Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

   

     

ЗАКОН

о дувану

“Службени гласник РС”, бр. 101 од 21. новембра 2005, 90 од 1. октобра 2007, 95 од 17. децембра 2010, 36 од 27. маја 2011, 93 од 28. септембра 2012, 108 од 6. децембра 2013, 95 од 8. децембра 2018, 91 од 24. децембра 2019.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Влада Републике Србије је овлашћена да објављује усклађене износе накнада утврђене законом. Усклађени износи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 63 од 21. јула 2006, 10 од 26. јануара 2007, 67 од 20. јула 2007, 18 од 14. фебруара 2008, 73 од 1. августа 2008, 9 од 6. фебруара 2009, 57 од 24. јула 2009, 3 од 22. јануара 2010, 53 од 29. јула 2010, 4 од 28. јануара 2011, 56 од 29. јула 2011,  6 од 27. јануара 2012, 69 од 20. јула 2012, 8 од 25. јануара 2013, 64 од 24. јула 2013, 4 од 17. јануара 2014, 79 од 29. јула 2014, 5 од 20. јануара 2015, 67 од 29. јула 2015, 5 од 25. јануара 2016, 65 од 28. јула 2016, 8 од 3. фебруара 2017, 76 од 9. августа 2017, 18 од 9. марта 2018, 62 од 10. августа 2018,  4 од 25. јануара 2019, 91 од 26. јуна 2020. и 11 од 12. фебруара 2021.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређују се услови и начин производње, обраде, прераде и стављања у промет дувана, обрађеног дувана и прерађеног дувана, као и производње, разврставања и промета дуванских производа у Републици Србији (у даљем тексту: Република), вођења регистара, евиденционих листа и евиденција; одређују се врсте података о саставу и обележавању дуванских производа; образује се Управа за дуван и уређује надзор над спровођењем овог закона.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2018

Значење појединих израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) дуван чине листови култивисане биљне врсте Nicotiana tabacum L. у свим облицима и степенима биљне производње, обраде и паковања, који не служе крајњој потрошњи (необрађенидуван);

2) обрађени дуван јесте дуван обрађен технолошким поступком сезонске и вансезонске ферментације и термичком обрадом, и то: цели обрађени лист дувана (када су у питању оријентални или полуоријентални дувани), делови лиске/стрипса и ребра (када су у питању дувани типа вирџинија и берлеј) и ситњавина, односно мањи комади лиске (када су у питању сви типови дувана), као и отпаци од дувана;

2а) отпаци од дувана су ситни делови обрађеног дувана, делови ребра и прашина настали у процесу манипулације, обраде и прераде дувана, који се даље могу користити првенствено у производњи реконституисаног дувана у складу са посебним прописима, технолошким поступком за производњу реконституисаног дувана и правилима струке. На отпатке од дувана из ове тачке не примењују се прописи којима се уређује управљање отпадом;

2б) прерађен дуван, у смислу овог закона, јесте дуван добијен индустријским поступком прераде обрађеног дувана, који се користи искључиво као дуванска сировина за производњу дуванских производа, као и реконституисани дуван (хомогенизовани дуван, односно дуванска фолија) и експандирани дуван;

3) дувански производи јесу производи који по квалитету задовољавају стандарде прописане законом, и то: цигаре и цигарилоси, цигарете, дуван за пушење и остали дувански производи.

(1) Цигаре и цигарилоси јесу:

а) свици дувана који се могу пушити у датом стању и који су у целини израђени од природног дувана;

б) свици дувана који се могу пушити у датом стању и чији је спољни омотач од природног дувана;

в) свици дувана од мешавине ижиљеног дувана са спољним омотачем у природној боји цигаре који потпуно покрива производ, са филтером где је то предвиђено, осим у случају цигара са врхом, где су и врх и омотач од дуванске фолије, при чему тежина по јединици, без филтера или муштикле износи најмање 1,2 грама и чији се омотач завија спирално, под оштрим углом од најмање 30° у односу на уздужну осу цигаре;

г) свици дувана од мешавине ижиљеног дувана са спољним омотачем у природној боји цигаре који потпуно покрива производ, са филтером где је то предвиђено, осим у случају цигара са врхом, где су и врх и омотач од дуванске фолије, при чему тежина по јединици, без филтера или муштикле износи најмање 2,3 грама и чији обим најмање једне трећине њене дужине није мањи од 34 mm.

(2) Цигарете јесу:

а) свици дувана који се могу пушити у датом стању, а који не спадају у цигаре и цигарилосе из тачке 3) подтачка (1);

б) свици дувана који се на једноставан, неиндустријски начин стављају у папирне тубе за цигарете;

в) свици дувана који се на једноставан, неиндустријски начин увијају у папир за цигарете.

Свитак из тачке 3) подтачка (2) подразумева две цигарете чија је дужина, не рачунајући филтер или муштиклу, преко 9 cm, али не прелази 18 cm, три цигарете чија је дужина, не рачунајући филтер или муштиклу, преко 18 cm, али не прелази 27 cm, и тако даље.

(3) Дуван за пушење јесте:

а) дуван који је резан или на други начин уситњен, искидан или пресован у блокове и који се може пушити без даље индустријске обраде;

б) дуван који је намењен за продају у трговини на мало, а који не спада у производе из подтач. (1) и (2) и који се може пушити.

(4) Остали дувански производи јесу:

а) дуван намењен за продају у трговинама на мало, који се може користити без даље индустријске обраде и који је специјално припремљен за жвакање и шмркање, али не и пушење;

б) производи који се у целини или делимично састоје од супстанци које нису дуван, али који у погледу других критеријума одговарају производима из подтачке (2) или подтачке (3) и који се, у смислу пореских и других закона, третирају као цигарете или дуван за пушење;

в) производи који се делимично састоје од супстанци које нису дуван, али који у погледу других критеријума одговарају производима из подтачке (1) и који се, у смислу пореских и других закона третирају као цигаре и цигарилоси ако испуњавају један од следећих услова:

– имају омотач од природног дувана,

– имају омотач и повој од дуванске фолије,

– имају омотач од дуванске фолије;

г) производи који се делимично састоје од супстанци које нису дуван, али у погледу других критеријума одговарају производима из подтачке (4) под а);

4) домаћи дувански производи јесу дувански производи произведени у Републици  од стране лица које је уписано у Регистар произвођача дуванских производа и уписани у Регистар о маркама дуванских производа, у складу са овим законом;

5) производња дувана јесте производња расада дувана, гајење дувана на њиви, берба, сушење, сортирање и паковање дувана код произвођача дувана;

6) обрада дувана јесте сређивање, ферментација, као и друге радње у технолошком поступку обраде и паковања дувана;

6а) прерада дувана јесте индустријски поступак производње и паковања прерађеног дувана;

7) производња дуванских производа јесте индустријски поступак у припреми, производњи и паковању производа из тачке 3) овог члана;

8) произвођач дувана јесте привредни субјект или физичко лице које производи дуван и које је уписано у Регистар произвођача дувана, односно у Евиденциону листу произвођача дувана;

9) обрађивач дувана јесте привредни субјект који обрађује дуван, и који је уписан у Регистар обрађивача дувана;

9а) прерађивач дувана јесте привредни субјект који производи прерађен дуван и који је уписан у Регистар прерађивача дувана;

10) произвођач, трговац на велико, односно трговац на мало дуванским производима јесте привредни субјект, који производи, продаје на велико или на мало производе из тачке 3) овог члана и који је уписан у Регистар произвођача дуванских производа, односно Регистар трговаца на велико дуванским производима, као и у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима;

11) увозник дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (у даљем тексту: увозник) јесте привредни субјект, који увози у своје име и за свој рачун производе из тач. 1)–3) овог члана и које је уписано у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа;

11а) увозник дуванских производа, у смислу овог закона, jесте и привредни субјект, који не врши стављање у слободан промет на тржиште републике производе из тачке 3) овог члана, већ преко држаоца специјализованог складишта, отвореног у складу са царинским прописима (у даљем тексту: специјализовано царинско складиште), врши продају дуванских производа у авионима и бродовима, односно снабдевање авиона и бродова, који саобраћају на међународним линијама или отпрема дуванске производе у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске продавнице), као и продаје дипломатским и конзуларним представништвима и дипломатском и конзуларном особљу и који је уписан у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку;

11б) држалац специјализованог царинског складишта, јесте лице у чије складиште се смештају дувански производи ради продаје дуванских производа у авионима и бродовима, односно снабдевања авиона и бродова, који саобраћају на међународним линијама или отпремања дуванских производа у слободне царинске продавнице, као и продаје дипломатским и конзуларним представништвима и дипломатском и конзуларном особљу;

12) извозник дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (у даљем тексту: извозник) јесте привредни субјект, који извози  производе из тач. 1)–3) овог члана и које је уписано у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа;

13) промет дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана, јесте трговина, као и увоз и извоз дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана;

14) промет дуванских производа јесте трговина, као и увоз и извоз дуванских производа;

15) повезано лице јесте лице које има својство повезаног лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2010

***Службени гласник РС, број 95/2018

II. УПРАВА ЗА ДУВАН

Образовање

Члан 3.

Образује се Управа за дуван као орган управе у саставу министарства надлежног за послове финансија (у даљем тексту: Управа).

Надлежност

Члан 4.

Управа обавља следеће послове:

1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, прераду, увоз и извоз дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана;

2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа;

3) брисана је (види члан 3. Законa  - 95/2018-241)

4) води регистре и евиденционе листе;

5) води евиденције у вези са производњом, обрадом, прерадом и прометом дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана, као и производњом и прометом дуванским производима;

6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана и дуванских производа;

7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана и дуванских производа;

8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима;

9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа;

10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона;

10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија;

11) обавља и друге послове у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2010

***Службени гласник РС, број 95/2018

III. РЕГИСТРИ, ЕВИДЕНЦИОНЕ ЛИСТЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ

Регистри

Члан 5.

Регистри који се воде у складу са овим законом јесу:

1) Регистар произвођача дувана;

2) Регистар обрађивача дувана;

2а) Регистар прерађивача дувана;

3) Регистар произвођача дуванских производа;

4) Регистар трговаца на велико дуванским производима;

5) Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (у даљем тексту: Регистар увозника);

6) Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (у даљем тексту: Регистар извозника);

6а) Регистар привредних субјекaта који обављају промет дуванских производа по посебном поступку;

7) Регистар о маркама дуванских производа.

Регистре из става 1. овог члана води Управа.

У регистре из става 1. овог члана уписују се нарочито: пословно име, односно назив субјекта уписа, седиште, делатност, матични број, порески идентификациони број (ПИБ), и други подаци од значаја за пословање субјекта уписа.

Лица о којима се воде регистри из става 1. овог члана, дужна су да Управи пријаве сваку промену података уписаних у регистар најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.

Министар надлежан за послове финансија ближе прописује садржину и начин вођења регистара из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2018

Евиденционе листе

Члан 6.

Евиденционе листе које се воде у складу са овим законом јесу:

1) Евиденциона листа о физичким лицима – произвођачима дувана;

2) Евиденциона листа о трговцима на мало дуванским производима;

3) Евиденциона листа о маркама дуванских производа чији се промет обавља по посебном поступку.

Евиденционе листе из става 1. овог члана води Управа.

У Евиденционе листе из става 1. овог члана уписују се нарочито: име и презиме и адреса физичког лица, пословно име, односно назив субјекта уписа, седиште, делатност, матични број, порески идентификациони број (ПИБ), јединствени матични број грађана (ЈМБГ), врста дуванског производа, назив робне марке дуванског производа и други подаци од значаја за пословање субјекта уписа.

Трговац на мало дуванским производима дужан је да Управи пријави сваку промену података уписаних у евиденциону листу најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.

Уз пријаву промене података из става 4. овог члана, прилаже се докaз који представља правни основ за промену тог податка, као и доказ о уплати републичке административне таксе.

Управа је дужна да у року од осам дана од дана пријема пријаве донесе решење.

Решење из става 6. овог члана је коначно.

Министар надлежан за послове финансија ближе прописује садржину и начин вођења евиденционих листа из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 95/2018

**Службени гласник РС, број 91/2019

Евиденције

 

Члан 7.

Лица уписана у регистре из члана 5. овог закона, односно евиденционе листе из члана 6. став 1. тачка 2) овог закона, дужна су да воде посебну евиденцију у вези са производњом, обрадом, прерадом и прометом дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана и дуванских производа и да их чувају пет година.

Лица уписана у регистре из члана 5. став 1. тач. 3) до 6) овог закона и лица уписана у евиденциону листу из члана 6. став 1. тачка 2) овог закона, дужна су да Управи достављају полугодишње и годишње извештаје о подацима о којима воде евиденцију, најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се доставља извештај.

Лица уписана у регистре из члана 5. став 1. тач. 1), 2) и 2а) овог закона дужна су да министарству надлежном за послове пољопривреде достављају тромесечне извештаје о подацима о којима воде евиденцију из става 1. овог члана.

Извештаји из става 3. овог члана достављају се најкасније у року од десет дана од дана истека периода за који се извештај доставља.

Лица уписана у регистре из члана 5. став 1. тач. 1), 2) и 2а) овог закона, дужна су да, на захтев Управе, достављају извештаје о подацима о којима воде евиденцију, у року који Управа одреди.

Министар надлежан за послове пољопривреде ближе прописује садржину и начин вођења евиденција од стране произвођача, обрађивача и прерађивача дувана.

Министар надлежан за послове финансија ближе прописује садржину и начин вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, као и увозника и извозника  .

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2010

***Службени гласник РС, број 95/2018

IV. ПРОИЗВОДЊА И ОБРАДА ДУВАНА

Типови и семе дувана

Члан 8.

На територији Републике производе се следећи типови дувана: вирџинија, берлеј, оријентал и полуоријентал.

У оквиру типова из става 1. овог члана, на територији Републике могу се гајити сорте које су уписане у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се регулише признавање сорти.

Произвођачи дувана су дужни да за производњу  дувана користе семе дувана  у складу са прописима о семену.

Семе дувана, односно расад дувана може да набави само произвођач дувана који испуњава услове за производњу дувана и који је уписан у Регистар произвођача дувана.

Промет семена и расада дувана може вршити произвођач дувана, односно обрађивач дувана, уз примену одредби овог закона и одредби закона којим се уређује промет семена пољопривредног биља.

Забрањен је правном и физичком лицу промет семена и расада дувана, промет семена и расада дувана у малопродајним објектима, узгој дувана за сопствене потребе, као и потребе чланова породичног домаћинства.

Производњом расада дувана може да се бави произвођач дувана уписан у регистар произвођача дувана, као и физичко лице – произвођач дувана на основу закљученог кооперативног уговора са регистрованим произвођачем дувана.

Забрањено је физичком лицу – произвођачу дувана да се бави производњом и прометом семена дувана, као и прометом расада дувана.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

1. Произвођачи дувана

Услови

Члан 9.

Производњом дувана може да се бави привредни субјект, који испуњава следеће услове:

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

2) да има најмање 5 ha обрадивих површина у власништву, под закупом, односно у кооперацији са физичким лицем-произвођачем дувана;

3) да има техничке могућности за пољопривредну обраду и припрему земљишта за сетву, бербу, сушење, сортирање, паковање и друге неопходне радње до припреме дувана за обраду;

4) да има закључене уговоре са обрађивачима дувана, односно извозницима;

5) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године које претходе дану подношења захтева није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене производње, односно трговине дуваном;

6) да има обезбеђен одговарајући простор за смештај дувана, ако намерава да се бави и откупом дувана;

7) да одреди, односно ангажује лице које руководи процесом производње дувана.

Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује Управа, на захтев привредног субјекта, осим испуњеност услова из тач. 1) и 5) овог члана коју проверава Управа по службеној дужности.

Уз захтев из става 2. овог члана прилажу се следећи докази:

1) брисана је (види члан 8. Закона - 95/2018-241)

2) доказ да има најмање 5 ha обрадивих површина;

3) акт надлежног државног органа о испуњености услова из става 1. тачка 3) овог члана;

4) сви уговори закључени са обрађивачима дувана, односно извозницима, осим ако подносилац захтева није истовремено уписан у Регистар обрађивача дувана, односно Регистар извозника;

5) изјава одговорног лица о неосуђиваности;

6) акт надлежног државног органа о испуњености услова у погледу обезбеђивања одговарајућег простора за смештај дувана;

7) акт о одређивању, односно ангажовању лица које руководи процесом производње дувана.

