Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

12

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА

за први и пети разред основног образовања и васпитања
„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 2/19

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

ПРВИ РАЗРЕД

СОЛФЕЂО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЧАРОБНА ФРУЛА”

Солфеђо за 1. разред шестогодишње основне музичке школе;

ћирилица

Јасмина Михаљица, Весна Цветковић

650-02-00111/2021-07 од 27.7.2021.

Број 650-02-00226/1/2021-07

У Београду, 27. септембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.