Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

15

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Текстилство и кожарство

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/19, 13/20 и 10/21), после плана и програма наставе и учења за образовни профил техничар моделар одеће, додаје се план и програм наставе и учења за образовни профил обућар, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Текстилство и кожарство („Просветни гласник”, бр. 12/93, 1/94, 9/95, 10/02 и 8/09, и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/13, 11/13, 14/13, 7/15 и 13/20), у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил обућар.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Текстилство и кожарство за образовни профил обућар, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2023/2024. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-143/1/2021-03

У Београду, 28. фебруара 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

A2: Листа изборних програма

Рб

Листа изборних програма

РАЗРЕД

I

II

III

Општеобразовни програми

1.

Музичка култура

1

2.

Историја (одабране теме)

1

3.

Изабрани спорт

1

4.

Страни језик

1

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

Час одељенског старешине

72

66

56

194

Додатна настава*

до 30

до 30

до 30

до 90

Допунска настава *

до 30

до 30

до 30

до 90

Припремна настава*

до 30

до 30

до 30

до 90

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

Екскурзија

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних дана

Језик националне мањине са елементима националне културе

2 часа недељно

Други страни језик

2 часа недељно

Други предмети*

1-2 часа недељно

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге активности)

30-60 часова годишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге

15-30 часова годишње

* Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, наставу из предмета који су утврђени планом наставе и учења других образовних профила истог или другог подручја рада, или у плановима наставе и учења гимназије.

Остваривање плана програма наставе и учења

 

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Разредно-часовна настава

36

33

28

Менторски рад (настава у блоку, пракса)

1

4

6

Обавезне ваннаставне активности

2

2

2

Завршни испит

3

Укупно радних недеља

39

39

39

Подела одељења у групе

разред

предмет / модул

годишњи фонд часова

број ученика у групи – до

вежбе

практична настава

настава у блоку

I

Рачунарство и информатика

72

 

 

15

А1: Обавезни општеобразовни предмети

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Годишњи фонд часова:

108

Разред:

Први

Циљеви учења:

– Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;

– Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању;

– Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога;

– Оспособљавање за ефикасно комуницирање;

– Упознавање књижевне уметности;

– Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;

– Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине;

– Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности;

– Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;

– Развијање трајног интересовања за нова сазнања.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Увод у проучавање књижевног дела

• Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност

• разликује врсте уметности и њихова изражајна средства

• објасни појам и функцију књижевности као уметности и однос књижевности и других уметности

• наведе научне дисциплине које се баве проучавањем књижевности

• увиђа разлику између усмене и писане књижевности

• разликује књижевне родове и врсте

• одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и идеју у књижевном делу

• износи своје утиске и запажања о књижевном делу, тумачи његове битне чиниоце и вреднује га

• Врсте уметности, подела уметности

• Књижевност као уметност, књижевност и друге уметности

• Историја књижевности, теорија књижевности, књижевна критика

• Лирика као књижевни род: народна лирска песма и уметничка лирска песма по избору

• Епика као књижевни род: епска народна песма (предлог „Кнежева вечера”), приповетка по избору и роман (предлог Драгослав Михаиловић „Кад су цветале тикве”)

• Драма као књижевни род: драма по избору

• Процена остварености исхода – тест

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (108 часова)

Место реализације наставе

• Теоријска настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе

• Приликом обраде драмског дела могућност посете позоришној представи и гледање снимка позоришне представе, а након тога разговор о драмском тексту и његовој позоришној реализацији. Такође је ову наставну тему могуће обрађивати током целе школске године, па на пример структуру и одлике драмског дела обрадити на примеру „Ромеа и Јулије”, а структуру и одлике лирске и епске народне песме обрадити током реализације теме Народна књижевност

• Народна књижевност се може обрадити по мотивима (рад у групама)

Праћење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

1. праћење остварености исхода

2. тестове знања

3. тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама

• Увод у проучавање дела (14 часова)

• Књижевност старог века (12 часова)

• Средњовековна књижевност (12 часова)

• Народна књижевност (13 часова)

• Хуманизам и ренесанса (11 часова)

• Општи појмови о језику (6 часова)

• Фонетика (10 часова)

• Правопис (10 часова)

• Култура изражавања (20 часова)

Књижевност старог века

• Упознавање ученика са митологијом, репрезентативним делима старог века и њиховим значајем за развој европске културе

• објасни значај митологије за античку књижевност и развој европске културе

• наведе имена аутора, називе обрађених дела и класификује их по културама којима припадају, књижевним родовима и врстама

• објасни универзалне поруке књижевности старог века

• Сумерско-вавилонска књижевност: Еп о Гилгамешу (анализа одломка)

• Митови: о Танталу, Сизифу, Нарцису; митови о Троји: Парисов суд, Одисеј и Пенелопа, Ахил, Едип…

• Хеленска књижевност: Хомер: Илијада (одломак)

• Софокле: Антигона (одломак)

• Стари и Нови завет (текстови по избору)

• Процена остварености исхода

Средњовековна књижевност

• Упознавање са споменицима јужнословенске културе, развојем писма и језика, делима средњовековне књижевности

• наведе најзначајније споменике јужнословенске културе, језик, писмо и век у ком су настали

• именује ауторе и дела

• разуме поетику жанрова средњовековне књижевности

• лоцира обрађене текстове у историјски контекст

• објасни значај средњовековне књижевности за српску културу

• Почеци словенске писмености: Црноризац Храбар : „Слово о писменима”

• Рад Ћирила и Методија

• Словенска писма и развој књижевног језика

• Најстарији споменици јужнословенске културе

• Свети Сава : „Житије светог Симеона” (одломак)

• Јефимија: „Похвала кнезу Лазару”

• Деспот Стефан Лазаревић; „Слово љубве”

• Процена остварености исхода – тест

Народна књижевност

• Указивање на народну књижевност као израз колективног мишљења и осећања, ризницу народних обичаја, чувара моралног и националног кодекса

• разликује лирске, епске и лирско-епске песме

• уочи одлике усмене уметности речи (колективност, варијантност, формулативност)

• процењује етичке вредности изнете у делима народне књижевности

• тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, сиже, композицију и поруке у одабраним делима

• упореди уметничку интерпретацију стварности и историјске чињенице

• Врсте народне књижевности

• Лирска народна песма „Овчар и девојка”, „Зао господар” (предлог)

• Епска народна песма

„Бановић Страхиња”, Марко пије уз Рамазан вино”, „Бој на Мишару”

• Лирско-епске песме

(по избору)

• Народне проза

(бајка по избору)

• Кратке народне прозне врсте

(избор)

• Процена остварености исхода

Хуманизам и ренесанса

• Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе, њеним најзначајним представницима и књижевним делима

• наведе најзначајније представнике и њихова дела

• објасни значење појмова хуманизам и ренесанса

• наводи и на обрађеним делима образлаже одлике епохе

• упореди вредности средњег века са вредностима хуманизма и ренесансе

• Поетика хуманизма и ренесансе, најзначајнији представници

• Франческо Петрарка: „Канцонијер” (избор сонета)

• Ђовани Бокачо: „Декамерон” (приповетка по избору) или Данте Алигијери „Пакао” (приказ дела, одломак)

• Вилијам Шекспир: „Ромео и Јулија”

• Сервантес: „Дон Кихот” (одломак)

• Процена остварености исхода

Општи појмови о језику

• Указивање на проучавање језика као система, упознавање са његовом функцијом, друштвеном условљеношћу и историјским развојем

• објасни функцију језика и појам језичког знака

• разуме природу модерног књижевног (стандардног) језика

• наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века

• наведе дисциплине које се баве проучавањем језичког система

• Место језика у људском друштву, битна својства језика, језик и комуникација

• Књижевни језик, језичка норма и стандардизација

• Језички систем и науке које се њиме баве

• Књижевни језици код Срба до 19. века

• Процена остварености исхода

Фонетика

• Сстицање знања из области фонетике (фонологије) књижевног језика и способности да се та знања примене у говору и писању

• правилно изговара гласове и акценте књижевног језика

• разликује гласовне алтернације

• Фонетика и фонологија

• Гласови књижевног језика и њихов изговор

• Гласовне алтернације сугласника (звучних и безвучних; с:ш, з:ж, н:м; к,г,х:ч,ж,ш и к,г,х:ц,з,с; алтернације ненепчаних са предњонепчаним сугласницима), самогласника (промена о у е и умекшаност сугласника, непостојано а, промена сонанта л у вокал о) и упрошћавање сугласничких група са правописним решењима

• Акценти књижевног језика

• Процена остварености исхода – тест

Правопис

• Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом

• примени правописна правила

• примени знања о гласовним алтернацијама у складу са језичком нормом

• примени употребу великог и малог слова у складу са језичком нормом

• подели речи на крају реда у складу са језичком нормом

• Главне норме писања великог и малог слова (на почетку реченице, наслови и натписи, властита имена, имена народа, географски појмови, небеска тела, празници, установе и организације, присвојни придеви на –ов и –ин, куртоазна употреба великог слова, вишечлана имена земаља и остала вишечлана имена, помоћне речи у именима, називи серијских и апстрактних појмова, звања, титуле…)

• Подела речи на крају реда

Култура изражавања

• Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове

• опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, донесе закључке у усменом и писаном изражавању

• разликује функционалне стилове

• препозна и примени одлике разговорног и књижевноуметничког функционалног стила

• попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и слично у складу са језичком нормом

• Језичке вежбе

• Стилске вежбе

• Врсте функционалних стилова– основне одлике

• Разговорни функционални стил

• Књижевноуметнички функционални стил

• Попуњавање формулара, захтева, уплатница и сл.

• Школски писмени задаци 4 х2+2

• Домаћи задаци

Кључне речи садржаја: античка књижевност; средњовековна књижевност; народна књижевност; књижевност хуманизма и ренесансе; фонетика

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Годишњи фонд часова:

66

Разред:

Други

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Барок, класицизам, просветите-љство

• Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и њиховим утицајима на српску књижевност

• наведе особености барока, класицизма и просветитељства и њихове представнике у књижевности

• препозна на обрађеним делима одлике просветитељства

• објасни значај Доситејевог рада за српску културу и књижевност

• направи паралелу у обради истих мотива у европској и српској књижевности

• Барок и класицизам; поетика, главни представници у нашој и европској књижевности

• Молијер: „Тврдица”

• Просветитељство у Европи и код нас

• Књижевно – просветитељски рад Доситеја Обрадовића

• Доситеј Обрадовић: „Живот и прикљученија” (одломци)

• Јован Стерија Поповић: „Тврдица” (одломци)

• Процена остварености исхода

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе и учења

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (66 часова)

Место реализације наставе и учења

• Теоријска настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе и учења

• Могућност гледања екранизације неких од дела реалистичке књижевности

Прећење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

1. праћење остварености исхода

2. тестове знања

Оквирни број часова по темама

• Барок , класицизам, просветитељство (8 часова)

• Романтизам (14 часова)

• Реализам (14 часова)

• Морфологија са творбом речи (9 часова)

• Правопис (8 часова)

• Култура изражавања (13 часова)

Романтизам

• Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске књижевности

• наведе представнике романтизма и њихова дела

• уочава и образлаже одлике романтизма

• изнесе свој суд о књижевним делима користећи стечена знања и сопствена запажања

• препозна и усвоји вредности националне културе и разуме/поштује културне вредности других народа

• Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, представници)

• Пушкин: „Цигани” (одломак)

• Хајне: „Лорелај” или Ш. Петефи: „Слобода света”

• Вук Караџић – рад на реформи језика и правописа, рад на сакупљању народних умотворина, лексикографски рад

• Значај 1847. године

• Петар Петровић Његош: Хуманистичко-филозофске мисли „Горског вијенца” (тумачење гномских израза по избору)

• Бранко Радичевић: „Кад млидија` умрети”

• Ђура Јакшић: „На Липару”

• Јован Јовановић Змај: „Ђулићи” и „Ђулићи увеоци” (избор)

• Лаза Костић: „Santa Maria della Salute”

• Процена остварености исхода

Реализам

• Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности

• наведе представнике правца и њихова дела

• дефинише одлике реализма и препозна их на обрађеним књижевним делима

• тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у структури обрађених дела

• Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, представници)

• Балзак: „Чича Горио” (одломци по избору)

• Гогољ : „Ревизор” (одломак)

• Милован Глишић: „Глава шећера”

• Лаза Лазаревић: „Ветар”

• Радоје Домановић: „Данга”

• Симо Матавуљ: „Поварета”

• Бранислав Нушић: „Госпођа министарка”

• Војислав Илић: „Сиво, суморно небо”

• Процена остварености исхода

Морфологија са творбом речи

• Систематизовање знања о врстама речи, њиховим облицима и основним правилима грађења речи

• одреди врсту речи и граматичке категорије

• употреби у усменом и писаном изражавању облике речи у складу са језичком нормом

• препозна просте, изведене и сложене речи

• препозна основне принципе творбе речи

• Морфологија у ужем смислу

• Врсте речи

• Именске речи и њихове граматичке категорије

• Глаголи. Граматичке категорије глагола

• Прилози, предлози, везници, речце, узвици

• Основни појмови о извођењу речи

• Основни појмови о творби сложеница и полусложеница.