По захтеву из става 2. овог члана Управа доноси  решење.

Решењем се одбацује непотпун захтев,  одбија захтев или издаје дозвола за обављање делатности производње дувана.

Решење из става 5. овог члана Управа доноси по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове пољопривреде.

Против решења из става 5. овог члана може се изјавити жалба министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење из става 5. овог члана је коначно у управном поступку.

Физичко лице – произвођач дувана може да се бави производњом дувана ако има закључен кооперативни уговор са произвођачем дувана који је уписан у Регистар произвођача дувана, искључиво на катастарској парцели, односно делу катастарске парцеле која је предмет кооперативног уговора.

Министар надлежан за послове пољопривреде ближе прописује услове из става 1. тач. 2), 3), 6) и 7) овог члана.

*Службени гласник РС, број 95/2010

**Службени гласник РС, број 108/2013

***Службени гласник РС, број 95/2018

****Службени гласник РС, број 91/2019

Кооперативни уговор

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 9а

Уговор из члана 9. став 9. овог закона закључује се за период од годину дана, најкасније до 31. марта. Уговор мора бити у писаној форми и закључује се за једну производну годину.

Кооперативни уговор обавезно садржи:

1) датум и место закључења уговора;

2) пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број (ПИБ) произвођача дувана уписаног у регистар произвођача дувана;

3) име, презиме, адресу, јединствени матични број грађана (ЈМБГ) физичког лица – произвођача дувана, број регистрованог пољопривредног газдинства;

4) место, број катастарске парцеле, катастарску општину, назив потеса;

5) укупну површину парцеле и површину на којој се сади дуван;

6) тип и сорту дувана који се сади;

7) очекивани број биљака;

8) очекивану количину произведеног дувана;

9) податке о месту сушења, количини дувана и месту складиштења дувана до откупа, односно предаје регистрованом произвођачу, као и податке о власнику – држаоцу сушаре, односно простора у којем се дуван суши, односно складишти;

10) обавезе у погледу примена мера за сузбијање биљних болести и штеточина на дувану и давање репродукционог материјала;

11) обавезу физичког лица – произвођача дувана да ће у уговореном року регистрованом произвођачу дувана испоручити сав произведени дуван, као и обавезу регистрованог произвођача дувана да ће од њега преузети сав произведени дуван;

12) рок и место преузимања дувана;

13) откупну цену произведеног дувана по класама;

14) рок и начин исплате новчаних средстава за преузети дуван.

Елементе уговора из става 2. тач. 4)–8) овог члана, уговорне стране могу мењати најкасније до момента расађивања, односно до 10. јуна производне године за коју се уговор закључује.

Саставни део уговора је изјава физичког лица – произвођача дувана да за исти временски период није склопио уговор о производњи дувана са другим регистрованим произвођачем дувана за исту површину и катастарску парцелу, односно део катастарске парцеле.

Регистровани произвођач дувана дужан је да елементе уговора из става 2. овог члана евидентира електронски преко портала е-Управа, најкасније у року од два дана од истека рока из става 1. овог члана.

Измене елемената уговора из става 3. овог члана регистровани произвођач дувана дужан је да евидентира електронски преко портала е-Управа најкасније у року од два дана од дана настале промене, односно од истека рока из става 3. овог члана.

Регистровани произвођач дувана одговоран је за истоветност евидентираних елемената уговора унетих преко портала е-Управа са елементима кооперативног уговора.

Ближе услове начина уношења, као и приступ и коришћење података унетих преко портала е-Управа уређује Влада.

*Службени гласник РС, број 95/2018

**Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења дозволе

Члан 10.

Решење којим се издаје дозвола за обављање делатности производње дувана (у даљем тексту: дозвола за производњу дувана) садржи и рок на који се дозвола издаје.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од пет година.

Упис у Регистар произвођача дувана

Члан 11.

Упис у Регистар произвођача дувана врши се по захтеву лица које је добило дозволу за производњу дувана, у складу са овим законом.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од 30 дана од дана достављања дозволе.

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се уговори закључени са обрађивачем дувана, односно извозником.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева за упис у Регистар произвођача дувана донесе решење.

Решење из става 4. овог члана је коначно у управном поступку.

Уписом у Регистар произвођача дувана, произвођач дувана може да отпочне да обавља делатност производње дувана.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Обнављање дозволе за производњу дувана

Члан 12.

Произвођач дувана може да обнови дозволу за производњу дувана, подношењем захтева најкасније 60 дана пре истека рока важења постојеће дозволе.

Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се под условима и на начин прописаним за њено издавање.

Управа је дужна да у року од 30 дана од дана подношења захтева за обнављање дозволе, а најкасније до дана истека рока важења постојеће дозволе, одлучи по захтеву.

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, произвођач дувана има право да настави да обавља делатност производње дувана у складу са постојећом дозволом.

Одузимање дозволе за производњу дувана

Члан 13.

Дозвола за производњу дувана одузима се:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање;

3) ако је одговорно лице имаоца дозволе правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене производње, односно недозвољене трговине дуваном;

4) ако је одговорно лице имаоца дозволе правноснажно кажњено за прекршај прописан овим законом;

5) ако ималац дозволе у прописаном року не поднесе захтев за упис у Регистар произвођача дувана.

Надлежни орган је дужан да у року од осам дана од дана правноснажности одлуке из става 1. тач. 3) и 4) овог члана о томе обавести Управу.

Управа је дужна да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, односно обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, донесе решење о одузимању дозволе за производњу дувана.

Решење из става 3. овог члана је коначно у управном поступку.

Брисање из Регистра произвођача дувана

Члан 14.

Произвођач дувана брише се из Регистра произвођача дувана, и то:

1) у року од пет дана од дана истека рока важења дозволе;

2) у року од пет дана од дана правноснажности решења о одбијању захтева за обнављање дозволе или

3) у року од 15 дана од дана достављања решења о одузимању дозволе.

Управа доноси решење о брисању из Регистра произвођача дувана.

Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку.

Управа је дужна да у року од седам дана од дана доношења решења из става 2. овог члана о томе обавести обрађивача дувана, односно извозника са којим је произвођач дувана који је брисан из Регистра произвођача дувана имао закључене  уговоре.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Брисан је назив члана 15. (види члан 3. Закона - 108/2013-5)

Члан 15.

Брисан је (види члан 3. Закона - 108/2013-5)

Евиденција

Члан 16.

Произвођач дувана дужан је да води евиденцију података који се односе на производњу и промет дувана, у складу са чланом 7. овог закона.

Обавезе произвођача дувана

*Службени гласник РС, број 108/2013

Члан 16а

Произвођач дувана који је уписан у Регистар произвођача дувана дужан је да одреди, односно ангажује лице које руководи процесом производње дувана и да обезбеди контролу реализације уговора из члана 9а овог закона.

Под контролом реализације уговора у смислу става 1. овог члана подразумева се провера испуњености обавеза физичког лица – произвођача дувана да дуван расади на уговореној катастарској парцели и у уговореној количини, израда извештаја о преузимању семена, односно расада дувана од стране физичког лица – произвођача дувана, извештаја о преузимању дувана, као и извештаја о уништењу дувана који се сматра отпадом у смислу члана 24. овог закона.

Извештаји из става 2. овог члана морају бити припремљени у року од 15 дана од дана завршетка радњи на које се односе, а достављају се на захтев Управе.

Физичко лице – произвођач дувана дужан је да сав произведени дуван преда регистрованом произвођачу дувана у складу са кооперативним уговором из члана 9а овог закона, а регистровани произвођач дувана дужан је да преузме сав произведени дуван.

Предаја, односно преузимање дувана у смислу става 4. овог члана врши се најкасније:

1) за дуван типа вирџинија, до 31. децембра за производњу из те године;

2) за остале типове дувана, до 31. марта наредне године, за производњу из претходне године.

Произвођач дувана дужан је да откуп дувана врши искључиво од физичког лица – произвођача дувана са којим има закључен кооперативни уговор.

Произвођач дувана дужан је да обавести управу о датуму завршетка откупа дувана у односу на сва физичка лица – произвођаче дувана са којима има закључен кооперативни уговор, најкасније у року од пет дана од дана завршетка откупа.

Произвођач дувана дужан је да обавести управу о физичким лицима – произвођачима дувана који нису испоручили уговорене количине дувана у року од десет дана од дана завршетка откупа дувана, уз пратећу документацију и образложење за сваки конкретни случај.

Обавештења из ст. 7. и 8. овог члана могу се доставити Управи и у електронској форми.

Произвођач дувана који је уписан у Регистар произвођача дувана дужан је да дуван продаје искључиво обрађивачу дувана уписаном у Регистар обрађивача дувана, односно извознику, који је уписан у Регистар извозника.

Изузeтнo oд стaвa 10. овoг члaнa, регистровани прoизвoђaч дувaнa мoжe дувaн дa прeдa нa услужну oбрaду регистрованом oбрaђивaчу дувaнa, при чему се услужнo oбрaђeн дувaн мора складиштити искључиво код обрађивача дувана.

Прoизвoђaч дувaнa дужан је да услужнo oбрaђeн дувaн продаје искључиво регистрованом прерађивачу дувана, односно прoизвoђaчу дувaнских прoизвoдa, oднoснo регистрованом извoзнику.

Дуван чији се промет не врши у складу са ст. 4–6. и 10–12. овог члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.

*Службени гласник РС, број 95/2018

2. Обрађивачи дувана

Услови

Члан 17.

Обрадом дувана може да се бави привредни субјект, који испуњава следеће услове:

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

2) да има сопствене просторије за откуп дувана, смештај откупљеног дувана, сређивање, обраду и класификацију дувана;

3) да има сопствену опрему за обраду дувана;

4) да има сопствену лабораторију или закључен уговор са акредитованом домаћом или страном лабораторијом за анализу и утврђивање квалитета дувана;

5) да има закључене  уговоре са прерађивачима дувана, односно произвођачима дуванских производа, односно извозницима;

6) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године које претходе дану подношења захтева није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене производње дувана, односно недозвољене трговине дуваном или обрађеним дуваном.

Ако привредни субјект врши превоз дувана сопственим превозним средством, то превозно средство мора бити видно означено да се ради о превозу дувана и мора да испуњава прописане санитарно-хигијенске услове, као и друге прописане услове.

Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује Управа, на захтев привредног субјекта, а испуњеност услова из става 1. тач. 1) и 6) овог члана проверава Управа по службеној дужности.

Уз захтев из става 3. овог члана прилажу се следећи докази:

1) брисана је (види члан 13. Закона - 95/2018-241)

2) акт надлежног државног органа о испуњености услова из става 1. тач. 2), 3), 4) и става 2. овог члана;

3) сви уговори закључени са прерађивачима дувана, односно произвођачима дуванских производа, односно извозницима, осим ако подносилац захтева није истовремено уписан у Регистар прерађивача дувана, односно произвођача дуванских производа, односно Регистар извозника;

4) изјава одговорног лица о неосуђиваности  .

Привредни субјект дужан је да испуњава услове из става 1. овог члана за обраду најмање једне сорте дувана.

Ако привредни субјект не испуњава услове из става 1. овог члана за обраду више од једне сорте дувана, може да, за сорте дувана за које не испуњава услове, закључи уговор о услузи обраде дувана са привредним субјектом који те услове испуњава.

По захтеву из става 3. овог члана Управа доноси  решење.

Решењем се одбацује непотпун захтев,  одбија захтев или издаје дозвола за обављање делатности обраде дувана.

Решење из става 8. овог члана Управа доноси по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове пољопривреде и министарства надлежног за послове здравља.

Против решења из става 8. овог члана може се изјавити жалба министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење из става 8. овог члана је коначно у управном поступку.

Превозна средства намењена за превоз дувана, односно обрађеног дувана, могу се употребљавати и за превоз других предмета опште употребе, али не истовремено.

Министар надлежан за послове пољопривреде и министар надлежан за послове здравља ближе прописују услове из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана.

Министар надлежан за послове здравља ближе прописује услове из става 2. овог члана.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2010

***Службени гласник РС, број 95/2018

****Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења дозволе

Члан 18.

Решење којим се издаје дозвола за обављање делатности обраде дувана (у даљем тексту: дозвола за обраду дувана) садржи и рок на који се дозвола издаје.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од пет година.

Упис у Регистар обрађивача дувана

Члан 19.

Упис у Регистар обрађивача дувана врши се по захтеву лица које је добило дозволу за обраду дувана, у складу са овим законом.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од 30 дана од дана достављања дозволе.

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се уговори закључени са прерађивачима дувана, односно произвођачима дуванских производа, односно извозницима.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева за упис у Регистар обрађивача дувана донесе решење.

Решење из става 4. овог члана је коначно у управном поступку.

Уписом у Регистар обрађивача дувана, обрађивач дувана може да отпочне да обавља делатност обраде дувана.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Обнављање дозволе за обраду дувана

Члан 20.

Обрађивач дувана може да обнови дозволу за обраду дувана, подношењем захтева најкасније 60 дана пре истека рока важења постојеће дозволе.

Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се под условима и на начин прописаним за њено издавање.

Управа је дужна да у року од 30 дана од дана подношења захтева за обнављање дозволе, а најкасније до дана истека рока важења постојеће дозволе, одлучи по захтеву.

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, обрађивач дувана има право да настави да обавља делатност обраде дувана у складу са постојећом дозволом.

Одузимање дозволе за обраду дувана

Члан 21.

Дозвола за обраду дувана одузима се:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање;

3) ако је одговорно лице имаоца дозволе правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене производње, односно недозвољене трговине дуваном или обрађеним дуваном;

4) ако је одговорно лице имаоца дозволе правноснажно кажњено за прекршај прописан овим законом;

5) ако ималац дозволе у прописаном року не поднесе захтев за упис у Регистар обрађивача дувана.

Надлежни орган дужан је да у року од осам дана од дана правноснажности одлуке из става 1. тач. 3) и 4) овог члана о томе обавести Управу.

Управа је дужна да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, односно обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, донесе решење о одузимању дозволе за обраду дувана.

Решење из става 3. овог члана је коначно у управном поступку.

*Службени гласник РС, број 90/2007

Брисање из Регистра обрађивача дувана

Члан 22.

Обрађивач дувана брише се из Регистра обрађивача дувана и то:

1) у року од пет дана од дана истека рока важења дозволе;

2) у року од пет дана од дана правноснажности решења о одбијању захтева за обнављање дозволе;

3) у року од 15 дана од дана достављања решења о одузимању дозволе.

4) брисана је (види члан 5. Закона - 91/2019-81)

5) брисана је (види члан 5. Закона - 91/2019-81)

Управа доноси решење о брисању из Регистра обрађивача дувана.

Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку.

Брисан је ранији став 4. (види члан 5. Закона - 91/2019-81)

Управа је дужна да у року од седам дана од дана доношења решења из става 2. овог члана о томе обавести прерађивача дувана, односно произвођача дуванских производа, односно извозника са којим је обрађивач дувана који је брисан из Регистра обрађивача дувана имао закључене  уговоре.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

***Службени гласник РС, број 91/2019

Руковођење технолошким процесом

Члан 23.

Обрађивач дувана дужан је да обезбеди стручно руковођење процесом производње и обраде дувана.

Министар надлежан за послове пољопривреде ближе прописује услове које треба да испуњава лице који руководи процесом производње и обраде дувана.

Процена квалитета дувана

Члан 24.

Ако произвођач дувана није задовољан проценом квалитета дувана која је извршена од стране обрађивача дувана са којим је закључио уговор о откупу дувана, односно ако физичко лице – произвођач дувана није задовољан проценом квалитета дувана која је извршена од стране регистрованог произвођача дувана са којим је закључио кооперативни уговор, може у року од 24 часа од обављене процене квалитета поднети захтев за нову процену квалитета дувана акредитованој домаћој или страној лабораторији.

Трошкове процене квалитета дувана сноси лице из става 1. овог члана чија процена није потврђена.

Ако произвођач дувана, односно физичко лице – произвођач дувана или обрађивач дувана није задовољан проценом квалитета дувана која је извршена од стране акредитоване лабораторије, може у року од 24 часа од обављене процене квалитета поднети захтев за нову процену квалитета дувана другој акредитованој домаћој или страној лабораторији.

Лабораторија из става 3. овог члана дужна је да процену квалитета дувана изврши у року од седам дана од дана пријема захтева.

Брисан је ранији став 5. (види члан 16. Закона - 75/2018-241)

Процена квалитета лабораторије из става 3. овог члана је коначна и обавезујућа за сва лица из става 1. овог члана.

