Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

14

На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18), и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ

Kаталога уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и средње стручне школе
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 3/20, 15/20, 2/21, 4/21, 11/21 и 2/22)

Уџбеници за наставу на српском језику

ПРВИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

DATASTATUS

Енглески језик

Traveller Second Edition Pre-Intermediate B1, (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и аудио запис), енглески језик за први разред гимназијa и и средњих стручних школа, први страни језик

H. Q. Mitchell;

Marileni Malkogianni

650-02-22/2022-03 од 30.05.2022.

ДРУГИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

DATASTATUS

Енглески језик

Traveller Second Edition Intermediate B1, (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и аудио запис), енглески језик за други разред гимназијa и и средњих стручних школа, први страни језик

H. Q. Mitchell;

Marileni Malkogianni

650-02-23/2022-03 од 30.05.2022.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ – СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Јавне финансије за други разред економске школе, образовни профил: економски техничар

Милан Кецман

650-02-75/2022-03 од 22.07.2022.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка за трећи разред средње школе

Гордана Стевановић;
Јелена Јовановић Бубања;

Татјана Костић

650-02-59/2022-03 од 22.07.2022.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја – уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Милић Милићевић

Биљана Вучетић

650-02-296/2021-03 од 28.03.2022.

„ФРЕСКА”

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије природно-математичког смера

Сузана Рајић

Данко Леовац

650-02-00001/2022-03 од 07.04.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 4, уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Душко Лопандић

Ратомир Миликић

Александра Колаковић

Мања Милиновић

650-02-329/2021-03 од 26.04.2022.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ФИЗИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 4, за четврти разред гимназије
природно-
математичког смера

Милан Распоповић;

Бранислав Цветковић

650-02-00043/2022-03 од 14.06.2022.

„КРУГ”

Ууџбенички комплет:

Физика 4 – уџбеник за четврти разред гимназије

и Физика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-35/2022-03 од 16.05.2022.

Број 650-02-294/2022-03

У Београду, 19. августа 2022. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.