавања је скуп предмета и наставних садржаја, са оквирним темама, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање одговарајућег спортског звања.

Члан 27.

Планом стручног оспособљавања утврђују се, за свако спортско звање за које се врши стручно оспособљавање:

1) назив стручног оспособљавања, циљеви и сврха стручног оспособљавања и ниво стручне оспособљености;

2) исход процеса учења, односно компетенције лица која заврше стручно оспособљавање;

3) спортско звање које се стиче;

4) начин извођења наставних активности;

5) трајање стручног оспособљавања и укупан фонд часова стручног оспособљавања;

6) број полазника;

7) упис полазника;

8) листа предмета, односно наставних садржаја;

9) спецификација стручне праксе;

10) спецификација завршеног рада, ако је предвиђен;

11) услови за признавање предмета, односно наставних садржаја из других програма стручног оспособљавања и школовања и услови за одређење допунских испита;

12) начин спровођења и садржај завршног испита и начин оцењивања полазника;

13) листа обезбеђених предавача и сарадника, са стручним квалификацијама и задужењима у наставним активностима;

14) листа обезбеђених објеката и просторија, са површинама, у којима се изводе наставне активности;

15) листа опреме за извођење стручног оспособљавања;

16) листа литературе доступне у Организацији полазницима стручног оспособљавања и покривеност обавезних предмета одговарајућом литературом;

17) начин контроле квалитета остваривања стручног оспособљавања.

Програм стручног оспособљавања утврђује се за сваки предмет, односно наставни садржај обухваћен планом из става 1. овог члана:

1) стручни садржај;

2) стручна литература;

3) испитна питања;

4) термински план наставних активности;

5) предавачи и сарадници;

6) облици предиспитних наставних активности и њихово оцењивање.

План стручног оспособљавања мора бити конципиран тако да најмање две трећине предмета, односно укупног фонда часова буде из уже стручне области, а наставним програмом мора бити обезбеђено извођење одговарајуће стручне праксе.

Исход процеса учења, односно компетенције лица која заврше стручно оспособљавање морају да одговарају типичним пословима одређеног спортског звања.

Министарство може затражити стручно мишљење од стране истакнутих научних радника и спорских стручњака на план и програм стручног оспособљавања који је Организација доставила уз захтев за издавање дозволе за рад.

Члан 28.

Општи део плана стручног оспособљавања спортских стручњака за спортска занимања тренер у спорту, инструктор у спорту и организатор рекреације у спорту садржи обавезно следеће предмете, односно наставне садржаје:

1) основе спортске антропологије – основе функционалне анатомије, основе физиологије спорта, основе психологије спорта, основе спортске медицине;

2) основе теорије и методије спортског тренинга;

3) основе спортске статистике и информатике;

4) основе организације спорта и законске уређености спорта у Републици Србији;

5) прва помоћ.

Посебни део (ужа стручна област) плана стручног оспособљавања спортских стручњака одређује се према грани спорта и садржи обавезно следеће предмете, односно наставне садржаје:

1) анализа спортске активности;

2) методика подучавања спортске гране;

3) методика тренинга спортске гране;

4) спортско педагошка пракса;

5) тренажна пракса.

Полазници стручног оспособљавања за спортско занимање „тренер у спорту” имају предмете, односно наставне садржаје из става 2. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана, а полазници стручног оспособљавања за спортско занимање инструктор у спорту и организатор рекреације у спорту имају предмете, односно наставне садржаје из става 2. тач. 1), 2) и 4) овог члана.

План посебног стручног оспособљавања спортских стручњака за рад са децом у оквиру занимања тренер у спорту, инструктор у спорту и организатор рекреације у спорту садржи обавезно наставне садржаје из следећих области: дечја антропомоторика, здравствено васпитање деце, физиологија спорта деце, моторна контрола, педагогија у спорту деце, психологија деце у спорту, методика у раду са децом и заштита права деце у спорту.

Члан 29.

Програми стручног оспособљавања за спортско занимање менаџер у спорту и друга организационо-пословна занимања обавезно садржи следеће предмете, односно наставне садржаје:

1) менаџмент у спорту;

2) маркетинг у спорту;

3) економика спорта и финансирање спорта;

4) заштита здравља и антидопинг у спорту;

5) управљање спортским пројектима;

6) управљање спортским објектима и спортским приредбама;

7) спортско право;

8) управљање безбедносним и другим ризицима у спорту;

9) основе спортске статистике и информатике;

10) прва помоћ.