Брисан је ранији став 7. (види члан 16. Закона - 75/2018-241)

Дуван чији је квалитет оспорен, не може бити у промету и остаје на чувању у складишту произвођача дувана до краја процене лабораторије из става 3. овог члана.

Ако се утврди да дуван који је био предмет процене не задовољава прописане стандарде квалитета ниједне од класа, тај дуван постаје отпад и са њим се поступа у складу са прописима који уређују управљање отпадом, а што је обавеза произвођача дувана који је преузео дуван у складу са кооперативним уговором. Дуван из става 6. овог члана не подлеже обавези плаћања уговорене откупне цене.

Ако се утврди да дуван који је био предмет процене не задовољава прописане стандарде квалитета ниједне од класа и ако лица из става 1. овог члана не поднесу захтев за нову процену квалитета дувана, сходно ст. 1. и 3. овог члана, тај дуван постаје отпад и са њим се поступа у складу са прописима који уређују управљање отпадом, а што је обавеза произвођача дувана који је преузео дуван у складу са кооперативним уговором. Дуван из става 6. овог члана не подлеже обавези плаћања уговорене откупне цене.

На све врсте дувана, које испуњавају услове из овог закона, не примењују се прописи којима се уређује управљање отпадом.

Уколико се дуван из става 6. овог члана нађе у промету, сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани дуван), у смислу закона којим се уређује опорезивање акцизама.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Услужна обрада, промет и евиденција

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 25.

Обрађивач дувана може пружати услуге обраде дувана произвођачу дувана уписаном у Регистар произвођача дувана на основу уговора о услужној обради дувана.

Обрађивач дувана дужан је да води евиденцију у вези са производњом, обрадом и прометом обрађеног дувана, односно услужно обрађеног дувана, у складу са чланом 7. овог закона, а нарочито о:

1) количини и квалитету произведеног дувана из сопствене производње ако је истовремено и произвођач дувана уписан у одговарајући регистар у складу са овим законом;

2) количини и квалитету откупљеног дувана од произвођача дувана, односно увозника  уписаног у одговарајући регистар у складу са овим законом;

3) количини и квалитету произведеног, обрађеног и продатог дувана по типовима и класама;

4) количини и квалитету услужно обрађеног дувана по типовима и класама.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

Обавезе обрађивача дувана

*Службени гласник РС, број 108/2013

Члан 25а

Обрађивач дувана који је уписан у Регистар обрађивача дувана дужан је да обрађени дуван продаје искључиво прерађивачу дувана, односно произвођачу дуванских производа, односно извознику, уписаним у одговарајуће регистре у складу са овим законом.

Обрађени дуван чији се промет не врши у складу са ставом 1. овог члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.

Обрађивач дувана који је уписан у Регистар обрађивача дувана дужан је да одвојено складишти сопствени дуван, односно дуван за услужну обраду као и сопствени обрађени дуван односно услужно обрађени дуван.

*Службени гласник РС, број 95/2018

IVа ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 25б

Прерадом дувана, може да се бави привредни субјект који је добио дозволу за обављање делатности прераде дувана и који је уписан у Регистар прерађивача дувана, у складу са овим законом.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Услови

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 25в

Прерадом дувана, може да се бави привредни субјект, који испуњава следеће услове:

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

2) да има сопствену опрему за прераду дувана;

3) да има сопствену одговарајућу лабораторију за анализу и утврђивање квалитета прерађеног дувана, односно закључен уговор са акредитованом домаћом или страном лабораторијом за анализу и утврђивање квалитета прерађеног дувана;

4) да има сопствене одговарајуће просторије за прераду дувана и смештај прерађеног дувана;

5) да има закључене уговоре са обрађивачима дувана, који су уписани у Регистар обрађивача дувана, односно произвођачима дувана, који су уписани у Регистар произвођача дувана, у случају када произвођач дувана даје дуван на услужну обраду код обрађивача дувана, који је уписан у Регистар обрађивача дувана, односно са увозником, који је уписан у Регистар увозника;

6) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године које претходе дану подношења захтева није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене производње, односно недозвољене трговине, чији је предмет извршења обрађени дуван и прерађени дуван.

Услов из става 1. тачка 6) овог члана односи се и на повезано лице са привредним субјектом, као и на правно лице чији је правни следбеник привредни субјект.

Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује управа, на захтев привредног субјекта, а испуњеност услова из тач. 1) и 6) овог члана проверава Управа по службеној дужности.

Уз захтев из става 3. овог члана прилажу се следећи докази:

1) акт надлежног државног органа о испуњености услова из става 1. тач. 2)–4) овог члана;

2) сви уговори закључени са обрађивачима дувана, односно произвођачима дувана, који су уписани у Регистар произвођача дувана, у случају када произвођач дувана даје дуван на услужну обраду код обрађивача дувана, који је уписан у Регистар обрађивача дувана односно увозницима, осим ако подносилац захтева није истовремено уписан у наведене регистре;

3) изјава одговорног лица о неосуђиваности.

По захтеву из става 3. овог члана Управа доноси  решење.

Решењем се одбацује непотпун захтев,  одбија захтев или издаје дозвола за обављање делатности прераде дувана.

Решење из става 5. овог члана Управа доноси по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове пољопривреде и министарства надлежног за послове здравља.

Против решења из става 5. овог члана може се изјавити жалба министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење из става 5. овог члана је коначно у управном поступку.

Ако привредни субјект врши превоз прерађеног дувана сопственим превозним средством, то превозно средство мора бити видно означено да се ради о превозу прерађеног дувана и мора да испуњава прописане санитарно-хигијенске услове, као и друге прописане услове.

Превозна средства намењена за превоз прерађеног дувана могу се употребљавати и за превоз других предмета опште употребе, али не истовремено.

Министар надлежан за послове пољопривреде и министар надлежан за послове здравља ближе прописују услове из става 1. тач. 2)–4) овог члана.

Министар надлежан за послове здравља ближе прописује услове из става 10. овог члана.

*Службени гласник РС, број 95/2018

**Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења дозволе

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 25г

Решење којим се издаје дозвола за обављање делатности прераде дувана (у даљем тексту: дозвола за прераду дувана) садржи и рок на који се дозвола издаје.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од пет година.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Упис у Регистар прерађивача дувана

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 25д

Упис у Регистар прерађивача дувана врши се по захтеву лица које је добило дозволу за прераду дувана у складу са овим законом.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од 30 дана од дана достављања дозволе.

За упис у Регистар прерађивача дувана плаћа се накнада у висини од 10.818.840,00 динара, а средства остварена од те накнаде приход су буџета Републике.

Износ накнаде из става 3. овог члана усклађује се годишње, са индексом потрошачких цена, према подацима органа надлежног за послове статистике.

Влада објављује усклађени износ накнаде из става 4. овог члана.

Ималац дозволе за прераду дувана може да плати накнаду из става 3. овог члана у пет једнаких годишњих рата.

Лице из става 6. овог члана дужно је да сваку наредну рату плати најкасније три дана пре истека рока од једне године од дана уплате претходне рате, усклађену са индексом потрошачких цена.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о уплати накнаде из става 3. овог члана.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева за упис у Регистар прерађивача дувана донесе решење.

Решење из става 9. овог члана је коначно у управном поступку.

Уписом у Регистар прерађивача дувана, прерађивач дувана може да отпочне да обавља делатност прераде дувана.

*Службени гласник РС, број 95/2018

**Службени гласник РС, број 11/2021

Обнављање дозволе за прераду дувана

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 25ђ

Прерађивач дувана може да обнови дозволу за прераду дувана подношењем захтева најкасније 60 дана пре истека рока важења постојеће дозволе.

Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се под условима и на начин прописаним за њено издавање, уз достављање доказа о уплати накнаде из члана 25д став 3. односно став 6. овог закона.

Управа је дужна да у року од 30 дана од дана подношења захтева за обнављање дозволе, а најкасније до дана истека рока важења постојеће дозволе, одлучи по захтеву.

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, прерађивач дувана има право да настави да обавља делатност прераде дувана у складу са постојећом дозволом.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Одузимање дозволе за прераду дувана

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 25е

Дозвола за прераду дувана одузима се:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање;

3) ако је одговорно лице имаоца дозволе, или одговорно лице у повезаном лицу са имаоцем дозволе, као и одговорно лице у правном лицу чији је правни следбеник ималац дозволе правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене производње, односно недозвољене трговине, чији је предмет извршења обрађени дуван и прерађени дуван, односно ако су та лица кажњена за прекршај прописан овим законом;

4) ако ималац дозволе у прописаном року не поднесе захтев за упис у Регистар прерађивача дувана;

5) ако ималац дозволе не уплати наредну рату накнаде у року прописаном у члану 25д став 7. овог закона.

Надлежан орган дужан је да у року од осам дана од дана правноснажности одлуке из става 1. тачка 3) овог члана о томе обавести Управу.

Управа је дужна да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, односно обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, донесе решење о одузимању дозволе за прераду дувана.

Решење из става 3. овог члана је коначно у управном поступку.

Прерађивач дувана, са њим повезано лице, односно његов правни следбеник, којем је одузета дозвола за прераду дувана не може поднети захтев за добијање те дозволе у периоду од три године од дана одузимања дозволе, осим у случају из става 1. тачка 1) овог члана.

У случају да прерађивач дувана својом одлуком престане да обавља делатност прераде дувана пре истека важења дозволе, преостали износ накнаде плаћен за добијање дозволе за прераду дувана враћа се прерађивачу дувана.

Прерађивач дувана ослобађа се обавезе плаћања преосталих рата накнаде из члана 25д став 6. овог закона.

Година у којој прерађивач дувана својом одлуком престане да обавља делатност прераде дувана сматра се протеклом годином, без обзира када је у току године наступио прекид делатности.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Брисање из Регистра прерађивача дувана

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 25ж

Прерађивач дувана брише се из Регистра прерађивача дувана, и то:

1) у року од пет дана од дана истека рока важења дозволе;

2) у року од пет дана од дана правноснажности решења о одбијању захтева за обнављање дозволе или

3) у року од 15 дана од дана достављања решења о одузимању дозволе.

Управа доноси решење о брисању из Регистра прерађивача дувана.

Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку.

Управа је дужна да у року од седам дана од дана доношења решења из става 2. овог члана о томе обавести обрађивача дувана, односно произвођача дувана који даје дуван на услужну обраду код обрађивача дувана, који је уписан у Регистар обрађивача дувана, односно увозника, који је уписан у Регистар увозника, са којим је прерађивач дувана који је брисан из Регистра прерађивача дувана имао закључене уговоре.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Обавезе прерађивача дувана

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 25з

Прерађивач дувана који је уписан у Регистар прерађивача дувана дужан је да прерађен дуван продаје искључиво произвођачу дуванских производа који је уписан у Регистар произвођача дуванских производа, односно извезе прерађен дуван у своје име и за свој рачун, уколико је истовремено уписан у Регистар извозника.

Прерађивач дувана не може да се бави прометом обрађеног дувана који набавља за производњу прерађеног дувана.

Прерађивач дувана не може да се бави прометом прерађеног дувана на територији Републике, осим у случају из става 1. овог члана.

Забрањен је промет прерађеног дувана у паковању мањем од 100 kg.

Прерађивач дувана дужан је да обезбеди стручно руковођење процесом прераде дувана.

Министар надлежан за послове пољопривреде ближе прописује услове из става 5. овог члана.

Обрађени, односно прерађени дуван чији се промет не врши у складу са ст. 1–4. овог члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.

*Службени гласник РС, број 95/2018

V. ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

1. Произвођачи

Услови

Члан 26.

Производњом дуванских производа може да се бави привредни субјект који је добио дозволу за обављање делатности производње дуванских производа и који је уписан у Регистар произвођача дуванских производа, у складу са овим законом.

Дозвола за обављање производње дуванских производа (у даљем тексту: дозвола за производњу дуванских производа) издаје се по спроведеном јавном тендеру.

*Службени гласник РС, број 95/2010

Поступак јавног тендера

Члан 27.

Поступак јавног тендера покреће се одлуком о расписивању јавног тендера коју доноси Управа уз сагласност Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада).

Одлука из става 1. овог члана, доноси се у складу са пројектованом макроекономском политиком, фискалним интересом и тржишним приликама.

Поступак јавног тендера обухвата нарочито: припрему тендерске документације, објављивање јавног позива за подношење понуда, подношење и пријем понуда, отварање и оцена понуда, утврђивање листе понуђача и формирање коначне тендер листе.

Поступак јавног тендера спроводи тендерска комисија, коју образује министар надлежан за послове финансија.

Стручне послове у вези припреме и спровођења јавног тендера обавља Управа.

Тендерска документација садржи нарочито: јавни позив, податке о стању на домаћем тржишту дувана и дуванских производа, образац понуде, елементе за вредновање понуде, податке о средству финансијског обезбеђења и услове за учешће на јавном тендеру.

Влада ближе уређује поступак јавног тендера, критеријуме за образовање тендерске комисије, садржину тендерске документације и елементе за вредновање понуда.

Јавни позив

Члан 28.

Јавни позив за учешће на јавном тендеру објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и најмање у једном дневном листу.

О објављивању јавног позива из става 1. овог члана стара се Управа.

Јавни позив садржи услове под којима се стиче право учешћа на јавном тендеру, као и друге податке од значаја за учествовање на јавном тендеру.

Право учешћа на јавном тендеру

Члан 29.

Право учешћа на јавном тендеру има привредни субјект ако испуњава следеће услове:

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

2) да има сопствену опрему у земљи која му омогућава обављање производње у свим фазама од припреме дувана (влажење, разлиставање, резање, ароматизовање) до израде цигарета и других дуванских производа и њиховог хигијенског паковања;

3) да има инсталисане капацитете за производњу цигарета и других дуванских производа из свог асортимана од најмање 2.500.000.000 комада цигарета у једној години;

4) да има сопствену одговарајућу лабораторију за анализу и утврђивање квалитета дуванских производа, односно закључен уговор са акредитованом домаћом или страном лабораторијом за анализу и утврђивање квалитета дуванских производа;

5) да има у власништву одговарајуће просторије које испуњавају прописане услове за производњу и смештај дуванских производа;

6) да запошљава одговарајућу стручну радну снагу у производњи и контроли квалитета;

7) брисана је (види члан 4. Закона – 90/2007-4)

8) да понуди реалну процену остваривања годишње производње цигарета и других дуванских производа према одговарајућем квалитету и количини у складу са тржишним приликама;

9) да поднесе доказ надлежног органа о неосуђиваности за привредни преступ или кривично дело у вези са вршењем недозвољене производње, односно недозвољене трговине цигаретама и другим дуванским производима у периоду од три године које претходе дану подношења понуде за учешће на јавном тендеру, и то: за власника чији удео прелази 10% капитала предузећа, лице овлашћено за заступање предузећа, за предузетника, за повезано лице са предузећем које подноси понуду за учешће на јавном тендеру, као и за правно лице чији је правни следбеник правно лице које подноси понуду, који не може бити старији од 30 дана од дана подношења пријаве за учешће на јавном тендеру.

*Службени гласник РС, број 95/2010

Члан 30.

Право учешћа на јавном тендеру има и привредни субјект који уз пријаву за учешће на јавном тендеру поднесе као доказ о испуњености услова из члана 29. овог закона детаљан пројекат којим се предвиђа начин и рокови за испуњење тих услова, са образложењем пројекта, утврђеним износом потребних финансијских средстава за реализацију пројекта, гаранцијом банке на тај износ, односно доказом о другим средствима обезбеђења од банке или друге финансијске организације.

Лице из става 1. овог члана дужно је да приликом подношења пријаве за учешће на јавном тендеру приложи и оверену писану изјаву којом ће се обавезати на испуњење обавезе из члана 29. тачка 8) овог закона.

Министар надлежан за послове пољопривреде и министар надлежан за послове здравља ближе прописују услове из члана 29. тач. 2)–7) овог закона.

Дозвола за производњу дуванских производа

Члан 31.

Предлог акта којим се издаје дозвола за производњу дуванских производа припрема Управа, по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове пољопривреде и министарства надлежног за послове здравља.

Влада, на предлог Управе, решењем издаје дозволу за производњу дуванских производа, на период од пет година.

Решење из става 2. овог члана је коначно у управном поступку.

Упис у Регистар произвођача дуванских производа

Члан 32.

