Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 67. ст. 1. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања

Члан 1.

У Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19, 1/20, 6/20 и 7/22), у делу: „3.ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ”, у програму предмета: „ПРИРОДА И ДРУШТВО”, одељак: „IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ПРИРОДА И ДРУШТВО КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, после тачке: „1. ХРВАТСКА НАЦИОНАЛНА МИЊИНА”, додаје се тачка: „2. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, која гласи:

2. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

Кретање у простору и времену (Моје село, мој град)

НАШЕ НАСЛЕЂЕ

Живот Русина некада и сада (Пољопривреда и сточарство: како се некада обрађивало земљу и напасало стоку; Занатство: какви су постојали занати, шта су радили поједине занатлије; Свакодневни живот: изглед кућа, облачење, исхрана; Народни обичаји: Обичаји на св. Андрије, прела; Прослава црквених празника; Божић, Ускрс, црквене славе; Народно стваралаштво: народне приповетке и песме; Народна уметност: осликавање намештаја, иконе на стаклу, ткање, везење; Забаве: дечје игре).”

У програму предмета: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, после одељка: „III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, додаје се одељак: „IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ЛИКОВНА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У програму предмета: „МУЗИЧКА КУЛТУРА”, одељак: „IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ МУЗИЧКА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, после тачке: „1. ХРВАТСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, додаје се тачка: „2. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, која гласи:

2. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

ПРEПOРУЧEНE КOМПOЗИЦИЈE ЗА ПEВАЊE ИЛИ СВИРАЊЕ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ

Нарoднe пeсмe

1. Накошени марадики (Покошена је крстина) – русинска народна песма

2. До пришаги єдно (До заклетве једно) – русинска народна песма

3. В Вифлеєми днесь Мария (У Витлејему је данас Марија) – русинска божићна песма

4. Ти шугаю, шугаїчку (Ти, драги) – русинска народна песма

Дeчјe пeсмe

1. На дижджику (На кишици) – М. Хорњак

2. Ловар (Ловац) – М. Ковач, О.Тимко

3. Єшеньски днї (Јесењи дани) – М. Павловић, Т. Барна

4. Курка (Кокошка) – М. Ковач, О. Тимко

5. Нє страшце нас з бубушами (Не плашите нас баброгама) – М. Римар, Ј. Рамач-Чамо

6. Яка радосц, яки рай (Каква радост, какав рај) – дечја песма

7. Жимска радосц (Зимска радост) – М. М. Кочиш, Ј. Сивч

8. Тащок (Врабац) – М. Ковач, О. Тимко

9. Жимска приповедка (Зимска прича) – М. Будински, Т. Барна

10. Бачко моя, Бачко (Бачко моја, Бачко) – Г. Костељник, Ј. Сивч

11. Колїскова (Успаванка) – М. Ковач, Т. Барна

12. Плїва хмарка (Плива облак) – М. Ковач, Ј. Сивч

13. Чудни оцени (Чудне оцене) – М. Римар, Ј. Рамач-Чамо

14. Нашо швето (Наш празник) – В. Мудри, М. Бођанец

Музичко-дидактичкe игрe

1. Кошнїца (Кошница)

2. Хмарки и пахульки (Обалци и пахуљице)

Брoјалицe

1. Пшичок бреше (Пас лаје)

2. Грає Мижо на тамбури (Свира Мижо на тамбури)

3. Ишол дїдо до лєса (Иш`о деда у шуму)

Свирањe на Орфовим инструмeнтима

1. Ловар (Ловац) – М. Ковач, О.Тимко

2. Накошени марадики (Покошена је крстина) – русинска народна песма

3. Яка радосц, яки рай (Каква радост, какав рај) – дечја песма

4. В Вифлеєми днесь Мария (У Витлејему је данас Марија) – русинска божићна песма

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ

Нарoдне песме

1. Русинске народне песме по слободном избору

2. Русинске коледе по слободном избору

Дeчјe пeсмe

1. Новорочни шнїг (Новогодишњи снег) – З. Сабадош

2. Русинске дечје песме по слободном избору

Страни композитори

1. Гуцулска фантазия (Хуцулска фантазија) – С. Орел.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-107/2023-04

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ЛИКОВНА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

1. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

Тема: Разне врсте знакова и симбола

Печат, грб, симболи, словни и нотни знаци: Осмислити кратак текст (нпр. стих, порука, пословица...) и у виду краснописа насликати тај текст користећи русинску азбуку и слова (циљ је да на креативан начин ученици усвоје знање о русинским словима).

ОРНАМЕНТИКА

Линеарна орнаментика, површинска орнаментика, тродимензионална русинска орнаментика.