Члан 30.

Програми стручног оспособљавања за спортска занимања и звања која нису наведена у чл. 28. и 29. овог правилника треба да одговарају програмима стручног оспособљавања утврђеним од стране надлежног међународног, односно надлежног националног спортског савеза.

Програми стручног оспособљавања из става 1. овог члана обавезно садрже наставне садржаје из прве помоћи.

Члан 31.

Планом и програмом стручног оспособљавања може бити утврђен посебан план и програм за стручно оспособљавање лица која су завршила или започела одговарајуће програме стручног оспособљавања или лиценцирања у земљи или иностранству или имају завршено или започето одговарајуће стручно образовање.

Полазници стручног оспособљавања из става 1. овог члана полажу само утврђене допунске предмете.

VII. БРОЈ ПОЛАЗНИКА

Члан 32.

Организација може да упише на стручно оспособљавање у једном циклусу онај број полазника који није двоструко већи од броја расположивог учионичког простора, с тим да једна група полазника стручног оспособљавање у оквиру практичне наставе не може бити већа од 30 полазника.

VIII. НАЧИН СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

Члан 33.

Стручно оспособљавање за стицање одређеног спортског звања обавља се на начин предвиђен одобреним планом и програмом стручног оспособљавања од стране Министарства.

Стручно оспособљавање реализују руководиоци стручног оспособљавања, Стручни савет, предавачи и стручни сарадници.

1. Упис

Члан 34.

Одговарајуће стручно оспособљавање може да упише сваки грађанин (у даљем тексту: полазник) који испуњава опште и посебне услове утврђене законом и овим правилником.

Упис полазника спроводи се на основу конкурса или на основу посебног споразума са надлежним националним спортским савезом, односно организацијом у области спорта.

У конкурсу се наводе услови уписа, облици савладавања програма, исправе које полазник уз пријаву треба да приложи, рокови уписа и критеријуми за избор полазника.

Полазник подноси пријаву на конкурс, са потребним документима (доказима).

Члан 35.

Полазник стручног оспособљавања треба да има:

– општу здравствену способност и посебну здравствену способност за бављење стручним радом у одређеној грани спорта (уверење не сме бити старије од месец дана);

– завршено најмање средње образовање, ако овим правилником није другачије утврђено;

– одговарајуће познавање српског језика.

Посебни услови за упис стручног оспособљавања су, у зависности од спортског звања за које се врши оспособљавање:

– интервју са Уписном комисијом, ако је то прописано правилима стручног оспособљавања;

– положен одговарајући пријемни испит, ако је то прописано правилима стручног оспособљавања;

– одговарајуће године старости, ако је то прописано правилима надлежног међународног спортског савеза;

– одговарајуће године активног такмичарског бављења спортом, ако је то прописао правилима надлежног међународног спортског савеза;

– положена провера физичких способности и спортске технике за бављење стручним радом у одређеној грани спорта, ако је то прописано правилима надлежног међународног спортског савеза;

– завршено стручно оспособљавање на нижем нивоу са одговарајућим успехом, ако је то прописано правилима надлежног међународног спортског савеза;

– одговарајући број година активног стручног рада у спорту у нижем спортском звању, када се стручно оспособљавање врши за стицање звања у оквиру спортског занимања тренер у спорту, ако је то прописано правилима надлежног међународног спортског савеза;

– други услови утврђени правилима надлежног међународног спортског савеза.

Организација може, изузетно, одобрити упис за стицање одређеног стручног звања, на препоруку надлежног националног спортског савеза или одговарајућег националног стручног спортског удружења, и лицу које не испуњава поједине посебне услове из става 2. овог члана ако је оно својим претходним радом показало посебан интерес за стручни рад у спорту и дало допринос унапређивању спорта, односно које је на други начин доказано стекло потребна знања и искуства за успешно праћење стручног оспособљавања.

Члан 36.

Када се на пријемном испиту проверавају претходна стручна знања зато што полазник нема потребно ниже стручно звање, на полагање пријемног испита сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на полагање испита након похађања наставе.