Упис у Регистар произвођача дуванских производа врши се по захтеву лица које је добило дозволу за производњу дуванских производа у складу са овим законом.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од 30 дана од дана достављања дозволе.

За упис у Регистар произвођача дуванских производа плаћа се накнада у висини од 21.567.147,74 динара а средства остварена од те накнаде приход су буџета Републике.

Износ накнаде из става 2. овог члана усклађује се годишње, са индексом потрошачких цена, према подацима органа надлежног за послове статистике.

Влада објављује усклађене износе накнаде из става 4. овог члана.

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се дозвола за производњу дуванских производа, доказ о уплати накнаде из става 3. овог члана и уговори закључени са обрађивачима дувана, односно произвођачима дувана који дуван дају на услужну обраду код обрађивача дувана, који је уписан у Регистар обрађивача дувана, односно прерађивачима дувана, односно увозницима, уписаним у одговарајуће регистре.

О захтеву за упис у Регистар произвођача дуванских производа, Управа доноси решење у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Решење из става 7. овог члана је коначно у управном поступку.

Уписом у Регистар произвођача дуванских производа, произвођач дуванских производа може да отпочне да обавља делатност производње дуванских производа.

*Службени гласник РС, број 36/2011

**Службени гласник РС, број 95/2018

***Службени гласник РС, број 11/2021

Обнављање дозволе за производњу дуванских производа

Члан 33.

Произвођач дуванских производа може да обнови дозволу за производњу дуванских производа подношењем захтева Управи најкасније 60 дана пре истека рока важења постојеће дозволе.

Уз захтев из става 1. овог члана подносе се следећи докази:

1) извод из регистра у којем је привредни субјект регистрован;

2) акт надлежног државног органа о испуњености услова из члана 29. тач. 2)–6) овога закона;

3) сви уговори закључени са обрађивачима дувана, односно произвођачима дувана који дуван дају на услужну обраду код регистрованог обрађивача дувана, односно прерађивачима дувана, односно увозницима, осим ако подносилац захтева није истовремено уписан у одговарајуће регистре у складу с овим законом;

4) уверење о неосуђиваности из члана 29. тачка 9) које не може бити старије од 30 дана пре дана подношења захтева;

5) доказ о уплати накнаде из члана 32. став 3. овог закона.

Доказ из става 2. тачка 1) овог члана прибавља Управа по службеној дужности.

По пријему захтева из става 1. овог члана Управа припрема предлог акта којим се одлучује по захтеву, по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове пољопривреде и министарства надлежног за послове здравља, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Влада, у року од 30 дана од дана пријема предлога акта из става 4. овог члана, а најкасније до истека рока важења постојеће дозволе, доноси решење.

Решењем из става 5. овог члана којим се обнавља дозвола за производњу дуванских производа, одређује се и рок важења дозволе који износи пет година.

Решење из става 5. овог члана је коначно у управном поступку.

Ако Влада не донесе решење којим се обнавља дозвола за производњу дуванских производа у року из става 5. овог члана, произвођач дуванских производа има право да настави да обавља делатност производње дуванских производа у складу са постојећом дозволом.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Одузимање дозволе за производњу дуванских производа

Члан 34.

Дозвола за производњу дуванских производа одузима се:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање;

3) ако је ималац дозволе, односно власник ималаца дозволе чији удео прелази 10% капитала имаоца дозволе, лице овлашћено за заступање имаоца дозволе, предузетник, повезано лице са имаоцем дозволе, као и правно лице чији је правни следбеник ималац дозволе, правноснажно осуђено за привредни преступ, односно кривично дело, недозвољене производње, односно недозвољене трговине дуванским производима, односно ако су та лица кажњена за прекршај прописан овим законом;

4) ако ималац дозволе у прописаном року не поднесе захтев за упис у Регистар произвођача дуванских производа.

Надлежни орган дужан је да у року од осам дана од дана правноснажности одлуке из става 1. тачка 3) овог члана о томе обавести Управу.

Управа је дужна да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, односно обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, припреми предлог акта којим се одузима дозвола за производњу дуванских производа.

Влада, на предлог Управе, доноси решење којим се одузима дозвола за производњу дуванских производа.

Решење из става 4. овог члана је коначно у управном поступку.

Брисање из Регистра произвођача дуванских производа

Члан 35.

Произвођач дуванских производа брише се из Регистра произвођача дуванских производа, и то:

1) у року од пет дана од дана истека рока важења дозволе;

2) у року од пет дана од дана правноснажности решења о одбијању захтева за обнављање дозволе или

3) у року од 15 дана од дана достављања решења о одузимању дозволе.

Управа доноси решење о брисању из Регистра произвођача дуванских производа.

Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку.

Управа је дужна да у року од седам дана од дана доношења решења из става 2. овог члана о томе обавести обрађивача дувана, односно произвођача дувана који дуван даје на услужну обраду код обрађивача дувана, односно прерађивача дувана, који су уписани у одговарајуће регистре, односно трговца на велико дуванским производима са којим је произвођач дуванских производа који је брисан из Регистра произвођача дуванских производа имао закључене  уговоре.

Произвођачу дуванских производа који је брисан из Регистра произвођача дуванских производа не враћа се накнада коју је уплатио за упис у тај регистар.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Обавезе произвођача дуванских производа

Члан 36.

Произвођач дуванских производа дужан је да обезбеди стручно руковођење процесом производње дуванских производа.

Министар надлежан за послове пољопривреде ближе прописује услове које треба да испуњава лице које руководи технолошком процесом производње дуванских производа.

Произвођач дуванских производа дужан је да сопствене дуванске производе продаје искључиво преко трговаца на велико који су уписани у Регистар трговаца на велико дуванским производима, осим ако произвођач дуванских производа није истовремено уписан и у Регистар трговаца на велико.

Код испоруке дуванских производа трговцима на велико, забрањена је било каква дискриминација у погледу врсте и количине дуванских производа.

Произвођач дуванских производа не може на територији Републике  да се бави прометом  обрађеног, односно прерађеног дувана који користи за производњу дуванских производа.

Обрађени дуван, односно прерађени дуван чији се промет врши супротно одредби става 5. овог члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.

Брисани су ранији ст 6. и 7. (види члан 5. Закона – 90/2007-4)

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 108/2013

***Службени гласник РС, број 95/2018

Регистар о маркама дуванских производа

Члан 37.

Дувански производи могу да се ставе у промет на тржиште Републике ако су разврстани и уписани у Регистар о маркама дуванских производа.

Разврставање и упис у регистар из става 1. овог члана врши се на захтев произвођача дуванских производа, односно увозника дуванских производа из члана 2. тачка 11) овог закона.

Уз захтев из става 2. овог члана прилажу се следећи докази:

1) акт надлежног  органа о регистрацији робне марке дуванског производа, ако је донет;

2) уговор о увозу дуванских производа са иностраним произвођачем дуванских производа или његовим овлашћеним дистрибутером да може да врши дистрибуцију дуванских производа на тржиште Републике;

2а) овлашћење од стране власника жига да је инострани произвођач овлашћен за производњу дуванских производа, уколико се као доказ подноси уговор са иностраним произвођачем дуванских производа који није власник жига;

2б) овлашћење да је дистрибутер иностраног произвођача овлашћен за дистрибуцију дуванских производа од стране тог произвођача или власника жига уколико се као доказ подноси уговор са овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача;

3) уговор о лиценцној/подлиценцној производњи дуванских производа, закључен између домаћег произвођача дуванских производа и иностраног носиоца жига, када се подноси захтев за упис дуванских производа који ће се лиценцно производити на територији Републике.

Када захтев за упис у регистар подноси произвођач, односно увозник дуванског производа из члана 2. тачка 11) овог закона, за дувански производ који је већ уписан у регистар, Управа издаје извод о упису за тај дувански производ.

Произвођач дуванских производа дужан је да се у производњи дуванских производа придржава свих регистрованих података наведених у захтеву из става 2. овог члана.

По захтеву из става 2. овог члана Управа доноси  решење у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Решењем се одбацује непотпун захтев,  одбија захтев или се дувански производи разврставају и уписују у Регистар о маркама дуванских производа.

Против решења из става 6. овог члана може се изјавити жалба министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење из става 6. овог члана је коначно у управном поступку.

*Службени гласник РС, број 95/2010

**Службени гласник РС, број 95/2018

***Службени гласник РС, број 91/2019

Члан 37а

О дуванским производима који се смештају у специјализована царинска складишта, ради продаје дуванских производа у авионима и бродовима, односно снабдевања авиона и бродова, који саобраћају на међународним линијама или отпремања дуванских производа у слободне царинске продавнице, као и продаје дипломатским и конзуларним представништвима и дипломатском и конзуларном особљу, а који нису уписани у Регистар о маркама дуванских производа из члана 37. овог закона, Управа води евиденциону листу из члана 6. став 1. тачка 3) овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

2. Трговци на велико дуванским производима

Услови

Члан 38.

Трговином на велико дуванским производима може да се бави привредни субјект, који испуњава следеће услове:

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

2) да користи одговарајући простор који му омогућава уредно складиштење најмање 30 тона цигарета и других дуванских производа у оквиру укупног магацинског простора на територији Републике;

3) да располаже превозним средствима за несметано и редовно снабдевање трговаца на мало дуванским производима са седиштем на територији Републике, која су видно означена да се ради о превозу дуванских производа и која испуњавају прописане санитарно – хигијенске услове, као и друге прописане услове;

4) да има закључене  уговоре о снабдевању дуванским производима са произвођачима, односно увозницима дуванских производа, односно трговцима на велико дуванским производима;

5) да одговорно лице у привредном субјекту, у последње три године које претходе дану подношења захтева није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима.

Услов из става 1. тачка 5) овог члана односи се и на повезано лице са привредним субјектом, као и на правно лице чији је правни следбеник привредни субјект.

Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује Управа, на захтев привредног субјекта, а испуњеност услова из тач. 1) и 5) овог члана проверава Управа по службеној дужности.

Уз захтев из става 3. овог члана прилажу се следећи докази:

1) брисана је (види члан 26. Закона - 95/2018-241)

2) доказ да користи одговарајући простор који му омогућава уредно складиштење најмање 30 тона цигарета и других дуванских производа у оквиру укупног магацинског простора на територији Републике;

3) акт надлежног државног органа о испуњености услова из става 1. тач. 2) и 3) овог члана;

4) сви уговори закључени са произвођачима, односно увозницима дуванских производа, односно трговцима на велико дуванским производима, осим ако подносилац захтева није истовремено уписан и у Регистар произвођача дуванских производа, односно у Регистар увозника дуванских производа;

5) изјава одговорног лица о неосуђиваности .

По захтеву из става 3. овог члана Управа доноси  решење у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Решењем се одбацује непотпун захтев,  одбија захтев или издаје дозвола за обављање делатности трговине на велико дуванским производима.

Решење из става 6. овог члана Управа доноси по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове здравља и министарства надлежног за послове трговине.

Против решења из става 6. овог члана може се изјавити жалба министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење из става 6. овог члана је коначно у управном поступку.

Превозна средства намењена за превоз дуванских производа могу се употребљавати и за превоз других предмета опште употребе, ако су од њих одвојени у засебном паковању које онемогућава продор мириса и да не остварују директан контакт.

Министар надлежан за послове трговине ближе прописује услове из става 1. тачка 2) овог члана.

Министар надлежан за послове здравља ближе прописује услове из става 1. тачка 3) овог члана.

*Службени гласник РС, број 95/2010

**Службени гласник РС, број 95/2018

***Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења дозволе

Члан 39.

Решење којим се издаје дозвола за обављање делатности трговине на велико дуванским производима (у даљем тексту: дозвола за трговину на велико дуванским производима) садржи и рок на који се дозвола издаје.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од пет година.

Упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима

Члан 40.

Упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима врши се по захтеву лица које је добило дозволу за трговину на велико дуванским производима, у складу са овим законом.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од 30 дана од дана достављања дозволе.

За упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима плаћа се накнада у висини од 10.818.840,00 динара, а средства остварена од те накнаде приход су буџета Републике.

Износ накнаде из става 3. овог члана усклађује се годишње са индексом потрошачких цена, према подацима органа надлежног за послове статистике.

Влада објављује усклађени износ накнаде из става 4. овог члана.

Ималац дозволе за трговину на велико може да плати накнаду из става 3. овог члана у пет једнаких годишњих рата.

Лице из става 6. овог члана дужно је да сваку наредну рату плати најкасније три дана пре истека рока од једне године од дана уплате претходне рате, усклађену са индексом потрошачких цена.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:

1) доказ о уплати накнаде из става 3. овог члана;

2) гаранција пословне банке са клаузулом „без приговора” издатом до рока важења дозволе за трговину на велико дуванским производима, на износ од 400.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије (у даљем тексту: НБС).

Гаранција из става 8. тачка 2) овог члана служи као средство обезбеђења плаћања обавеза по основу јавних прихода и споредних пореских давања.

Износ гаранције из става 8. тачка 2) овог члана, ималац дозволе за трговину на велико дуванским производима може да доставља тако да сваке године приложи гаранцију прописану овим законом, у висини од 80.000 евра, и то најкасније пет дана пре истека рока важења претходне гаранције.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима донесе решење.

Решење из става 11. овог члана је коначно у управном поступку.

Уписом у Регистар трговаца на велико дуванским производима, трговац на велико може да отпочне да обавља делатност трговине на велико дуванским производима.

Министар надлежан за послове финансија ближе прописује поступак активирања гаранције, као и начин коришћења средстава гаранције из става 8. тачка 2) овог члана.

*Службени гласник РС, број 36/2011

**Службени гласник РС, број 95/2018

***Службени гласник РС, број 11/2021

Обнављање дозволе за трговину на велико дуванским производима

Члан 41.

Трговац на велико дуванским производима може да  обнови дозволу за трговину на велико дуванским производима, подношењем захтева најкасније 60 дана пре истека рока важења постојеће дозволе.

Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се под условима и на начин прописаним за њено издавање, уз достављање доказа о уплати накнаде из члана 40. став 3. овог закона, односно накнаде из члана 40. став 6. овог закона.

Управа је дужна да у року од 30 дана од дана подношења захтева за обнављање дозволе, а најкасније до дана истека рока важења постојеће дозволе, одлучи по захтеву.

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, трговац на велико дуванским производима има право да настави да обавља делатност трговине на велико дуванским производима у складу са постојећом дозволом.

*Службени гласник РС, број 108/2013

Одузимање дозволе за трговину на велико дуванским производима

Члан 42.

Дозвола за трговину на велико дуванским производима одузима се:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање;

3) ако је одговорно лице имаоца дозволе, или одговорно лице у повезаном лицу са имаоцем дозволе, као и одговорно лице у правном лицу чији је правни следбеник ималац дозволе правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима, односно ако су та лица кажњена за прекршај прописан овим законом;

4) ако ималац дозволе у прописаном року не поднесе захтев за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима;

5) ако ималац дозволе не уплати наредну рату накнаде у року прописаним у члану 40. став 6. овог закона, односно не достави банкарску гаранцију у року прописаном у члану 40. став 10. овог закона.

Надлежан орган дужан је да у року од осам дана од дана правноснажности одлуке из става 1. тачка 3) овог члана о томе обавести Управу.

Управа је дужна да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, односно обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, донесе решење о одузимању дозволе за трговину на велико дуванским производима.

Решење из става 3. овог члана је коначно у управном поступку.

Трговац на велико дуванским производима, са њим повезано лице, односно његов правни следбеник, којем је одузета дозвола за трговину на велико дуванским производима, не може поднети захтев за добијање те дозволе у периоду од три године од дана одузимања дозволе, осим у случају из става 1. тачка 1) овог члана.

У случају да трговац на велико дуванским производима својом одлуком престане да обавља делатност трговине на велико дуванским производима пре истека важења дозволе, преостали износ накнаде, као и престали износ гаранције плаћен за добијање дозволе за трговину на велико дуванским производима, враћа се трговцу на велико дуванским производима.

Трговац на велико дуванским производима ослобађа се обавезе плаћања преосталих рата накнаде из члана 40. став 6. овог закона, као и да доставља гаранције на преостале износе из члана 40. став 10. овог закона.

Година у којој трговац на велико дуванским производима својом одлуком престане да обавља делатност трговине на велико дуванским производима, сматра се протеклом годином, без обзира када је у току године наступио прекид делатности.

Брисање из Регистра трговаца на велико дуванским производима

Члан 43.

