Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

8

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство, и то за стицање образовања у трајању од две године, за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању и за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Хемија, неметали и графичарство може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из заједничких стручних предмета може да изводи за:

1) Физичка хемија:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани физико-хемичар;

(6) професор хемије;

(7) дипломирани хемичар;

(8) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(9) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(10) дипломирани хемичар опште хемије;

(11) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(12) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(13) професор биологије – хемије;

(14) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(15) дипломирани хемичар – биохемија;

(16) дипломирани професор хемије – мастер;

(17) дипломирани хемичар – мастер;

(18) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(19) мастер физико-хемичар;

(20) мастер хемичар;

(21) мастер професор хемије;

(22) мастер инжењер технологије.

2) Организација производње

Предузетништво:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер организације рада;

(7) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(8) мастер економиста;

(9) мастер инжењер организационих наука;

(10) мастер инжењер технологије;

(11) мастер инжењер менаџмента;

(12) специјалиста инжењер организационих наука;

(13) специјалиста струковни инжењер организационих наука.

3) Физика са основама електротехнике:

(1) професор физике;

(2) дипломирани физичар;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) професор електротехнике;

(6) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(7) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(8) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(9) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(10) дипломирани професор физике – мастер;

(11) дипломирани физичар – мастер;

(12) мастер физичар;

(13) мастер професор физике;

(14) мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

4) Заштита радне и животне средине:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) професор екологије и заштите животне средине;

(6) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(7) дипломирани еколог – заштита животне средине;

(8) дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

(9) дипломирани биолог, група биологија и екологија;

(10) дипломирани професор биологије – мастер;

(11) дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином;

(12) дипломирани хемичар – инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине;

(13) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(14) мастер инжењер заштите животне средине;

(15) мастер инжењер технологије;

(16) мастер биолог;

(17) мастер еколог;

(18) мастер професор биологије;

(19) мастер професор екологије;

(20) мастер биолог – еколог;

(21) мастер професор екологије и заштите животне средине;

(22) мастер професор биологије и географије.

Лице из подтач. (16)–(19) треба да има претходно завршене основне академске студије у области биологије, екологије или двопредметне студије биологије и географије.

5) Организација рада:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер организационих наука;

(6) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(7) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер инжењер организационих наука;

(10) специјалиста инжењер организационих наука;

(11) специјалиста струковни инжењер организационих наука;

(12) мастер инжењер менаџмента.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за групу Хемичари може да изводи за:

1) Општа и неорганска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(15) дипломирани хемичар – професор хемије;

(15а) дипломирани хемичар – биохемија;

(15б) професор биологије – хемије;

(15в) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(16) дипломирани хемичар – мастер;

(17) дипломирани професор хемије – мастер;

(18) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(19) мастер хемичар;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер физико-хемичар;

(22) мастер инжењер технологије;

(23) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства.

2) Техничко цртање:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(7) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(8) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско козметички смер;

(9) дипломирани инжењер металургије;

(10) дипломирани инжењер металург;

(11) професор машинства;

(12) дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

(13) професор политехничког васпитања и образовања;

(14) дипломирани инжењер грађевинарства;

(15) дипломирани инжењер архитектуре;

(16) дипломирани инжењер рударства;

(17) дипломирани инжењер геологије;

(18) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(19) мастер инжењер машинства;

(20) мастер инжењер технологије;

(21) мастер инжењер металургије;

(22) мастер инжењер рударства;

(23) мастер инжењер геологије.

3) Техничко цртање и машински елементи

Техничко цртање са машинским елементима:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(7) дипломирани инжењер металургије;

(8) професор машинства;

(9) дипломирани инжењер рударства;

(10) дипломирани инжењер геологије;

(11) мастер инжењер технологије;

(12) мастер инжењер металургије;

(13) мастер инжењер машинства;

(14) мастер инжењер рударства;

(15) мастер инжењер геологије.

4) Машински елементи:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер металург;

(8) професор машинства;

(9) дипломирани инжењер рударства;

(10) дипломирани инжењер геологије;

(11) мастер инжењер машинства;

(12) мастер инжењер технологије;

(13) мастер инжењер металургије;

(14) мастер инжењер рударства;

(15) мастер инжењер геологије.

3) Органска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(14а) дипломирани хемичар – биохемија;

(14б) професор биологије – хемије;

(14в) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(15) дипломирани хемичар – мастер;

(16) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(17) дипломирани професор хемије – мастер;

(18) мастер хемичар;

(19) мастер професор хемије;

(20) мастер физико-хемичар;

(21) мастер инжењер технологије.

4) Органска хемија са биохемијом:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(8) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(12) дипломирани хемичар – професор хемије;

(13) дипломирани хемичар – мастер;

(14) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(15) дипломирани инжењер технологије, биохемијског инжењерства и биотехнологије;

(16) дипломирани инжењер технолог, биохемијског инжењерства и биотехнологије;

(17) дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

(18) дипломирани инжењер технологије, биотехнолошки смер;

(19) дипломирани инжењер технолог, биотехнолошки смер;

(20) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(21) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(22) дипломирани биохемичар;

(23) дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију;

(24) дипломирани фармацеут;

(25) дипломирани биолог и физиолог;

(26) дипломирани биолог – мастер;

(27) дипломирани професор биологије – мастер;

(28) дипломирани хемичар – биохемија;

(29) дипломирани професор хемије – мастер;

(30) мастер хемичар;

(31) мастер професор хемије;

(32) мастер физикохемичар;

(33) мастер биолог;

(34) мастер прoфесор биологије;

(35) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за бихемијско инжењерство, односно за биотехнологија;

(36) мастер инжењер технологије.

5) Електротехника

Физика:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(6) професор физике;

(7) дипломирани физичар;

(8) дипломирани астрофизичар;

(9) дипломирани инжењер индустријске физике;

(10) дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;

(11) дипломирани физичар за општу физику;

(12) дипломирани физичар за примењену физику;

(13) професор физике за средњу школу;

(14) дипломирани физичар – истраживач;

(15) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;

(16) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

(17) дипломирани физичар – медицинске физике;

(18) дипломирани професор физике – хемије – мастер;

(19) дипломирани професор физике – информатике – мастер;

(20) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(21) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(22) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;

(23) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(24) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(25) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(26) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(27) дипломирани професор физике мастер;

(28) дипломирани физичар – мастер;

(29) мастер физичар;

(30) мастер професор физике;

(31) мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Лица из тачке 4) овог члана која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

6) Машине и апарати са аутоматиком

Технолошке операције:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(6) мастер инжењер технологије.

7) Примена рачунара у обради података

Примена рачунара у технолошким процесима

Примена рачунара у форензици:

(1) дипломирани инжењер технологије – хемијско инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог – хемијско инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне академске и мастер студије студијски програм хемијско инжењерство;

(4) дипломирани информатичар;

(5) мастер информатичар;

(6) мастер математичар;

(7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(8) мастер професор технике и информатике;

(9) мастер инжењер информационих технологија;

(10) мастер инжењер организационих наука, студијски програм информациони системи технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке.

Лице из подтач. (4)–(9) мора имати претходно завршене основне академске студије у оквиру којих су положени предмети: пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области програмирања) и најмање два предмета из једне или две области (математика или теоријско рачунарство).

Испуњеност услова из става 2. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија.

8) Основи биометрије:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) мастер инжењер електротехнике;

(3) дипломирани инжењер информатике и рачунарства;

(4) мастер инжењер информатике и рачунарства;

(5) дипломирани биолог;

(6) дипломирани биохемичар;

(7) дипломирани биолог молекуларне биологије;

(8) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(9) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства.

9) Технологија материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци осим текстилног;

(3) мастер инжењер технологије.

10) Аналитичка хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(14а) дипломирани хемичар – биохемија;

(14б) професор биологије – хемије;

(14в) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(15) дипломирани хемичар – мастер;

(16) дипломирани професор хемије – мастер;

(17) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(18) мастер хемичар;

(19) мастер професор хемије;

(20) мастер физико-хемичар;

(21) мастер инжењер технологије.

11) Машине, апарати и операције

Технолошке операције:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(7) мастер инжењер технологије.

12) Неорганска хемијска технологија:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани хемичар;

(6) дипломирани хемичар опште хемије;

(7) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(8) професор хемије;

(9) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(10) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(11) мастер инжењер технологије;

(12) мастер професор хемије;

(13) мастер хемичар.

13) Органска хемијска технологија:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани хемичар;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(10) професор хемије;

(11) мастер инжењер технологије;

(12) мастер професор хемије;

(13) мастер хемичар.

14) Аутоматска контрола процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног и одсека за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

(7) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(8) мастер инжењер технологије.

15) Инструментална анализа:

(1) дипломирани физико-хемичар;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани хемичар;

(4) професор физичке хемије;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(15) дипломирани хемичар – мастер;

(16) дипломирани професор хемије – мастер;

(17) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(18) мастер инжењер технологије;

(19) мастер физикохемичар;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер хемичар.

16) Хемијска технологија:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(6) дипломирани хемичар;

(7) дипломирани хемичар опште хемије;

(8) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(9) професор хемије;

(10) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(11) мастер инжењер технологије;

(12) мастер професор хемије;

(13) мастер хемичар.

