Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22), у члану 6. тачка 8. мења се и гласи:

„8. Библиотекар

– дипломирани библиотекар – информатичар,

– професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности,

– професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности,

– професор разредне наставе,

– професор језика и књижевности, односно књижевности и језика – смер за библиотекарство,

– професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика,

– професор српскохрватског језика и југословенске књижевности,

– професор српског језика и књижевности,

– професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,

– професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,

– професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност,

– мастер библиотекар – информатичар,

– мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),

– мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),

– професор југословенских књижевности,

– дипломирани компаративиста и библиотекар,

– професор српске књижевности и језика.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, послове Библиотекара може да обавља и:

– мастер учитељ;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– лица која испуњавају услове из члана 3. тачка 3. овог правилника.

Лица која су наведена у ставу 2. алинеја друга и трећа ове тачке, морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика; Језик, књижевност, култура (предмет/профил Библиотекарство и информатика са страним језиком).

Лица наведена у ставу 2. ове тачке имају обавезу да у року од три године од дана заснивања радног односа на месту стручног сарадника – библиотекара, савладају обуку за школског библиотекара у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој запослених у образовању.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-179/2022-04

У Београду, 3. октобра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.