Уколико је за упис на стручно оспособљавање одржан пријемни испит па полазник не положи пријемни испит, односно не покаже потребне личне и стручне способности, може пријемни испит поновити, и то најраније након шест месеци.

Члан 37.

Организација периодично организује проверу физичких способности лица заинтересованих за стручно оспособљавање, на месту претходно одређеном и благовремено објављеном, ако је то прописано правилима надлежног међународног спортског савеза.

Члан 38.

Избор полазника пријављених за стручно оспособљавање спроводи стручна комисија чије чланове именује руководилац стручног оспособљавања.

Стручна комисија има следеће задатке:

– проверава исправност поднете документације уз пријаву;

– спроводи поступак претходне провере знања и способности полазника битних за упис на одређени програм стручног оспособљавања;

– утврђује резултате конкурса и списак полазника;

– објављује резултате конкурса.

Организација може имати и више стручних комисија из става 1. овог члана, уколико план и програм стручног оспособљавања и број очекиваних полазника то захтева.

Члан 39.

Изабрани полазник уписује се на стручно оспособљавање, у роковима одређеним конкурсом.

Рокови за упис објављују се истовремено са објављивањем резултата конкурса.

Полазник који је примљен на конкурсу, односно коме је одобрено стручно оспособљавање закључује са Организацијом уговор о стручном оспособљавању.

Организација може, ако сматра да је то нужно, затражити од лица која су се пријавила на конкурс да уз пријаву поднесу и доказ о томе да су према својим личним и пословним приликама у стању да редовно учествују у свим наставним активностима везаним за стручно оспособљавање, односно гаранцију организације код које су запослени или ангажовани да ће редовно учествовати у свим наставним активностима везаним за стручно оспособљавање.

О почетку извођења програма стручног оспособљавања полазници се обавештавају приликом уписа.

Организација може уписаном полазнику признати одређене предмете, односно наставне садржаје који су положени у оквиру одговарајућег акредитованог студијског програма или другог одговарајућег програма стручног оспособљавања признатог у складу са законом.

2. Наставне активности

Члан 40.

Наставне активности у процесу оспособљавања за стицање одређеног спортског звања изводе се у складу са важећим планом и програмом стручног оспособљавања, а према утврђеном годишњем плану рада.

План и програм стручног оспособљавања остварује се кроз следеће наставне активности: предавања, практичну наставу (вежбе), консултације, семинаре, стручну праксу, стручне екскурзије, колоквијуме и стручни испит.

У зависности од броја пријављених кандидата настава може бити организована или као редовна настава или као менторско-консултативна настава (мање од пет полазника). Фонд часова менторско-консултативне наставе не може бити мањи од 85% утврђеног фонда часова за редовну наставу.

Уколико постоје одговарајуће техничке могућности и природа наставног садржаја то омогућава, предавања се могу организовати и коришћењем одговарајуће интернет платформе за едукацију, у складу са важећим планом и програмом стручног оспособљавања.

Рад полазника у активностима у наставном процесу континуирано се прати, оцењује и узима у обзир при утврђивању оцене на стручном испиту.

Изузетно од става 2. овог члана, знања и вештине из практичне наставе и стручне праксе, претходно стечене, могу се проверити путем испита пред комисијом или испитивачем које именује руководилац стручног оспособљавања.

Члан 41.

План и програм стручног оспособљавања остварују предавачи и сарадници.

Сарадник учествује у реализацији практичне наставе.

Члан 42.

Наставне активности се организују као недељни курсеви (континуирано или са размаком), као блок настава на крају недеље (једнодневна, дводневна или тродневна) или као вечерња настава (по данима).

Члан 43.

Теоријски део наставе се изводи путем предавања или менторских консултација.

Практични део наставе (вежбе и стручна пракса) обухвата практичне активности на којима кандидат побољшава властите могућности и упознаје се са практичним аспектима спортског звања за које се стручно оспособљава.

У оквиру семинара обрађује се продубљено одређена актуелна специјална стручна тема или најважнија стручна питања.

На колоквијумима се, након одржаног одређеног блока наставе (тематске целине) проверава да ли кандидат активно учествује у наставним активностима и стиче знања потребна за ефикасно праћење даљег тока наставних активности.

Члан 44.