17) Испитивање у технолошкој производњи:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) професор хемије;

(6) дипломирани хемичар;

(7) дипломирани инжењер хемије аналитичког смера;

(8) дипломирани инжењер хемије биоорганског смера;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) мастер инжењер технологије;

(12) мастер професор хемије;

(13) мастер хемичар.

18) Електроаналитичке методе:

(1) дипломирани физико-хемичар;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани хемичар;

(4) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(5) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(6) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(9) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(10) дипломирани хемичар опште хемије;

(11) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(12) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(13) дипломирани хемичар – професор хемије;

(14) дипломирани хемичар – мастер;

(15) дипломирани професор хемије – мастер;

(16) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(17) мастер физикохемичар;

(18) мастер инжењер технологије;

(19) мастер професор хемије;

(20) мастер хемичар.

19) Аутоматска обрада података:

(1) дипломирани инжењер за информационе системе;

(2) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(3) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(4) лице које је у току студија савладало план и програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра;

(5) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму хемијско инжењерство;

(6) мастер информатичар;

(7) мастер математичар;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(9) мастер професор технике и информатике;

(10) мастер инжењер информационих технологија;

(11) мастер инжењер организационих наука, студијски програм информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке.

Лице из подтач. (6)–(10) мора имати претходно завршене основне академске студије у оквиру којих су положени предмети: пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области програмирања) и најмање два предмета из једне или две области (математика или теоријско рачунарство).

Испуњеност услова из става 2. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија.

20) Технологија примарне прераде нафте

Контрола квалитета у нафтној индустрији:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци осим текстилног и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

21) Технологија секундарне прераде нафте:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) мастер инжењер технологије.

22) Заштита животне средине у нафтној индустрији:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) мастер инжењер технологије;

(4) мастер инжењер заштите животне средине.

23) Извори загађења животне средине:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер пољопривреде, смер водопривредне мелиорације;

(8) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта;

(9) дипломирани биолог – еколог;

(10) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(11) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(12) дипломирани биолог, група биологија и екологија;

(13) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(14) професор екологије – заштита животне средине;

(15) дипломирани хемичар;

(16) дипломирани хемичар опште хемије;

(17) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(18) професор хемије;

(19) дипломирани физико-хемичар;

(20) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(21) дипломирани метеоролог;

(22) дипломирани инжењер металургије;

(23) професор екологије и заштите животне средине;

(24) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(25) дипломирани еколог – заштита животне средине;

(26) дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

(27) дипломирани професор биологије – мастер;

(28) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(29) мастер инжењер заштите животне средине;

(30) мастер еколог;

(31) мастер професор екологије;

(32) мастер професор екологије и заштите животне средине;

(33) мастер прoфесор биологије;

(34) мастер биолог;

(35) мастер професор биологије и географије;

(36) мастер биолог – еколог;

(37) мастер аналитичар заштите животне средине;

(38) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(39) мастер професор хемије;

(40) мастер физико-хемичар;

(41) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(42) мастер инжењер технологије;

(43) мастер инжењер пољопривреде, завршене основне академске и мастер студије на студијском програму заштита животне средине у пољопривреди, односно мелиорација земљишта;

(44) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске и мастер студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(45) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

Лице из подтач. (30)–(36) мора имати претходно завршене основне академске студије у области биологије, екологије или двопредметне студије биологије и географије.

24) Испитивање тла, воде и ваздуха:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани грађевински инжењер;

(8) дипломирани инжењер грађевинарства;

(9) дипломирани инжењер геологије;

(10) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта;

(11) дипломирани биолог – еколог;

(12) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(13) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(14) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(15) професор екологије – заштита животне средине;

(16) дипломирани хемичар;

(17) дипломирани хемичар опште хемије;

(18) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(19) професор хемије;

(20) дипломирани физико-хемичар;

(21) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(22) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(23) дипломирани метеоролог;

(24) дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином;

(25) дипломирани хемичар инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине;

(26) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(27) дипломирани биолог, група биологија и екологија;

(28) мастер инжењер заштите животне средине;

(29) мастер аналитичар заштите животне средине;

(30) мастер биолог;

(31) мастер еколог;

(32) мастер професор биологије;

(33) мастер професор екологије;

(34) мастер биолог – еколог;

(35) мастер професор екологије и заштите животне средине;

(36) мастер професор биологије и географије;

(37) мастер инжењер технологије;

(38) мастер метеоролог;

(39) мастер професор хемије;

(40) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(41) мастер физикохемичар;

(42) мастер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(43) мастер инжењер пољопривреде, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму заштита животне средине у пољопривреди, односно мелиорацију земљишта;

(44) мастер инжењер рударства, претходно завршене основне академске студије, студијски програм инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(45) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротехника;

(46) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

Лице из подтач. (30)–(36) мора имати претходно завршене основне академске студије биологије, екологије или двопредметне студије биологије и географије.

25) Микробиологија:

(1) професор биологије;

(2) дипломирани биолог;

(3) дипломирани биохемичар;

(4) дипломирани биолог молекуларне биологије;

(5) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

(8) дипломирани инжењер технологије за фармацеутско инжењерство;

(9) дипломирани инжењер технологије – биотехнолошки смер;

(10) дипломирани инжењер технолог – биотехнолошки смер;

(11) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско инжењерство;

(12) дипломирани инжењер технолог, смер биохемијско инжењерство;

(13) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(14) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(15) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(16) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(17) дипломирани професор биологије – мастер;

(18) дипломирани биолог – мастер;

(19) мастер биолог;

(20) мастер прoфесор биологије;

(21) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за биохемијско инжењерство, односно биотехнологија;

(22) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(23) дипломирани биолог – еколог.

Лице из подтач. (18) и (19) морају имати претходно завршене основне академске студије биологије.

26) Инструменталне методе анализе:

(1) професор физичке хемије;

(2) дипломирани физико-хемичар;

(3) професор хемије;

(4) дипломирани хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије; сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технолог; сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(15) дипломирани хемичар – мастер;

(16) дипломирани професор хемије – мастер;

(17) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(18) мастер физико-хемичар;

(19) мастер инжењер технологије;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер хемичар.

27) Загађивање и заштита тла:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер металургије;

(8) дипломирани инжењер металург;

(9) дипломирани инжењер грађевинарства;

(10) дипломирани инжењер геологије;

(11) дипломирани инжењер пољопривреде, смер водопривредне мелиорације;

(12) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта;

(13) дипломирани хемичар;

(14) дипломирани хемичар опште хемије;

(15) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(16) професор хемије;

(17) дипломирани физико-хемичар;

(18) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(19) дипломирани инжењер рударства;

(20) дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином;

(21) дипломирани хемичар – инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине;

(22) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(23) мастер инжењер заштите животне средине;

(24) мастер аналитичар заштите животне средине;

(25) мастер професор хемије;

(26) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(27) мастер физико-хемичар;

(28) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(29) мастер инжењер пољопривреде, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму заштита животне средине у пољопривреди, односно мелиорација земљишта;

(30) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије студијском програму инжењерство заштите животне средине, односно хидрогеологија;

(31) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програм инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(32) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротехника;

(33) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

28) Загађивање и заштита воде

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер геологије, смер хидрогеологија;

(8) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(9) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(10) дипломирани хемичар;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) професор хемије;

(14) дипломирани физико-хемичар;

(15) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(16) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(17) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(18) дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином;

(19) дипломирани хемичар – инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине;

(20) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(21) мастер инжењер заштите животне средине;

(22) мастер аналитичар заштите животне средине;

(23) мастер професор хемије;

(24) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(25) мастер физико-хемичар;

(26) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(27) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине, односно хидрогеологија;

(28) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротехника;

(29) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(30) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

29) Загађивање и заштита ваздуха:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(8) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(9) дипломирани хемичар;

(10) дипломирани хемичар опште хемије;

(11) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(12) професор хемије;

(13) дипломирани физико-хемичар;

(14) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(15) дипломирани инжењер металургије;

(16) дипломирани метеоролог;

(17) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(18) мастер инжењер заштите животне средине;

(19) мастер аналитичар заштите животне средине;

(20) мастер инжењер технологије;

(21) мастер инжењер металургије;

(22) мастер метеоролог;

(23) мастер професор хемије;

(24) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(25) мастер физико-хемичар;

(26) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(27) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

30) Прерада и одлагање отпадних вода

Загађивање вода и прерада отпадних вода:

(1) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(2) дипломирани инжењер рударства;

(3) дипломирани инжењер геологије;

(4) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(5) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(6) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(7) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(8) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(10) дипломирани хемичар;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) професор хемије;

(14) дипломирани физико-хемичар;

(15) дипломирани физико-хемичар, смер заштите животне средине;

(16) дипломирани инжењер геологије, смер за хидрогеологију;

(17) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(18) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(19) мастер инжењер заштите животне средине;

(20) мастер аналитичар заштите животне средине;

(21) мастер инжењер технологије;

(22) мастер професор хемије;

(23) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(24) мастер физико-хемичар;

(25) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(26) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство или хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротехника;

(27) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(28) мастер инжењер геологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине, односно хидрогеологија;

(45) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

31) Прерада и одлагање чврстог отпада:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

(8) дипломирани хемичар;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) професор хемије;

(12) дипломирани физико-хемичар;

(13) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(14) дипломирани инжењер геологије, смер истраживање минералних сировина;

(15) дипломирани инжењер рударства;

(16) дипломирани инжењер металургије;

(17) дипломирани инжењер металург;

(18) дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином;

(19) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(20) мастер инжењер заштите животне средине;

(21) мастер аналитичар заштите животне средине;

(22) мастер инжењер технологије;

(23) мастер професор хемије;

(24) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(25) мастер физико-хемичар;

(26) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(27) мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство; хидротехника и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротехника;

(28) мастер инжењер рударства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;

(29) мастер инжењер геологије, претходно завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство заштите животне средине, односно хидрогеологија;

(30) мастер инжењер пољопривреде, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму заштита животне средине у пољопривреди, односно мелиорацију земљишта.