• Процена остварености исхода

Правопис

• Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом

• примени правила одвојеног и састављеног писања речи у складу са језичком нормом

• Спојено и одвојено писање речи

(писање бројева и изведеница од њих, писање заменица и заменичких прилога, спојеви предлога и других речци, глаголи и речце, писање негације)

• Основна правила спојеног, полусложеничког и одвојеног писања

Култура изражавања

• Оспособљавање ученика да теоријска знања из граматике и правописа примењује у усменом и писаном изражавању у складу са језичком нормом,

• Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове

• изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама које намећу књижевни текстови али су и део свакодневног живота

• примени одлике новинарског стила

• Лексичке вежбе

• Стилске вежбе

• Домаћи задаци

• Школски писмени задаци 2х2+2

• Писање вести, извештаја, интервјуа и других облика новинарског изражавања

• Милутин Миланковић: „Кроз васиону и векове”

Кључни појмови садржаја: барок; класицизам; просветитељство; романтизам; реализам; морфологија

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Годишњи фонд часова:

56

Разред:

Трећи

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Модерна

• Упознавање са основним одликама модерне, представницима и њиховим делима

• наведе одлике правца, представнике и њихова дела

• анализира одабрана дела, износи запажања и ставове

• Одлике симболизма и импресионизма

• Шарл Бодлер: „Албатрос”

• Богдан Поповић: „Предговор Антологији новије српске лирике”

• Алекса Шантић: „Претпразничко вече”

• Јован Дучић: „Благо цара Радована” (избор) или песма по избору

• Милан Ракић: „Долап” или „Јасика”

• В. П. Дис: „Можда спава” или С. Пандуровић: „Светковина”

• Б. Станковић: дело по избору

• Процена остварености исхода

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе и учења

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (56 часова)

Место реализације наставе и учења

• Теоријска настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе и учења

Праћење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

1.праћење остварености исхода

2.тестове знања

Оквирни број часова по темама

• Модерна (9 часова)

• Међуратна књижевност (9 часова)

• Савремена књижевност (8 часова)

• Лексикологија (5 часова)

• Синтакса (6 часова)

• Правопис (7 часова)

• Култура изражавања (12 часова)

Међуратна књижевност

• Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима

• наведе одлике праваца, представнике и њихова дела

• анализира одабрана дела, износи запажања и ставове

• Одлике међуратне књижевности и представници у светској и српској књижевности

• Тагоре: „Градинар” (избор)”

• Душан Васиљев: „Човек пева после рата”

• Милутин Бојић: „Плава гробница”

• Милош Црњански: „Сеобе I” (одломак)

• Иво Андрић: „ Мост на Жепи” или приповетка по избору

• Растко Петровић: „Људи говоре” или И. Андрић: „Еx Ponto”

• Процена остварености исхода

Савремена књижевност

• Упознавање ученика са одабраним делима савремене књижевности

• изнесе своје утиске о прочитаним делима савремене српске књижевности

• уочи одлике савремене књижевности на прочитаним делима

• уочи разлику између књижевног дела и његове интерпретације у филмској и позоришној уметности

• Савремена српска књижевност

у другој половини 20. века

• Савремена поезија – (по избору обрадити песму Васка Попе, Миодрага Павловића или Десанке Максимовић)

• Савремена проза – Иво Андрић: „Проклета авлија”

• Савремена драма – Душан Ковачевић: драма по избору

• Процена остварености исхода

Лексикологија

• Упознавање ученика са основама лексикологије

• препозна и одреди вредност лексеме

• наведе примере синонима, антонима, хомонима, жаргона…

• Синонимија

• Хомонимија

• Антонимија

• Полисемија

• Састав лексике српског књижевној језика

• Дијалектизми

• Архаизми и историзми

• Вулгаризми

• Неологизми

• Жаргонизми

• Термини

• Фразеологизми

• Евалуавија– тест

Синтакса

• Систематизовање знања о синтакси

• одреди синтаксичке јединице у реченици

• препозна типове зависних, независних реченица и напоредних конструкција

• Синтаксичке јединице

• Основне реченичне и синтагматске конструкције

• Систем зависних реченица

• Систем независних реченица

• Напоредне конструкције

Правопис

• Оспособљавање ученика за примењивање знања из језика и правописа у складу са језичком нормом

• примени правописне знаке у складу са језичком нормом

• употреби интерпункцију у складу са језичком нормом

• примењује правописна правила у писању скраћеница

• Правописни знаци

• Општа правила интерпункције у реченици

• Скраћенице

• Процена остварености исхода

Култура изражавања

• Оспособљавање ученика да теоријска знања из граматике и правописа примењују у усменом и писаном изражавању

• Оспособљавање ученика да попуњавају администра-тивне обрасце у складу са језичком нормом и користе функционални адмистративни стил

• износи став, користи аргументе и процењује опште и сопствене вредности у усменом и писаном изражавању

• примени одлике административног стила

• примени вештину комуникације у ситуацијама везаним за струку

• Лексичке вежбе

• Стилске вежбе

• Домаћи задаци

• Говорне вежбе

• Школски писмени задаци 2х2+2

• Писање молбе, жалбе, биографије…

Кључни појмови садржаја: модерна; међуратна књижевност; савремена књижевност; синтакса; лексикологија

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК

Програм наставе и учења предмета Српски као нематерњи језик остварује се у складу са Правилником о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Просветни гласник”, бр. 6/90, 4/91, 7/93 (др. правилник), 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10 (исправка), 11/13, 14/13, 5/14, 5/14, 3/15, 11/16 и 13/18)

СТРАНИ ЈЕЗИК

Циљ учења предмета:

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику.

Годишњи фонд часова: 72

Разред: Први

ЦИЉ

ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА

Ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ

( 80% + 20%)

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

СЛУШАЊЕ

Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора

• Разуме реченице, питања и упутства из свакодневног говора (кратка упутства изговорена споро и разговетно);

• Разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова (рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз помоћ визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, етикетама), као и текстова аудио-визуелног карактера;

• Разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време) и основне мерне јединице карактеристичне за стручну употребу;

OПШТЕ ТЕМЕ

Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време)

Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света)

Познати градови и њихове знаменитости

Спортови и позната спортска такмичења

Живот и дела славних људи (из света науке, културе, уметности)

Србија – моја домовина

Медији (штампа, телевизија)

Интересантне животне приче и догађаји

Свет компјутера (распрострањеност и примена)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

• Основна стручна терминологија

• Примена информационих технологија у домену струке

• Основе пословне комуникације и коресподенције (пословна преписка и комуникација у писаној и усменој форми)

• Мере заштите и очувања радне и животне средине

Напомена: Стручне теме треба распоредити по разредима тако да буду у корелацији са садржајима који се обрађују из стручних предмета.

1. Представљање себе и других

2. Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по регионима)

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.)

4. Давање једноставних упутстава и команди

5. Изражавање молби и захвалности

6. Изражавање извињења

7. Изражавање потврде и негирање

8. Изражавање допадања и недопадања

9. Изражавање физичких сензација и потреба

10. Исказивање просторних и временских односа

11. Давање и тражење информација и обавештења

12. Описивање и упоређивање лица и предмета

13. Изрицање забране и реаговање на забрану

14. Изражавање припадања и поседовања

15. Скретање пажње

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања

17. Тражење и давање дозволе

18. Исказивање честитки

19. Исказивање препоруке

20. Изражавање хитности и обавезности

21. Исказивање сумње и несигурности

ЧИТАЊЕ

Оспособљавање ученика за разумевање прочитаних текстова

• Препознаје познате речи, изразе и реченице у непознатом тексту (нпр.: у огласима, на плакатима);

• Разуме општи садржај и смисао краћих текстова (саопштења, формулара са подацима о некој особи, основне команде на машинама/компјутеру, декларације о производима, упутства за употребу и коришћење);

• Распознаје и разуме најфреквентније стручне термине у најједноставнијим врстама текстова;

ГОВОР

Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на страном језику

• Употребљава једноставне изразе и реченице да би представио свакодневне, себи блиске личности, активности, ситуације и догађаје;

ПИСАЊЕ

Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја

• Саставља кратак текст о познатој и блиској теми;

• Пише кратке поруке релевантне за посао (место, термини састанка);

• Пише краћи текст о себи и свом окружењу;

• Попуњава формулар личним подацима;

ИНТЕРАКЦИЈА

Оспособљавање ученика за учешће у дијалогу на страном језику и размену краћих писаних порука

• Споразумева се са саговорником који говори споро и разговетно, користећи једноставна језичка средства;

• Поставља једноставна питања у вези са познатим темама из живота и струке;

• Усмено или писмено одговара на једноставна питања у вези с познатим темама из живота и струке (бројеви, подаци о количинама, време, датум);

• Пише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, честитку;

МЕДИЈАЦИЈА

Оспособљавање ученика да преводи, сажима и препричава садржај краћих усмених и писаних текстова

• На овом нивоу није предвиђена.

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање ученика да користе медије као изворе информација и развијају критичко мишљење у вези са њима

• Препознаје и правилно користи основне фонолошке (интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке категорије (именички и глаголски наставци, основни ред речи);

• Користи садржаје медијске продукције намењене учењу страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, компакт диск, интернет итд.);

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност.

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу.

– Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.

– Tag questions

– Индиректни говор

а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)

б) молбе, захтеви, наредбе

в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)

– Yes/No питања

– ”Wh” питања

– Директна и индиректна питања

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА

1. Члан

– Обновити употребу одређеног и неодређеног члана

– Нулти члан уз градивне и апстрактне именице

2. Именице

– Множина именица – обновити

– Изражавање припадања и својине – саксонски генитив

– Бројиве и небројиве именице

3. Заменички облици

а) Заменице

– Личне заменице у функцији субјекта и објекта

– Показне заменице

– Односне заменице

б) Детерминатори

– Показни детерминатори

– Неодређени детерминатори

– Присвојни детерминатори

4. Придеви

– Обновити компарацију придева

– too/not…enough/not as…(as)/…than

5. Бројеви

– Обновити просте и редне бројеве

6. Кванитификатори

III. ГЛAГОЛСКА ГРУПА

1. Глаголи

– Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу

– Модални глаголи: may, can, must

– Пасивне конструкције – садашње време/прошло – Simple Present/Past Tense (прошло време рецептивно)

– going to и трајни презент за планове и намере, going to и will (за будућа предвиђања)

– used to

– Први кондиционал

2. Прилози, извођење прилога и употреба, прилози вероватноће са may, might и will

3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Mорфосинтаксички и фонетски садржаји

Члан

Обнављање употребе члана који су предвиђени програмом из основне школе.

Одређени и неодређени члан. Основна употреба.

Члан спојен с предлозима

Одређени члан уз основне и редне бројеве.

Партитиван члан

Именица

Обнављање морфолошких карактеристика именица које су предвиђене програмом из основне школе.

Род именица. Правилна множина именица. Множина именица на: -co, -go, -ca, -ga.

Најчешћи примери неправилне множине: именице које се завршавају на консонант (il bar, i bar), именице које се завршавају на наглашени вокал (la città, le città), скраћене именице (la foto, le foto), једносложне именице (il re, i re), именице које се завршавају на i (la tesi, le tesi).

Заменице

Обнављање заменица које су предвиђене програмом из основне школе.

Личне заменице у служби субјекта ( io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro).

Наглашене личне заменице у служби објекта (me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro)

Присвојне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro).

Показне заменице (questo, quello).

Упитне заменице ( chi? i che?/ che cosa?)

Неодрђене заменице (ognuno i qualcuno).

Заменице у финкцији објекта (lo, la, li, le, ne)

Придеви

Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју. Описни придеви buono i bello; неодређени придев tutto.

Придеви на – co (bianco, simpatico), -go (largo, analogo)

Присвојни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Употреба члана уз присвојне придеве.

Морфолошке одлике придева questo, quello, bello i buono.

Неодређени придеви ogni и qualche.

Показни придеви: questo, quello.

Бројеви: основни бројеви, редни бројеви. Употреба основних и редних бројева при означавању датума.

Глагол

Садашње време (Indicativo Presente).

Употреба глагола piacere.

Партицип прошли и прошло свршено време Passato prossimo: прелазних и непрелазних глагола; неправилних глагола.

Прошло несвршено време Imperfetto indicativo: облици и употреба

Будуће време (Futuro semplice) глагола с правилним и неправилним основама.

Структура stare + gerundio

Прилози

Врсте прилога: за начин, место и време

Прилошке речце ci и .

Предлози

Прости предлози di, a, da, иn, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti, dietro.

Синтакса

Проста реченица: потврдна, упитна, одрична. Tu sei italiano. No, no non sono italiano. (Tu) sei italiano?

Сложена реченица:

Adesso non lavoro più, ma ho più tempo per leggere e scrivere e giocare con i miei nipoti.

Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби. Nel libretto ci sono nomi dei professori e altre informazioni utili.

Лексикографија

Структура и коришћење једнојезичних и двојезичних речника.

Ученику треба показати и стално га подстицати на поседовање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и, касније, једнојезичног), дати основне податке о речничкој литератури одговарајућег квалитета. Подстицати га на контакт са писаном литературом, електронским садржајима и сл.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Именице

Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild – Bilder, Kopf – Köpfe, Frau – Frauen), са одговарајућим родом.

Изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung.

Изведене префиксацијом: Ausbildung.

Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe

Заменице

Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу

Придеви

Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. Сложени: steinreich

Придевска промена – јака, слаба, мешовита (рецептивно и продуктивно)

Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци: groß – größer, teuer – teurer)

Придеви са предлозима: zufrieden mit, reich an

Члан

Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни (dieser, jener), негациони (kein, keine), неодређени (mancher, solcher, einige).

Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), партитивном генитиву (die Hälfte des Lebens), посесивном генитиву (die Mutter meiner Mutter)

Бројеви

Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten)

Предлози

Предлози са генитивом (Er liest während der Pause), акузативом (Ich bin gegen dich), дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt). Предлози са дативом или акузатвиом (Er ist in der Schule. Sie kommt in die Schule)

Партикуле

Употреба основних партикула (рецептивно и продуктивно) Was machst du denn da? Das kann ich aber nicht. Sag mal!

Глаголи

Глаголска времена: презент, претерит, перфект и футур слабих и јаких глагола.

Глаголи са предлозима (warten auf, sich interessieren für).

Пасив радње презента и претерита (рацептивно и продуктивно).

Конјуктив у функцији изражавања жеље, учтиве молбе и условљености (Ich hätte gern... Ich möchte... Ich würde gern ...Könnte ich

Модални и основни модалитети глагола, инфинитивске конструкције (Ich hoffe, dich wiederzusehen./Er hat Gelegenheit, viele Sportler kennen zu lernen.)

Везници и везнички изрази: und, oder, aber; denn, deshalb, trotzdem; weil, wenn, als, während, bis, obwohl; двојни везници: weder … noch, sowohl ... als auch, zwar ... aber, nicht nur .... sondern auch

Прилози

Прилози за време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig)

Реченице

Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно– сложене реченице

РУСКИ ЈЕЗИК

Реченица

Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице.

Управни и неуправни говор.

Именице

Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на –а, -я, -ья, -е: города, учителя, деревья, граждане.

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя.

Именице Плуралија тантум (рецептивно и продуктивно).

Обнављање и систематизација основних именичких промена.

Заменице

Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).

