Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

На основу члана 21. став 2. Закона о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник Републике Србије”, број 42/02),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о службеним легитимацијама припадника Безбедносно-информативне агенције

„Службени гласник РС”, бр. 68 од 18. октобра 2002, 82 од 29. новембра 2002.

 

 

Члан 1.

Припадници Безбедносно-информативне агенције (у даљем тексту: Агенција), који имају својство овлашћених службених лица и радника на одређеним дужностима, приликом обављања службених послова прописаних Законом о Безбедносно-информативној агенцији свој идентитет и својство доказују службеном легитимацијом.

Обрасци службених легитимација одштампани су у прилогу ове уредбе и чине њен саставни део (прилог број 1–3).

 

Члан 2.

Службену легитимацију овлашћених службених лица (у даљем тексту: ОСЛ) чине образац службене легитимације и службена значка, који се носе у троделним кожним корицама на склапање, црне боје, димензија 327x78 mm. Службена значка је фиксирана на унутрашњу страну кожних корица, а у другом делу корица налази се отвор од провидне фолије димензија 83x60 mm за образац службене легитимације.

 

Члан 3.

Образац службене легитимације ОСЛ је величине 60x90 mm, штампан је на заштићеном папиру, има тонску подлогу светло плаве боје са заштитним гијош елементима у виду елипсастих линија и штита троугластог облика са знака Агенције и заштићен је омотом од провидне пластифициране масе.

Предња страна обрасца легитимације садржи: у горњем левом углу дијагонално постављену заставу Републике Србије, ширине 8 mm, дужине 9 mm по горњој ивици и 25 mm по доњој ивици заставе, на врху на средини натпис: црним словима „РЕПУБЛИКА СРБИЈА”; испод тога, на средини, натпис: црвеним словима „БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА”; испод тога на средини натпис: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА” и испод тога „ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА” црним словима; испод тога, са леве стране место за име и презиме лица и напис: „ИД број”, а са десне стране место за фотографију у боји величине 25х30 mm; испод тога, са леве стране печат Агенције пречника 15 mm, а са десне стране напис: „ДИРЕКТОР” и потпис директора Агенције, испод тога са леве стране холограмска налепница.

Полеђина обрасца службене легитимације садржи: у горњем делу на средини текст: „ОВЛАШЋЕЊЕ”, а испод тога текст: „Ималац ове легитимације примењује овлашћења утврђена законом и другим прописима које примењују овлашћена службена лица министарства надлежног за унутрашње послове, у складу са прописима о унутрашњим пословима”; испод тога на средини серијски број службене легитимације, а испод тога на средини напис: „Датум издавања” и датум издавања.

 

Члан 4.

Службена значка је израђена у облику дванаестокраке звезде, златно-жуте боје, благо испупчене, високополиране површине, пречника 61 mm. Краци звезде се састоје од четрдесет осам дужих и краћих сунчевих зрака, међусобно раздвојених, који се шире радијално од центра ка периферији. На ову вишезрачну основу је положен крст, хром-беле боје, једнаких кракова, пунзловане површине, између којих се налази по једно оцило хром-беле боје, пунзловане површине. На хоризонталној пречаги крста по средини је утиснута танка линија, а завршетак крста прати облик зракасте основе значке. На вертикалној пречаги крста је постављен мач, златно-жуте боје, висине 68 mm, са врхом на горе, који по средини сечива има танку утиснуту линију, а дршка мача је рељефно обрађена. У центру знака налази се штит, троугластог облика, димензија 25 x 25 mm, са рељефним златним, односно сребрним ћириличким иницијалима БИА („Безбедносно-информативна агенција”). Штит је испуњен црним, односно кобалт-плавим емајлом. Око штита са иницијалима Агенције, постављен је кружни прстен, златно-жуте боје, пречника 48 mm са ћириличким написом: „• РЕПУБЛИКА СРБИЈА • БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА”. Висина слова написа „Република Србија” је 3,5 mm, а написа „Безбедносно-информативна агенција” је 2 mm. Слова су испуњена црном, односно кобалт-плавом бојом. На хромираној високополираној површини накрснице мача утиснут је троцифрени, односно петоцифрени идентификациони број ОСЛ. Арапске цифре идентификационог броја су висине 3,5 mm и испуњене су црном, односно кобалт-плавом бојом.*

Службену значку у чијем се центру налази штит троугластог облика са рељефним златним ћириличним иницијалима БИА носе: директор, заменик директора и помоћници директора Агенције.

 

*Службени гласник РС, број 82/2002

 

Члан 5.

Идентификациони број (у наставку: ИД број) служи за идентификацију овлашћеног службеног лица. Не могу се издати два истоветна ИД броја.

ИД број састоји се од пет цифара и одређује се у распону од 10000 до 99999.

ИД број директора, заменика директора и помоћника директора Агенције састоји се од три цифре и одређује се у распону од 001 до 099.

ИД број уписује се у образац службене легитимације, а исти број се урезује на службену значку.

 

Члан 6.

О издатим службеним легитимацијама ОСЛ Агенција води јединствену евиденцију.