Руководилац стручног оспособљавања одређује сваком полазнику ментора који прати и усмерава рад полазника, и са којим полазник може да се посаветује у процесу стручног оспособљавања.

Руководилац стручног оспособљавања одређује полазнику ментора за израду изабраног завршног рада, по претходно прибављеном мишљењу полазника и предавача.

Члан 45.

Стручна пракса може да се обавља само у организацијама у области спорта које својим квалитетом одговарају захтевима стручног оспособљавања.

Организација, на предлог ментора, упућује кандидата на обављање стручне праксе у одређену организацију у области спорта са којим има уговор о стручној пракси.

По обављеној стручној пракси, полазник подноси потврду организације у области спорта код које је обавио стручну праксу да је уредно обавио стручну праксу.

Полазник за време стручне праксе води дневник рада по јединственој методологији утврђеној од стране ментора или Организације, који даје на увид ментору.

3. Стручни завршни испит

Члан 46.

Стручни завршни испит (у даљем тексту: испит) полажу само они полазници који су са успехом обавили наставне активности.

Испит се полаже најкасније у року од годину дана од дана завршетка наставних активности.

Испит је јаван.

Члан 47.

Испит се полаже по утврђеном плану и програму стручног оспособљавања.

Испити се обављају у редовним испитним роковима који се одржавају свака два месеца по окончању наставног циклуса.

На испиту полазник треба да потврди усвојено знање у процесу стручног оспособљавања и способност за бављење стручним радом у спорту.

Организацији може да организује и ванредне испитне рокове.

Члан 48.

Испит се састоји из:

1) усмене и/или писане провере познавања садржаја од значаја за спортско звање за које се врши стручно оспособљавање (теоријски део);

2) практичне провере стечених стручних знања (практични део);

3) одбране завршног рада, када је предвиђен програмом стручног оспособљавања.

Члан 49.

Практични део испита обухвата практичну демонстрацију стечених стручних знања према трећим лицима и практичну демонстрацију личних стручних могућности, односно знања.

Члан 50.

Испит се, по правилу, полаже у два дана, и то првог дана се врши усмена и/или писана провера знања полазника (теоријски део), а другог дана се обавља практични део испита.

Теоријска провера знања полазника може се обавити као јединствен тест/усмени испит, при чему је тежиште питања на садржајима од значаја за спортско звање за које се врши стручно оспособљавање, или као одвојени тестови, односно одвојено усмено испитивање за поједине области.

Писана провера знања траје најдуже три сата.

Испитивачи су обавезни да обезбеде тајност и анонимност писаног дела испита, односно да се при прегледању теста не зна чији се тест прегледа.

Усмени део испита траје најдуже један сат.

Практични део испита траје, по правилу, најдуже до 20 минута за сваку од активности (по активности).

Полазник предаје завршни рад приликом пријаве испита.

Члан 51.

О полагању испита води се записник, у складу са Законом.

Члан 52.

Полазник спрема испит према списку стручне литературе који је Организација обавезна да објави најмање шест месеци пре одржавања испита.

Члан 53.

Испит се полаже пред испитном комисијом која се састоји од најмање три члана (председник и два члана).

Руководилац стручног оспособљавања именује председника, чланове испитне комисије и заменике чланова (за случај спречености или изузимања члана) из круга лица која су као предавачи учествовали у извођењу наставних активности или имају одговарајуће универзитетско звање, с тим да већина чланова комисије мора имати најмање одговарајуће високо образовање.

О ангажовању заменика члана испитне комисије, због спречености или изузимања члана да учествује у обављању испита, одлучује председник испитне комисије.

Испитивач је дужан да се изузме из испита ако је са полазником у крвном сродству у правој линији до било ког степена, у побочној линији до петог степена, у сродству по тазбини до другог степена без обзира да ли је брак престао или не, ако је супружник или ванбрачни партнер полазника или ако са полазником живи у заједничком домаћинству.

Члан 54.

Испитна комисија одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова.

Одлуке испитне комисије саопштава председник комисије.

Председник испитне комисије води испит и стара се за одржавање реда на испиту и поштовање правила одвијања испита.

Чланови испитне комисије морају стално бити присутни на испиту.

Члан 55.