Одричне заменице: никто, ничто, никакой, ничей, и неодређене заменице: кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько обрађивати као лексику.

Придеви

Промена придева

Поређење придева типа: старший, младший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худший.

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).

Бројеви

Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање времена с предлозима: с – до, с – по, от – до, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу.

Глаголи

Најчешће алтернације oснове у презенту и простом и будућем времену. Творбе вида помоћу префикса, суфикса и основе.

Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада необрађених глагола кретања (идти – ходить, ехать – ездить, бегать – бежать, плыть – плавать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, везти – возить).

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем – чем, напоминать о ком и сл).

Прилози

Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога.

Предлози

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и узрока, из-под с генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и сл).

Везници

Најфреквентнији прости везници у независо сложеним и зависно слжоженим реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так как, перед тем как исл).

Реченични модели

Субјекатско – предикатски односи

Реченице с именским предикатом

1) копуле: быть, стать, являться

Его отец был врачом, а он станет инженером.

Это утверждение является спорным.

2) одутство копуле

Его брат токарь по металлу.

Она сегодня весёлая.

Он сильнее всех.

Објекатски односи

1) директним објектом

Мы купили новый учбеник.

Я не получил ответа.

2) индиректним објектом

Он их побдагодарил за помощь.

Эта фотография напоминает о прошлом.

3) Зависном реченицом

Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам.

Временски односи

Реченице с одредбом

1) изражене прилогом

Я пришёл раньше тебя.

2) изражене зависним падежом

Они вернулись к вечеру (к трём часам).

Я сегдона работал с пяти до семи часов.

Начински односи

Реченице са одредбом израженом прилогом

Он хорошо говорит по-русски.

Он пишет более красиво, чем ты.

Она поёт красивее всех.

Узрочни односи

Реченице са одредбом израженом зависним падежом.

Он не приехал в срок по болезни.

Атрибутивни односи

Реченице с атрибутом

1) у суперлативу

А. С. Пушкин является величайшим русским поэтом.

2) у зависном падежу

Я забыл тетрадь по русскому языку.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Пасивне конструкције

est + партицип перфекта

Финалне реченице са употребом pour + inf.

Питања:

Qui est-ce qui/que

Qu’est-ce qui/que

Que

Индиректна питања

Негација

pas du tout, non plus, personne

Казивање претпоставке

si + имперфект/кондиционал

Казивање времена

avant de, quand

Казивање жеље, воље, намере

a) субјунктивом (рецептивно, најфреквентнији глаголи)

б) инфинитивом

Одредбе за време

– дани у недељи, prochain/dernier; il y a/dans; pendant/depuis;

Поређење придева

Одредбе за начин

Изрази за меру и количину

une douzaine, une centaine, un tas de, pas mal de, environ... и сл.

Слагање времена – само са индикативом, и то:

рrésent – présent (истовремена радња); рrésent – рassé composé (пре); рrésent – futur (после)

Именичка група

Слагање детерминаната и именица у роду и броју; разлике у изговору (где постоје) и разликовање наставака у тексту.

les déterminants interrogatifs – exclamatifs – relatifs; les déterminants indéfinis

Наставци именица и придева

teur/trice; al/aux, ail/aux и неки изузеци на -s), ou -s/x

Глаголска група

Субјунктив презента – објаснити принцип творбе, а примењивати само у датим реченичним моделима.

Слагање партиципа перфекта са субјектом

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Фонетика и правопис

Гласовни систем; кореспонденција фонема и графема; фонетски акценат и графички акценат

Систематизација основних правописних правила: писање великог слова, знакови интерпункције

Именичка група

Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање придева уз именицу, неодређени детерминативи (alguno, ninguno, todo, cualquiera) у различитим значењима

Морфеме типичне за мушки и женски род именица и придева (muchacho/muchacha, actor/actriz, trabajador/trabajadora, generoso/generosa)

Именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода (нпр. violinista, cantante, interesante, verde…)

Компарација придева: компаратив (нпр. Tan(to)…como… Esta pelicula es tan interesante como la que vimos la semana pasada. Tanto los adultos como los niños deben prestar atención al medio ambiente.; Más / menos….que; Menor / mayor…que; Major / peor…que) и суперлатив (релативни и апсолутни: указати на разлике у значењу) (нпр. El libro más interesante que he leído… / Es un libro interesantísimo.)

Глаголска група

Систематизација морфосинтаксичких особености следећих глаголских облика: индикатив презента, простог и сложеног перфекта и имперфекта, футур

Системазизација употербе глагола ser и estar

Плусквамперфекат: основне морфосинтаксичке особености

Императив за друго лице једнине и множине

Синтакса

Питања са упитним речима: quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc.

Индиректна питања (нпр. ¿Sabes si ha llegado?, Pregúntale si ha cogido la tarjeta., Yo te pregunto qué has comprado.)

Негација: Nada, nadie, ningun (o/a), nunca, tampoco

Хипотетичне реченице (први тип)

Казивање времена и одредбе за време (дани у недељи, mañana, ayer, pasado/próximo, que viene, durante, después de, antes de, cuando, hace…, dentro de…)

Исказивање поређења: Más que, menos que, el/la más, tan…como

Одредбе за начин: прилози на –mente и прилошке конструкције

Изрази за меру и количину: mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o menos…

Сложене реченице: зависна реченица у индикативу (нпр. Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees (estás segura, piensas) que aprobaremos el examen.)

СТРАНИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд часова:

66

Разред:

Други

ЦИЉ

ИСХОДИ НА КРАЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА

Ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ

(80% + 20%)

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

СЛУШАЊЕ

Оспособљавање ученика за разумевање

усменог говора

• Разуме краће исказе који садрже фреквентне речи и структуре (информације о личностима, послу, породици, куповини, школи, ближем окружењу);

• Разуме најважније информације у кратким и једноставним обавештењима (преко разгласа, на улици,на шалтеру) и правилно их користи;

• Разуме основни садржај упутстава, налога и сл. у вези са стручним садржајима;

ОПШТЕ ТЕМЕ

• Свакодневни живот (комуникација међу младима, генерацијски конфликти и начини превазилажења, међувршњачка подршка )

• Образовање (образовање у земљама чији се језик учи, школовање које припрема за студије или свет рада, образовање за све )

• Познати региони у земљама чији се језик учи, њихова обележја

• Културни живот (манифестације које млади радо посећују у земљи и земљама чији се језик учи, међународни пројекти и учешће на њима)

• Заштита човекове околине (акције на нивоу града, школе, волонтерски рад)

• Медији (штампа, телевизија, електронски медији)

• Интересантне животне приче и догађаји

• Свет компјутера (млади и друштвене мреже)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

• Основна стручна терминологија

• Примена информационих технологија у домену струке

• Основе пословне комуникације и коресподенције (пословна преписка и комуникација у писаној и усменој форми)

• Мере заштите и очувања радне и животне средине

Напомена: Стручне теме треба распоредити по разредима тако да буду у корелацији са садржајима који се обрађују из стручних предмета.

1. Представљање себе и других

2. Поздрављање (састајање, растанак, формално, неформално, специфично по регионима)

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.)

4. Давање једноставних упутстава и команди

5. Изражавање молби и захвалности

6. Изражавање извињења

7. Изражавање потврде и негирање

8. Изражавање допадања и недопадања

9. Изражавање физичких сензација и потреба

10. Исказивање просторних и временских односа

11. Давање и тражење информација и обавештења

12. Описивање и упоређивање лица и предмета

13. Изрицање забране и реаговање на забрану

14. Изражавање припадања и поседовања

15. Скретање пажње

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања

17. Тражење и давање дозволе

18. Исказивање честитки

19. Исказивање препоруке

20. Изражавање хитности и обавезности

21. Исказивање сумње и несигурности

ЧИТАЊЕ

Оспособљавање

ученика за разумевање

прочитаних текстова

• Чита и разуме различите врсте кратких и прилагођених текстова (једноставнија лична / пословна писма, позивнице, термини, проспекти, упутства, огласи) препознајући основна значења и релевантне детаље;

• Открива значење непознатих речи на основу контекста и /или помоћу речника, укључујући и оне стручног /терминолошког карактера;

• Уочава предвидљиве информације (кад, где, ко, колико) у свакодневним текстовима (рекламе, огласи, јеловници, проспекти), као и у једноставнијим стручним текстовима (формулари, шеме, извештаји);

ГОВОР

Оспособљавање

ученика за кратко

монолошко излагање и за учешће у дијалогу на страном језику

• Описује ситуације, прича о догађајима и аргументује ставове користећи једноставне изразе и реченице;

• Води једноставне разговоре (телефонира), даје информације и упутства, уговара термине;

• Реагује учтиво на питања, захтеве, позиве, извињења саговорника;

ПИСАЊЕ

Оспособљавање

ученика за писање краћих текстова

различитог садржаја

• Попуњава рачуне, признанице и хартије од вредности;

• Пише једноставно пословно писмо према одређеном моделу;

• Описује и појашњава садржај симболичких модалитета везаних за струку.

ИНТЕРАКЦИЈА

Оспособљавање

ученика за учешће у

дијалогу на страном језику и размену краћих писаних порука

• Комуницира у свакодневним ситуацијама и размењује информације, блиске његовим интересовањима и основним потребама у струци (писмено и усмено);

МЕДИЈАЦИЈА

Оспособљавање

ученика да преводи, сажима и препричава

садржај краћих усмених и писаних текстова

• Преноси усмено или писмено кратке поруке у складу са потребама комуникације;

МЕДИЈСКА

ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање

ученика да користе медије као изворе

информација и

развијају критичко

мишљење у вези са њима

• Аргументује свој став о медијском тексту.

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност.

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА

– Систематизација свих типова упитних реченица

– Директна и индиректна питања

– Индиректни говор: рецептивно и продуктивно

а) изјаве и питања – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)

б) молбе, захтеви, наредбе

– Индиректни говор: само рецептивно

а) изјаве са променом глаголских времена

– Одређене релативне клаузе

– Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА

1. Члан

– Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту

2. Именице

– Бројиве и небројиве именице

3. Заменички облици

а) Заменице

– Личне заменице у функцији субјекта и објекта

– Показне заменице

– Односне заменице

б) детерминатори

– Показни детерминатори

– Неодређени детерминатори

– Присвојни детерминатори

4. Придеви

– Обновити компарацију придева

– too/not…enough/not as…(as)/…than

5. Бројеви

6. Кванитификатори

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА

– Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous

– Обновити све употребе Present Perfect

– Used to

– Начини изражавања будућности, планова у будућности (going to, will)

– Модални глаголи: should, must, will, may, might

– Пасивне конструкције – садашње и прошло време – Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),

– Present perfect passive (рецептивно)

– Први кондиционал (рецептивно и продуктивно), други кондиционал (рецептивно)

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

1. Именице

Властите именице и заједничке, одговарајући род и број са детерминативом: Annа, Pietro, Belgrado, Roma, Signor Bianchi, Signora Bianchi, i miei genitori, il nostro paese, questa casa, l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa ragazza, quell’amico, quella casa, итд.

Системски приказ морфолошких карактеристика.

2. Члан. Употреба члана. Систематизација.

Облици одређеног и неодређеног члана. Основна употреба.

Слагање одређеног и неодређеног члана са именицом или придевом.

Члан спојен с предлозима di, a, da, in, su i con.

Одређени члан испред датума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана у неделји Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il giovedì.

Употреба члана уз властита имена, географске појмове, имена градова и држава, презимена.

Партитивни члан као суплетивни облик множине неодређеног члана (Ho un amico italiano: Ho degli amici italiani.).

Употреба члана уз присвојни придев и именице које исказују блиско сродство (Mia sorella si chiama Ada. Domani andiamo a Roma con i nostri nonni).

Положај члана и предлога уз неодређени придев tutto.

3. Заменице

Личне заменице у служби субјекта.

Наглашене личне заменице у служби објекта.

Дативне заменице.

Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello).

Упитне заменице chi? i che?/ che cosa?

Неодређене заменице придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, alcuni)

Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale)

4. Придеви

Описни придеви, слагање придева и именице у роду и борју. Описни придеви buono и bello; неодређени придев tutto. Посебне карактеристике придева santo и grande

Компарација придева: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di voi. Maria e’ la piu’ alta della classe.

Апсолутни суперлатив Maria è bellisima.

Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива (релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo.

Разлика у значењу између аналитичких и синтетичких облика компаратива и супетлатива (più grande : maggiore; più buono : migliore).

Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве.

Показни придеви: questo, quello.

Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.

Главни бројеви (преко 1000) и редни (до 20). Редни бројеви.

5. Предлози

Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба.

Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro.

Употреба предлога di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare con gli amici.), da Vengo da Belgrado. Andiamo dai nonni, in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testa)

6. Глаголи

Садашње време (Presente Indicativo)

Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! Non tornare tardi ! Non andate via senza di me. Prego Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre rosette, per favore

Повратни глаголи.

Употреба глагола piacere.

Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano.

Кондиционал презента (Condizionale Presente): Vorrei un chilo di mele, per favore ! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano ?

Футур правилних и неправилних глагола. Noi tormeremo a casa alle cinque

Имперфекат (Imperfetto): C’era una volta un re e viveva in un castello. Употреба и однос перфекта и имперфекта.

Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.

7. Прилози

Потврдни, одређни (sì, no). Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора. a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù

Упитни прилози: quando?, come?, perché? dove?

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente

8. Речца ci (с прилошком вредношћу), ne.

9. Везници.

10. Реченица:

Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику.

Упитна реченица:

С конструкцијом изјавне реченице потврдног облика и упитном интонацијом.

C конструкцијом изјавне реченице у одричном облику и упитном интонацијом.

Ред речи у реченици.

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, узрочну, релативну, хипотетички период)

Хипотетички период: Реална погодбена реченица: Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai tempo andremoin gita.

Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози: Se avevi tempo, andavamo in gita.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Негација nirgends, nirgendwo, niemals, gar nicht, nirgendwohin, keinesfalls, keineswegs Das war keinesfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs heute ankommen.

Глаголи

Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности

Пасив радње – рецептивно (презент, претерит, перфект), инфинитив пасива са модалним глаголом: Der Patient musste operiert werden. Amerika wurde1492 entdeckt.