Трговац на велико дуванским производима брише се из Регистра трговаца на велико дуванским производима, и то:

1) у року од пет дана од дана истека рока важења дозволе;

2) у року од пет дана од дана правноснажности решења о одбијању захтева за обнављање дозволе или

3) у року од 15 дана од дана достављања решења о одузимању дозволе.

Управа доноси решење о брисању из Регистра трговаца на велико дуванским производима.

Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку.

Управа је дужна да у року од седам дана од дана доношења решења из става 2. овог члана о томе обавести произвођача дуванских производа, односно увозника дуванских производа, односно трговцима на велико дуванским производима са којим је трговац на велико дуванским производима који је брисан из Регистра трговаца на велико дуванским производима имао закључене  уговоре.

Управа је дужна да у року од седам дана од дана достављања решења о брисању из Регистра трговаца на велико дуванским производима, врати гаранцију из члана 40. став. 8. тачка 2) овог закона, односно члана 40. став 10. овог закона трговцу на велико дуванским производима који је брисан из Регистра, под условом да он нема неизмирених обавеза по основу јавних прихода и споредних пореских давања.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Обавезе трговаца на велико дуванским производима

Члан 44.

Трговац на велико дуванским производима дужан је да дуванске производе продаје трговцима на мало дуванским производима, односно трговцима на велико дуванским производима, којима је издата дозвола у складу са овим законом.

Код испоруке дуванских производа трговцима на мало, односно трговцима на велико дуванским производима из става 1. овог члана забрањена је било каква дискриминација у погледу врсте и количине дуванских производа.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 44а

Трговац на велико дуванским производима дужан је да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и сачини извештај о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе и да извештај и пописну листу достави Управи у року од 15 дана од дана извршеног пописа.

Пописна листа из става 1. овог члана саставља се за сваког произвођача, односно увозника посебно и садржи податке о произвођачу, односно увознику цигарета, малопродајним ценама и количинама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно.

Управа, након обраде података, пописну листу и извештај из става 1. овог члана доставља сваком произвођачу, односно увознику у року од 10 дана од дана пријема пописне листе.

*Службени гласник РС, број 93/2012

**Службени гласник РС, број 108/2013

3. Трговци на мало дуванским производима

Услови

Члан 45.

Трговином на мало дуванским производима може да се бави привредни субјект, који испуњава следеће услове:

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

2) да има закључене предуговоре/уговоре о куповини дуванских производа са трговцем на велико дуванских производа;

3) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године које претходе дану подношења захтева није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима;

4) да је уплатио накнаду у висини од 15.525,61 динара за сваки малопродајни објекат, а средства остварена од те накнаде приход су буџета Републике.

Износ накнаде из става 1. тачке 4) овог члана, усклађује се годишње, са индексом потрошачких цена, према подацима органа надлежног за послове статистике.

Влада објављује усклађене износе из става 2. овог члана.

Привредни субјект из става 1. овог члана може да обавља делатност у простору који испуњава услове у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и унапређења животне средине, као и санитарно-хигијенске услове.

Привредни субјект из става 1. овог члана може да врши превоз дуванских производа сопственим возилом које је видно означено да се ради о превозу дуванских производа и које испуњава санитарно – хигијенске услове, као и друге прописане услове.

Испуњеност услова из става 1. тач. 1) и 3) овог члана проверава Управа по службеној дужности, а испуњеност услова из ст. 4. и 5. овог члана проверава надлежни орган у поступку редовног инспекцијског надзора.

Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује Управа на захтев привредног субјекта.

Уз захтев из става 7. овог члана прилажу се следећи докази:

1) брисана је (види члан 30. Закона - 95/2018-241)

2) сви закључени предуговори/уговори са трговцима на велико дуванским производима, осим ако подносилац захтева није истовремено уписан и у Регистар трговаца на велико дуванским производима;

3) изјава одговорног лица о неосуђиваности;

4) доказ о уплати накнаде.

По захтеву из става 7. овог члана Управа доноси   решење.

Решењем се одбацује непотпун захтев,   одбија захтев или издаје дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима.

Решење из става 9. овог члана доноси Управа у року од осам дана од дана пријема уредног захтева.

Против решења о одбацивању непотпуног захтева може се изјавити жалба министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење којим се одбија захтев или издаје дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима је коначно у управном поступку.

Привредни субјект који је добио решење којим се издаје дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима, може да продаје дуванске производе и путем посебних витрина (у даљем тексту: хјумидор).

Трговином на мало дуванским производима путем хјумидора, поред имаоца дозволе за трговину на мало дуванским производима, може да се бави и привредни субјект, који поред услова из става 1. тач. 1) – 4) овог члана испуњава и следеће услове:

1) да има закључен уговор о обезбеђеном простору, у који ће поставити хјумидор, са имаоцем дозволе за трговину на мало дуванским производима;

2) да располаже хјумидором.

Испуњеност услова из става 15. овог члана утврђује Управа, на захтев привредног субјекта.

Уз захтев из става 16. овог члана, поред доказа из става 8. тач. 1) – 4) овог члана прилажу се и следећи докази:

1) уговор о обезбеђеном простору у који ће поставити хјумидор, са имаоцем дозволе за трговину на мало дуванским производима;

2) купопродајни уговор или уговор о закупу хјумидора;

3) решење којим је закуподавцу простора у који ће се поставити хјумидор издата дозвола за трговину на мало дуванским производима.

Привредни субјект из става 15. овог члана може да врши превоз дуванских призвода под условима и на начин из става 5. овог члана.

По захтеву из става 16. овог члана Управа одлучује на начин прописан у ст. 9 – 13. овог члана.

Привредни субјект из ст. 14. и 15. овог члана дужан је да у року од три дана од дана постављања хјумидора достави писано обавештење Управи о броју и локацији постављених хјумидора, као и купопродајни уговор или уговор о закупу хјумидора као доказ да располаже хјумидором.

Превозна средства која се користе за превоз дуванских производа могу се употребљавати и за превоз и других предмета опште употребе, ако су од њих одвојени у засебном паковању које онемогућава продор мириса и да не остварују директан контакт.

Министар надлежан за послове трговине прописује ближе услове из става 4. овог члана.

Министар надлежан за послове здравља ближе прописује изглед, садржину и начин истицања ознаке из става 5. овог члана.

*Службени гласник РС, број 95/2010

**Службени гласник РС, број 36/2011

***Службени гласник РС, број 108/2013

****Службени гласник РС, број 95/2018

*****Службени гласник РС, број 91/2019

*6Службени гласник РС, број 11/2021

Рок важења дозволе

Члан 46.

Решење којим се издаје дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима (у даљем тексту: дозвола за трговину на мало дуванским производима) садржи и рок на који се дозвола издаје.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од две године.

*Службени гласник РС, број 90/2007

Обнављање дозволе за трговину на мало дуванским производима

Члан 47.

Трговац на мало дуванским производима може да обнови дозволу за трговину на мало дуванским производима подношењем захтева најкасније 15 дана пре истека рока важења постојеће дозволе.

Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се под условима и на начин прописаним за њено издавање.

Управа је дужна да у року од осам дана од дана пријема уредног захтева за обнављање дозволе одлучи по захтеву.

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, трговац на мало дуванским производима има право да настави да обавља делатност трговине на мало дуванским производима у складу са постојећом дозволом.

*Службени гласник РС, број 95/2010

**Службени гласник РС, број 91/2019

Одузимање дозволе за трговину на мало дуванским производима

Члан 48.

Дозвола за трговину на мало дуванским производима одузима се:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање;

3) ако је одговорно лице у привредном субјекту правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима;

4) ако је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом.

Надлежни орган дужан је да у року од осам дана од дана правноснажности одлуке из става 1. тач. 3) и 4) овог члана о томе обавести Управу.

Управа је дужна да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, односно обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, донесе решење о одузимању дозволе за трговину на мало дуванским производима.

Решење из става 3. овог члана је коначно у управном поступку.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана доношења решења из става 3. овог члана о томе обавести трговца на велико дуванским производима са којим је привредни субјект коме је одузето одобрење имао закључен предуговор/уговор.

Трговац на мало дуванским производима коме је у случају из става 1. тач. 3) и 4) овог члана одузета дозвола за трговину на мало дуванским производима не може поднети захтев за обављање те делатности у року од годину дана од дана доношења решења из става 3. овог члана .

Трговцу на мало коме је одузета дозвола, односно који је својом одлуком престао да обавља делатност трговине на мало дуванским производима, не враћа се накнада која је уплаћена за добијање те дозволе.

*Службени гласник РС, број 95/2010

Обавезе трговаца на мало дуванским производима

Члан 49.

Трговац на мало дуванским производима који је добио дозволу за трговину на мало дуванским производима, може да постави хјумидор искључиво у угоститељском објекту, односно малопродајном објекту који је по намени специјализован за продају дуванских производа.

Трговац на мало дуванским производима из члана 45. ст. 14. и 15. овог закона дужан је да уз хјумидор има оригинал или оверену фотокопију дозволе за трговину дуванским производима и да евидентира сваки појединачни промет дуванских производа на мало преко фискалне касе, у складу са прописима којима се уређује евидентирање промета преко фискалне касе, с тим што трговац на мало дуванским производима из члана 45. став 15. овог закона мора имати инсталирану сопствену фискалну касу уз хјумидор преко које води евиденцију тог промета.

Трговина на мало дуванским производима путем хјумидора врши се под контролом овлашћеног лица за продају.

Министар надлежан за послове трговине ближе прописује услове из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 95/2010

Евиденциона листа трговаца на мало дуванским производима

Члан 50.

О трговцима на мало који су добили дозволу за трговину на мало дуванским производима, односно трговину на мало дуванским производима путем хјумидора, води се евиденциона листа.

Евиденциону листу из става 1. овог члана води Управа.

Посебна ознака

Члан 51.

Трговац на мало коме је издата дозвола за трговину на мало дуванским производима, дужан је да истакне посебну ознаку „Забрањена продаја цигарета и других дуванских производа малолетним лицима”, на видном месту објекта у коме обавља ту делатност, односно на сваком хјумидору.

Трговац на мало дуванским производима који обавља туристичку или угоститељску делатност (HORECA), дужан је да посебну ознаку из става 1. овог члана истакне на видном месту у објекту у коме обавља делатност трговине на мало дуванским производима, односно на сваком хјумидору.

Министар надлежан за послове здравља ближе прописује изглед, садржину и начин истицања посебне ознаке из става 1. овог члана.

4. Увозник

*Службени гласник РС, број 95/2018

Услови

Члан 52.

Увозом дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа може да се бави привредни субјект, који испуњава следеће услове:

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију  ;

2) да има закључен уговор о куповини дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана са иностраним добављачем, односно да има закључен уговор о куповини дуванских производа са иностраним произвођачем или овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача, као и да је увозник дуванских производа овлашћен од стране иностраног произвођача, односно овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача за дистрибуцију тих дуванских производа на тржишту Републике;

3) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године које претходе дану подношења захтева није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуваном, обрађеним дуваном, прерађеним дуваном, односно дуванским производима.

Услов из става 1. тачка 3) овог члана односи се и на повезано лице са привредним субјектом, као и на правно лице чији је правни следбеник привредни субјект.

Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује Управа на захтев привредног субјекта, а испуњеност услова из тач. 1) и 3) овог члана проверава Управа по службеној дужности.

Уз захтев из става 3. овог члана прилажу се следећи докази:

1) брисана је (види члан 31. Закона - 95/2018-241)

2) сви закључени уговори са иностраним произвођачем или овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача, односно овлашћење од стране иностраног произвођача или овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача за дистрибуцију тих дуванских производа на тржишту Републике;

3) изјава одговорног лица о неосуђиваности  .

По захтеву из става 3. овог члана Управа доноси  решење у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Решењем се одбацује непотпун захтев,  одбија захтев или издаје дозвола за обављање делатности увоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа.

Против решења из става 6. овог члана може се изјавити жалба министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење из става 6. овог члана је коначно у управном поступку.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2010

***Службени гласник РС, број 95/2018

****Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења дозволе

Члан 53.

Решење којим се издаје дозвола за обављање делатности увоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (у даљем тексту: дозвола за увоз ) садржи и рок на који се дозвола издаје.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од пет година.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2018

Упис у Регистар увозника

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 54.

Упис у Регистар увозника врши се по захтеву лица које је добило дозволу за увоз, у складу са овим законом.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од 30 дана од дана достављања дозволе за увоз.

За упис у Регистар увозника  плаћа се накнада у висини од 10.818.840,00 динара, а средства остварена од те накнаде приход су буџета Републике.

Износ накнаде из става 3. овог члана усклађује се годишње са индексом потрошачких цена, према подацима органа надлежног за послове статистике.

Влада објављује усклађени износ накнаде из става 4. овог члана.

Ималац дозволе за увоз  може да плати накнаду из става 3. овог члана у пет једнаких годишњих рата.

Лице из става 6. овог члана дужно је да сваку наредну рату плати најкасније три дана пре истека рока од једне године од дана уплате претходне рате, усклађену са индексом потрошачких цена.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о уплати накнаде из става 3. овог члана.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева за упис у Регистар увозника  донесе решење.

Решење из става 9. овог члана је коначно у управном поступку.

Уписом у Регистар увозника, увозник може да отпочне да обавља делатност увоза.

*Службени гласник РС, број 36/2011 

**Службени гласник РС, број 95/2018

***Службени гласник РС, број 11/2021

Обнављање дозволе за увоз

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 55.

Увозник може да обнови дозволу за увоз, подношењем захтева најкасније 60 дана пре истека рока важења постојеће дозволе.

Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се под условима и на начин прописаним за њено издавање, уз достављање доказа о уплати накнаде из члана 54. став 3. овог закона, односно накнаде из члана 54. став 6. овог закона.

Управа је дужна да у року од 30 дана од дана поношења захтева за обнављање дозволе, а најкасније до дана истека рока важења постојеће дозволе, одлучи по захтеву.

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, увозник има право да настави да обавља делатност увоза у складу са постојећом дозволом.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

Одузимање дозволе за увоз

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 56.

Дозвола за увоз  одузима се:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање;

3) ако је одговорно лице имаоца дозволе, или одговорно лице у повезаном лицу са имаоцем дозволе, као и одговорно лице у правном лицу чији је правни следбеник ималац дозволе, правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуваном, обрађеним дуваном, прерађеним дуваном, односно дуванским производима, односно ако су та лица кажњена за прекршај прописан овим законом;

4) ако ималац дозволе у прописаном року не поднесе захтев за упис у Регистар увозника  ;

5) ако ималац дозволе не уплати наредну рату накнаде у року прописаном у члану 54. став 7. овог закона.

Надлежни орган дужан је да у року од осам дана од дана правноснажности одлуке из става 1. тачка 3) овог закона о томе обавести Управу.

Управа је дужна да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, односно обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, донесе решење о одузимању дозволе за увоз  .

Решење из става 3. овог члана је коначно у управном поступку.

Увозник, са њим повезано лице, односно његов правни следбеник, којем је одузета дозвола за увоз, не може поднети захтев за добијање те дозволе у периоду од три године од дана одузимања дозволе, осим у случају из става 1. тачка 1) овог члана.

У случају да увозник својом одлуком престане да обавља делатност увоза пре истека рока важења дозволе, преостали износ накнаде плаћен за добијање дозволе за увоз, враћа се увознику.

Увозник  ослобађа се обавезе плаћања преосталих рата накнаде из члана 54. став 7. овог закона.

Година у којој увозник својом одлуком престане да обавља делатност увоза, сматра се протеклом годином, без обзира када је у току године наступио прекид делатности.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2018

Брисање из Регистра увозника

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 57.

Увозник се брише из Регистра увозника, и то:

1) у року од пет дана од дана истека рока важења дозволе;

2) у року од пет дана од дана правноснажности решења о одбијању захтева за обнављање дозволе или

3) у року од 15 дана од дана достављања решења о одузимању дозволе.

Управа доноси решење о брисању из Регистра увозника  .

Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку.

Управа је дужна да у року од седам дана од дана доношења решења из става 2. овог члана о томе обавести иностраног произвођача дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, или његовог овлашћеног дистрибутера, односно иностраног произвођача дуванских производа или његовог овлашћеног дистрибутера са којим је увозник који је брисан из Регистра увозника имао закључене уговоре, односно од кога је био овлашћен за дистрибуцију дуванских производа на тржишту Републике.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Обавезе увозника

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 58.

Увозник  који раскине уговор из члана 52. став 1. тачка 2. овог закона, дужан је да у писменој форми о томе обавести Управу најкасније у року од десет дана од дана раскида тог уговора.

