Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

 

На основу члана 24. став 3. Закона о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС”, бр. 42/02 и 111/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 75/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о дисциплинској одговорности припадника Безбедносно-информативне агенције

"Службени гласник РС", број 48 од 10. маја 2012.

 

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређује дисциплинска одговорност припадника Безбедносно-информативне агенције (у даљем тексту: Агенција).

Члан 2.

Дисциплинска одговорност припадника Агенције утврђује се у дисциплинском поступку који се сматра хитним.

Дисциплински поступак води се сагласно одредбама закона којим се уређује општи управни поступак и одредбама ове уредбе, а са што мање трошкова и губитка времена, с тим да се потпуно и правилно утврди чињенично стање.

Члан 3.

Дисциплински поступак покреће руководилац организационе јединице у којој ради припадник против кога се поступак покреће, по сопственој иницијативи или на предлог руководиоца унутрашње организационе јединице у којој припадник ради (у даљем тексту: непосредни руководилац).

Сваки припадник који сазна за учињену повреду службене дужности може руководиоцу организационе јединице да поднесе иницијативу за покретање дисциплинског поступка.

Ако сазна за учињену повреду службене дужности, припадник је дужан да сазнање о томе у писаном облику достави без одлагања непосредном руководиоцу.

Члан 4.

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком.

Закључак се доставља припаднику Агенције и против њега није дозвољен приговор.

Члан 5.

О дисциплинској одговорности припадника Агенције у првом степену одлучује дисциплински старешина.

Листу дисциплинских старешина решењем утврђује директор Агенције.

Дисциплинског старешину одређује руководилац организационе јединице који је покренуо дисциплински поступак.

Руководилац организационе јединице који је покренуо дисциплински поступак, овластиће за вођење дисциплинског поступка и одлучивање о дисциплинској одговорности, дисциплинског старешину са листе дисциплинских старешина из става 2. овог члана.

Члан 6.

У дисциплинском поступку одржава се усмена расправа на којој припадник има право да изложи своју одбрану.

Припадник на расправи може да се брани сам или преко пуномоћника, а може да за расправу достави и писмену одбрану.

Расправа се може одржати и без присуства припадника против кога се води поступак, ако за то постоје оправдани разлози, а припадник је на расправу уредно позван.

Члан 7.

При изрицању дисциплинске мере води се рачуна о степену одговорности припадника, тежини последица повреде службене дужности, субјективним и објективним околностима под којима је повреда службене дужности извршена, као и о раније изреченим дисциплинским мерама које нису брисане из евиденције.

Члан 8.

Против решења дисциплинског старешине, припадник о чијој дисциплинској одговорности је одлучено у првом степену и лице које је покренуло поступак имају право да поднесу приговор дисциплинској комисији, која одлучује у другом степену.

Председника, чланове и секретара дисциплинске комисије одређује решењем директор Агенције.

Приговор из става 1. овог члана подноси се у року од осам дана од дана уручења решења.

О приговорима против одлука дисциплинског старешине дисциплинска комисија одлучује у већу од три члана, од којих један није припадник Агенције.

Веће дисциплинске комисије дужно је да о приговору одлучи у року од 30 дана од дана пријема приговора, иначе се сматра да је приговор одбијен.

Против одлуке из става 5. овог члана може да се покрене управни спор.

Члан 9.

Директор агенције утврђује накнаду која се плаћа за ангажовање у вези вођења и одлучивања у првостепеном и другостепеном поступку.

Члан 10.

Припаднику коме је изречена дисциплинска мера престанак радног односа, радни однос престаје даном коначности решења којим је дисциплинска мера изречена.

Члан 11.

Дисциплинска мера изречена коначним решењем уписује се у кадровску евиденцију припадника Агенције.

Дисциплинска мера брише се из кадровске евиденције ако припаднику не буде изречена нова дисциплинска мера у наредне две године од изречене дисциплинске мере за лаку повреду службене дужности, или у наредне четири године од изречене дисциплинске мере за изречену тешку повреду службене дужности.

Члан 12.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о дисциплинској одговорности припадника Безбедносно-информативне агенције („Службени гласник РС”, број 75/06).

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-3110/2012

У Београду, 7. маја 2012. године

Влада

Председник,

др Мирко Цветковић, с.р.