32) Сировине за фармацеутске производе

Сировине за хемијске и фармацеутске производе:

(1) дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

(2) дипломирани фармацеут;

(3) дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(5) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство;

(7) дипломирани инжењер технолог, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство;

(8) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(9) дипломирани инжењер технологије за фармацеутско инжењерство;

(10) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(11) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(12) дипломирани хемичар – биохемија;

(13) дипломирани хемичар – професор хемије;

(14) дипломирани хемичар;

(15) дипломирани хемичар опште хемије;

(16) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(17) дипломирани хемичар – мастер;

(18) дипломирани професор хемије – мастер;

(19) дипломирани биохемичар – мастер;

(20) дипломирани биолог;

(21) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(22) магистар фармације, завршене основне и мастер академске студије у области фармацеутских наука, односно изборно подручје фармацеутско инжењерство;

(23) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије у области фармацеутских наука, односно изборно подручје фармацеутско инжењерство.

33) Технологија фармацеутских производа:

(1) дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

(2) дипломирани фармацеут;

(3) дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(5) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(6) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(7) дипломирани инжењер технологије, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство;

(8) дипломирани инжењер технологије за фармацеутско инжењерство;

(9) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(10) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(11) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(12) магистар фармације;

(13) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије у области фармацеутских наука, односно изборно подручје фармацеутско инжењерство.

34) Технологија хемијских производа:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(4) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(5) мастер инжењер технологије.

35) Биохемија:

(1) дипломирани биохемичар;

(2) дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију;

(3) дипломирани фармацеут;

(4) дипломирани биолог и физиолог;

(5) професор хемије;

(6) дипломирани хемичар;

(7) дипломирани хемичар опште хемије;

(8) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(9) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(10) дипломирани хемичар – биохемија;

(11) дипломирани хемичар – професор хемије;

(12) дипломирани хемичар – мастер;

(13) дипломирани професор хемије – мастер;

(14) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(15) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(16) дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

(17) дипломирани инжењер технологије, биохемијског инжењерства и биотехнологије;

(18) дипломирани инжењер технолог, биохемијског инжењерства и биотехнологије;

(19) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(20) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(21) дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

(22) дипломирани инжењер технологије, биотехнолошки смер;

(23) дипломирани инжењер технолог, биотехнолошки смер;

(24) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(25) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;

(26) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(27) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

(28) дипломирани биолог, група биологија и екологија;

(39) дипломирани биолог – мастер;

(30) дипломирани професор биологије – мастер;

(31) дипломирани биохемичар – мастер;

(31а) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(32) мастер биолог;

(33) мастер прoфесор биологије;

(34) магистар фармације;

(35) мастер професор хемије;

(36) мастер хемичар;

(37) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму за биохемијско инжењерство, односно за биотехнологија;

Лице из подтач. (30) и (31) мора имати претходно завршене основне академске студије биологије.

36) Аутоматска регулација процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови, осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови, осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(7) мастер инжењер технологије.

37) Контрола квалитета сировина и производа:

(1) дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

(2) дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

(3) дипломирани фармацеут;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство;

(5) дипломирани инжењер технолог, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство;

(6) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(7) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(8) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(9) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(10) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(11) дипломирани хемичар;

(12) дипломирани физико-хемичар;

(13) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(14) дипломирани хемичар – мастер контроле квалитета и управљања животном средином;

(15) дипломирани хемичар – инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине;

(16) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(17) магистар фармације;

(18) мастер инжењер технологије.

38) Основи рециклаже:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер металург;

(8) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(9) дипломирани инжењер геологије;

(10) мастер инжењер технологије;

(11) мастер инжењер заштите животне средине;

(12) мастер инжењер металургије;

(13) мастер инжењер рударства;

(14) мастер инжењер геологије.

39) Форензичке технологије

Основе криминалистичке технике

Трасологија

Практична настава:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) диломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер хемије;

(4) професор физичке хемије;

(5) дипломирани хемичар – мастер;

(6) дипломирани професор хемије – мастер;

(7) дипломирани физико-хемичар;

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер физикохемичар;

(10) мастер хемичар;

(11) мастер професор хемије.

40) Својства рециклажних материјала:

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) мастер инжењер заштите животне средине;

(9) мастер инжењер металургије.

41) Безбедност и здравље на раду:

(1) дипломирани инжењер заштите на раду;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер металург;

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер инжењер заштите животне средине;

(10) мастер инжењер металургије.

42) Уређаји и опрема за рециклажу:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(3) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер рударства;

(8) дипломирани инжењер машинства;

(9) мастер инжењер технологије;

(10) мастер инжењер заштите животне средине;

(1) дипломирани инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(12) мастер инжењер рударства;

(13) мастер инжењер машинства;

(14) мастер инжењер металургије.

43) Одрживи развој:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(6) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(7) дипломирани географ;

(8) дипломирани инжењер металургије;

(9) дипломирани инжењер металург;

(10) мастер инжењер технологије;

(11) мастер инжењер заштите животне средине;

(12) мастер инжењер металургије;

(13) мастер географ за област животне средине са претходно завршеним основним академским студијама за област животне средине;

(14) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

44) Основи квалитета:

(1) дипломирани инжењер организационих наука – одсек управљање квалитетом;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(4) дипломирани инжењер менаџмента;

(5) дипломирани инжењер за индустријско инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије;

(7) дипломирани инжењер технолог;

(8) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(10) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(11) мастер инжењер организационих наука;

(12) дипломирани инжењер металургије;

(13) дипломирани инжењер металург;

(14) мастер инжењер технологије;

(15) мастер инжењер заштите животне средине;

(16) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином;

(14) мастер инжењер металургије.

45) Рециклажа материјала

Рециклажа комуналног отпада

Рециклажне технологије

Управљање отпадом

Одлагање отпада:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер металургије;

(6) дипломирани инжењер металург;

(7) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(8) мастер инжењер технологије;

(9) мастер инжењер заштите животне средине;

(10) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином

(11) мастер инжењер металургије.

46) Опасан отпад:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(6) дипломирани инжењер заштите животне средине

(7) дипломирани физико-хемичар;

(8) професор хемије;

(9) дипломирани хемичар;

(10) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(11) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(12) дипломирани хемичар опште хемије;

(13) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(14) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(15) дипломирани професор хемије – мастер;

(16) дипломирани хемичар – мастер;

(17) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(18) дипломирани инжењер металургије;

(19) дипломирани инжењер металург;

(20) мастер физико-хемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(21) мастер хемичар;

(22) мастер професор хемије;

(23) мастер инжењер металургије;

(24) мастер инжењер технологије;

(25) мастер инжењер заштите животне средине;

(26) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

47) Хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(10) дипломирани хемичар – професор хемије;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – мастер;

(14) дипломирани професор хемије – мастер;

(15) дипломирани инжењер хемије аналитичког смера;

(16) дипломирани инжењер хемије биоорганског смера;

(17) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(18) мастер хемичар;

(19) мастер професор хемије;

(20) мастер физико-хемичар;

(21) мастер инжењер технологије.

48) Технологија са практичном наставом:

(1) дипломирани инжењер технологије – хемијско инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог – хемијско инжењерство;

(3) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек;

(4) професор информатике;

(5) мастер инжењер технологије;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије;

(7) мастер инжењер металургије;

(8) специјалиста струковни инжењер металургије.

49) Технологија са практичном наставом за образовни профил наносилац заштитних превлака:

(1) инжењер металургије;

(2) дипломирани инжењер металург;

(3) мастер инжењер технологије;

(4) специјалиста струковни инжењер технологије;

(5) мастер инжењер металургије;

(6) специјалиста струковни инжењер металургије.

50) Корозија и заштита материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер металургије;

(6) дипломирани инжењер металург;

(7) дипломирани хемичар;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(10) дипломирани физико-хемичар;

(11) професор хемије;

(12) мастер инжењер технологије;

(13) мастер инжењер металургије;

(14) мастер хемичар;

(15) мастер професор хемије;

(16) мастер физико-хемичар.

51) Заштитни премази:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(6) мастер инжењер технологије;

(7) специјалиста струковни инжењер технологије.

52) Технологија рада за образовни профил металофарбар:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(6) мастер инжењер технологије;

(7) специјалиста струковни инжењер технологије.

53) Практична настава за образовни профил металофарбар:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(6) инжењер технологије за хемијску технологију;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) специјалиста струковни инжењер технологије.

54) Заштитне превлаке

Технологија с практичном наставом:

За образовни профил лакирер:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(4) дипломирани инжењер металургије;

(5) мастер инжењер технологије;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије;

(7) мастер инжењер металургије;

(8) специјалиста струковни инжењер металургије.

55) Технологија боја и лакова:

(1) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(2) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(7) мастер инжењер технологије.