Лице из става 1. овог члана, које у року од 30 дана од дана раскида уговора, не закључи нови уговор и не достави га Управи, брише се из Регистра увозника  .

Увозник је дужан да дуван продаје искључиво обрађивачу дувана који је уписан у Регистар обрађивача дувана.

Увозник је дужан да обрађени дуван продаје искључиво прерађивачу дувана који је уписан у Регистар прерађивача дувана, односно произвођачу дуванских производа који је уписан у Регистар произвођача дуванских производа.

Увозник је дужан да прерађени дуван продаје искључиво произвођачу дуванских производа који је уписан у Регистар произвођача дуванских производа.

Увозник је дужан да дуванске производе продаје само трговцу на велико дуванских производа који је уписан у Регистар трговаца на велико дуванским производима.

Код испоруке дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа забрањена је било каква дискриминација у погледу врсте и количине дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа.

Дуван, обрађени дуван, односно прерађени дуван, чији се промет не врши у складу са ст. 3–6. овог члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.

*Службени гласник РС, број 95/2018

5. Извозник

*Службени гласник РС, број 95/2018

Услови

Члан 59.

Извозом дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа може да се бави привредни субјект, који испуњава следеће услове:

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију  ;

2) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године које претходе дану подношења захтева није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуваном, обрађеним дуваном, прерађеним дуваном, односно дуванским производима.

Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује Управа на захтев привредног субјекта по службеној дужности.

Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се, као доказ изјава одговорног лица о неосуђиваности.

По захтеву из става 2. овог члана Управа доноси  решење.

Решењем се одбацује непотпун захтев,  одбија захтев или издаје дозвола за обављање делатности извоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа.

Против решења из става 5. овог члана може се изјавити жалба министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење из става 5. овог члана је коначно у управном поступку.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2010

***Службени гласник РС, број 95/2018

****Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења дозволе

Члан 60.

Решење којим се издаје дозвола за обављање делатности извоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (у даљем тексту: дозвола за извоз) садржи и рок на који се дозвола издаје.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период на пет година.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Упис у Регистар извозника

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 61.

Упис у Регистар извозника врши се по захтеву лица које је добило дозволу за извоз, у складу са овим законом.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од 30 дана од дана достављања дозволе.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева за упис у Регистар извозника  донесе решење.

Решење из става 3. овог члана је коначно у управном поступку.

Уписом у Регистар извозника, извозник може да отпочне да обавља делатност извоза.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Обнављање дозволе за извоз

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 62.

Извозник може да обнови дозволу за извоз подношењем захтева најкасније 60 дана пре истека рока важења постојеће дозволе.

Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се под условима и на начин прописаним за њено издавање.

Управа је дужна да у року од 30 дана од дана поношења захтева за обнављање дозволе, а најкасније до дана истека рока важења постојеће дозволе, одлучи по захтеву.

Решење из става 3. овог члана је коначно у управном поступку.

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, извозник има право да обавља делатност извоза у складу са постојећом дозволом.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Одузимање дозволе за извоз

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 63.

Дозвола за извоз  одузима се:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање;

3) ако је одговорно лице имаоца дозволе правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуваном, обрађеним дуваном, прерађеним дуваном, односно дуванским производима;

4) ако је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом;

5) ако ималац дозволе у прописаном року не поднесе захтев за упис у Регистар извозника  .

Надлежни орган је дужан да у року од осам дана од дана правноснажности одлуке из става 1. тач. 3) и 4) овог члана о томе обавести Управу.

Управа је дужна да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, односно обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, донесе решење о одузимању дозволе за извоз  .

Решење из става 3. овог члана је коначно у управном поступку.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2018

Брисање из Регистра извозника

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 64.

Извозник се брише из Регистра извозника, и то:

1) у року од пет дана од дана истека рока важења;

2) у року од пет дана од дана правноснажности решења о одбијању захтева за обнављање дозволе или

3) у року од 15 дана од дана достављања решења о одузимању дозволе.

Управа доноси решење о брисању из Регистра извозника  .

Решење из става 2. овог члана је коначно у управном поступку.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Обавезе извозника

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 64а

Извозник који је ради извоза набавио дуван, односно обрађени дуван од лица уписаног у одговарајући регистар у складу са овим законом, дужан је да изврши извоз ових производа. Извозник који извози прерађени дуван је дужан да извоз врши у складу са чланом 25з став 1. овог закона.

Извозом дуванских производа може да се бави само регистровани произвођач дуванских производа.

Дуван, обрађени дуван, односно прерађени дуван, чији се промет врши супротно ставу 1. овог члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.

*Службени гласник РС, број 95/2018

**Службени гласник РС, број 91/2019

Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 64б

Отпремањем, односно смештањем дуванских производа у специјализовано царинско складиште ради продаје у авионима и бродовима, односно ради снабдевања авиона и бродова, који саобраћају на међународним линијама, или ради отпремања дуванских производа у слободне царинске продавнице, као и продаје дипломатским и конзуларним представништвима и дипломатском и конзуларном особљу, може да се бави привредни субјект који је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију и у регистар из члана 5. став 1. тачка 6а) овог закона.

Упис у регистар из става 1. овог члана врши се на захтев привредног субјекта, уз који се прилажу следећи докази:

1) уговор о набавци дуванских производа са иностраним добављачем, осим уколико је подносилац захтева уписан у Регистар произвођача дуванских производа;

2) уговор закључен са држаоцем специјализованог царинског складишта из члана 2. тачка 11б) овог закона, осим ако подносилац захтева није истовремено и држалац специјализованог царинског складишта;

3) изјава одговорног лица о неосуђиваности;

4) доказ о уплати накнаде у висини од 2.580.617,50 динара, а средства остварена од те накнаде приход су буџета Републике.

Износ накнаде за упис у регистар из става 2. тачка 4) овог члана усклађује се годишње са индексом потрошачких цена, према подацима органа надлежног за послове статистике.

Влада објављује усклађени износ накнаде из става 3. овог члана.

Привредни субјект који је уписан у регистар из члана 5. став 1. тачка 6а) овог закона може да плати накнаду из става 2. тачка 4) овог члана у пет једнаких годишњих рата.

Привредни субјект који је уписан у регистар из члана 5. став 1. тачка 6а) овог закона дужан је да сваку наредну рату плати најкасније три дана пре истека рока од једне године од дана уплате претходне рате, усклађену са индексом потрошачких цена.

Податке из става 1. и става 2. тачка 3) овог члана проверава Управа по службеној дужности.

По захтеву из става 2. овог члана управа доноси  решење у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Решењем се одбацује непотпун захтев,  одбија захтев или се врши упис у регистар.

Против решења из става 9. овог члана може се изјавити жалба министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење из става 9. овог члана је коначно у управном поступку.

Решење којим се врши упис у регистар садржи и рок на који се издаје решење.

Решење о упису у регистар издаје се на период од пет година.

Година у којој регистровани привредни субјект својом одлуком престане да обавља промет дуванских производа по посебном поступку, сматра се протеклом годином, без обзира када је у току године наступио прекид.

Уписом у регистар из члана 5. став 1. тачка 6а) овог закона, привредни субјект може да отпочне отпремање, односно смештање дуванских производа у специјализовано царинско складиште, ради продаје у авионима и бродовима, односно ради снабдевања авиона и бродова, који саобраћају на међународним линијама, или ради отпремања дуванских производа у слободне царинске продавнице, као и продаје дипломатским и конзуларним представништвима и дипломатском и конзуларном особљу.

Привредни субјект који је уписан у регистар из члана 5. став 1. тачка 6а) овог закона дужан је да врши промет робних марака дуванских производа разврстаних и уписаних у регистар из члана 5. став 1. тачка 7), односно у евиденциону листу из члана 6. став 1. тачка 3) овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

**Службени гласник РС, број 91/2019

***Службени гласник РС, број 11/2021

Обнављање уписа у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 64в

Привредни субјект који обавља промет дуванских производа по посебном поступку може да обнови упис у регистар, подношењем захтева Управи најкасније 15 дана пре истека рока важења постојећег решења о упису у регистар.

Обнављање уписа у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку, врши се на начин прописан чланом 64б ст. 2. и 3. овог закона.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана подношења захтева за обнављање уписа у регистар, а најкасније до дана истека рока важења постојећег решења о упису у регистар, одлучи по захтеву.

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, привредни субјект који обавља промет дуванских производа по посебном поступку остаје уписан у регистар.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Брисање из Регистра привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 64г

Привредни субјект који обавља промет дуванских производа по посебном поступку брише се из регистра, и то:

1) на захтев привредног субјекта који обавља промет дуванских производа по посебном поступку;

2) ако престане да испуњава услове прописане овим законом;

3) ако је одговорно лице привредног субјекта који је уписан у регистар из члана 5. став 1. тачка 6а), или одговорно лице у повезаном лицу, као и у правном лицу чији је правни следбеник регистровани привредни субјект, правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине, чији је предмет извршења дувански производ, односно кажњено за прекршај прописан овим законом;

4) ако је привредни субјект који обавља промет дуванских производа по посебном поступку правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом;

5) ако привредни субјект уписан у регистар из члана 5. став 1. тачка 6а), не уплати наредну рату накнаде у року прописаном у члану 64б став 6. овог закона.

Надлежан орган дужан је да у року од осам дана од дана правноснажности одлуке из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, о томе обавести Управу.

Управа је дужна да најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева из става 1. тачка 1) овог члана, односно обавештења из става 2. овог члана, донесе решење о брисању из регистра.

Решење је коначно у управном поступку.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 64д

Изузетно од одредбе члана 36. став 3. овог закона и члана 58. став 6. овог закона произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа из члана 2. тачка 11) овог закона промет дуванских производа по посебном поступку, обавља по одредбама чл. 64б, 64в и 64г овог закона.

На увозника дуванских производа из члана 2. тачка 11а) овог закона не примењују се одредбе чл. 52–58. овог закона. Увозник дуванских производа из члана 2. тачка 11а) овог закона промет дуванских производа по посебном поступку, обавља по одредбама чл. 64б, 64в и 64г овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

VI. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Упис у друге регистре

Члан 65.

Привредни субјект може да се упише у више регистара који се воде у складу са овим законом, ако испуњава услове за упис у сваки од регистара.

Привредни субјект који је приликом уписа у један од регистара који се воде у складу са овим законом платио накнаду за упис у тај регистар, приликом уписа у други регистар не плаћа накнаду за упис, уколико је висина плаћене накнаде иста или већа.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Брисање из свих регистара, односно Евиденционе листе

Члан 66.

Привредни субјект који је истовремено уписан у више регистара, односно Евиденциону листу, брише се из тих регистара, односно Евиденционе листе у случају када је брисање из првог регистра извршено на основу решења којим је дозвола за обављање одговарајуће делатности прописане овим законом одузета због правноснажно утврђене кривичне одговорности власника чији удео у привредном субјекту прелази 10% капитала имаоца дозволе, лица овлашћеног за заступање имаоца дозволе, одговорног лица имаоца дозволе, одговорног лица у повезаном лицу са имаоцем дозволе, одговорног лица у правном лицу чији је правни следбеник ималац дозволе за кривично дело због недозвољеног обављања делатности производње, обраде и промета дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2018

Забрана производње, обраде, прераде и промета дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 66а

Забрањена је производња, обрада, прерада и промет дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа супротно одредбама овог закона.

Дуван,  обрађени дуван, односно прерађени дуван, чији се промет врши супротно одредбама овог закона сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.

Забрањено је физичком, односно правном лицу произвођачу дувана, да узгаја дуван за сопствене потребе, као и за потребе чланова породичног домаћинства.

Дуван који се узгаја супротно одредбама овог закона одузеће се.

Трошкови који настају приликом одузимања семена, расада дувана, односно дувана; уништавања семена, расада, засада дувана, односно дувана падају на терет лица од којих је семе, расад, односно дуван одузет, односно лица коме је уништено семе, расад, засад, односно дуван.

Ако ово лице не може да се утврди, засад дувана ће се уништити о трошку власника парцеле на којој се дуван узгаја.

Поступак уништења дувана из члана 24. ст. 7. и 8. овог закона и из ст. 4. и 5. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине и управљања отпадом.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

Забрана куповине, односно набавке семена дувана, односно расада дувана

*Службени гласник РС, број 108/2013

Члан 66б

Забрањена је куповина, односно набавка семена дувана, односно расада дувана супротно члану 8. став 4. овог закона.

*Службени гласник РС, број 108/2013

Промет дуванских производа

Члан 67.

Произвођач, односно увозник дуванских производа дужан је да пре стављања у промет дуванских производа, одреди малопродајне цене тих производа и пријави их Управи.

Лица из става 1. овог члана дужна су да Управи пријаве и сваку промену малопродајних цена дуванских производа пре њиховог стављања у промет.

Забрањена је продаја дуванских производа по малопродајним ценама различитим од цена одређених на начин из става 1. овог члана.

Малопродајне цене из става 1. овог члана морају да буду истакнуте на или у малопродајном објекту трговине на мало, тако да су јасно видљиве за потрошаче дуванских производа.

Изузетно од става 1. овог члана произвођач, односно увозник дуванских производа није дужан да пре стављања у промет одреди и пријави малопродајне цене дуванских производа, када се ти производи отпремају ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, на производе који се отпремају у слободне царинске продавнице, као и ради отпремања и продаје за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава, односно потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица, као и међународних организација, сходно међународним уговорима.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Објављивање решења о упису у регистре и објављивање акта о одређивању малопродајне цене дуванских производа

*Службени гласник РС, број 90/2007

Члан 68.

Решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом, као и акт о одређивању малопродајне цене из члана 67. став 1. овог закона, објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

О објављивању решења из става 1. овог члана стара се Управа, а трошкове објављивања, уплатом новчаних средстава на рачун ЈП „Службени гласник”, Београд, сноси лице коме је издато решење које се објављује.

Акт о одређивању малопродајних цена дуванских производа из става 1. овог члана на објављивање доставља произвођач, односно увозник дуванских производа, са доказом да је Управи извршена пријава те цене, који сноси и трошкове објављивања.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 95/2010

Делатност производње, обраде, прераде и промета дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана као и производње и промета дуванских производа у слободним зонама

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 68а

Делатност производње, обраде, прераде и промета дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана, као и производње и промета дуванских производа у слободним зонама, врши се у складу са одредбама овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Смештање дуванских производа у специјализовано царинско складиште

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 68б

Смештање дуванских производа у специјализовано царинско складиште ради продаје у авионима и бродовима, односно ради снабдевања авиона и бродова који саобраћају на међународним линијама, односно у слободне царинске продавнице, као и ради продаје дипломатским и конзуларним представништвима и дипломатском и конзуларном особљу, врши се у складу прописима којима се уређује област царине, односно спољне трговине, прописима којима се уређује област акциза, као и одредбама овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Производња дувана за научно-истраживачке или образовне сврхе

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 68в

Одредбе овог закона не односе се на производњу дувана, који се користи за научно-истраживачке или образовне сврхе на факултетима, институтима и другим научним установама које дуван користе за обављање наставне, односно научне делатности.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Брисан је назив главе VII. (види члан 2. Закона - 93/2012-20)

Члан 69.

Брисан је (види члан 2. Закона - 93/2012-20)

Члан 70.

Брисан је (види члан 2. Закона - 93/2012-20)

VIII ЗАБРАНА ПРОДАЈЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА, САДРЖАЈ ПОЈЕДИНАЧНОГ ПАКОВАЊА ЦИГАРЕТА, ВРСТЕ ПОДАТАКА НА ПАКОВАЊУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАКОВАЊА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА У РЕПУБЛИЦИ

*Службени гласник РС, број 95/2018

Забрана продаје дуванских производа

Члан 71.

Забрањена је:

1) продаја дуванских производа малолетним лицима;

2) продаја дуванских производа у трговинама на мало путем самопослуживања купаца;

3) продаја на мало дуванских производа путем аутомата (вендинг машина);

4) производња и продаја слаткиша, грицкалица, односно играчака у облику дуванских производа.

Садржај појединачног паковања цигарета

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 72.

Појединачно паковање цигарета садржи најмање 20 комада цигарета.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Подаци о саставу дуванских производа и обележавање дуванских производа

Члан 73.

Свака паклица, односно групно паковање дуванских производа из члана 2. став 1. тачка 3) овог закона мора бити обележена и садржати податке у складу са овим законом, односно прописима о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет.