Испитна комисија:

1) одређује тачно место и време одржавања појединих делова испита;

2) одређује (бира) испитне задатке (питања);

3) одређује лица која помажу при дежурању на писаном испиту;

4) одлучује о допуштености помоћних средстава на испиту;

5) одлучује како се врши преглед тестова;

6) утврђује идентитет лица која полажу;

7) одређује који ће члан комисије на усменом испиту испитивати одређени део градива;

8) оцењује полазника и саопштава му оцену;

9) одлучује о другим питањима одређеним овим правилником и везаним за спровођење испита.

Члан 56.

Полазник се на испиту оцењује од стране испитне комисије из сваког дела испита, и то и бројчано, оценом од 1 до 5 недовољан (1), довољан (2), добар (3), врло добар (4) и одличан (5).

Испит је положен ако полазник из сваког од испитних делова добије оцену најмање „довољан (2)”.

Успех полазника на испиту се саопштава, односно објављује јавно.

Члан 57.

У случају да испитна комисија утврди да кандидат „није положио”, односно да је оцењен са недовољном оценом, уједно утврђује да ли кандидат треба да понови испит у целости или делимично.

Предлог за понављање испита из става 1. овог члана може се поднети у року од месец дана од дана одржавања испита, а испит мора бити поновљен у року од три месеца. Понављање испита се не може наложити ако протекне годину дана од дана одржавања испита.

Члан 58.

Полазник који није задовољан добијеном оценом може да поднесе, у року од 24 сата од саопштења оцене, писани захтев за поновно полагање испита.

Руководилац стручног оспособљавања именује, у року од 48 сати од подношења захтева, испитну комисију од три члана.

Прво и поправно (друго) полагање испита урачунато је у цену одређеног програма стручног оспособљавања.

Члан 59.

Полазник подноси пријаву за испит.

Полазник уз пријаву подноси доказе о уредном похађању наставних активности, у складу са овим правилником, писани рад на изабрану тему, када је предвиђен планом и програмом стручног оспособљавања, и доказ о измиреним обавезама у погледу накнада Организацији.

Руководилац стручног оспособљавања утврђује да ли су испуњени услови да полазник приступи завршном стручном испиту и о томе га писано обавештава.

Члан 60.

Полазник не сме на испиту да се служи недозвољеним средствима и да омета друге полазнике и да се непристојно понаша.

4. Стручни савет и руководилац стручног оспособљавања

Члан 61.

О стручним питањима везаним за извођење утврђеног плана и програма стручног оспособљавања стара се и одлучује Стручни савет, које сачињавају руководилац стручног оспособљавања, као председник, и шест чланова из реда истакнутих спортских стручњака и одговарајућих наставника високошколских установа, с тим да најмање три члана морају бити из реда ангажованих предавача.

Задаци и начин рада и одлучивања Стручног савета и руководиоца стручног оспособљавања регулишу се планом стручног оспособљавања.

IX. УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ

Члан 62.

На основу записника, полазнику који је положио стручни испит издаје се уверење о завршеном стручном оспособљавању и стицању одређеног спортског звања.

Полазнику се издаје јединствено уверење о стицању одређеног спортског звања утврђеног прописом о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и спортског звања одређеног спортским правилима надлежног националног спортског савеза, уколико је одобреним планом и програмом стручног оспособљавања утврђено да стручно звање за које је вршено оспособљавање садржајем одговара одређеном спортском звању утврђеном правилима надлежног националног спортског савеза.

Уверење из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу број 1, који је одштампан уз овај правилник и његов је саставни део.

Организација оглашава уверење из става 1. овог члана ништавим ако ималац уверења није испунио све испитне обавезе на начин и по поступку утврђеним овим правилником и планом и програмом стручног оспособљавања.

Члан 63.

Уверење о завршеном стручном оспособљавању садржи:

1) грб и назив Републике Србије;

2) назив и седиште издаваоца уверења;

3) пропис, односно акт на основу кога се издаје уверење;

4) број и датум решења о дозволи за рад Организације;

5) име, име родитеља, и презиме полазника;

6) датум положеног стручног испита и укупну оцену коју је полазник добио, односно успех који је постигао на стручном испиту;

7) назив спортског звања које је полазник стекао;

8) регистарски број уверења;

9) место и датум издавања уверења;

10) потпис руководиоца стручног оспособљавања и заступника Организације.

Уверење из става 1. овог члана оверава се печатом Организације.