56) Организација пословања:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани инжењер организационих наука;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер металургије;

(8) дипломирани инжењер металург;

(9) дипломирани хемичар;

(10) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(11) дипломирани инжењер хемије;

(12) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(13) мастер економиста;

(14) мастер инжењер технологије;

(15) мастер инжењер металургије;

(16) мастер инжењере организационих наука;

(17) специјалистаинжењер организационих наука.

57) Помоћни наставник:

(1) техничар хемијско-технолошке струке;

(2) хемијско-технолошки техничар;

(3) хемијски аналитичар;

(4) хемијски лаборант;

(5) геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију;

(6) лабораторијски техничар за хемију;

(7) техничар за рециклажу;

(8) техничар за заштиту животне средине.

(9) техничар за заштиту животне средине;

(10) техничар за прераду нафте и гаса;

(11) техничар за индустријску фармацеутску технологију;

(12) техничар за оперативну форензику.

Члан 5.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за групу Гумари и пластичари може да изводи за:

1) Хемија

Општа и неорганска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(15) дипломирани хемичар – мастер;

(16) дипломирани професор хемије – мастер;

(17) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(18) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(19) мастер хемичар;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер физико-хемичар;

(22) мастер инжењер технологије;

(23) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства.

2) Техничко цртање и машински елементи

Техничко цртање са машинским елементима:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(7) дипломирани инжењер металургије;

(8) дипломирани инжењер металург;

(9) дипломирани инжењер рударства;

(10) дипломирани инжењер геологије;

(11) професор машинства;

(12) професор политехничког васпитања и образовања;

(13) мастер инжењер технологије;

(14) мастер инжењер металургије;

(15) мастер инжењер машинства;

(16) мастер инжењер рударства;

(17) мастер инжењер геологије.

3) Техничка физика:

(1) професор физике;

(2) дипломирани физичар;

(3) дипломирани астрофизичар;

(4) дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;

(5) дипломирани физичар за општу физику;

(6) дипломирани физичар за примењену физику;

(7) професор физике за средњу школу;

(8) дипломирани физичар – истраживач;

(9) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;

(10) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

(11) дипломирани физичар – медицинске физике;

(12) дипломирани професор физике – мастер;

(13) дипломирани физичар – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(15) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;

(16) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(17) дипломирани професор физике – хемије – мастер;

(18) дипломирани професор физике-информатике – мастер;

(19) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(20) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(21) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(22) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(23) мастер физичар;

(24) мастер професор физике.

Лице из подтачке (14) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

4) Електротехника:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) професор електротехнике;

(4) професор физике;

(5) дипломирани физичар;

(6) дипломирани инжењер индустријске физике;

(7) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(8) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(9) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(10) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(11) дипломирани професор физике – мастер;

(12) дипломирани физичар – мастер;

(13) мастер физичар;

(14) мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

5) Физичка хемија:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани физико-хемичар;

(6) професор хемије;

(7) дипломирани хемичар;

(8) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(9) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(10) дипломирани хемичар опште хемије;

(11) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(12) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(13) професор биологије – хемије;

(14) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(15) дипломирани хемичар – биохемија;

(16) дипломирани професор хемије – мастер;

(17) дипломирани хемичар – мастер;

(18) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(19) мастер физико-хемичар;

(20) мастер хемичар;

(21) мастер професор хемије;

(22) мастер инжењер технологије.

6) Технологија гуме:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер;

(3) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(4) мастер инжењер технологије.

7) Технологија производа од пластичних маса

Технологија са практичном обуком

Технологија полимера:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер;

(3) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије у изборном подручју органска хемијска технологија, односно изборном подручју полимерно инжењерство.

8) Машине и апарати с аутоматиком

Технолошке операције:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства.

(5) мастер инжењер технологије.

9) Техничко цртање:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер металург;

(8) професор машинства;

(9) дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

(10) професор политехничког васпитања и образовања;

(11) мастер инжењер машинства;

(12) мастер инжењер технологије;

(13) мастер инжењер металургије.

10) Машински елементи:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер металург;

(8) професор машинства;

(9) мастер инжењер машинства;

(10) мастер инжењер технологије;

(11) мастер инжењер металургије.

11) Аналитичка хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(15) дипломирани хемичар – мастер;

(16) дипломирани професор хемије – мастер;

(17) мастер хемичар;

(18) мастер професор хемије;

(19) мастер физико-хемичар;

(20) мастер инжењер технологије.

12) Органска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(15) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(16) дипломирани хемичар – мастер;

(17) дипломирани професор хемије – мастер;

(18) мастер професор хемије;

(19) мастер хемичар;

(20) мастер физико-хемичар;

(21) мастер инжењер технологије.

13) Хемија макромолекула:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

(4) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер;

(5) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(6) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(7) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(10) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(11) дипломирани хемичар – професор хемије;

(12) дипломирани хемичар – мастер;

(13) дипломирани професор хемије – мастер;

(14) мастер хемичар;

(15) мастер професор хемије;

(16) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије у изборном подручју органска хемијска технологија, односно изборном подручју полимерно инжењерство.

14) Машине, апарати и операције

Контрола сировина, процеса и производа

Технолошке операције:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(6) мастер инжењер технологије.

15) Органска хемијска технологија:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(7) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије у изборном подручју органска хемијска технологија, односно изборном подручју полимерно инжењерство.

16) Технологија пластичних маса:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије у изборном подручју органска хемијска технологија.

17) Машине и уређаји:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(6) мастер инжењер технологије;

(7) специјалиста инжењер технологије;

(8) специјалиста струковни инжењер технологије.

18) Технологија рада за образовни профил прерађивач пластичних маса:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије у изборном подручју органска хемијска технологија;

(4) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије у изборном подручју органска хемијска технологија.

19) Практична настава за образовни профил прерађивач пластичних маса:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер;

(3) инжењер технологије за полимере;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије у изборном подручју органска хемијска технологија односно изборно подручје полимерно инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије у изборном подручју органска хемијска технологија односно изборно подручје полимерно инжењерство.

20) Практична настава за образовни профил техничар за полимере:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер;

(3) дипломирани инжењер технологије полимерних производа;

(4) мастер инжењер технологије.

21) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер технологије полимерних производа;

(6) дипломирани економист;

(7) дипломирани инжењер организације рада;

(8) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(9) мастер инжењер технологије;

(10) мастер економиста;

(11) мастер инжењер организационих наука;

(12) специјалиста инжињер организационих наука;

(13) специјалиста струковни инжињер организационих наука;

(14) мастер инжењер менаџмента.

22) Безбедност и здравље на раду:

(1) дипломирани инжењер заштите на раду;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) мастер инжењер технологије;

(5) мастер инжењер заштите животне средине.

23) Извори загађења животне средине:

(1) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(2) дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

(3) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(5) дипломирани биолог – еколог;

(6) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(7) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(8) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(9) професор екологије – заштита животне средине;

(10) дипломирани хемичар;

(11) професор хемије;

(12) дипломирани физико-хемичар;

(13) дипломирани физико-хемичар – смер заштите животне средине;

(14) професор екологије и заштите животне средине;

(15) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(16) дипломирани еколог – заштита животне средине;

(17) дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

(18) дипломирани професор биологије – мастер;

(19) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(20) мастер инжењер заштите животне средине;

(21) мастер еколог;

(22) мастер професор екологије;

(23) мастер професор екологије и заштите животне средине;

(24) мастер прoфесор биологије;

(25) мастер биолог;

(26) мастер професор биологије и географије;

(27) мастер биолог-еколог;

(28) мастер аналитичар заштите животне средине;

(29) мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине;

(30) мастер професор хемије;

(31) мастер физикохемичар;

(32) мастер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(33) мастер инжењер технологије;

(34) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

Лице из подтач. (25)–(31) мора имати претходно завршене основне академске студије из области биологије, екологије или двопредметне студије биологије и географије.

24) Опасан отпад:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) професор хемије;

(6) дипломирани хемичар;

(7) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(8) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(12) дипломирани професор хемије – мастер;

(13) дипломирани хемичар – мастер;

(14) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(15) мастер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне средине;

(16) мастер хемичар;

(17) мастер професор хемије;

(18) мастер инжењер технологије;

(19) мастер инжењер заштите животне средине;

(20) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

25) Основи квалитета:

(1) дипломирани инжењер организацијоних наука – одсек управљање квалитетом;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој;

(4) дипломирани инжењер менаџмента;

(5) дипломирани инжењер за индустријско инжењерство;

(6) дипломирани инжењер технологије;

(7) дипломирани инжењер технолог;

(8) дипломирани инжењер заштите животне средине;

(9) мастер инжењер организационих наука;

(10) мастер инжењер технологије;

(17) мастер инжењер заштите животне средине;

(18) мастер хемичар, студијски програм контрола квалитета и управљање животном средином.

26) Помоћни наставник за образовни профил техничар за полимере:

(1) техничар за полимере;

(2) техничар за заштиту животне средине;

(3) техничар хемијско-технолошке струке;

(4) хемијско-технолошки техничар;

(5) хемијски аналитичар;

(6) хемијски лаборант.

Члан 6.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за групу Керамичари и произвођачи грађевинских материјала може да изводи за:

1) Општа и неорганска хемија

Аналитичка хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(15) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(16) дипломирани хемичар – професор хемије;

(17) дипломирани хемичар – мастер;

(18) дипломирани професор хемије – мастер;

(19) мастер хемичар;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер физико-хемичар;

(22) мастер инжењер технологије;

(23) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства.