Одредбе квантитета – Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачунске радње. Монете. Tausend, Million, die Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei Liter Milch, 2,40 – zwei Meter vierzig, 2,40 ЕUR – zwei Euro vierzig.

Систематизација категорија којих у матерњем језику нема или се битно разликују.

Инфинитивне конструкције сa zu, um... zu, ohne... zu, statt... zu: Er beschloß gleich nach Hause zu gehen. Ich kam früher, um mit dir zu reden. Sie verlassen / verließen das Zimmer, ohne uns zu begrüssen. Statt zu regnen, began es zu schneien.

Казивање претпоставки, начина, жеље, поређења

Конјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање жеље, могућности, сумње, претпоставки, нестварности – рецептивно: Ewig lebe unsere Freiheit! Beinahe wärest du zu spät gekommen. Hätte er das gewußt!

Реченица

Кондиционалне реченице. Потенцијалне реченице. Er wäre zufrieden, wenn du kämest. Ich würde dich besuchen, wenn ich Zeit hätte. Иреалне (рецептивно), везници wenn, falls.

Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.

Намерне реченице, везници damit, dass: Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib acht, dass du nicht zu spät kommst.

Начинске реченице, везници indem, ohne dass, statt dass: Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an mir vorbei, ohne dass sie mich bemerkte. Statt dass du mich abholst, gehe ich zu Fuß nach Hause.

Поредбене/компаративне реченице (рецептивно), везници wie, als, als ob: Sie ist so schön, wie man mir erzählte. Alles endete viel besser, als ich erwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank sei.

Творба речи – заменички прилози, грађење и употреба (wozu, womit, woran...; dazu, damit, daran...): Woran denkst du? Ich denke immer daran.

Грађење сложеница именица + именица; придев + именица, префиксација Atomphysik, Wandtafel, Hochachule, Schnellzug, beantworten, begrüßen, ummöglich

Изведене именице Wohnung, Besichtigung, Heizung usw.

РУСКИ ЈЕЗИК

Реченица

Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у реченици.

Именице

Генитив једнине на –у.

Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними.

Заменице

Неодрећене заменице кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько

Одричне заменице никто, ничто, никакой

Опште заменице сам, самый, любой, каждый

Придеви

Дужи и краћи облик придева. Употреба кратког облика.

Бројеви

Редни бројеви

Глаголи

Императив

Прошло време глагола од инфинитива на сугласник

Глаголи кретања са префиксима в-, вы-, у-, при-

Реченице са одредбом израженом зависним падежом (Я тебя буду ждать у памятника. Они собираются по вечерам.)

Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, он поехал домой. Возвращаясь домой, я встретил товарища.)

Глаголски прилози

Предлози

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (у, около, вокруг, в, на, при, среди)

СИНТАКСА

Реченице са кратким придевским обликом у предикату (Он болен гриппом. Я способен к математике.)

Реченице са објектом у инфинитиву (Я уговорил товарища молчать.)

Реченице са одредбом израженом зависним падежом (Я тебя буду ждать у памятника. Они собираются по вечерам.)

Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, он поехал домой. Возвращаясь домой, я встретил товарища.)

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Именичка група

– Употреба детерминаната: редослед у реченици; употреба речи même, autre, seul;

– Детерминанти у функцији заменице, посебно: показне заменице испред предлога de + именичка група; испред релативне реченице; испред партикула ci и ; неодређене заменице;

– Бројеви: основни, редни, разломачки, апроксимативни;

– Род и број именица и придева специфичних за дату струку; поређење придева, посебно суперлатив.

Глаголска група

Глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, плусквамперфект (рецептивно), футур први индикатива, као и перифрастичне конструкције: блиски футур, блиска прошлост; il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut que tu racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ que tu saches/ que tu écrives; Презент кондиционала: Si mes parents me laissaient partir, je viendrais avec toi ! императив (рецептивно): aie un peu de patience, n’ayez pas peur; sois sage!

– Партицип презента и герундив; партиципи презента и перфекта као придеви;

– Фреквентни униперсонални глаголи и конструкције.

Предлози

– Најчешћи предлози; предложни изрази à côté de, à l’occasion de, à l’aide de;

– Контраховање члана и предлога.

Прилози

– за место, за време, за начин, за количину;

alors – за исказивање последице;

– место прилога;

– прилошке заменице en и y (рецептивно).

Модалитети и форме реченице

– декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет;

– афирмација и негација; актив и пасив;

– реченице са презентативима;

– наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est... qui и c’est ... que.

Основни типови сложених реченица

– Координиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, par conséquent, au contraire;

– Зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, и dont; компаративне са везницима/везничким изразима comme, autant .... que, le même ... que, plus ... que, moins ... que; временске са везницима/везничким изразима quand, avant que/avant de + инфинитив, chaque fois que, pendant que, après que, depuis que; узрочне са везницима parce que и puisque; (рецептивно) концесивне и опозитивне са везницима bien que и alors que; финалне са везницима pour que/pour+инфинитив и afin que/afin de+инфинитив; хипотетичне са везником si (вероватни и могући потенцијал); реченице са que у функцији објекта (нпр. Nous espérons que tu réussiras ton examen); слагање времена у објекатским реченицама.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Фонетика и правопис

Гласовни систем; фонетски акценат и графички акценат систематизација

Правописни систем: систематизација и обрада знакова интерпункције као што су црта, тачка са запетом, три тачке; наводници

Именичка група

Систематизација морфосинтаксичких особености

Одређени и неодређени члан: систематизација и разграничење основних употреба; промена значења у односу на употребу члана

Присвојни придеви и заменице

Редослед и промена заменица у служби индиректног и директног објекта: me lo/la, te lo/la, se lo/la, nos lo/la, os lo/la, se lo/la

Понављање ненаглашеног облика заменице после именице у служби директног објекта (нпр. El pan lo compro en el supermercado.)

Упитне заменице: qué, cuál/cuáles

Глаголска група

Систематизација морфосинтаксичких особености глаголских облика у индикативу (презент, прости перфекат, сложени перфекат, имперфекат и плусквамперфекат) и футура;

Глаголске перифразе са инфинитивом: deber, empezar, acabar de, tener que, poder, soler

Глаголске перифразе са герундом: estar, seguir, llevar

Императив за друго лице једнине и множине; у осталим лицима – рецептивно

Кондиционал: основне морфосинтаксичке особености

Синтакса

Систематизација просте реченице у потврдном, одричном и упитном облику

Зависно-сложена реченица у индикативу и уз инфинитив: временска (Mientras iba por la calle, vi a Ángela. Cuando estoy de vacaciones, siempre visito a mis abuelos.); узрочна (нпр. Estudio español porque me gusta.); намерна (нпр. Estudio español para viajar.)

Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне реченице, императив), нпр Dime si/donde/cuando/quién/que…, Sabes si/ donde/cuando/quién/que… Me puedes decir donde/cuando/quién/que…

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Савремена настава страних језика у средњим стручним школама претпоставља остваривање исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовање и уважавање дидактичких принципа и треба да допринесе развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу, формирају вредносне ставове, буду оспособљени за живот у мултикултурном друштву, као и да овладају компетенцијама релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење.

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се постиже помоћу различитих поступака, метода наставе и наставних средстава. Комуникативни приступ у настави страних језика се остварује кроз примену различитих облика рада (рад у групама и паровима, индивидуални рад, пројекти), употребу додатних средстава у настави (АВ материјали, ИКТ, игре, аутентични материјали, итд), као и уз примену принципа наставе засноване на задацима који не морају бити искључиво језичке природе (task-based language teaching; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU).

Један од кључних елемената комуникативне наставе страних језика је и комуникативно-интерактивна парадигма која укључује следеће компоненте:

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;

• поимање програма наставе и учења као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности;

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;

• ученици су активни, одговорни и креативни учесници у комуникативним чиновима;

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, поготову кад је реч о стручним темама;

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан.

Граматичке садржаје треба посматрати са функционалног аспекта. У процесу наставе и учења, у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију и потребе ученика у односу на образовни профил, односно квалификацију струке, што подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима и образовним потребама предмета: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената, надограђују се граматичке структуре, а наставник има слободу да издвоји оне које ће циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. Уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно.

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима, а ученици се оспособљавају да прате одговарајућу стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. Спектар текстова који се препоручују је велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл. Рад с таквим текстовима захтева одговарајућу дидактичку подршку која одговара врсти, тежини и важности информација садржаних у тексту.

У планирању наставе и учења уџбеник представља функционално и флексибилно наставно средство које не одређује садржаје предмета. Садржајима у уџбенику се приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. Наставник упућује ученике на друге изворе информисања и развијања знања и вештина, глобално, селективно или детаљно.

Продуктивне вештине треба посматрати с аспекта функционалне примене, која обезбеђује ученицима усвајање и овладавање стратегијама и језичким структурама усклађеним с реалним животним контекстима и захтевима и потребама струке. То подразумева писање порука, имејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање било у директном контакту са саговорником или у телефонском разговору.

Планира се израда два писмена задатка у првом и другом разреду.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЦИЉ УЧЕЊА

Општи џиљ учења:

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.

Посебни циљеви учења:

– подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);

– развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима;

– стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;

– проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;

– усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);

– мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;

– оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.

Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји, наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција

Годишњи фонд часова:

72

Разред:

Први

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

• Здравствена култура и физичка активност, као основа за реализовање постављених циљева и исхода;

• Развој моторичких и функционалних способности човека, као основа за реализовање постављених циљева и исхода;

• Унапређивање и очување здравља;

• Утицај на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);

• Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални рад на њима;

• препозна везе између физичке активности и здравља;

• објасни карактеристике положаја тела, покрета и кретања у професији за коју се школује и уочи оне, које могу имати негативан утицај на његов раст, развој;

• одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из корективне гимнастике, које ће превентивно утицати на могуће негативне утицаје услед рада у одабраној професији;

• именује моторичке способности које треба развијати, као и основна средства и методе за њихов развој;

• примени адекватна средства (изводи вежбе) за развој и усавршавање моторичких способности из: вежби обликовања, атлетике, гимнастике, пливања и спортских игара за развој: снаге, брзине, издржљивости, гипкости, спретности и окретности;

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање);

• Вежбе из корективне гимнастике;

• Провера стања моторичких и функционалних способности;

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.);

• Трчање на 60 м и 100 м;

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици;

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у крајњем положају),

• Полигони спретности и окретности и спортске игре;

• Аеробик;

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања;

• Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље;

• Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика ;

• Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (2 часа)

• мерење и тестирање (6 часова)

• практична настава (64 часа)

Подела одељења на групе

Одељење се не дели приликом реализације;

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је индивидуалан.

Место реализације наставе

• Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;

• Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).

Препоруке за реализацију наставе

• Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.

• Садржај циклуса је:

– за проверу нивоа знања на крају школске године – један;

– за атлетику – један;

– за гимнастику: вежбе на справама и тлу – један

– за спорт по избору ученика – два;

– за повезивање физичког васпитања са животом и радом – један.

Начин остваривања програма

• Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом;

• Усвајање знања, умења и вештина из спортских грана и дисциплина као основа за реализовање постављених циљева и исхода;

• Атлетика;

• Спортска гимнастика:

(Вежбе на справама и тлу);

• Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за за њихово усвајање;

• Мотивација ученика за бављењем физичким активностима;

• Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања;

• Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада;

• Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања;

• Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ;

• Повезивање моторичких задатака у целине;

• Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације;

• Развијање елемената ритма у препознавању целина: рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање;

Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно упражњавање;

• кратко опише основне карактеристике и правила атлетике, гимнастике и спортске гране – дисциплина које се уче;

• демонстрира технику дисциплина из атлетике и гимнастике (вежби на справама и тлу) , поседује вештину, технику и тактику спортске игре као и вежбе из осталих програмом предвиђених садржаја

• детаљније опише правила спортске гране за коју показује посебан интерес – за коју школа има услове;

• објасни због којих је карактеристика физичког васпитања важно да активно учествује у процесу наставе и да самостално спроводи одређен програм физичке и спортске активности;

• сагледа позитивне карактеристике физичке и спортске активности и њихов утицај на здравље, дружење и добро расположење;

• сагледа негативне утицаје савременог начина живота (пушење, алкохол, дрога, насиље, деликвентно понашање);

• комуницира путем физичких односно спортских активности са својим друговима;

• доводи у везу свакодневни живот и способност за учење и практичан рад са физичким, односно спортским активностима и правилном исхраном;

• самостално бира физичку, односно

• спортску активност и изводи је у окружењу у коме живи;

• АТЛЕТИКА

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;

Трчања:

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:

– 100 m ученици и ученице;

– 800 m ученици и ученице ;

– штафета 4 x 100 m ученици и ученице

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 min.

Крос: јесењи и пролећни

– 800 m ученице,

– 1000 m ученици.

Скокови:

Скок удаљ техником увинућа

Скок увис леђном

Бацања:

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg ).

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ

Напомене:

– Наставник формира групе на основу умења (вештина) ученика стечених после основне школе: основни, средњи и напредни ниво;

– Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.

1. Вежбе на тлу

За ученике и ученице:

– вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге колут напред;

– став на шакама, издржај, колут напред;

– два повезана премета странце удесно и улево;

– за напредни ниво премет странце са окретом за 1800 и доскоком на обе ноге („рондат”)

• Спортска игра (по избору);

• Физичка, односно спортска активност: у складу са могућностима школе.

• објасни да покрет и кретање, без обзира на то којој врсти физичке,односно спортске активности припада, има своју естетску компоненту (лепота извођења, лепота доживљаја);

• анализира и вреднује извођење покрета и кретања у вежбању;

• наводи основне олимпијске принципе и примењује их на школским спортским такмичењима и у слободном времену;

• препозна нетолерантно понашање својих другова и реагује на њега, шири дух пријатељства, буде истрајан у својим активностима;

• правилно се односи према окружењу у којме вежба, рекреира се и бави спортом, што преноси у свакодневни живот;

• учествује на школском такмичењу и у систему школских спортских такмичења.

2. Прескок

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:

– згрчка;

– разношка

– за напредни ниво: склонка

3. Кругови

За ученике /дохватни кругови/:

– из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи.