Евиденција о издатим службеним легитимацијама ОСЛ садржи: редни број, име и презиме, ИД број, датум издавања, ЈМБГ, ознаку серије и серијски број, организациону јединицу у којој овлашћено службено лице ради, радно место, фотографију, датум враћања службене легитимације и рубрику за напомене.

 

Члан 7.

Ако овлашћено службено лице оштети, изгуби или на други начин остане без службене легитимације или њеног дела, дужно је да о томе одмах писмено обавести руководиоца организационе јединице којој припада.

У случају оштећења обрасца службене легитимације издаје се дупликат.

У случају битне промене лика или промене имена и презимена овлашћеног службеног лица издаје се службена легитимација на новом обрасцу.

У случају губитка обрасца службене легитимације ИД број се брише из евиденције, а додељује се нови и издаје службена легитимација на новом обрасцу.

Поступак предвиђен у ст. 1–4. овог члана примењује се и у случају оштећења или губитка службене значке, односно кожних корица.

 

Члан 8.

Овлашћено службено лице обавезно је да врати службену легитимацију:

а) када му престане радни однос у Агенцији;

б) када буде распоређено на радно место на коме нема статус овлашћеног службеног лица;

в) када, по одредбама ове уредбе, стекне право на службену значку у чијем се штиту троугластог облика налазе златни иницијали БИА, враћа службену значку са сребрним иницијалима БИА, односно када, по одредбама ове уредбе, изгуби право на службену легитимацију у чијем се штиту троугластог облика налазе златни иницијали БИА, враћа службену значку са златним иницијалима БИА;

г) за време мировања права и обавеза из радног односа;

д) и у другим прописаним случајевима.

 

Члан 9.

Службену легитимацију радника на одређеним дужностима (у даљем тексту: ОД) чини образац службене легитимације величине 90x60 mm окер боје са заштитним гијош елементима у виду кривих линија и ромбова у којима се налазе иницијали Агенције (БИА) и заштићен је омотом од провидне пластифициране фолије, који се носи у једноделној кожној футроли црне боје димензија 100x78 mm која са једне стране има отвор од провидне фолије димензије 83x60 mm, а са друге стране има у кожи утиснут знак Агенције.

Предња страна обрасца садржи: у горњем левом углу дијагонално постављену заставу Републике Србије, ширине 8 mm, дужине 9 mm по горњој ивици и 25 mm по доњој ивици заставе, на врху на средини напис: црним словима „РЕПУБЛИКА СРБИЈА”; испод тога на средини црвеним словима „БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА”; испод тога са леве стране „Регистарски број” и место за број, серијски број легитимације црвене боје, испод тога натпис: црним словима „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНИМ ДУЖНОСТИМА”, испод тога напис: „Име” и место за име, испод тога „Презиме” и место за презиме, са десне стране место за фотографију 25x30 mm и испод тога са леве стране место за датум, а испод тога „Датум издавања”, на средини место за печат, а са десне стране место за потпис директора Агенције, а на средини између датума издавања и печата холограмска налепница.

Полеђина легитимације садржи простор за упис података о овлашћењу за држање и ношење оружја.

 

Члан 10.

О издатим службеним легитимацијама радника на ОД Агенција води јединствену евиденцију. Евиденција о издатим службеним легитимацијама садржи: редни број, име и презиме, регистарски број, датум издавања, ЈМБГ, ознаку серије и серијски број, организациону јединицу у којој лице ради, радно место, фотографију, датум враћања легитимације и рубрику за напомене.

Члан 11.

Ако радник на одређеним дужностима оштети, изгуби или на други начин остане без службене легитимације или њеног дела, дужан је да о томе одмах писмено обавести руководиоца организационе јединице којој припада.

У случају оштећења обрасца службене легитимације радника на одређеним дужностима издаје се дупликат.

У случају битне промене лика или промене имена и презимена радника на одређеним дужностима издаје се службена легитимација на новом обрасцу.

У случају губитка обрасца службене легитимације радника на одређеним дужностима, регистарски број се брише из евиденције, а додељује се нови и издаје службена легитимација на новом обрасцу.

Поступак предвиђен у ст. 1–4. овог члана примењује се и у случају оштећења или губитка кожне футроле.

 

Члан 12.

Овлашћено службено лице и радник на одређеним дужностима у статусу приправника у Агенцији немају право на службену легитимацију.

 

Члан 13.

Изгубљене или на други начин нестале службене легитимације Агенција обавезно оглашава неважећим.

 

Члан 14.

Замена службених легитимација, припадника Агенције, извршиће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, а до тада важе све службене легитимације издате по ранијим прописима.

Службене легитимације овлашћених службених лица и легитимације радника на одређеним дужностима које су важиле до ступања на снагу ове уредбе, припадници враћају (раздужују) приликом задужења нових службених легитимација, а потом их организациона јединица, уз списак припадника, доставља, преко надлежне управе Агенције, Управи за заједничке послове у седишту Министарства унутрашњих послова, на уништење.

 

Члан 15.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 011-14372/2002

У Београду, 17. октобра 2002. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

мр Миодраг Исаков, с.р.

 

 

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Замењен је Прилог 1. Изглед службене значке, као саставни дело службене легитимације овлашћених службених лица Безбедносно-информативне агенције (види члан 2. Уредбе - 83/2002-8)