2) Техничко цртање и машински елементи:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) професор машинства;

(8) професор политехничког васпитања и образовања;

(9) мастер инжењер технологије;

(10) мастер инжењер металургије;

(11) мастер инжењер машинства;

(12) мастер инжењер рударства;

(13) мастер инжењер геологије.

3) Познавање материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер металургије;

(6) професор хемије;

(7) дипломирани хемичар;

(8) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(9) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(10) дипломирани хемичар опште хемије;

(11) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(12) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(13) дипломирани хемичар – професор хемије;

(14) дипломирани хемичар – мастер;

(15) дипломирани професор хемије – мастер;

(16) мастер инжењер технологије;

(17) мастер професор хемије;

(18) мастер хемичар.

4) Технологија керамике

Технологија грађевинских материјала

Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или смер;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство.

5) Машине и апарати с аутоматиком:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(6) мастер инжењер технологије.

6) Практична настава:

за образовне профиле керамичар и израђивач грађевинских материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или смер;

(3) инжењер технологије за неметале;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство.

7) Техничко цртање:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер металург;

(8) професор машинства;

(9) дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

(10) професор политехничког васпитања и образовања;

(11) мастер инжењер технологије;

(12) мастер инжењер металургије;

(13) мастер инжењер машинства;

(14) мастер инжењер рударства;

(15) мастер инжењер геологије.

8) Машински елементи:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер металург;

(8) професор машинства;

(9) мастер инжењер технологије;

(10) мастер инжењер металургије;

(11) мастер инжењер машинства.

9) Органска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(15) дипломирани хемичар – мастер;

(16) дипломирани професор хемије – мастер;

(17) мастер хемичар;

(18) мастер професор хемије;

(19) мастер физико-хемичар;

(20) мастер инжењер технологије.

10) Електротехника:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) професор електротехнике;

(4) професор физике;

(5) дипломирани физичар;

(6) дипломирани инжењер индустријске физике;

(7) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(8) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(9) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(10) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(11) дипломирани професор физике – мастер;

(12) дипломирани физичар – мастер;

(13) мастер физичар;

(14) мастер професор физике;

(15) мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

11) Машине, апарати и операције

Аутоматска контрола процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) мастер инжењер технологије.

12) Технологија неметала:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство.

13) Неорганска хемијска технологија:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) мастер инжењер технологије.

14) Машине и уређаји:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) мастер инжењер технологије.

15) Технологија рада

за образовни профил израђивач опеке, црепа и цеви:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или смер;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство.

16) Практична настава

за образовни профил израђивач опеке, црепа и цеви:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или смер;

(3) инжењер технологије за неметале;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство.

Члан 7.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за групу Стаклари може да изводи за:

1) Општа и неорганска хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор физичке хемије;

(4) дипломирани физико-хемичар;

(5) дипломирани инжењер технологије;

(6) дипломирани инжењер технолог;

(7) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

(15) дипломирани хемичар – професор хемије;

(16) дипломирани хемичар – мастер;

(17) дипломирани професор хемије – мастер;

(18) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(19) мастер хемичар;

(20) мастер професор хемије;

(21) мастер физико-хемичар;

(22) мастер инжењер технологије;

(23) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства.

2) Техничко цртање и машински елементи:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) дипломирани инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер технолог;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер металург;

(8) професор машинства;

(9) професор политехничког васпитања и образовања;

(10) мастер инжењер технологије;

(11) мастер инжењер металургије;

(12) мастер инжењер машинства.

3) Познавање материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер металургије;

(6) дипломирани инжењер металург;

(7) професор хемије;

(8) дипломирани хемичар;

(9) дипломирани инжењер хемије – аналитички смер;

(10) дипломирани инжењер хемије – биооргански смер;

(11) дипломирани хемичар опште хемије;

(12) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(13) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(14) дипломирани хемичар – професор хемије;

(15) дипломирани хемичар – мастер;

(16) дипломирани професор хемије – мастер;

(17) мастер инжењер технологије;

(18) мастер инжењер металургије;

(19) мастер професор хемије;

(20) мастер хемичар.

4) Технологија стакла:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или смер;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство.

5) Машине и апарати с аутоматиком:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички смер;

(4) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) мастер инжењер технологије.

6) Технологија рада:

за образовне профиле стаклар, стаклар машиниста, стаклодувач и стаклогравер:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или смер;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство.

7) Практична настава:

за образовне профиле стаклар, стаклар машиниста, стаклодувач и стаклогравер:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или смер;

(3) инжењер технологије за неметале;

(4) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне и мастер академске студије на студијском програму хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне струковне студије студијски програм хемијско инжењерство – изборно подручје неорганско хемијско инжењерство.

Лицe које изводи практичну наставу за образовни профил стаклодувач треба да je претходно стеклo најмање трогодишње образовање за занимање стаклодувач.

Лице које изводи практичну наставу за образовни профил стаклогравер треба да je претходно стеклo најмање трогодишње образовање за занимање стаклогравер.

8) Машине и уређаји:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног;

(3) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(5) мастер инжењер технологије.

9) Помоћни наставник:

(1) за групу хемичари:

– техничар хемијско-технолошке струке;

– хемијско-технолошки техничар;

– хемијски аналитичар;

– хемијски лаборант.

(2) за групу гумари и пластичари:

– гумарски техничар;

– техничар хемијско-технолошке струке;

– хемијско-технолошки техничар;

– произвођач синтетских полимера и гуме;

– хемијски лаборант.

(3) за групу керамичари и произвођачи грађевинских материјала:

– контролор сировина процеса и производа;

– техничар хемијско-технолошке струке;

– хемијско-технолошки техничар;

– произвођач неорганских производа;

– хемијски лаборант.

(4) за групу стаклари:

– реглер стакларских машина;

– техничар хемијско-технолошке струке;

– хемијско-технолошки техничар;

– произвођач неорганских производа;

– хемијски лаборант.

Лицe из тачке 9) овог члана мора да има стечено средње образовање за одговарајући образовни профил и положен специјалистички, односно мајсторски испит.

Члан 8.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за групу Графичари може да изводи за:

1) Хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер хемије, смер аналитички;

(8) дипломирани инжењер хемије, смер биоргански;

(9) дипломирани хемичар опште хемије;

(10) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(11) дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

(12) дипломирани хемичар – професор хемије;

(13) дипломирани хемичар – мастер;

(14) дипломирани професор хемије – мастер;

(15) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(16) мастер хемичар;

(17) мастер професор хемије;

(18) професор физичке хемије;

(19) дипломирани физико-хемичар;

(20) мастер физико-хемичар;

(21) мастер инжењер технологије.

2) Техничко цртање са нацртном геометријом:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

(5) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(6) дипломирани инжењер машинства;

(7) дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију;

(8) дипломирани инжењер металургије;

(9) дипломирани инжењер архитектуре;

(10) дипломирани грађевински инжењер;

(11) професор машинства;

(12) мастер инжењер технологије;

(13) мастер инжењер графичког инжењерство и дизајна;

(14) мастер инжењер металургије;

(15) мастер инжењер машинства;

(16) мастер инжењер грађевинарства;

(17) мастер инжењер архитектуре;

(18) струковни инжењер технологије – специјалиста, студијски програм графичка техника;

(19) специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство.

3) Графичко обликовање и писмо

Писмо

Обликовање графичких производа

Историја уметности са теоријом форме

Уметност и визуелно опажање

Цртање и сликање

Основи анимације

Историја модерне уметности

Визуелне комуникације:

(1) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(2) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(3) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(4) академски графичар – ликовни педагог;

(5) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре: примењена графика, дизајн графике или графика;

(6) дипломирани графички дизајнер;

(7) дипломирани графичар;

(8) лице са завршеним факултетом ликовних уметности, одсек графички;

(9) мастер примењени уметник;

(10) специјалиста примењени уметник;

(11) мастер дизајнер;

(12) специјалиста дизајнер;

(13) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(14) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(15) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(16) специјалиста инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(17) специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(18) струковни мастер дизајнер – Графички дизајн.

Лице из подтач. (9)–(12) треба да има завршене основне и мастер, односно основне и специјалистичке студије графике.

4) Основи веб дизајна:

(1) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(2) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(3) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(4) академски графичар – ликовни педагог;

(5) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре: примењена графика, дизајн графике или графика;

(6) дипломирани графички дизајнер;

(7) дипломирани графичар;

(8) лице са завршеним факултетом ликовних уметности, одсек графички;

(9) мастер примењени уметник;

(10) специјалиста примењени уметник;

(11) мастер дизајнер;

(12) специјалиста дизајнер;

(13) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(14) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(15) специјалиста инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(16) специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна.

(17) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(18) дипломирани инжењер рачунарске графике;

(19) дипломирани инжењер информационих система и технологија;

(20) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, смер (аудио и видео технологије; софтверско инжењерство);

(21) мастер инжењер организационих наука, смер (информациони системи и технологија; софтверско инжењерство и рачунарске науке; електронско пословање и управљање системима);

(22) струковни мастер дизајнер – Графички дизајн.

Лице из подтач. (9)–(12) треба да има завршене основне и мастер, односно основне и специјалистичке студије графике.