Обележавање дуванских производа из члана 2. став 1. тачка 3) овог закона врше произвођачи, односно увозници дуванских производа.

Члан 74.

Од 1. јануара до 31. децембра 2006. године, цигарете у промету на територији Републике не могу да садрже више од:

1) 16 mg катрана по цигарети;

2) 1,5 mg никотина по цигарети;

3) 15 mg угљен моноксида по цигарети.

Од 1. јануара до 31. децембра 2007. године, цигарете у промету на територији Републике не могу да садрже више од:

1) 14 mg катрана по цигарети;

2) 1,4 mg никотина по цигарети;

3) 14 mg угљен моноксида по цигарети.

Од 1. јануара до 31. децембра 2008. године, цигарете у промету на територији Републике не могу да садрже више од:

1) 12 mg катрана по цигарети;

2) 1,3 mg никотина по цигарети;

3) 13 mg угљен моноксида по цигарети.

Од 1. јануара до 31. децембра 2009. године, цигарете у промету на територији Републике не могу да садрже више од:

1) 10 mg катрана по цигарети;

2) 1,2 mg никотина по цигарети;

3) 12 mg угљен моноксида по цигарети.

Од 1. јануара до 31. децембра 2010. године, цигарете у промету на територији Републике не могу да садрже више од:

1) 10 mg катрана по цигарети;

2) 1,1 mg никотина по цигарети;

3) 11 mg угљен моноксида по цигарети.

Од 1. јануара 2011. године, цигарете у промету на територији Републике не могу да садрже више од:

1) 10 mg катрана по цигарети;

2) 1 mg никотина по цигарети;

3) 10 mg угљен моноксида по цигарети.

Члан 75.

Од 1. јануара 2006. године ниво катрана, никотина и угљен моноксида биће мерен на основу ISO стандарда 4387 за катран, 10315 за никотин и 8454 за угљен моноксид.

Исправност означавања катрана, никотина и угљен моноксида на паковањима биће мерена на основу ISO стандарда 8243.

Члан 76.

Подаци о нивоу катрана, никотина и угљен моноксида из члана 74. овог закона, морају бити одштампани на једној бочној страни паклице цигарета, односно групног паковања цигарета, који се стављају у промет у Републици, тако да покривају најмање 10% одговарајуће површине паковања цигарета, уоквирено са свих страна пуном црном линијом, дебљине 0,3 сантиметара, која је укључена у прописану површину, почев од 1. јануара 2007. године.

Члан 77.

Свако појединачно и групно паковање дуванских производа у промету у Републици, осим дувана за жвакање и других дуванских производа који се не пуше, мора имати одштампано опште и посебно упозорење.

Опште упозорење из става 1. овог члана, које се примењује од 1. јануара 2007. године, гласи: „Пушење убија. Дувански дим штети људима у Вашој околини” и мора бити одштампано на предњој страни појединачног и групног паковања дуванских производа, тако да покрива најмање 30% предње површине паковања.

Посебно упозорење из става 1. овог члана гласи:

1) Пушење изазива рак плућа, рак усне, рак језика, рак гласних жица.

2) Пушачи ризикују да оболе од рака једњака, рака желуца, рака грлића материце, рака бешике и др.

3) Пушачи чешће болују од акутних и хроничних болести дисајних органа.

4) Деца пушача чешће болују од астме, упале грла и средњег уха.

5) Пушење изазива срчани и мождани удар.

6) Пушење изазива болести крвних судова као што су „пушачка нога” и импотенција.

7) Желите бебу? Труднице које пуше ризикују да изгубе бебу или оштете њено здравље.

8) Желите бебу? Пушење неповољно утиче на плодност код мушкараца и жена.

9) Деца се угледају на Вас! Деца пушача и сама чешће постају пушачи.

10) Пушење изазива зависност! Потражите стручну помоћ за одвикавање.

11) Пушење нарушава изглед и здравље Ваших зуба, коже, косе, ноктију и др.

Посебно упозорење из става 3. овог члана мора бити одштампано на полеђини појединачног и групног паковања дуванских производа тако да покрива најмање 40% површине полеђине паковања.

Текст општег и посебног упозорења из ст. 2. и 3. овог члана мора бити одштампан и утиснут на одговарајућем паковању, тако да попуни целу прописану површину на полеђини, односно предњој страни паковања, величином слова најмање 12, јасно и видљиво исписан на белој подлози на српском језику, ћириличним писмом, задебљаним штампаним словима у црној боји (хелветика) и уоквирен са свих страна пуном црном линијом дебљине 0,3 сантиметра, која је укључена у прописану површину текста за опште и посебно упозорење.

Ако се цигаре и цигарилоси стављају у промет на територији Републике на комад, морају на паковању да имају исписану општу поруку на српском језику и ћирилицом, и то целом дужином производа јасним и видљивим словима у боји која има јасан контраст у односу на подлогу.

Изузетно од ст. 5. и 6. овог члана текст општег и посебног упозорења, односно опште поруке на дуванским производима, које произвођач, односно увозник тих производа отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама,  на производе који се отпремају у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвoреним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима, као и ради отпремања и продаје за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава, односно потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица, као и међународних организација, сходно међународним уговорима, може бити на страном језику.

Произвођач, односно увозник је дужан да за све дуванске производе из сопственог програма квартално мења посебно упозорење из става 3. овог члана, почев од 1. јануара 2007. године, с тим да свако упозорење употреби најмање један пут у периоду од три године.

На паковању и у називу марке дуванских производа, почев од 1. јануара 2007. године, забрањена је употреба текста, назива, жигова и симболичких и других знакова на српском или другом језику, који сугеришу да је тај дувански производ мање штетан од осталих дуванских производа, нарочито истицањем речи „низак проценат катрана”, „лак”, „ултра-лак”, „благ” и сл.

*Службени гласник РС, број 95/2010

**Службени гласник РС, број 95/2018

IX. НАДЗОР

Члан 78.

Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу њега врши министарство надлежно за послове пољопривреде, министарство надлежно за послове здравља, министарство надлежно за послове трговине и министарство надлежно за послове финансија.

Инспекцијски надзор министарства из става 1. овог члана врше преко надлежних републичких инспектора.

Министарство надлежно за послове финансија врши и контролу измиривања обавеза по основу јавних прихода, преко републичког органа надлежног за послове јавних прихода, у складу са законом којим се уређује порески поступак.

Права и дужности фитосанитарног инспектора

*Службени гласник РС, број 108/2013

Члан 79.

Фитосанитарни инспектор има право и дужност, нарочито да проверава:

1) брисана је (види члан 54. Закона - 95/2018-241)

2) брисана је (види члан 54. Закона - 95/2018-241)

3) процес производње расада дувана, дувана у листу, и здравствено стање дувана у листу;

4) испуњеност услова за производњу дувана код произвођача дувана;

5) увоз, промет и коришћење семена дувана за производњу расада дувана;

6) увоз, промет и коришћење расада дувана за производњу дувана;

7) процес производње и промета расада дувана;

8) произвођача дувана, као и процесе производње сорти и типова дувана на парцелама засађеним дуваном;

9) парцеле за производњу дувана;

10) вођење и достављање евиденција и извештаја који се односе на заснивање производње дувана, прописаних овим законом и прописима донетим на основу овог закона.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

Овлашћења фитосанитарног инспектора

*Службени гласник РС, број 108/2013

Члан 80.

Фитосанитарни инспектор је овлашћен да:

1) забрани производњу и нареди уништавање засада дувана ако лице не поседује дозволу за производњу дувана, односно не испуњава услове за производњу дувана;

2) покрене поступак за одузимање дозволе за производњу дувана ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане за њено издавање;

3) забрани коришћење и одузме семе и расад дувана, ако је произведено, стављено у промет или коришћено супротно одредбама овог закона, као и прописима о семену;

4) забрани производњу и нареди уништавање расада и засада дувана ако је за сетву коришћено семе дувана сорте која није уписана у Регистар сорти пољопривредног биља;

5) забрани производњу и нареди уништавање засада дувана ако семе и расад дувана нису произведени, стављени у промет и не користе се у складу са прописима о семену и супротно одредбама овог закона;

6) забрани производњу и нареди уништавање засада дувана ако је засад дувана заснован, без кооперативног уговора, односно ако се не производи у складу са кооперативним уговором;

7) забрани производњу, уништи засад дувана, одузме и уништи дуван, ако се производи супротно одредбама овог закона;

8) нареди вођење и достављање евиденција и извештаја који се односе на заснивање производње дувана и на производњу дувана, на начин прописан овим законом и прописима донетим на основу овог закона;

9) покрене поступак за одузимање дозволе за производњу дувана ако ималац дозволе производи и ставља у промет дуван супротно одредбама овог закона;

10) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за привредни преступ због повреде одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона.

Мере из става 1. тач. 1)–7) овог члана фитосанитарни инспектор налаже решењем.

Против решења фитосанитарног инспектора може се изјавити жалба министру, у року од осам дана од дана достављања решења.

О жалби министар одлучује у року од 15 дана од дана достављања жалбе.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење министра по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Права и дужности пољопривредног инспектора

*Службени гласник РС, број 108/2013

Члан 80а

Пољопривредни инспектор има право и дужност, нарочито да проверава:

1) процес производње обрађеног дувана и прерађеног дувана;

2) количину купљеног дувана у листу по типовима и класама дувана од произвођача дувана;

3) количину обрађеног дувана по типовима и класама;

3а) количину прерађеног дувана;

4) услове за обраду дувана и евиденцију коју води обрађивач дувана;

4а) услове за прераду дувана и евиденцију коју води прерађивач дувана;

5) услове за производњу дуванских производа, квалитет и кванититет, односно састав дуванских производа у унутрашњем промету;

6) важење дозволе за обраду дувана, прерада дувана, односно производњу дуванских производа, вођење и достављање евиденција и извештаја, у складу са овим законом.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

Овлашћења пољопривредног инспектора

*Службени гласник РС, број 108/2013

Члан 80б

Пољопривредни инспектор је овлашћен да:

1) забрани обраду дувана, односно прераду дувана, ако утврди неправилности у обављању ових делатности;

2) покрене поступак за одузимање дозволе за обраду дувана, прераду дувана, односно производњу дуванских производа, ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане за њено издавање;

3) забрани промет обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа, ако су стављени у промет супротно одредбама овог закона;

4) нареди вођење и достављање евиденције и извештаја на прописан начин.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

Права и дужности републичког санитарног инспектора

Члан 81.

Републички санитарни инспектор има право и дужност да врши санитарни надзор који, нарочито обухвата преглед:

1) просторија у којима се производе, обрађују, чувају и продају дуван, прерађени дуван и дувански производи;

2) постројења, уређаја и прибора који служе за обраду дувана, прераду дувана и производњу дуванских производа;

3) лица која на радним местима у производњи и промету, долазе у додир са дуваном и производима од дувана;

4) здравствену исправност и састав дувана и дуванских производа приликом увоза и промета на територији Републике Србије;

5) превозних средстава и амбалаже који служе за стављање дувана и дуванских производа у промет.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Овлашћења републичког санитарног инспектора

Члан 82.

У вршењу санитарног надзора из члана 81. овог закона републички санитарни инспектор овлашћен је да предузме све мере утврђене законом којим се уређује здравствена исправност  и предмета опште употребе и законом којим се уређује санитарни надзор.

Републички санитарни инспектор је дужан да покрене поступак за одузимање дозволе за обраду дувана, прераду дувана, односно производњу дуванских производа, као и за трговину на велико и мало дуванским производима, ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане за њено издавање.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Права и дужности републичког тржишног инспектора

Члан 83.

Републички тржишни инспектор има право и дужност, нарочито да:

1) врши преглед просторија у којима се стављају у промет дувански производи;

2) врши преглед пословних књига, дозвола за трговину на велико и трговину на мало дуванским производима, као и дозвола за увоз и извоз  , евиденција и друге документације о пословању привредног субјекта, као и друге податке који се односе на промет дуванских производа;

3) врши контролу цена дуванских производа, посебних ознака из члана 51. овог закона, испуњености услова за обављање делатности трговаца на велико и мало дуванским производима, као и испуњеност услова у погледу обележавања  дуванских производа из члана 73. и чл. 75–77. овог закона;

4) узима писане и усмене изјаве од одговорних лица у привредном субјекту, као и од других лица, о чињеницама које су од значаја за пословање које се односи на промет дуванских производа.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Овлашћења републичког тржишног инспектора

Члан 84.

Републички тржишни инспектор овлашћен је да предузме све мере утврђене законом којим се уређује трговина и инспекцијски надзор.

Републички тржишни инспектор је дужан да покрене поступак за одузимање дозволе за трговину на велико и мало дуванским производима, као и дозволу за увоз и извоз  ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Трошкови утврђивања испуњености услова

Члан 85.

Трошкове за утврђивање испуњености услова прописаних овим законом сноси подносилац захтева.

Трошкови из става 1. овог члана утврђују се у складу са прописима о утврђивању накнада трошкова у управном поступку.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји произвођача дувана

Члан 86.

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар произвођача дувана (члан 5. став 4);

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави извештај, односно тражене податке (члан 7);

3) за производњу дувана користи семе дувана које није у складу са прописима о семену (члан 8. став 3);

4) врши промет семена и расада дувана супротно члану 8. став 5. oвог закона;

5) врши производњу расада дувана супротно члану 8. став 7. овог закона;

6) врши производњу дувана супротно условима из члана 9. став 1. овог закона;

7) закључи уговор са физичким лицем – произвођачем дувана супротно члану 9а ст. 1–4. овог закона;

8) не евидентира елементе уговора у складу са чланом 9а ст. 5. и 6. овог закона;

9) не евидентира елементе уговора у складу са чланом 9а став 7. овог закона;

10) не обезбеди контролу реализације уговора у складу са чланом 16а ст. 1. и 2. овог закона;

11) не припреми, односно не достави извештај супротно члану 16а став 3. овог закона;

12) не преузме сав произведени дуван од физичког лица – произвођача дувана супротно члану 16а став 4. овог закона;

13) не преузме дуван од физичког лица – произвођача дувана у роковима из члана 16а став 5. овог закона;

14) врши откуп дувана супротно члану 16а став 6. овог закона;

15) не обавести Управу о датуму завршетка откупа дувана супротно члану 16а ст. 7. и 8. овог закона;

16) стави у промет дуван супротно члану 16а став 10. и члану 24. ст. 6–8. овог закона;

17) складишти услужно обрађен дуван супротно члану 16а став 11. овог закона;

18) продаје услужно обрађен дуван супротно члану 16а став 12. овог закона;

19) узгаја дуван за сопствене потребе или потребе чланова породичног домаћинства из члана 66а став 3. овог закона;

20) купује односно набавља семе дувана, односно расад дувана супротно члану 66б овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

Новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице – произвођач дувана, ако:

1) се бави производњом расада дувана супротно члану 8. став 7. овог закона;

2) се бави производњом и прометом семена дувана, као и прометом расада дувана супротно члану 8. став 8. овог закона;

3) производи дуван супротно члану 9. став 9. овог закона;

4) закључи уговор са произвођачем дувана супротно члану 9а овог закона;

5) не преда сав произведени дуван произвођачу дувана супротно члану 16а став 4. овог закона;

6) не преда дуван произвођачу дувана у роковима из члана 16а став 5. овог закона;

7) производи дуван супротно одредбама члана 66а став 1. овог закона;

8) узгаја дуван за сопствене потребе или потребе чланова породичног домаћинства супротно члану 66а став 3. овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Прекршаји обрађивача дувана

Члан 87.

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар обрађивача дувана (члан 5. став 4);

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави извештај, односно тражене податке (чл. 7. и 25. став 2);

3) врши обраду дувана и превоз дувана супротно условима из члана 17. овог закона;

4) не обезбеди стручно руковођење процесом производње и обраде дувана (члан 23);

5) стави у промет дуван супротно члану 24. став 6. овог закона;

6) врши услужну обраду дувана супротно члану 25. овог закона;

7) стави у промет обрађени дуван супротно члану 25а став 1. овог закона;

8) складишти обрађени дуван супротно члану 25а став 3. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Прекршаји прерађивача дувана

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 87а

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар прерађивача дувана (члан 5. став 4);

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави извештај, односно тражене податке (члан 7);

3) врши прераду дувана супротно условима из члана 25в овог закона;

4) врши превоз дувана супротно условима из члана 25в став 10. овог закона;

5) стави у промет прерађени дуван у паковању мањем од 100 kg (члан 25з став 4);

6) стави у промет обрађени дуван, односно прерађени дуван супротно члану 25з овог закона;

7) не обезбеди стручно руковођење процесом прераде дувана (члан 25з став 5).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Прекршаји произвођача дуванских производа

Члан 88.