За ученице /дохватни кругови/:

– уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи

4. Разбој

За ученике /паралелни разбој/:

– из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 1800 (окрет према притци);

– њих у упору, у зањиху склек, предњихом упор, зањих у упору, у предњиху склек

За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/:

– наскок у упор на н/п, премах једном ногом до упора јашућег, прехват у потхват упорном руком (до предножне) и спојено одножењем заножне премах и саскок са окретом за 900 (одношка), завршити боком према притци.

5. Вратило

За ученике /дохватно вратило/:

– суножним одривом узмак; ковртљај назад у упору предњем; саскок замахом у заножење (зањихом).

6. Греда

За ученице /висока греда/:

– залетом и суножним одскоком наскок у упор, премах одножно десном; окрет за 900, упором рукама испред тела преднос разножно; ослонцем ногу иза тела (напреднији ниво: замахом у заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, ходање у успону са докорацима, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом (чеоно или бочно у односу на справу).

7. Коњ са хватаљкама

За ученике:

– премах одножно десном напред замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом напред; премах десном назад, замах улево, замах удесно и спојено одножењем десне, саскок са окретом за 900 улево до става на тлу, леви бок према коњу.

Школско такмичење (одељење, школа): стручно веће наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.

За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.

Минимални образовни захтеви:

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.

СПОРТСКА ИГРА (по избору)

• Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре;

• Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре;

• Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања;

• Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса;

• Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали;

• У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа ;

Праћење и вредновање

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању – стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма

Минимални образовни захтеви

• Атлетика : трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, увис, бацање кугле – на резултат.

• Вежбе на справама и тлу:

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.

Оквирни број часова по темама

• Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова);

• Теоријских часова (1 у првом и 1 у другом полугодишту);

• Атлетика (14 часова)

• Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12 часова);

• Спортска игра: по избору школе (14 часова);

• Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).

• Пливање (10 часова);

• Провера знања и вештина (4 часа).

• ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ

– Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:

– Два целодневна излета са пешачењем

– I разред до 12 км (укупно у оба правца);

– II разред до 14 км (укупно у оба правца);

– III разред do 16 km(укупно у оба правца);

– Два кроса : јесењи и пролећни

– Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.

• Стручно веће наставника, према програму који сам доноси (из програма трећег разреда (програм по избору ученика) у складу са могућностима школе, организује наставу за коју ученици покажу посебно интересовање;

• Препорука: уколико је могуће, организовати наставу пливања (посебно обуку за непливаче).

– Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања.
Спортска такмичења организују се у оквиру радне суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, очување здравља, спортска игра

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

66

Разред:

Други

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

• Здравствена култура и физичка активност, као основа за реализовање постављених циљева и исхода;

• Унапређивање и очување здравља;

• Утицај на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);

• препозна везе између физичке активности и здравља;

• објасни карактеристике положаја тела, покрета и кретања у професији за коју се школује и уочи оне, које могу имати негативан утицај на његов раст и развој;

• одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из корективне гимнастике, које ће превентивно утицати на могуће негативне утицаје услед рада у одабраној професији;

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање);

• Вежбе из корективне гимнастике;

• Провера стања моторичких и функционалних способности;

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања;

• Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље;

• Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика

• Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (2 часа)

• мерење и тестирање (6 часова)

• практична настава (58 часа)

Подела одељења на групе

Одељење се не дели приликом реализације;

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је индивидуалан.

Место реализације наставе

• Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;

• Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).

Препоруке за реализацију наставе

• Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.

• Развој моторичких и функционалних способности човека, као основа за реализовање постављених циљева и исхода;

• Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални рад на њима;

• именује моторичке способности које треба развијати, као и основна средства и методе за њихов развој;

примени адекватна средства (изводи вежбе) за развој и усавршавање моторичких способности из: вежби обликовања, атлетике, гимнастике, пливања и спортских игара за развој: снаге, брзине, издржљивости, гипкости, спретности и окретности;

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.);

• Трчање на 60 м и 100 м;

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици;

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у крајњем положају),

• Полигони спретности и окретности и спортске игре;

• Аеробик;

• Усвајање знања, умења и вештина из спортских грана и дисциплина као основа за реализовање постављених циљева и исхода;

• Атлетика;

• Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за за њихово усвајање;

• Мотивација ученика за бављењем физичким активностима;

• Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања;

• Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада;

• Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања;

• Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ;

• Повезивање моторичких задатака у целине;

• Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације;

• опише основне карактеристике и правила спортске гране атлетике, гимнастике и спортске гране– дисциплина које се уче;

• демонстрира – вежбе и технике атлетских дисциплина и вежби на справама и тлу које се уче (поседовати вештину)

• детаљније описаше правила спортске гране за коју показује посебан интерес, за коју школа има услове;

• објасни због којих је карактеристика физичког васпитања важно да активно учествује у процесу наставе и да самостално спроводи одређен програм физичке и спортске активности;

• сагледа позитивне карактеристике физичке и спортске активности и њихов утицај на здравље, дружење и добро расположење;

• сагледа негативне утицаје савременог начина живота (пушење, алкохол, дрога, насиље, деликвентно понашање);

• путем физичких односно спортских активности комуницира са својим друговима;

• доводи у везу свакодневни живот, способност за учење и практичан рад са физичким, односно спортским активностима и правилном исхраном;

АТЛЕТИКА

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;

Трчања:

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:

– 100 m ученици и ученице;

– 800 m ученици и ученице

– штафета 4 x 100 m ученици и ученице

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 min.

Крос: јесењи и пролећни

– 800 m ученице,

– 1000 m ученици.

Скокови:

Скок удаљкорачном техником.

Скок увис леђном техника.

Бацања:

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg ).

Спровести такмичења у одељењу,на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.

• Спортска гимнастика:

(Вежбе на

справама и тлу);

• Спортска игра (по избору);

• Физичка, односно спортска активност: у складу са могућностима школе.

• Развијање елемената ритма у препознавању целина: рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање;

• Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно упражњавање.

• објасни да покрет и кретање, без обзира на то којој врсти физичке,односно спортске активности припадају, имају своју естетску компоненту(лепота извођења, лепота доживљаја);

• анализира и вреднује извођење покрета и кретања у вежбању;

• ученик наводи основне олимпијске принципе и примењује их на школским спортским такмичењима и у слободном времену;

• препознаје нетолерантно понашање својих другова и реагује на њега, шири дух пријатељства, истрајан је у својим активностима.

• правилно се односи према окружењу у којме вежба, рекреира се и бави спортом, што преноси у свакодневни живот.

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ

Напомена:

– Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.

1. Вежбе на тлу

За ученике и ученице:

– из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора пред рукама (опружено);

– колут напред и спојено усправом до ваге претклоном и заножењем, издржај

– премет странце упором у „бољу” страну и спојено, премет странце у „слабију” страну

– за напредни ниво премет напред упором

2. Прескок

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:

– згрчка;

– разношка

– за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем

3. Кругови

За ученике /доскочни кругови/:

– њих, зањихом саскок, уз помоћ.

4. Разбој

За ученике /паралелни разбој/:

– из упора седећег разножно пред рукама, прехватом напред и дизањем склоњено став на раменима, спуст назад у упор седећи разножно, прехват рукама иза бутина, сножити и зањихом саскок.

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:

– вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) на н/п до упора јашућег; премах одножно предножном (уназад) до упора предњег; замахом уназад (зањихом) саскок пруженим телом;

– једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до упора стражњег; саскок саседом (замахом ногама унапред).

5. Вратило

За ученике /доскочно вратило/

– из мирног виса узмак до упора, замахом ногама уназад (зањихом) саскок увито

6. Греда

За ученице /висока греда/:

– залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; окрет за 900 усправ у успон, окрет за 1800, лагано трчање на прстима, скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок згрчено (бочно у односу на греду).

7. Коњ са хватаљкама

За ученике:

– из упора пред рукама, коло заножно левом, коло заножно десном.

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.

За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.

Минимални образовни захтеви:

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.

Садржај циклуса је:

– за проверу нивоа знања на крају школске године – један;

– за атлетику – један;

– за гимнастику: вежбе на справама и тлу – један

– за спорт по избору ученика – два;

– за повезивање физичког васпитања са животом и радом – један.

Начин наставе и учења

Садржаји програма усмерени су на:развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања.

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа

Праћење и вредновање

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању – стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма

Минимални образовни захтеви

• Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, увис, бацање кугле – на резултат.

• Вежбе на справама и тлу:

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.

Оквирни број часова по темама

• Тестирање и провера савладаности исхода из претходног разреда (4 часа)

• Теоријских часова (1 у првом и 1 у другом полугодишту).

• Атлетика (14 часова)

• Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12 часова).

• Спортска игра: по избору школе(12 часова)

• Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).

• Пливање (8 часова).

• Провера знања и вештина (4 часа).

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ

– Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:

– Два целодневна излета са пешачењем

• СПОРТСКА ИГРА (по избору)

– Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.

– Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре.

• Стручно веће наставника физичког васпитања, према програму који сам доноси (из програма трећег разреда (програм по избору ученика) у складу са могућностима школе, организује наставу за коју ученици покажу посебно интересовање

– I разред до 12км (укупно у оба правца);

– II разред до 14 км (укупно у оба правца);

– III разред дo 16 km(укупно у оба правца);

– Два кроса: јесењи и пролећни

– Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. спортска такмичења организују се у оквиру радне суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, очување здравља, спортска игра

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

56

Разред:

Трећи

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

• Здравствена култура и физичка активност, као основа за реализовање постављених циљева и исхода;

• Унапређивање и очување здравља;

• Утицај на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);

• препозна везе између физичке активности и здравља;

• објасни карактеристике положаја тела, покрета и кретања у професији за коју се школује и уочи оне, које могу имати негативан утицај на његов раст, развој;

одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из корективне гимнастике, које ће превентивно утицати на могуће негативне утицаје услед рада у одабраној професији;

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање);

• Вежбе из корективне гимнастике;

• Провера стања моторичких и функционалних способности;

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања;

• Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље;

• Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика;

• Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (2 часа)

• мерење и тестирање (6 часова)

• практична настава (48 часа)

Подела одељења на групе

Одељење се не дели приликом реализације;

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је индивидуалан.

Место реализације наставе

• Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;

• Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).

• Развој моторичких и функционалних способности човека, као основа за реализовање постављених циљева и исхода;

• Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални рад на њима;

• именује моторичке способности које треба развијати, као и основна средства и методе за њихов развој;

• примени адекватна средства (изводи вежбе) за развој и усавршавање моторичких способности из: вежби обликовања, атлетике, гимнастике, пливања и спортских игара за развој: снаге, брзине, издржљивости, гипкости, спретности и окретности;

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг);

• Трчање на 60 м и 100 м;

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици;

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у крајњем положају),

• Полигони спретности и окретности и спортске игре;

• Аеробик;

• Усвајање знања, умења и вештина из спортских грана и дисциплина као основа за реализовање постављених циљева и исхода;

• Програм по избору ученика:

• Ритмичка гимнастика и народни плесови;

• Спортска игра

(по избору);

• Рукомет;

• Фудбал;

• Кошарка;

• Одбојка;

• Пливање;

• Борилачке вештине;

• Клизање, смучање;

• Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за за њихово усвајање;

• Мотивација ученика за бављењем физичким активностима;

• Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања;

• Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада;

• Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања;

• Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ;

• Повезивање моторичких задатака у целине; али без стварања крутих моторичких аутоматизама

• Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације;

• Развијање елемената ритма сједињавањем кинетичких и енергетских елемената у цјелине: у препознавању целина: рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање;

• Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно упражњавање;

• кратко опише основне карактеристике и правила атлетике, гимнастике и спортске гране – дисциплина које се уче;

• демонстрира технику дисциплина из атлетике и гимнастике (вежби на справама и тлу) , поседује вештину, технику и тактику спортске игре као и вежбе из осталих програмом предвиђених садржаја

• детаљније опише правила спортске гране за коју показује посебан интерес – за коју школа има услове;

• објасни због којих је карактеристика физичког васпитања важно, да активно учествује у процесу наставе и да самостално спроводи одређен програм физичке и спортске активности;

• сагледа позитивне карактеристике физичке и спортске активности и њихов утицај на здравље, дружење и добро расположење;

• сагледа негативне утицаје савременог начина живота (пушење, дрога, насиље, деликвентно понашање);

• комуницира путем физичких односно спортских активности са својим друговима;

• доводи у везу свакодневни живот и способност за учење и практичан рад са физичким, односно спортским активностима и правилном исхраном;

• самостално бира физичку, односно спортску активност и изводи је у окружењу у коме живи (да ли си ово намерно избацио?.

• објасни да покрет и кретање, без обзира на то којој врсти физичке, односно спортске активности припада, има своју естетску компоненту (лепота извођења, лепота доживљаја);

• анализира и вреднује извођење покрета и кретања у вежбању;

• наводи основне олимпијске принципе и примењује их на школским спортским такмичењима и у слободном времену;

• препозна нетолерантно понашање својих другова и реагује на њега, шири дух пријатељства, буде истрајан је у својим активностима.

• се правилно односи према окружењу у којем вежба, рекреира се и бави се спортом, што преноси у свакодневни живот;

• учествује на школском такмичењу и у систему школских спортских такмичења.

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА

• РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ

– Савладавање основних вежби: докорак,”, мењајући корак галопом у свим правцима, полкин корак, далеко високи скок, „маказице;

– Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, користећи при томе различиту динамику, ритам и темпо,

– Примена савладане технике естетског покрета и кретања у кратким саставима.

– Треба савладати најмање пет народних плесова.

– Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима.

• СПОРТСКА ИГРА (по избору)

– Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.

– Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру.

РУКОМЕТ

– Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.

– Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два играча и напад против зонске одбране. Зонска одбрана и напад „човек на човека”. Уигравање кроз тренажни процес.

– Правила игре.

– Учествовање на разредним, школским и међушколским такмичењима.

ФУДБАЛ

– Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.

– Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи постављања играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз тренажни процес.

– Правила малог фудбала.

– Учествовање на разним школским и међушколским такмичељима.

КОШАРКА

– Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу

– Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. Постављање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном” и „човек на човека”. Напад против ових врста одбрана. Контранапад у разним варијантама и принцип блока.

– Правила игре и суђење.

– Учествовање на разредним и школским такмичењима.

ОДБОЈКА

– Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу

– Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.

Препоруке за реализацију наставе

• Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.