5) Технологија дигиталне графике:

(1) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(2) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(3) струковни мастер дизајнер – Графички дизајн;

(4) специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна, са претходно завршеним основним струковним студијама графичког инжењерства и дизајна.

6) Основи програмирања

Интернет програмирање:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике;

(4) професор информатике;

(5) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(6) дипломирани инжењер рачунарства;

(7) дипломирани математичар;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације;

(10) мастер математичар;

(11) мастер информатичар;

(12) мастер инжењер информационих технологија;

(13) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони системи и технологије, Софтверско инжењерство и рачунарске науке и Електронско пословање);

(14) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(15) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Лица из подтач. (8)–(13), која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање три предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање), што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

7) Основи графичке технике

Технологија графичког материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(3) дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

(4) дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

(5) дипломирани инжењер технологије, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(6) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(7) струковни инжењер технологије – специјалиста, студијски програм графичка техника;

(8) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(9) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(10) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(11) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(12) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(13) струковни мастер инжењер технологије, студијски програм графичка производња.

8) Фотографија и филм

Фотографија:

(1) дипломирани фотограф;

(2) дипломирани дизајнер графике – фотограф;

(3) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(4) дипломирани сниматељ камере;

(5) дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

(6) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(7) дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

(8) дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

(9) дипломирани инжењер технологије, одсек органскотехнолошки, група технологија графичких процеса;

(10) дипломирани инжењер технолог, одсек органскотехнолошки, група технологија графичких процеса;

(11) мастер примењени уметник;

(12) мастер ликовни уметник;

(13) мастер уметник вишемедијске уметности;

(14) мастер уметник дигиталних медија;

(15) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(16) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, графичку технику или графичко инжењерство;

(17) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(18) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(19) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(20) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(21) специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна, са претходно завршеним основним струковним студијама графичког инжењерства и дизајна;

(22) струковни мастер дизајнер – Графички дизајн;

(23) мастер драмски и аудиовизуелни уметник;

(24) струковни мастер дизајнер.

Лица из подтач. (11)–(14) морају имати претходно завршене основне академске студије на студијском програму, односно модулу камера, односно филмска и телевизијска камера.

9) Технологија интернет обликовања:

(1) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(2) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(3) мастер уметник вишемедијске уметности;

(4) мастер уметник дигиталних медија;

(5) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, графичку технику или графичко инжењерство;

(7) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника.

10) Основи електротехнике и електронике

Физика:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) професор физике;

(4) дипломирани физичар;

(5) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(6) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(7) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(8) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(9) дипломирани професор физике – мастер;

(10) дипломирани физичар – мастер;

(11) мастер физичар;

(12) мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

11) Економика и организација производње:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани инжењер организационих наука;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани инжењер технолог;

(5) мастер економиста;

(6) мастер инжењер организационих наука;

(7) мастер инжењер технологије.

12) Технологија образовног профила:

за образовни профил ситоштампар:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(3) дипломирани дизајнер графике – графика књиге;

(4) дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

(5) дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

(6) дипломирани инжењер технологије, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(7) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(8) струковни инжењер технологије – специјалиста, студијски програм графичка техника;

(9) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(10) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(11) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(12) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(13) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

13) Технологија образовног профила технологија типографије:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(3) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре за примењену графику, дизајн графике, примењена графика или графика;

(4) дипломирани графички дизајнер;

(5) дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

(6) дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

(7) дипломирани инжењер технологије, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(8) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(9) струковни инжењер технологије – специјалиста, студијски програм графичка техника;

(10) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(11) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(12) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(13) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(14) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(15) струковни мастер инжењер технологије, студијски програм графичка производња.

14) Технологија образовног профила технологија репродукције

Технологија израде штампарске форме за образовни профил – техничар за графичку припрему

Технологија образовног профила технологија штампе

Технологија образовног профила технологија графичке дораде

Технологија графичке припреме техничар за графичку припрему

Технологија штампе

Технологија графичке припреме

Технологија графичке дораде

Техничко-технолошка припрема:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

(3) дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

(4) дипломирани инжењер технологије, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(5) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(6) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(7) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна, завршене основне академске студије;

(8) дипломирани инжењер технологије – инжењер за материјале, студијски програм инжењерство материјала, модул: графичко инжењерство;

(9) дипломирани инжењер технологије – инжењер за материјале, студијски програм инжењерство материјала, модул: графичко инжењерство, дизајн и амбалажа

(10) струковни инжењер технологије – специјалиста, студијски програм графичка техника;

(11) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(12) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(13) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(14) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(15) мастер инжењер графичког инжењерство и дизајна.

15) Технологија образовног профила технологија репродукције

Технологија израде штампарске форме за образовни профил – техничар за графичку припрему

Технологија образовног профила технологија штампе

Технологија образовног профила технологија графичке дораде

Технологија образовног профила технологија припреме графичке производње:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(3) дипломирани инжењер организационих наука;

(4) дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

(5) дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

(6) дипломирани инжењер технологије, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(7) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(8) струковни инжењер технологије – специјалиста, студијски програм графичка техника;

(9) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(10) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(11) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(12) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(13) мастер инжењер графичког инжењерство и дизајна;

(14) струковни мастер инжењер технологије, студијски програм графичка производња.

16) Технологија образовног профила за образовни профил фотограф

Фотографија:

(1) дипломирани фотограф;

(2) дипломирани дизајнер графике – фотограф;

(3) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(4) дипломирани сниматељ камере;

(5) дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

(6) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(7) дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

(8) дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

(9) дипломирани инжењер технологије, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(10) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

(11) мастер примењени уметник;

(12) мастер ликовни уметник;

(13) мастер уметник вишемедијске уметности;

(14) мастер уметник дигиталних медија;

(15) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(16) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, графичку технику или графичко инжењерство;

(17) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(18) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(19) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(20) специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна, са претходно завршеним основним струковним студијама графичког инжењерства и дизајна;

(21) струковни мастер дизајнер – Графички дизајн;

(22) мастер драмски и аудиовизуелни уметник;

(23) струковни мастер дизајнер;

(24) струковни мастер инжењер технологије, студијски програм графичка производња.

Лице из подтач. (11)–(14) треба да има претходно завршене основне академске студије на студијском програму, односно модулу камера, односно филмска и телевизијска камера.

17) Психологија:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) мастер психолог.

18) Естетика:

(1) дипломирани филозоф;

(2) професор филозофије и логике;

(3) мастер филозоф;

(4) дипломирани графички дизајнер.

19) Електронско пословање:

(1) дипломирани економист;

(2) дипломирани инжењер организације раде;

(3) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(4) мастер економиста;

(5) мастер инжењер организационих наука;

(6) мастер инжењер менаџмента.

20) Интернет маркетинг:

(1) дипломирани економиста;

(2) дипломирани инжењер организације раде;

(3) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(4) мастер економиста;

(5) мастер инжењер организационих наука;

(6) мастер инжењер менаџмента.

21) Култура комуникација у медијима:

(1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(4) професор српског језика и српске књижевности;

(5) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(6) професор југословенске књижевности и српског језика;

(7) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(8) професор српског језика и књижевности;

(9) професор српске књижевности и језика;

(10) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(11) професор југословенских књижевности;

(12) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(13) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(14) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(15) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(16) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(17) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(18) мастер професор књижевности и језика – компаратиста.

Лица из тачке 11) овог члана која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

22) Предузетништво:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани економист;

(4) дипломирани инжењер организације раде;

(5) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(6) мастер инжењер металургије;

(7) мастер инжењер технологије;

(8) мастер економиста;

(9) мастер инжењер организационих наука;

(10) мастер инжењер менаџмента.

23) Практична настава:

1) за образовне профиле: ситоштампар, техничар штампе, техничар графичке дораде и техничар припреме графичке производње, техничар за графичку припрему у техничар за обликовање графичких производа:

– дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

– дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

– дипломирани инжењер технологије, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

– дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група технологија графичких процеса;

– дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

– дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

– струковни инжењер технологије, студијског програма графичка технологија са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за које наставник изводи наставу;

– струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна;

– графички инжењер или инжењер графичке технологије са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– струковни инжењер технологије специјалиста, студијски програм графичка техника, са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

– дипломирани инжењер технологије – графичко инжењерство, завршене основне академске студије;

– струковни инжењер технологије, студијски програм за графичку технологију, за графичку технику, за графичку технику или графичко инжењерство и завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, за графичку технику или графичко инжењерство и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна, завршене основне академске студије;

– инжењер технологије за графичку технологију;

– дипломирани дизајнер – модул Графички дизајн;

– мастер дизајнер – модул Графички дизајн;

2) за образовне профиле техничар за графичку припрему:

– дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

– дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

– дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

– дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

– дипломирани инжењер организационих наука, смер организационо-кибернетски;

– дипломирани инжењер информационог система и технологије;

– дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

– дипломирани графички дизајнер;

– лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре примењена графика, дизајн графике, примењена графика или графика;

– графички инжењер, инжењер графичке технологије или инжењер информатике са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– струковни инжењер технологије, студијског програма графичка технологија са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за које наставник изводи наставу;

– струковни инжењер технологије специјалиста, студијски програм графичка техника, са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

– дипломирани инжењер технологије – графичко инжењерство, завршене основне академске студије;

– струковни инжењер технологије, студијски програм за графичку технологију, за графичку технику или графичко инжењерство и завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

струковни мастер дизајнер – Графички дизајн;

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна, завршене основне академске студије;

– дипломирани инжењер технологије – инжењер за материјале, студијски програм инжењерство материјала, модул: графичко инжењерство;

– дипломирани инжењер технологије – инжењер за материјале, студијски програм инжењерство материјала, модул: графичко инжењерство, дизајн и амбалажа;

– инжењер технологије за графичку технологију;

– струковни мастер инжењер технологије, студијски програм графичка производња;

струковни мастер дизајнер – Графички дизајн;

3) за образовни профил техничар за обликовање графичких производа:

– дипломирани ликовни уметник – графичар;

– дипломирани графички дизајнер;

– дипломирани графичар примењене графике;

– дипломирани сликар – графичар;

– дипломирани графичар;

– дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

– професор ликовне културе – графичар;

– академски сликар;

– дипломирани сликар;

– инжењер графичке технологије;

– инжењер графичког дизајна;

– инжењер технологије за графичку технологију;

струковни мастер дизајнер.