Подаци из уверења о стручној оспособљености за обављање одређених стручних послова у спорту, односно о стицању одређеног спортског звања уписују се у радну књижицу, односно евиденције у области рада, у складу са законом.

X. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Члан 64.

Спортски стручњаци се стручно усавршавају, у складу са Законом, овим правилником, спортским правилима надлежног националног спортског савеза и плановима стручног усавршавања усвојеним од стране организација у области спорта у којима су ангажовани.

Под стручним усавршавањем, у смислу Закона и овог правилника, подразумева се стицање знања и вештина од стране спортских стручњака, које обухвата континуирану едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним конгресима, симпозијумима, семинарима, сусретима, саветовањима, округлим столовима, трибинама, курсевима, обукама, стручним и студијским путовањима и другим видовима стручног усавршавања, у складу са Законом, овим правилником и спортским правилима надлежног националног спортског савеза.

Организација у области спорта обавезна је да омогући ангажованим спортским стручњацима учешће у стручном усавршавању организованом у складу са овим правилником и спортским правилима надлежног националног спортског савеза.

Облици стручног усавршавања из става 1. овог члана остварују се, односно организују се као домаћи или међународни.

Члан 65.

Трошкове стручног усавршавања плаћају организације у области спорта или заинтересовани спортски стручњаци.

Ако се трошкови стручног усавршавања запослених спортских стручњака обезбеђују из средстава организације у области спорта, у складу са њеним општим актима, међусобна права и обавезе уређују се уговором којим се посебно одређују услови финансирања и обавеза тог лица да у одређеном временском периоду, по завршетку стручног усавршавања, ради у тој организацији.

У случају да спортски стручњак из става 2. овог члана прекине стручно усавршавање, дужан је да организацији у области спорта накнади трошкове, осим ако је то учинило из оправданих разлога, у складу са Законом.

Члан 66.

Стручно усавршавање се организује кроз учешће на конгресима, симпозијумима, семинарима, сусретима, саветовањима, округлим столовима, трибинама, курсевима и обукама, које обухвата стицање знања и вештина из области обухваћених одговарајућим спортским звањем, односно одговарајућом дозволом за рад.

Стручно усавршавање могу да организују одговарајуће акредитоване високошколске установе, надлежни национални грански спортски савези, надлежни национални спортски савези за области спорта, одговарајућа национална стручна спортска удружења, Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије, Параолимпијски комитет Србије, надлежни заводи за спорт и медицину спорта и Антидопинг агенција Републике Србије.

Стручно усавршавање из става 1. овог члана остварује се активностима које се спроводе у складу са програмима обуке, односно курсева и стручних скупова који садрже: назив програма; циљ, садржај и облик рада; трајање програма и временски распоред активности; спортска звања којима је програм намењен; референце извођача обуке, односно предавача на стручном скупу; начин провере примене стечених знања и вештине; спецификацију цене обуке, односно цену котизације.

Организатор стручног усавршавања је обавезан да стручну обуку, односно стручни скуп изводи под условима и на начин који је унапред објављен, и да учесницима по завршетку обуке изда потврду о похађаној обуци, односно учешћу на стручном скупу.

Организатор стручног усавршавања обавезан је да достави Министарству и националном спортском савезу надлежном за издавање одговарајуће дозволе за рад извештај о обављеном стручном усавршавању у року од 30 дана од дана завршетка програма стручног усавршавања, са списком учесника и подацима из става 3. овог члана.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.

Високошколске установе и организације у области спорта из члана 29. ст. 1–3. Закона које су обављале послове стручног оспособљавања за одређена спортска звања у складу са Законом дужне су да поднесу Министарству захтев за добијање одобрења за обављање стручног оспособљавања у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника, а до тада настављају да обављају стручно оспособљавање за стицање оних спортских звања за која су вршила стручно оспособљавање.

Високошколска установа, односно организација из става 1. овог члана која до истека рока из става 1. овог члана не поднесе захтев за добијање одобрења за обављање одређеног стручног оспособљавања, не може се након истека тог рока бавити стручним оспособљавањем, осим завршетка започетог стручног оспособљавања.

Члан 68.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС”, број 8/13).

Члан 69.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-5/2020-03

У Београду, 8. априла 2020. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.