Садржај циклуса је:

– за проверу нивоа знања на крају школске године – један;

– за атлетику – један;

– за гимнастику: вежбе на справама и тлу – један

– за спорт по избору ученика – два;

– за повезивање физичког васпитања са животом и радом – један.

Начин остваривања програма

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања.

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа

Праћење и вредновање

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању – стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма

Оквирни број часова по темама

• Тестирање и провера савладаности исхода из претходног разреда (6 часова)

• Теоријских часова (1 у првом и 1 у другом полугодишту).

• Спортска игра: по избору школе (44 часа)

• Провера знања и вештина (4 часа).

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања.
Спортска такмичења организују се у оквиру радне суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.

– Правила игре и суђења.

– Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.

ПЛИВАЊЕ

– Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;

– Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору ученика). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на старту и окрети.

– Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ

– Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факултетима спорта и физичког васпитања, и која је у програму Школских спортских такмичења. Наставник у складу са могућностима школе и интересовањима ученика предлаже наставни програм.

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ

– Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и упознавање са правилима такмичења. Наставник предлаже наставни програм, који се заснива на програму клизања и предмета скијање на матичним факултетима.

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, очување здравља, спортска игра

МАТЕМАТИКА

Циљеви учења:

– Развијање логичког и апстрактног мишљења;

– Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика;

– Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;

– Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и трансформације;

– Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;

– Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду.

Годишњи фонд часова:

72 часа

Разред:

Први

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Реални бројеви

• Проширивање знања о скупу реалних бројева

• Упознавање са појмовима апсолутна и релативна грешка

• разликује различите записе бројева из скупова N, Z, Q, и те бројеве приказује на бројевној правој и пореди их.

• разликује основне подскупове скупа реалних бројева (N, Z, Q, I) и уочава релације NÌZÌQÌR, IÌR

• израчуна вредност једноставног рационалног бројевног израза поштујући приоритет рачунских операција и употребу заграда

• користи калкулатор при израчунавању вредности бројевног израза

• одреди апсолутну вредност реалног броја и графички интерпретира на бројевној оси

• заокругли број на одређени број децимала

• одреди апсолутну и релативну грешку

• Преглед бројева, операције са реалним бројевима

• Апсолутна вредност реалног броја

• Приближна вредност реалних бројева, правила заокругљивања

• Апсолутна и релативна грешка

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (72 часа)

Место реализације наставе

• Настава се реализује у учионици или кабинету за математику

Препоруке за реализацију наставе

• образложити циљ предмета, начин и критеријум оцењивања

• неопходна предзнања поновити уз максимално ангажовање ученика;

• подстицати ученике на размишљање и самостално закључивање

• примењивати разноврсне облике и методе рада, како би се подстакла активност ученика

• инсистирати на прецизности, тачности, систематичности и уредности у раду

• упућивати ученике на претраживање различитих извора и примену савремених технологија

Пропорционалност

• Проширивање знања о пропорцијама и процентном рачуну

• Оспособљавање за примену пропорција и процената на решавање реалних проблеме

• израчуна одређен део неке величине

• одреди непознате чланове просте пропорције

• прошири или скрати размеру и примени је у решавању проблема поделе

• препозна директну или обрнуту пропорционалност две величне , примени je при решавању једноставних проблема и. прикаже графички

• одреди непознату главницу, проценат или процентни износ

• Размера и пропорција

• Директна и обрнута пропорционалност

• Прост сразмерни рачун

• Рачун поделе

• Процентни и промилни рачун

• Реални бројеви: садржаје о грешкама повезати са стручним предметима, израчунавати апсолутну и релативну грешку конкретних мерења.

• Пропорционалност: користити што више конкретних примера из живота и струке.

• Рационални алгебарски изрази: тежиште треба да буде на разноврсности идеја, сврси и суштини трансформација полинома и алгебарских разломака, а не на раду са компликованим изразима.

• Геометрија: инсистирати на прецизности, уредности и правилној терминологији.

• Линеарне једначине и неједначине: истаћи повезаност између аналитичког и графичког приказа функције. Садржаје повезати са одговарајућим садржајима физике и примерима из свакодневног живота.

• Праћење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

1. активност ученика на часу;

2. усмену проверу знања;

3. писмену провера знања;

4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама

• Реални бројеви 8 часова

• Пропорционалност 11 часова

• Рационални алгебарски изрази 15 часова

• Геометрија 15 часова

• Линеарне једначине и неједначине 15 часова

За реализацију 4 писменa задатка са исправкама планирано је 8 часова.

Рационални алгебарски изрази

• Проширивање знања о полиномима

• Разумевање поступка растављања полинома на чиниоце и одређивања НЗС и НЗД полинома

• сабира, одузима и множи полиноме

• примени дистрибутивни закон множења према сабирању и формуле за квадрат бинома и разлику квадрата, збир и разлику кубова при трансформацији полинома

• растави полином на чиниоце

• одреди НЗД и НЗС полинома

• трансформише једноставнији рационални алгебарски израз

• Полиноми

• Растављање полинома на чиниоце

• НЗД и НЗС полинома

• Трансформације рационалних алгебарских израза

Геометрија

• Обнављање основних појмова у геометрији

• Проширивање знања о трогловима и четвороугловима

• разликује основне и изведене геометријске појмове

• разликује међусобни однос углова (суседни, упоредни, унакрсни, комплементни, суплементни)

• наведе и примени везе између углова са паралелним (или нормалним) крацима

• наведе и примени релације везане за унутрашње и спољашње углове троугла

• дефинише појмове симетрала дужи, симетрала угла, тежишна дуж и средња линија троугла

• конструише симетралу дужи, симетралу угла и висину троугла

• конструише значајне тачке трогла

• наведе својство тежишта

• наведе основне релације у једнакокраком, односно једнакостраничном троуглу

• разликује врсте четвороуглова и њихове особине

• наведе ставове о паралелограму и уме да их примени

• наведе особине специјалних паралелограма формулише Талесову теорему и примени је на поделу дужи на n једнаких делова

• Геометријски појмови и везе између њих

• Троугао

• Значајне тачке троугла

• Четвороугао

• Талесова теорема

Линеарне једначине и неједначине

• Проширивање знања о линеарној једначини, нејeднaчини и функцији

• Оспособљавање за анализу графика функције и његову примену

• Примена знања о линеарним једначинама, системима и неједначинама на реалне проблеме

• дефинише појам линеарне једначине

• реши линеарну једначину

• примени линеарну једначину на решавање проблема

• реши једначину које се своди на линеарну једначину

• дефинише појам линеарне функције

• прикаже аналитички, табеларно и графички линеарну функцију

• реши линеарну неједначину и графички прикаже скуп решења

• реши систем линеарних једначина са две непознате

• Линеарна једначина и њене примене

• Линеарна функција и њен график

• Линеарна неједначина

• Систем линеарних једначина

Кључни појмови садржаја: реални бројеви, пропорција, рационални алгебарски изрази, геометријске фигуре, линеарне једначине, неједначине и функције.

МАТЕМАТИКА

Годишњи фонд часова:

66 часова

Разред:

Други

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Тригонометрија правоуглог троугла

• Разумевање основних тригонометријских функција и идентичности

• Оспособљавање за примену тригонометријских функција у практичним проблемима

• дефинише основне тригонометријске функције оштрог угла

• израчуна основне тригонометријске функције оштрог угла правоуглог троугла када су дате две странице

• конструише оштар угао ако је позната једна његова тригонометријска функција

• наведе тригонометријске идентичности и примењује их у одређивању вредности тригонометријских функција ако је позната вредност једне од њих

• наведе вредности тригонометријских функција карактеристичних углова (од 30°, 45°, 60° ) и са калкулатора прочита вредности за остале оштре углове и обрнуто (одређује оштар угао ако је позната вредност тригонометријске функције)

• примени елементе тригонометрије правоуглог троугла на решавање практичних проблема

• Дефиниције тригонометријских функција у правоуглом троуглу

• Врeдности тригонометријских функција углова од 0° , 30°, 45°, 60°, 90°

• Основне тригонометријске идентичности

• Решавање правоуглог троугла

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (66 часова)

Место реализације наставе

• Настава се реализује у учионици или кабинету за математику

Препоруке за реализацију наставе

• образложити циљ предмета, начин и критеријум оцењивања

• неопходна предзнања поновити уз максимално ангажовање ученика;

• подстицати ученике на размишљање и самостално закључивање

• примењивати разноврсне облике и методе рада, како би се подстакла активност ученика

• инсистирати на прецизности, тачности, систематичности и уредности у раду

• упућивати ученике на претраживање различитих извора и примену савремених технологија

• Тригонометрија правоуглог троугла: садржаје повезивати са одговарајућим примерима из живота, нпр. величина сенке. Поновити правила заокругљивања бројева на одређени број децимала. Оспособити ученике за употребу калкулатора као помоћног средства при решавању проблема применом тригонометрије.

• Степеновање и кореновање: при проширивању скупа из кога је изложилац , нагласити перманентност особина степеновања. Оспособити ученике да помоћу калкулатора одреде вредности корена и степена датог броја.

• Функција и график функције: приликом обраде користити што више конкретних примера из живота и струке.

Квадратна једначина и квадратна функција: показати односе између решења и коефицијената, као и растављање квадратног тринома на чиниоце. Нацртати свих шест облика квадратне функције. Истаћи повезаност између аналитичког и графичког приказа квадратне функције.

• Геометријска тела: користити симулације пресека на рачунару. Садржаје повезати са стручним предметима и проблемима из свакодневног живота.

• Низови: примере низова узимати из разних области математике, (нпр. из геометрије) као и из свакодневног живота (нпр. неки изабрани проблем сложеног интересног рачуна).

Степеновање и кореновање

• Проширивање знања о степеновању и кореновању

• Уочавање веза између степеновања и кореновања

• Овладавање поступком рационалисања имениоца

• наведе особине операција степеновања са целим експонентом и примени их у трансформацијама једноставнијих израза

• наведе особине операција кореновања и примени их у трансформацијама једноставних израза

• наведе особине операција степеновања са рационалним изложиоцем и примени их у трансформацијама једноставнијих израза

• рационалише именилац разломка у једноставним случајевима

• Појам степена. Операције са степенима

• Степен са целим изложиоцем

• Запис броја у Е (scientific) формату

• Појам корена. Операције са коренима

• Степен са рационалним изложиоцем

• Рационалисање имениоца разломка

Функција и график функције

• Упознавање основних својстава функција

• Оспособљавање за представљање података различитим графичким облицима и анализу датих података

• наведе примере функција

• одреди знак, интервале монотоности, максимум и минимум на датом графику

• прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле и одреди минимум или максимум и средњу вредност зависне величине

• податке представљене у једном графичком облику представи у другом

• Појам функције.

• Функције са коначним доменом

• Графичко представљање функције

• Читање графика функције (одређивање знака, интервала монотоности, максимума, минимума) – без формалне дефиниције тих појмова

• Различити графички облици представљања функција са коначним доменом (табела, график, дијаграм, круг)

• Одређивање максимума, минимума и средње вредности зависне величине

Квадратна једначина и квадратна функција

• Стицање основних знања потребних за решавање квадратних једначина

• Оспособљавање за скицирање и анализу графика квадратне функције

• реши непотпуну квадратну једначину у скупу R

• наведе пример квадратне једначине која нема решења у скупу R

• примени образац за решавање квадратне једначине

• одреди природу решења квадратне једначине

• растави квадратни трином

• скицира и анализира график квадратне функције (да прочита нуле функције, максимум или минимум, где расте, а где опада)

• Квадратна једначина

• Образац за решавање квадратне једначине

• Природа решења квадратне једначине

• Растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце

• Квадратна функција и њен график

Геометријска тела

• Проширивање знања о телима

• Уочавање односа у простору

• Разумевање површине и запремине тела и примена на конкретне примере

• израчуна обим и површину фигура у равни

• разликује правилне полиедре

• примени одговарајуће формуле и израчуна површине и запремине правилне призме и пирамиде (једноставнији задаци)

• примени одговарајуће формуле и израчуна површине и запремине правог ваљка, купе и лопте

• одреди површину једноставних равних пресека тела

• Обим и површина фигура у равни

• Призма, пирамида и њихови равни пресеци

• Површина и запремина призме

• Површина и запремина пирамиде

• Ваљак, купа, лопта и њихови равни пресеци

• Површина и запремина ваљка

• Површина и запремина купе

• Површина и запремина лопте

• Прећење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

1. активност ученика на часу;

2. усмену проверу знања;

3. писмену провера знања;

4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама

• Тригонометрија правоуглог троугла 7 часова

• Степеновање и кореновање 12 часова

• Функција и график функције 6 часова

• Квадратна једначина и квадратна функција 15 часова

• Тела 11 часова

• Низови 7 часова.

За реализацију 4 писменa задатка са исправкама планирано је 8 часова.

Низови

• Упознавање са појмом низа

• Разумевање појмова аритметички и геометријски низ и примена на конкретне проблеме

• препозна аритметички низ, објасни шта су n и d и израчуна тражени члан низа

• израчуна збир првих n чланова аритметичког низа

• препозна геометријски низ, објасни шта су n и q и израчуна тражени члан низа

• израчуна збир првих n чланова геометријског низа

• Појам низа

• Аритметички низ

• Збир првих n чланова аритметичког низа

• Геометријски низ

• Збир првих n чланова геометријског низа

Кључни појмови садржаја: тригонометријске функције, степеновање и кореновање, својства функција, квадратна једначина и квадратна функција, полиедри, обртна тела, аритметички и геометријски низ.