4) За образовни профил фотограф:

Фотографија (вежбе):

– дипломирани фотограф;

– дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

– дипломирани дизајнер графике – фотограф;

– дипломирани сниматељ камере;

– дипломирани сниматељ драмских уметности;

– дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

– графички инжењер или инжењер графичке технологије са претходно завршеном средњом графичком школом за занимање или образовни профил фотограф;

– струковни инжењер технологије, студијског програма графичка технологија са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за које наставник изводи наставу;

– струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна, графички дизајнер;

– струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна;

– мастер примењени уметник;

– мастер ликовни уметник;

– мастер уметник вишемедијске уметности;

– мастер уметник дигиталних медија;

– дипломирани уметник вишемедијске уметности;

– дипломирани примењени уметник;

– дипломирани ликовни уметник;

– дипломирани уметник дигиталних медија;

– специјалиста струковни ликовни уметник;

– специјалиста струковни примењени уметник;

– специјалиста струковни дизајнер;

– мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и мастер студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

– струковни инжењер технологије на студијском програму за графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који на наставник изводи наставу;

– специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, за графичку технику или графичко инжењерство и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна, завршене основне академске студије;

– дипломирани инжењер технологије – графичко инжењерство, завршене основне академске студије;

– дипломирани инжењер технологије – инжењер за материјале, студијски програм инжењерство материјала, модул: графичко инжењерство;

– дипломирани инжењер технологије – инжењер за материјале, студијски програм инжењерство материјала, модул: графичко инжењерство, дизајн и амбалажа;

– инжењер технологије за графичку технологију;

– струковни мастер инжењер технологије, студијски програм графичка производња;

струковни мастер дизајнер – Графички дизајн.

Лице из алинејa девета до дванаесте треба да има претходно завршене основне академске студије на студијском програму/модулу камера, односно филмска и телевизијска камера.

Лице из алинеја четрнаест и петнаест треба да има претходно завршене основне академске студије на студијском програму/модулу фотографија.

5) За образовни профил техничар за дигиталну графику и интернет обликовање:

(1) специјалиста струковни инжењер технологије (претходно завршене студије другог степена на студијском програму Графичка производња);

(2) специјалиста струковни инжењер технологије (претходно стечено звање Графички дизајнер);

(3) дипломирани графички дизајнер;

(4) дипломирани инжењер технологије, група графичка техника;

(5) дипломирани инжењер технолог, група графичка техника;

(6) дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

(7) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(8) дипломирани инжењер организационих наука, смер организационо-кибернетски;

(9) дипломирани инжењер информационог система и технологије;

(10) дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(11) дипломирани графички дизајнер;

(12) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре примењена графика, дизајн графике, примењена графика или графика;

(13) графички инжењер, инжењер графичке технологије или инжењер информатике са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

(14) струковни инжењер технологије, студијског програма графичка технологија са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за које наставник изводи наставу;

(15) струковни инжењер технологије специјалиста, студијски програм графичка техника, са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

(16) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(17) дипломирани инжењер технологије – графичко инжењерство, завршене основне академске студије;

(18) струковни инжењер технологије, студијски програм за графичку технологију, за графичку технику или графичко инжењерство и завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

(19) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, за графичку технику и графичко инжењерство и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

(20) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму графичка техника и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

(21) струковни мастер дизајнер – Графички дизајн;

(22) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(23) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(24) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(25) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна, завршене основне академске студије;

(26) дипломирани инжењер технологије – инжењер за материјале, студијски програм инжењерство материјала, модул: графичко инжењерство;

(27) дипломирани инжењер технологије – инжењер за материјале, студијски програм инжењерство материјала, модул: графичко инжењерство, дизајн и амбалажа.

24) Помоћни наставник:

(1) лице са стеченим одговарајућим средњим и специјалистичким образовањем у области графичарства.

За образовни профил: техничар за дигиталну графику и Интернет обликовање:

– техничар за дигиталну графику и Интернет обликовање;

– техничар за обликовање графичких производа;

– техничар за графичку припрему;

– фотограф.

Члан 9.

У стручној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у којој се стиче стручна оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године и средњег образовање у трајању од три године, у подручју рада Хемија, неметали и графичарство, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Основне технике рада:

а) За остваривање садржаја програма који су заједнички за све образовне профиле:

– дипломирани инжењер пољопривреде – сви смерови;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер технологије, сви одсеци;

– дипломирани инжењер шумарства – за обраду дрвета;

– дипломирани инжењер технологије, текстилни одсек;

– дипломирани инжењер технологије – одсек графичког инжењерства;

– мастер инжењер технологије;

– дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

– дипломирани грађевински инжењер;

– дипломирани инжењер архитектуре;

– дипломирани архитекта;

– дипломирани дефектолог – олигофренолог;

– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство;

– професор технике и машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

– дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

– дипломирани инжењер текстилно-машинске струке.

Лица из ал. (1)–(10) и (12)–(17) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

б) За остваривање садржаја програма у подручју рада Хемија, неметали и графичарство по образовним профилима наставу могу изводити и:

– лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада хемија, неметали и графичарство – област графичарство.

Лица из подтачке б) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

2) Технологија материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије – сви смерови осим текстилног;

(2) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство;

(3) мастер инжењер технологије;

(4) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(5) мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лице из подтач. (1) и (3) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

3) Машине и уређаји:

(1) дипломирани инжењер технологије – сви смерови осим текстилног;

(2) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемије, неметали и графичарство;

(3) мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лице из подтач. (1) и (3) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

4) Корозија и заштита материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије – сви смерови осим текстилног;

(2) мастер инжењер технологије;

(3) дипломирани инжењер металургије;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) професор машинства;

(6) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство;

(7) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(8) мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лица из подтач. (1)–(5) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

5) Заштитни премази:

(1) дипломирани инжењер технологије – сви смерови осим текстилног;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор хемије;

(4) дипломирани инжењер металургије;

(5) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство;

(6) мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лица из подтач. (1)–(4) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

6) Технологија графичког материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(4) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(5) инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства

(6) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство;

(7) мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лица из подтач. (1)–(5) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

7) Графичко обликовање и писмо:

(1) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна.

(2) дипломирани сликар – графичар;

(3) дипломирани графичар;

(4) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство;

(5) инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства;

(6) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(7) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(8) инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства;

(9) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(10) мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лица из подтач. (1)–(8) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

8) Хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство;

(5) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.

Лица из подтач. (1)–(3) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

9) Технологија гуме:

(1) дипломирани инжењер технологије – органско-технолошки одсек или смер;

(2) мастер инжењер технологије;

(3) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лице из подтач. (1) и (2) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

10) Технологија производа од пластичних маса:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

(2) мастер инжењер технологије;

(3) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметала и графичарство.

(4) мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лице из подтач. (1) и (2) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

11) Технологија рада:

У зависности од образовног профила:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

(2) дипломирани графички инжењер;

(3) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(4) мастер инжењер технологије;

(5) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(7) инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства;

(8) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство;

(9) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(10) мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лица из подтач. (1)–(7) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

12) Практична настава:

У зависности од образовног профила:

(1) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада хемија, неметали и графичарство;

(2) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

(3) дипломирани инжењер технологије – одсек графичко инжењерство;

(4) дипломирани графички инжењер;

(5) инжењер за неметале;

(6) графички инжењер;

(7) мастер инжењер технологије, студијски програм графичког инжењерства и дизајна;

(8) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије на студијском програму инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(9) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(10) инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства;

(11) мастер дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

(12) лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Лица из ове тачке морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

13) Помоћни наставник:

(1) лице које је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за образовни профил, односно занимање:

а) у области хемија и неметали:

– хемијско-технолошки техничар;

– техничар за полимере;

– техничар у индустрији неметала;

– наносилац заштитних превлака;

– гумар;

– пластичар;

– керамичар;

– израђивач грађевинских материјала;

б) у области графичарство:

– техничар штампе;

– техничар графичке дораде;

– офсетмашиниста;

– ситоштампар;

– књиговезац;

– картонажер.

Члан 10.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању може да изводи, и то за:

I. Хемија и неметали

1) Психологија рада:

(1) професор психологије рада;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) мастер психолог.