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар произвођача дуванских производа (члан 5. став 4);

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави извештај, односно тражене податке (члан 7);

3) брисана је (види члан 21. Закона - 108/2013-5)

4) врши производњу дуванских производа супротно условима из члана 29. овог закона;

5) не обезбеди стручно руковођење процесом производње (члан 36. став 1);

6) врши промет дуванских производа,  односно обрађеног дувана, односно прерађеног дувана супротно члану 36. ст. 3, 4. и 5. овог закона;

7) стави у промет дуванске производе који нису као његови уписани у Регистар о маркама дуванских производа (члан 37);

8) се у производњи дуванских производа не придржава података наведених у захтеву за разврставање дуванских производа и уписа у Регистар о маркама дуванских производа (члан 37. став 5.);

9) врши промет дуванских производа супротно члану 67. ст. 1.и 2. овог закона;

10) продаје цигарете у паковању мањем од 20 комада (члан 72);

11) сваку паклицу, односно групно паковање дуванских производа не обележи у складу са овим законом (чл. 73, 76. и 77);

12) се у производњи цигарета не придржава прописаног састава (члан 74).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 108/2013

***Службени гласник РС, број 95/2018

Прекршаји трговаца на велико дуванским производима

Члан 89.

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар трговаца на велико дуванским производима (члан 5. став 4);

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави тражене податке (члан 7);

3) врши трговину на велико дуванским производима супротно условима из члана 38. ст. 1. и 2. овог закона;

4) врши промет дуванских производа супротно члану 44. овог закона;

5) врши промет дуванских производа супротно члану 67. став 3. овог закона;

6) продаје дуванске производе супротно члану 71. овог закона;

7) продаје цигарете у паковању мањем од 20 комада (члан 72).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

*Службени гласник РС, број 108/2013

Члан 89а

Новчаном казном у износу који одговара 25% укупног оствареног промета цигарета у претходних шест месеци казниће се за прекршај трговац на велико дуванским производима ако не изврши попис затечених залиха цигарета при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете и не достави пописну листу Управи у прописаном року.

*Службени гласник РС, број 93/2012

Прекршаји трговаца на мало дуванским производима

Члан 90.

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Евиденциону листу трговаца на мало дуванским производима (члан 6. став 4);

2) не води евиденцију и ако у прописаном року не достави тражене податке (члан 7);

3) врши трговину на мало дуванским производима супротно чл. 45. и 49. овог закона;

4) малопродајни објекат, односно хјумидор не означи на начин прописан овим законом (члан 51);

5) врши промет дуванских производа супротно члану 67. ст. 3. и 4. овог закона;

6) врши продају дуванских производа супротно члану 71. овог закона;

7) продаје цигарете у паковању мањем од 20 комада (члан 72).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

Прекршаји увозника

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 91.

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар увозника  (члан 5. став 4);

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави тражене податке (члан 7);

3) брисана је (види члан 24. Закона - 108/2013-5)

4) стави у промет дуванске производе који нису као његови уписани у Регистар о маркама дуванских производа (члан 37. став 1);

5) се у увозу дуванских производа не придржава података наведених у захтеву за разврставање дуванских производа и уписа у Регистар о маркама дуванских производа (члан 37. ст. 2. и 3);

6) врши увоз супротно условима из члана 52. ст. 1. и 2. овог закона;

7) врши продају дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа супротно члану 58. ст. 3–7. овог закона;

8) врши промет дуванских производа супротно члану 67. ст. 1. и 2. овог закона;

9) увози цигарете у паковању мањем од 20 комада (члан 72);

10) свака паклица, односно групно паковање дуванских производа које увози није обележено у складу са овим законом (чл. 73, 76. и 77);

11) увози дуванске производе који нису произведени у саставу прописаним чланом 74. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 108/2013

***Службени гласник РС, број 95/2018

Прекршаји извозника

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 92.

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар извозника  (члан 5. став 4);

2) не води евиденције и у прописаном року не достави тражене податке (члан 7);

3) брисана је (види члан 25. Закона - 108/2013-5)

4) врши извоз супротно условима из члана 59. став 1. овог закона;

5) поступи супротно одредбама члана 64а ст. 1. и 2. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

***Службени гласник РС, број 91/2019

Прекршаји привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 92а

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку (члан 5. став 4);

2) обавља промет робних марака дуванских производа који нису разврстани и уписани у регистар из члана 5. став 1. тачка 7), односно у евиденциону листу из члана 6. став 1. тачка 3) овог закона (члан 64б став 16).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Прекршаји нерегистрованог обављања делатности

Члан 93.

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако набави и врши промет семена дувана, односно расада дувана, производи расад дувана, производи, обрађује, прерађује, односно врши промет дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана, обавља делатност производње и промета дуванских производа, без уписа у одговорајући регистар, односно одговарајућу евиденциону листу (члан 8. ст. 4. и 7. и чл. 11, 19, 25д, 32, 40, 45, 54, 61. и 64б).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара.

*Службени гласник РС, број 108/2013

**Службени гласник РС, број 95/2018

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Преузимање запослених, именованих лица, предмета, архиве, опреме и средстава за рад Агенције за дуван

Члан 94.

Агенција за дуван основана Законом о дувану („Службени гласник РС”, број 17/03) престаје са радом по истеку рока од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Даном престанка рада Агенције за дуван, запослене и именована лица у Агенцији за дуван, као и предмете, архиву, опрему и средства за рад преузима Министарство финансија – Управа за дуван.

Предузећа и предузетници уписани у Регистар

Члан 95.

Предузећа и предузетници који су до дана ступања на снагу овог закона уписани у регистре код Агенције за дуван, настављају да раде под условима под којима су уписани у те регистре, с тим што су дужни да поднесу пријаву за превођење у одговарајући регистар који води Управа за дуван, у року који не може бити дужи од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Произвођачи, односно увозници дуванских производа, чији су дувански производи до дана ступања на снагу овог закона разврстани и уписани у Регистар о маркама дуванских производа, дужни су да поднесу пријаву за превођење у одговарајући регистар који води Управа за дуван, у року који не може бити дужи од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

За превођење у регистре из ст. 1. и 2. овог члана не плаћа се накнада.

Ако предузећа и предузетници не поднесу пријаву за превођење у регистре у року из ст. 1. и 2. овог члана, брисаће се из регистра у који су уписани.

Усклађивање пословања са одредбама овог закона

Члан 96.

Предузећа и предузетници који су до дана ступања на снагу овог закона уписани у одговарајући регистар код Агенције за дуван, односно који су добили одобрење за трговину на мало дуванским производима, дужни су да у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, ускладе своје пословање са одредбама овог закона.

Предузећа и предузетници који се баве делатностима које овај закон уређује, а који нису по одредбама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 17/03), уписани у регистре, могу да наставе да обављају ту делатност под условом да у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона поднесу захтев за добијање дозволе за обављање делатности, у складу са овим законом.

Дозволе, односно одобрења за обављање делатности које су издате по одредбама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 17/03), важе до истека рока на који су издате.

Решења која су обрађивачима дувана издата приликом уписа у Регистар обрађивача дувана по одредбама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 17/03), могу се одузети ако лица уписана у Регистар обрађивача дувана престану да испуњавају услове на основу којих су та решења донета.

Дозволе, односно одобрења из става 3. овог члана могу да се одузму ако имаоци дозволе, односно одобрења престану да испуњавају услове на основу којих су те дозволе, односно одобрења издата.

Поступак јавног тендера

Члан 97.

Поступак јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа, који је започет по одредбама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 17/03), окончаће се по прописима на основу којих је јавни тендер расписан.

Члан 98.

Цигарете из производног програма лица које није уписано у Регистар произвођача дуванских производа, а које је постало већински власник привредног субјекта које је добило дозволу за производњу дуванских производа по јавном тендеру из члана 97. овог закона, сматрају се цигаретама произведеним у земљи, под условом да се у привредном субјекту чије је то лице постало већински власник отпочне са производњом тих цигарета најкасније у року од годину дана од дана када је то лице постало већински власник.

Цигарете из производног програма већинског власника привредног субјекта уписаног у Регистар произвођача дуванских производа, а које се стављају у промет на тржиште Републике, сматрају се цигаретама произведеним у земљи, под условом да се у привредном субјекту који је уписан у Регистар произвођача дуванских производа отпочне са производњом тих цигарета у року од годину дана од дана доношења акта из става 4. овог члана.

Лица из ст. 1. и 2. овог члана дужна су да Управи доставе преглед марки цигарета чији ће почетак производње организовати у року из ст. 1. и 2. овог члана.

Министар надлежан за послове финансија, на предлог Управе, одређује марке цигарета које се сматрају цигаретама произведеним у земљи од стране лица из ст. 1. и 2. овог члана.

Ако лица из става 3. овог члана не организују почетак производње цигарета у року из става 1. овог члана, дужна су да плате разлику између прописаног износа акцизе на цигарете из увоза и прописаног износа акцизе на цигарете произведене у земљи, увећане за износ законске затезне камате за период од дана извршеног увоза до дана наплате и то на све количине које су стављене у промет.

Министар надлежан за послове финансија ближе прописује инструменте обезбеђења за наплату разлике акцизе из става 5. овог члана, као и начин и поступак активирања инструмената обезбеђења.

Члан 99.

Даном ступања на снагу овог закона цигарете из Решења о цигаретама других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи од стране другог произвођача, које је донето на основу Правилника о начину и поступку утврђивања испуњености услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи („Службени гласник РС”, број 3/05), а које су стављене у промет на тржиште Републике, сматрају се цигаретама произведеним у земљи у смислу члана 2. тачка 4) овог закона, под условом:

1) да је привредни субјект из члана 6. став 1. тач. 2) и 4) Правилника о начину и поступку утврђивања испуњености услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи, који је уписан у Регистар произвођача дуванских производа код Управе, отпочео у Републици са производњом цигарета из става 1. овог члана, у току важења Решења из става 1. овог члана;

2) да су марке цигарета из Решења из става 1. овог члана уписане у Регистар марки дуванских производа код Управе, у корист лица из тачке 1) овог става.

Управа, на захтев лица из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, а по претходној испуњености услова из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, предлаже министру надлежном за послове финансија доношење новог Решења о цигаретама других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи од стране другог произвођача.

Члан 100.

Забрана производње, увоза и продаје цигарета из члана 72. овог закона важи од 1. јануара 2010. године.

Члан 101.

Изузетно од члана 29. став 1. тачка 7) овог закона, произвођачи дуванских производа обавезни су да годишње произведу или купе домаћи обрађени дуван, и то:

1) у 2005. години у количини од 80% од прописане количине утврђене чланом 29. став 1. тачка 7) овог закона;

2) у 2006. години у количини од 90% од прописане количине утврђене чланом 29. став 1. тачка 7) овог закона.

Подзаконска акта

Члан 102.

До доношења подзаконских аката прописаних овим законом, примењују се подзаконска акта донета на основу Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 17/03).

Подзаконска акта за спровођење овог закона донеће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Престанак важења ранијег закона

Члан 103.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о дувану („Службени гласник РС”, број 17/03).

Дан ступања на снагу

Члан 104.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У “ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона o дувану: “Службени гласник РС”, број 90/2007-4

 

Члан 9.

Привредно друштво, предузеће или предузетник који је уписан у Регистар произвођача дуванских производа, а које до дана ступања на снагу овог закона није произвело или откупило домаћи обрађени дуван у складу са чланом 29. тачка 7) Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 101/05), дужно је да до 31. децембра 2007. године, произведе или откупи домаћи обрађени дуван у количини од најмање 30% од сопствене годишње производње цигарета и других дуванских производа у Републици Србији, односно најмање 1.200 тона.

Ако произвођач дуванских производа не испуни обавезу из става 1. овог члана, Влада, на предлог Управе, доноси решење којим се одузима дозвола за производњу дуванских производа, на начин прописан одредбом члана 34. Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 101/05).

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, ако произвођач дуванских производа не испуни обавезу из става 1. овог члана због наступања ванредних околности (поплава, суша, биљне болести и сл.), дужан је да у писаној форми о томе обавести Управу.

Управа, по пријему обавештења из става 3. овог члана, утврђује стање залиха обрађеног домаћег дувана из претходне године и ако, по прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове пољопривреде, утврди да су разлози неиспуњења обавезе оправдани, доноси решење о ослобађању произвођача дуванских производа од обавезе из става 1. овог члана.

Члан 10.

Изузетно од одредбе члана 45. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 101/05), усклађивање накнаде за сваки малопродајни објекат са стопом раста цена на мало за друго полугодиште 2007. године, извршиће се у јануару 2008. године.

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона o дувану: “Службени гласник РС”, број 93/2012-20

Овај закон ступа на снагу 1. октобра 2012. године, а одредбе чл. 1. и 3. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

Закон о изменама и допунама Закона o дувану: “Службени гласник РС”, број 95/2018-241

Члан 71.

Привредни субјекти уписани у одговарајуће регистре и евиденционе листе из чл. 5. и 6. Закона о дувану („Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), дужни су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона ускладе своје пословање са одредбама овог закона.

Привредни субјекти који се баве делатностима које овај закон уређује, а који нису по одредбама Закона о дувану („Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13) уписани у регистре, односно евиденционе листе могу да наставе да обављају те делатности под условом да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона поднесу захтев за добијање дозволе за обављање делатности, односно упис у регистар, односно евиденциону листу у складу са овим законом.

Одобрења за обављање делатности обраде дувана из члана 96. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), која су издата по одредбама Закона о дувану („Службени гласник РСˮ, број 17/03), престају да важе у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Решења из члана 96. став 4. Закона о дувану („Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), која су обрађивачима дувана издата приликом уписа у Регистар обрађивача дувана по одредбама Закона о дувану („Службени гласник РСˮ, број 17/03), престају да важе у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Изузетно од става 1. овог члана, привредни субјекти који су до дана ступања на снагу овог закона уписани у Регистар обрађивача дувана дужни су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона и поднесу захтев за добијање дозволе за обављање делатности обраде дувана у складу са овим законом.

Ако привредни субјект не усклади своје пословање, не поднесе захтев за добијање дозволе за обављање делатности, односно упис у регистар, односно евиденциону листу, у роковима предвиђеним овим чланом, Управа доноси решење којим се одузима дозвола за обављање делатности, односно брисање из регистра.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Члан 72.

До успостављања функционалности портала е-Управа регистровани произвођач дувана дужан је да оверен кооперативни уговор као и измене уговора достави на захтев Управи у року који Управа одреди.

Ако привредни субјект не достави оверен кооперативни уговор као и измене уговора, у року из става 1. овог члана, Управа доноси решење којим се одузима дозвола за обављање делатности.

Члан 73.

Привредни субјект који је уписан у одговарајући регистар у складу са Законом о дувану („Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), а обавља и промет дуванских производа по посебном поступку из члана 45. овог закона, дужан је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе захтев за упис у Регистар привредних субјекaта који обављају промет дуванских производа по посебном поступку из члана 4. овог закона.

Члан 74.

Привредни субјект који је уписан у одговарајући регистар у складу са Законом о дувану („Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), а обавља и делатност прераде дувана из члана 19. овог закона, дужан је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе захтев за добијање дозволе за обављање делатности.

На дан уписа у регистар, односно на дан почетка обављања делатности, привредни субјект дужан је да изврши попис залиха сировина и производа у свим магацинима, и пописне листе достави Управи за дуван у року од 15 дана од дана извршеног пописа.

Члан 75.

Прво наредно усклађивање износа накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13) извршиће се у јануару 2019. године са индексом потрошачких цена за друго полугодиште 2018. године.

Брисан је ранији став 2. (види члан 18. Закона - 91/2019-81)

Члан 76.

Подзаконска акта за спровођење овог закона донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 77.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Закон о изменама и допунама Закона o дувану: “Службени гласник РС”, број 91/2019-81

Члан 19.

Прво наредно усклађивање износа накнада из члана 32. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 64б став 2. тачка 4) Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18) извршиће се у јануару 2020. године са индексом потрошачких цена у 2019. години.

Прво годишње усклађивање износа накнаде из члана 16. овог закона извршиће се у јануару 2021. године са индексом потрошачких цена у 2020. години.

Члан 20.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.