МАТЕМАТИКА

Годишњи фонд часова:

28 часова

Разред:

Трећи

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Аналитичка геометрија у равни

• Упознавање са координатном методом

• Разумевање зависности положаја праве и међусобног положаја две праве од коефицијената k и n

• Разумевање зависности положаја кружнице и међусобног положаја праве и кружнице од коефицијената у њиховим једначинама

• примени Гаусов алгоритам на решавање система линеарних једначина(3*3)

• израчуна растојање између две тачке и обим троугла ако су дате координате његових темена

• разликује општи облик једначине праве од екплицитног облика и преведе један запис у други

• објасни положај праве у координатном систему у зависности од коефицијената k и n

• одреди једначину праве одређену датом тачком и датим коефицијентом правца

• одреди једначину праве одређену датим двема тачкама

• примени услов паралелности две праве

• израчуна растојање тачке од праве

• преведе општи облик једначине кружнице у канонски

• одреди положај кружнице у Декартовом координатном систему и полупречник кружнице

• Системи линеарних једначина. Гаусов алгоритам

• Декартов координатни систем у равни. Координате тачке и растојање између две тачке

• Једначина праве у Декартовом правоуглом координатном систему. Општи и екплицитни облик једначине праве

• Једначина праве одређена тачком и коефицијентом правца

• Једначина праве одређена двема тачкама

• Узајамни положај две праве

• Нормални облик једначине праве и растојање тачке од праве

• Једначина кружнице

• Узајамни положај праве и кружнице

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (28 часова)

Место реализације наставе

• Настава се реализује у учионици или кабинету за математику

Препоруке за реализацију наставе

• образложити циљ предмета, начин и критеријум оцењивања

• неопходна предзнања поновити уз максимално ангажовање ученика

• подстицати ученике на размишљање и самостално закључивање

• примењивати разноврсне облике и методе рада, како би се подстакла активност ученика

• инсистирати на прецизности, тачности, систематичности и уредности у раду

• упућивати ученике на претраживање различитих извора и примену савремених технологија

• Аналитичка геометрија у равни: истаћи да је аналитичка геометрија на одређени начин спој алгебре и геометрије и повезати примену аналитичког апарата са решавањем одређених задатака из геометрије. Указати на везе између различитих облика једначине праве. Једначину кружнице обрадити у општем и канонском облику.

• Елементи финансијске математике: користити што више конкретних примера из живота.

Праћење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

• активност ученика на часу;

• усмену проверу знања;

• писмену провера знања;

• тестове знања.

Елементи финансијске математике

• Упознавање са основним елементима финансијске математике

• Уочавање разлике између простог и сложеног каматног рачуна

• Оспособљавање за примену стечених знања у свакодневном животу

• примени каматни рачун од сто (време дато у годинама, месецима или данима)

• примени каматни рачун више сто и ниже сто

• објасни појам менице и на који начин се употребљава

• примени прост каматни рачун на обрачунавање камате код штедних улога и потрошачких кредита

• покаже разлику између простог и сложеног каматног рачуна на датом примеру

• Прост каматни рачун (каматни рачун од сто, више сто и ниже сто)

• Примена простог каматног рачуна (рад са меницама и са рачуном штедног улога, потрошачки кредити)

• Појам сложеног каматног рачуна

Оквирни број часова по темама

• Аналитичка геометрија у равни (17 часова)

• Елементи финансијске математике: (7 часова)

За реализацију 2 писменa задатка са исправкама планирана су 4 часа.

Кључни појмови садржаја:права, кружница, каматни рачун, штедни улог, кредит.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Циљ учења предмета:

Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву.

Разред

Први

Годишњи фонд часова

72

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Основе рачунарске технике

Стицање основних знања о математичко-техничким основама информатике,значају и примени рачунара у информационом друштву, структури и принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утицају

компоненти на перформансе рачунара

• објасни значење појмова податак, информација и информатика

• разликује појмове бит и бајт

• наведе јединице за мерење количине података

• претвара меру количине података из једне мерне јединице у другу

• објасни основне карактеристике информационог друштва

• наведе опасности и мере заштите здрављa од претеране и неправилне употребе рачунара

• препозна компоненте из којих се састоји рачунар и објасни њихову функционалност

• објасни намену оперативне и спољашње меморије у рачунарском систему

• наброји врсте спољашњих меморија и објасни њихове карактеристике

• објасни сврху софтвера у рачунарском систему

• наброји врсте софтвера

• Информација и информатика

• Кодирање информација коришћењем бинарног бројевног система

• Представљање разних типова информација (текстуалне, графичке и звучне)

• Кодирање карактера, кодне схеме

• Јединице за мерење количине информација

• Значај и примена рачунара

• Карактеристике информационог друштва

• Утицај рачунара на здравље

• Структура и принцип рада рачунара

• Врсте меморије рачунара

• Процесор

• Матична плоча

• Магистрала

• Улазно-излазни уређаји

• Утицај компоненти на перформансе рачунара

• Софтвер, појам и улога у РС

• Врсте софтвера

• Намена сваке врсте софтвера

На почетку теме ученике упознати са циљем и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Ставове предвиђене темом изграђивати и вредновати код ученика током свих облика наставе.

Облици наставе

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

• вежбе

Подела одељења на групе

Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:

• вежби

Место реализације наставе

• рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе

• Потребно је објаснити градацију „податак-информација-знање” и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији у знање

• Кодирање карактера и кодне схеме (ASCII, Unicode) могуће је обрадити и уз тему Текст процесор

• За вежбање: превођења количине информација из једне мерне јединице у другу, или превођења из декадног бројевног система у бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се налази у саставу оперативног система)

• Важно је да се на примерима (звука, температуре, слике) ученицима приближи процес дискретизације информација, која је неопходна ради обраде на рачунару

• Указати на основне профилактичке мере при коришћењу рачунара

• Ученици треба да упознају функционалне могућности компоненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље техничке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.)

• развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим видео исечцима и другим материјалима са интернета

Основе рада у рачунарском систему

Стицање знања и вештина неопходних за коришћење могућности оперативних система и система датотека конкретног оперативног система.

Оспособљавање ученика за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса.

• Оспособљавање ученика за спровођење хијерархијске организације, управљање и манипулацију фасциклама и документима.

• објасни сврху (намену) оперативног система

• наброји оперативне системе који се данас користе на различитим дигиталним уређајима

• изврши основна подешавања радног окружења ОС

• разликује типове датотека

• хијерархијски организује фасцикле и управља фасциклама и документима (копира, премешта и брише документе и фасцикле)

• врши претрагу садржаја по различитим критеријумима

• уочава потребу за новим софтвером и инсталира га

• врши компресију и декомпресију фасцикли и докумената

• подешавање радног окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...)

• концепти организације

• типови датотека

• претрага садржаја по различитим критеријумима

• манипулација

• инсталација

Примена ИКТ-а

Стицање знања, вештина и навика неопходних за успешно коришћење програма за обраду текста

Оспособљавање ученика за израду презентација и њихово презентовање

Оспособљавање ученика за рад са програмима за табеларне калкулације

Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, повезивање са претходним знањем из других предмета

Оспособљавање ученика да одаберу и примењују одговарајућу технологију (алате и сервисе) за релизацију конкретног задатка

• одабере и примењује одговарајућу технологију (алате и сервисе) за реализацију конкретног задатка

• креира дигиталне продукте, поново их користи, ревидира и проналази нову намену

• користи технологију за прикупљање, анализу, вредновање и представљање података и информација

• припреми и изведе аутоматизовану аналитичку обраду података коришћењем табеларних и графичких приказа

• Интерфејс текст процесора

• Једноставнија подешавања интерфејса

• Правила слепог куцања

• Операције са документима (креирање, отварање, премештање од једног до другог отвореног документа, чување, затварање)

• Едитовање текста

• Премештање садржаја између више отворених докумената

• Уметање у текст: специјалних симбола, датума и времена, слика, текстуалних ефеката

• Проналажење и замена задатог текста

• Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката

• Уметање табеле у текст

• Логичко структуирање текста (наслови, параграфи, слике, табеле)

• Форматирање текста (страница, ред, маргине, проред)

• Форматирање текста

• Исправљање грешака

• Нумерација страница

• Израда стилова

• Коришћење готових шаблона и израда сопствених шаблона

• Писање математичких формула

• Генерисање садржаја и индекса појмова

• Штампа докумената

• Индивидуални и сараднички рад над документима уз коришћење текст процесора у облацима

• Подешавање радног окружења програма за израду мултимедијалне презентације

• Рад са документима

• Додавање и манипулација страницама, слајдовима или фрејмовима

• Основна правила и смернице за израду презентације (количина текста и објеката, величина и врста слова, дизајн,...)

• Форматирање текста

• Додавање објеката (слика, звука, филма,...)

• Избор позадине или дизајна-тема

• Ефекти анимације (врсте, подешавање параметара, анимационе шеме)

• Прелаз између слајдова или фрејмова

• Интерактивна презентација (хиперлинкови и дугмад)

• Штампање презентације

• Подешавање презентације за јавно приказивање

• Сараднички рад при изради презентације

• Наступ презентера (држање тела, вербална и невербална комуникација, савладавање треме)

• Подешавање радног окружења програма за табеларна прорачунавања

• Рад са документима

• Уношење података (појединачно и аутоматско попуњавање)

• Измена типа и садржаја ћелија

• Сортирање и филтрирање

• Подешавање димензија, премештање, фиксирање и сакривање редова и колона

• Додавање и манипулација радним листовима

• Уношење формула са основним аритметичким операцијама

• Референце ћелија

• Функције за сабирање, средњу вредност, најмању, највећу, пребројавање, заокруживање

• Логичке функције

• Копирање формула

• Форматирање ћелија

• Типови графикона, приказивање података из табеле

• пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања и склапања рачунара, и омогући да то сами понове

• корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове које могу сами препознати и отклонити

• уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије, брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредностима ових параметара на школским рачунарима (користећи „контролну таблу” оперативног система)

• за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе листу компоненти и њихових карактеристика

• ради постизања важног педагошког циља: развоја код ученика навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем рачунарских часописа или интернета, опишу конфигурацију рачунарског система која у том моменту има најбоље перформансе

Основе рада у рачунарском систему

• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу

• При реализацији овог модула инсистирати на вештинама

• При подешавању радног окружења посебну пажњу обратити на регионална подешавања

• Објаснити ученицима значај хијерархијске организације фасцикли и докумената

• Код копирања, премештања, брисања, претраживања датотека и фасцикли користити већу добро организовану фасциклу са више подфасцикли и датотека

Примена ИКТ-а

• инсистирати да се ученици навикавају да поштују правила слепог куцања

• ученике треба упознати са постојањем два типа текст процесора – оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и WYSIWYG система какав ће се обрађивати у оквиру предмета

• ученике треба упознати са постојањем текст процесора који омогућавају дељење докумената и заједнички рад на њима преко интернета (рад у облацима)ученике треба упознати са логичком структуром типичних докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семинарских и матурских радова

• за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани текст уреде по угледу на уређену верзију дату у формату који се не може конвертовати у документ текст процесора (на пример, pdf-формат или на папиру), користити текстове прилагођене образовном профилу

• указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за више штампача

• пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици провежбају кроз домаће задатке

• Практичну реализацију модула извести у неком од програма за израду презентација (слајд, WEB или презентације у „облацима”

• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима

• Подешавање изгледа странице документа за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом стране, уређивање заглавља и подножја, аутоматска нумерација страна)

• Преглед пре штампе, аутоматско штампање заглавља колона, штампање опсега ћелија, целог радног листа, целог документа, графикона, одређивање броја копија

• При реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре

• Извођење наставе започети објашњењима наставника, а затим усмерити ученике да самостално раде

• Резултат рада треба да буде једна комплетна презентација (са текстом, сликама, филмом, линковима) везана за образовни профил

• Подстицати креативност код ученика Ученицима треба дати критеријум оцењивања презентација – које ће самостално радити – заснован на бодовању свих битних елемената презентације

• Инсистирати на важности квалитетног презентовања

• Последња два часа резервисати за презентацију ученичких радова и дискусију о њима

• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима

• При реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре

• Избор функција прилагодити нивоу знања ученика и потребама образовног профила

• Извођење наставе започети објашњењима наставника, а затим усмерити ученике да самостално раде

• При вршењу калкулација сам процес приказати кроз алгоритамске шеме (улаз – процес – излаз, код линијских проблема, а код коришћења условних наредби приказати и разгранату структуру)

Интернет и електронска комуникација

• вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика развијала навика коришћења интернета за прикупљање информација за потребе наставе

• преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних типова (текст, слика, клип)

• ученицима треба објаснити како раде претраживачки системи и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија претрага

• израда презентације се може илустровати на примеру неке од обрађених тема ради утврђивања и систематизовања изабране теме

• одељење се може поделити на групе које ће креирати презентације свих наставних тема које су обрађене

• ученике упутити да коришћењем интернета дођу до садржаја битних за израду презентације на задату тему

• ученицима треба дати критеријум оцењивања презентација – које ће самостално радити – заснован на бодовању свих битних елемената презентације

Праћење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

1. Праћење остварености исхода

2. Тестове знања

Тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама

• Основе рачунарске технике 10 часова

• Основе рада у рачунарском систему 10 часова

• Примена ИКТ-а 38 часова

• Рачунарске мреже, интернет и електронска комуникација 14 часова

Рачунарске мреже, интернет и електронска комуникација

Оспособљавање ученика за коришћење Интернет-сервиса, коришћење ресурса локалне мреже и упознавање са принципом функционисања глобалних мрежа

• приступа садржајима на интернету, претражује интернет и преузима жељене садржаје

• користи електронску пошту

• користи интернет мапе, виртуелни телефон и сличне веб-сервисе

• објасни појмове електронска трговина и електронско банкарство

• објасни како функционише учење на даљину

• уочи важност поштовања правних и етичких норми при коришћењу интернета

• објасни предности умрежавања

• наведе могуће структуре локалне мреже и уређаје који се користе за умрежавање

• користи ресурсе локалне мреже

• објасни у чему је разлика између рачунара-сервера и рачунара-клијената

• објасни чему служи рутер и шта је рутирање

• објасни који посао обављају интернет-провајдери

• Сервиси интернета: World Wide Web, FTP, електронска пошта, веб-форуми

• Веб-читачи

• Претраживачи

• Интернет мапе

• Виртуелни телефон

• Социјални програми (мреже) и њихово коришћење

• Електронска трговина, електронско банкарство, учење на даљину

• Право и етика на интернету

• Локалне мреже

• Повезивање чворова мреже

• Рачунари-сервери и рачунари-клијенти

• Интернет-провајдери и њихове мреже

• Технологије приступа интернету

• Глобална мрежа (интернет)

• Интернет протокол

• IP шема адресирања

• Рутер и рутирање

• Организација домена и доменских имена

• Систем доменских имена DNS (Domain Name System)

• Формирање локалне мреже

• Дељење ресурса локалне мреже

• Навигација кроз локалну мрежу

• Повезивање локалне мреже са глобалном мрежом (интернетом)

Кључни појмови садржаја: податак, информација, хардвер, софтвер, рачунарски систем, документ, датотека, фолдер, рачунарска мрежа, интернет

Назив предмета:

ИСТОРИЈА

Годишњи фонд часова:

72

Разред:

Први

Циљеви учења:

– Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;

– Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности;

– Развијање индивидуалног и националног идентитета;

– Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру);

– Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);

– Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;

– Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Српска држава и државност

• Проширивање знања о настанку модерне српске државе и најважнијим одликама српске државности.