2) Организација рада:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани инжењер организације рада;

(4) дипломирани економист;

(5) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(8) мастер економиста;

(9) мастер инжењер организационих наука;

(10) мастер инжењер технологије;

(11) мастер инжењер менаџмента;

(12) специјалиста инжењер организационих наука;

(13) специјалиста струковни инжењер организационих наука.

II. Хемија

Подгрупа: Хемичари

Образовни профил:

Оператер неорганске хемијске технологије

1) Основи технолошких процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

2) Обрада и приказивање резултат у хемијској индустрији:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

3) Мерење и регулација процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

4) Аутоматско управљање процесом:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

5) Контрола процеса и производа:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер или одсек за неорганску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

Образовни профил:

Оператер органске хемијске технологије

1) Основи технолошких процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

2) Обрада и приказивање резултата у хемијској индустрији:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

3) Мерење и регулација процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

4) Аутоматско управљање процесом:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

5) Контрола процеса производње:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

Образовни профил:

Оператер у индустрији целулозе и папира

1) Процеси у производњи целулозе и папира:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

2) Обрада и приказивање резултата у технологији целулозе и папира:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

3) Мерење и регулација процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

4) Аутоматско управљање процесом:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

5) Контрола процеса и производње:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

Образовни профил:

Пиротехничар – специјалиста

1) Основи технолошких процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

2) Технологија експлозивног материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

3) Муниција и наоружање:

(1) дипломирани машински инжењер за војно машинство;

(2) мастер инжењер машинства – војно машинство.

4) Основи балистике:

(1) дипломирани машински инжењер за војно машинство;

(2) мастер инжењер машинства – војно машинство.

5) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

6) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

Образовни профил:

Аутолакирер

1) Корозија и заштита метала:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

2) Заштитне превлаке:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

3) Технологија боја и лакова:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

4) Технологија лакирања:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

5) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

6) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

7) Помоћни наставник:

(1) хемијско-технолошки техничар;

(2) хемијски лаборант;

(3) техничар хемијско-технолошке струке;

(4) хемијски аналитичар;

Подгрупа: Гумари и пластичари

1) Процеси у технологији полимера:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

2) Обрада и приказивање резултата у технологији полимера:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или одсек за органску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

3) Мерење и регулација процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

4) Контрола процеса производње:

(1) дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или одсек за органску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

5) Помоћни наставник:

(1) техничар за полимере;

(2) гумарски техничар;

(3) произвођач синтетичких полимера и гуме;

(4) хемијско-технолошки техничар;

(5) техничар хемијско-технолошке струке;

III. Неметали

Подгрупа:

Керамичари и произвођачи грађевинског материјала

1) Процеси у технологији керамике:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

2) Принципи технолошких операција у технологији керамике:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

3) Обрада и приказивање резултата у технологији керамике:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

4) Мерење и регулација процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

5) Контрола процеса и производа:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

6) Помоћни наставник:

(1) техничар у индустрији неметала;

(2) техничар-керамичар;

(3) контролор сировина, процеса и производа;

(4) техничар хемијско-технолошке струке;

(5) хемијско-технолошки техничар;

(6) произвођач неорганских производа.

Подгрупа:

Стаклари

1) Процеси у технологији стакла:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

2) Обрада и приказивање резултата у технологији стакла:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

3) Мерење и регулација процеса:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

4) Аутоматско управљање процесом:

(1) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и смерови сем текстилног одсека одсека графичке технике и одсека за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије.

5) Контрола процеса и производа:

(1) дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(2) дипломирани инжењер технолог, неорганско-технолошки одсек или одсек за неорганску хемијску технологију;

(3) мастер инжењер технологије.

6) Помоћни наставник:

(1) техничар у индустрији неметала;

(2) хемијско-технолошки техничар;

(3) техничар хемијско-технолошке струке;

(4) произвођач неорганских производа.

IV. Графичарство

1) Култура штампе:

(1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(4) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(5) професор српскохрватског језика са јужнословеннским језицима;

(6) професор српског језика и књижевности;

(7) професор српске књижевности и језика;

(8) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(9) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(10) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(11) дипломирани филолог српског језика са јужнословенким језицима;

(12) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(13) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(14) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(15) мастер професор књижевности и језика – компаратиста.

Лице из ове тачке које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

2) Индустријска психологија:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) професор индустријске педагогије;

(5) мастер психологије.

3) Економика и организација графичког предузећа:

(1) дипломирани инжењер технологије;

(2) дипломирани инжењер технолог;

(3) дипломирани економист;

(4) дипломирани инжењер организације рада;

(5) дипломирани инжењер организационих наука;

(6) мастер инжењер технологије;

(7) мастер инжењер организационих наука;

(8) мастер инжењер менаџмента.

4) Примењена математика:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) мастер математичар.

5) Примењена физика:

(1) професор физике;

(2) дипломирани физичар;

(3) дипломирани физико-хемичар;

(4) дипломирани инжењер електротехника – смер техничка физика;

(5) дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;

(6) дипломирани физичар за општу физику;

(7) дипломирани физичар за примењену физику;

(8) професор физике за средњу школу;

(9) дипломирани физичар – истраживач;

(10) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;

(11) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

(12) дипломирани физичар – медицинске физике;

(13) дипломирани професор физике – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер;

(15) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(16) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;

(17) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(18) дипломирани професор физике – хемије – мастер;

(19) дипломирани професор физике-информатике – мастер;

(20) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(21) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(22) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(23) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(24) мастер физичар;

(25) мастер професор физике.

6) Технологија и испитивање квалитета графичког материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(6) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(7) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(8) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

7) Процес и припрема графичке производње:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(6) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(7) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(8) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профил:

Ситоштампар – специјалиста

1) Технологија образовног профила:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(6) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(7) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(8) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профил:

Штампар високе штампе – специјалиста

1) Технологија образовног профила – Технологија високе штампе:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(6) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(7) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(8) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профил:

Штампар равне штампе – специјалиста

1) Технологија образовног профила – Технологија равне штампе:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(6) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(7) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(8) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профил:

Штампар дубоке штампе – специјалиста

1) Технологија образовног профила – Технологија дубоке штампе:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(6) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(7) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(8) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профил:

Књиговезац – специјалиста

1) Технологија образовног профила књиговезачке дораде:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(4) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(5) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(6) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(7) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профил:

Картонажер – специјалиста

1) Технологија образовног профила картонажерске дораде:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(4) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(5) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(6) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(7) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профил:

Оператер графичке производње и обликовања – специјалиста

1) Технологија образовног профила:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(4) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(5) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(6) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(7) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профили:

Техничар штампе – специјалиста, Техничар графичке дораде – специјалиста

1) Технологија образовног профила – Технологија штампе,

Технологија образовног профила – Технологија графичке дораде:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(4) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(5) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(6) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(7) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профил:

Фотограф – специјалиста

1) Технологија образовног профила:

(1) дипломирани фотограф;

(2) дипломирани сниматељ камере;

(3) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(4) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(5) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(7) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(8) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(9) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Образовни профили: Штампар високе штампе – специјалиста, Штампар равне штампе – специјалиста, Штампар дубоке штампе – специјалиста, Књиговезац – специјалиста, Картонажер – специјалиста

1) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(4) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(5) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(6) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(7) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(8) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Лица из ове тачке треба да су претходно стекла средње образовање за занимање или образовни профил графичког усмерења, односно за онај образовни профил за који наставник изводи наставу.

Образовни профили: Ситоштампар – специјалиста, Оператер графичке производње и обликовања – специјалиста, Техничар штампе – специјалиста, Техничар графичке дораде – специјалиста

1) Практична настава:

(1) дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

(2) дипломирани инжењер технолог, одсек графичко инжењерство;

(3) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(4) графички инжењер или инжењер графичке технологије са претходно завршеном средњомграфичком школомоног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

(5) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(6) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(7) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(8) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(9) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна;

(10) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(1) инжењер графичке технологије.

Лица из ове тачке треба да су претходно стекла средње образовање за занимање или образовни профил графичког усмерења, односно за онај образовни профил за који наставник изводи наставу.

Образовни профили:

Фотограф – специјалиста

1) Практична настава:

(1) дипломирани фотограф;

(2) дипломирани сниматељ камере;

(3) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(4) графички инжењер или инжењер графичке технологије са претходно завршеном средњом графичком школомоног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;

(5) дипломирани инжењер технолог, одсек графичке технике или одсек за графичко инжењерство;

(6) мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије студијски програм инжењерство материјала – графичко инжењерство;

(7) специјалиста струковни инжењер технологије, са претходно завршеним основним струковним и специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;

(8) струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста графичког инжењерства, са претходно завршеним основним струковним студијама на студијском програму Графичка техника;

(9) дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна – мастер;

(10) мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Лица из ове тачке треба да су претходно стекла средње образовање за занимање или образовни профил графичког усмерења, односно за онај образовни профил за који наставник изводи наставу.

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 21/15, 11/16, 2/17, 13/18, 7/19 и 1/21);

2) члан 2. став 1. тачка 15) подтачка А) и подтачка Б) под г) и став 2, члан 6. и члан 11. став 1. тачка 4. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21)

3) Правилник о врсти стручне спреме наставника и помоћних наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада хемија, неметали и графичарство („Просветни гласник”, бр. 3/98 и 10/05);

4) Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа („Просветни гласник”, бр. 21/04, 17/06 и 4/09);

5) Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за рециклажу („Просветни гласник”, бр. 4/09 и 11/12).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-221/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.