• Развијање свести о значају средњовековне државности за настанак модерне српске државе.

• Уочавање улоге знаменитих личности у развоју српске државности.

• Разумевање најзначајнијих идеја модерног доба и њиховог утицаја у процесу стварања српске државе.

• Разумевање међународног контекста у коме настаје и постоји српска држава.

• препозна различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и процесе) и доведе их у везу са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом;

• разликује периоде у којима је постојала, престала да постоји и поново настала српска држава;

• наведе и упореди одлике српске државности у средњем и новом веку;

• уочи утицај европских револуционарних збивања на развој српске националне и државне идеје;

• објасни узроке и последице Српске револуције, ослободилачких ратова 1876–1878, балканских ратова и Првог светског рата;

• уочи и објасни на историјској карти промене граница српске државе;

• лоцира места најважнијих битака које су вођене током Српске револуције, ослободилачких ратова 1876–1878, балканских ратова и Првог светског рата;

• опише улогу истакнутих личности у Српској револуцији, у развоју државних иституција и формирању модерног политичког система, у ослободилачким ратовима 1876–1878, балканским ратовима и Првом светском рату;

• изведе закључак о значају уставности за развој модерног политичког система.

• Српска државност у средњем веку.

• Српски народ и његови суседи у средњем веку – од досељавања Словена на Балкан и стварања првих српских држава до пада под османску власт у XV веку.

• Положај Срба под османском, хабзбуршком и млетачком влашћу (XVI–XVIII век).

• Српска револуција 1804–1835. и њено место у контексту европских збивања.

• Развој државних институција.

• Развој уставности.

• Улога модерних династија (Карађорђевићи, Обреновићи, Петровићи) у развоју српске државности.

• Ратови Србије и Црне Горе за независност 1876–1878.

• Формирање модерног политичког система и настанак странака (радикалне, либералне и напредњачке).

• Положај Срба под османском и хабзбуршком влашћу у XIX и почетком XX века.

• Србија и Црна Гора у балканским ратовима.

• Црбија и Црна Гора у Првом светском рату.

Најзначајније личности (вожд Карађорђе Петровић, кнез Милош Обреновић, прота Матеја Ненадовић, митрополит Стефан Стратимировић, Димитрије Давидовић, Тома Вучић Перишић, Илија Гарашанин, кнез Александар Карађорђевић, кнез Михаило Обреновић, Владимир Јовановић, Светозар Милетић, краљ Милан Обреновић, владика Петар I Петровић, владика Петар II Петровић, књаз Данило Петровић, књаз Никола Петровић, Лука Вукаловић, Јован Ристић, Стојан Новаковић, Никола Пашић, краљ Александар Обреновић, краљ Петар I Карађорђевић, престолонаследник Александар Карађорђевић, Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...).

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања

Облици наставе:

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава.

Место реализације наставе:

• Теоријска настава се реализује у учионици или одговарајућем кабинету.

Праћење и вредновање:

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

• праћење остварености исхода

• тестове знања.

Оквирни број часова по темама:

• Српска држава и државност – 30 часова;

• Српски народ у југословенској држави – 20 часова;

• Достигнућа српске културе – 12 часова;

• Српски народ и Србија у савременом свету – 10 часова.

Препоруке за реализацију наставе:

• структура програма конципирана је с циљем да помогне наставнику у планирању непосредног рада са ученицима, олакшавајући му одређивање обима и дубине обраде појединих наставних садржаја,

• за сваку тематску целину дати су циљеви, исходи и садржаји, а исходи треба да послуже да наставни процес буде тако обликован да се наведени циљеви остваре,

• садржаје треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведене исходе,

• наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљеве предмета,

• програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, музејске збирке),

• у школама на наставном језику неке од националних мањина могу се обрадити и проширени наставни садржаји из прошлости тог народа,

• важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања,

Српски народ у југословенској држави

• Проширивање знања о југословенској идеји и носиоцима идеје стварања југословенске државе.

• Разумевање међународног контекста у коме настаје југословенска држава.

• Проширивање знања о одликама југословенске државе.

• Проширивање знања о положају српског народа у југословенској држави.

• Уочавање улоге знаменитих личности у политичком животу југословенске државе.

• Сагледавање међународног положаја југословенске државе.

• образложи најважније мотиве и узроке стварања југословенске државе;

• уочи значај настанка југословенске државе за српски народ;

• идентификује одлике југословенске државе као монархије и као републике;

• разликује особености друштвено-политичких система који су постојали у југословенској држави;

• уочи и разуме међународни положај југословенске државе;

• образложи допринос југословенских антифашистичких покрета победи Савезника у Другом светском рату;

• именује најважније личности које су утицале на друштвено-политичка збивања у Југославији.

• Југословенска идеја и конституисање државе.

• Одлике политичког система у југословенској краљевини (политичке борбе, Видовдански и Октроисани устав, лични режим краља Александра, стварање Бановине Хрватске и отварање српског питања).

• Априлски рат и последице пораза, геноцид над Србима у НДХ.

• Отпор, устанак и грађански рат.

• Биланс рата и допринос Југославије победи антифашистичке коалиције.

• Југославија после Другог светског рата: настанак југословенске федерације; политичке, економске и културне прилике; односи са Истоком и Западом; улога Југославије у Покрету несврстаних; самоуправни концепт социјалистичког развоја, Устав из 1974. године и дезинтеграција СФРЈ; положај српског народа изван република Србије и Црне Горе и сецесионистички ратови 1990-их, настанак нових држава; демографске, економске и културне последице разбијања СФРЈ; питање АП Косово и Метохија и НАТО агресија на СРЈ, раздвајање Србије и Црне Горе.

• Најзначајније личности (краљ Александар I Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Љуба Давидовић, Светозар Прибићевић, Антон Корошец, Милан Стојадиновић, Влатко Мачек, кнез Павле Карађорђевић, краљ Петар II Карађорђевић, генерал Драгољуб Михаиловић, генерал Милан Недић, Анте Павелић, Јосип Броз Тито, Слободан Милошевић, Фрањо Туђман...).

• наставни садржаји треба да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и динамично,

• посебно место у настави историје имају питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација,

• добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести, не само у фази утврђивања и систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја,

• у зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем,

• настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се то десило и какве су последице из тога проистекле,у настави треба што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задатак),

• да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете установама културе,

• коришћење историјских карата изузетно је важно јер омогућавају ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, помажући им да кроз време прате промене на одређеном простору,

• треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), јер историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика,

• у раду са ученицима неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да постигну целовито схватање о повезаности и условљености географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време,

• пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина,

• у настави треба, кад год је то могуће, примењивати дидактички концепт мултиперспективности,

• одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета.

Достигнућа српске културе

• Разумевање појма српског културног простора.

• Развијање свести о вишевековном континуитету српске културе.

• Сагледавање српске културе као дела европског културног наслеђа.

• Проширивање знања о највишим дометима и представницима српске културе.

• Развијање свести о значају образовања за општи културни напредак.

• Уочавање промена у свакодневном животу код Срба кроз векове.

• разликује периоде у којима су настала најзначајнија дела српске културе;

• упореди одлике српске културе различитих периода;

• објасни утицаје историјских збивања на културна кретања;

• опише одлике свакодневног живота код Срба у различитим епохама и областима;

• именује најважније личности које су заслужне за развој српске културе.

• Средњовековна култура Срба (језик и писмо, верски карактер културе, Мирослављево јеванђеље, књижевност, најзначајније задужбине, правни споменици).

• Последице сеоба на српску културу (утицај западноевропских културних кретања на српску културу).

• Успон грађанске класе.

• Свакодневни живот сеоског и градског становништва.

• Културна и просветна политика – оснивање Велике школе, Универзитета, академије наука, Народног позоришта.

• Европски културни утицаји.

• Личности – Свети Сава, деспот Стефан Лазаревић, монахиња Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, Сава Текелија, Петар II Петровић Његош, Паја Јовановић, Урош Предић, Надежда Петровић, Лаза Костић...).

• Српска култура као део југословенског културног простора (културна сарадња и прожимања, наука, уметнички покрети, хуманитарне и спортске организације, популарна култура, личности – Никола Тесла, Михајло Пупин, Михаило Петровић Алас, Јован Цвијић, Милутин Миланковић, Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Јован Дучић, Ксенија Атанасијевић, Слободан Јовановић, Сава Шумановић, Иван Мештровић, Иво Андрић, Милош Црњански, Бојан Ступица, Десанка Максимовић, Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Александар Петровић, Александар Поповић, Емир Кустурица, Душан Ковачевић…).

Српски народ и Србија у

савременом свету

• Разумевање политичких и економских односа у савременом свету.

• Сагледавање међународног положаја Србије.

• Проширивање знања о најзначајнијим међународним организацијама и чланству Србије у њима.

• Проширивање знања о последицама научно-технолошког развоја на живот савременог човека.

• идентификује најважније чиниоце у међународним политичким и економским односима;

• разуме место и улогу Србије у савременом свету;

• утврди значај чланства Србије у међународним организацијама;

• објасни утицај савремених техничких достигнућа на повезивање људи у свету.

• Најутицајније државе и организације у међународним политичким и економским односима.

• Улога Организације уједињених нација у очувању мира у свету, борби против сиромаштва и заштити културних споменика.

• Геополитички положај Србије.

• Чланство Србије у регионалним, европским и светским организацијама (Савет Европе, ОЕБС, ОУН…).

• Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна Гора, Република Српска, Срби у дијаспори).

• Свет почетком XXI века – научни и технолошки развој, интернет, утицај медија на јавно мњење, популарна култура, глобализација, тероризам, еколошки проблеми...

Кључни појмови садржаја: Србија, држава, друштво, политички систем, уставност, култура, уметност, наука.

Назив предмета:

ГЕОГРАФИЈА

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Други

Циљеви учења:

– Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука.

– Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи.

– Стицање знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије.

– Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва.

– Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света.

– Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету.

– Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју.

– Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине.

ТЕМА

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Увод

• дефинише предмет изучавања, значај, развој и место географије у систему наука

• разликује природне и друштвене елементе географског простора и схвата њихове узајамне узрочно-последичне везе и односе

• одреди место географије у систему наука

• препозна значај и практичну примену географских сазнања

• Предмет проучавања, подела и место географије у систему наука

На почетку теме ученике треба упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава 36 часова

Место реализације наставе

Теоријска настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе

• коришћење савремених електронских помагала,

• аналогних и дигиталних географских карата различитог размера и садржаја

• коришћење информација са Интернета

• коришћење интерактивних метода рада

• коришћење географских и историјских карата, општих и тематских

• коришћење писаних извора информација (књиге, статистички подаци, часописи...)

Праћење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

• праћење остварености исхода

• тестови знања

Оквирни број часова по темама

• увод (2 часа)

• савремене компоненте географског положаја Србије – (3 часа)

• природни ресурси Србије и њихов економско географски значај (7 часова)

• становништво и насеља Србије (6 часова)

• привреда Србије (4 часа)

• регионалне целине Србије (9 часова)

• Србија и савремени процеси у Европи и свету (5 часова)

Савремене компоненте географског положаја Србије

• дефинише појам и функције државних граница, разуме државно уређење Србије и познаје државна обележја: грб, заставу, химну

• објашњава на карти положај и величину територије Србије уз кратак опис битних карактеристика граница са суседним земљама

• дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на карти Балканско полуострво и идентификује његове опште географске карактеристике: физичке, културне и демографске

• анализира промене на политичкој карти Балканског полуострва: настанак и распад Југославије, стварање нових држава и облици њихове сарадње

• уочава предности и недостатке географског положаја Србије

• Површина, границе, државно уређење и државна обележја Србије

• Савремене компоненте географског положаја Србије

Природни ресурси Србије и њихов економско географски значај

• одреди у геолошком саставу Србије заступљеност стена различите старости, састава и порекла значајних за појаву руда и минерала

• лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије велике целине: Динариди, Вардарска зона, Српско-македонскa масa, Карпато-балканиди, Мезијска плоча, Тиса-Дакија и објасни њихов постанак (деловање унутрашњих тектонских и спољашњих сила)

• идентификује основне макро-целине рељефа Србије: Панонски басен и Планинску област

• одреди планинску област и направи картографски преглед раседних и набраних планина и већих котлина

• објасни елементе и факторе климе, разликује климатске типове у Србији и њихове одлике

• направи преглед водног богатства Србије: одреди на карти развођа сливова, објасни постанак, поделу и значај језера и термоминералних вода

• закључује о економском значају вода за снабдевање насеља, наводњавање, производњу хидроенергије, пловидбу, рибарство и туризам

• дискутује о загађивачима, последицама и мерама заштите

• познаје утицај физичко-географских фактора на формирање типова вегетације и разноврсност животињског света панонске и планинске области Србије

• дефинише појам природне средине, предмет проучавања заштите природе, значај заштите и унапређивања природе

• наведе елементе природне средине, загађиваче воде, ваздуха, земљишта; последице загађивања и мере заштите

• препозна појаве штетне по своје природно и културно окружење и активно учествује у њиховој заштити, обнови и унапређивању

• дефинише: парк природе, предео изузетних одлика, резерват природе, споменик природе и природне реткости

• Рељеф Србије

• Клима, биљни и животињски свет (одлике и значај)

• Воде и водни ресурси, састав и карактер тла

• Заштићена природна добра у Србији и заштита, очување и унапређивање природе

Становништво и насеља Србије

• опише антропогеографска обележја и историјско-географски континуитет насељавања Србије

• објасни кретање становништва и територијални размештај становништва у Србији

• укаже на промену броја становника Србије и наведе факторе који условљавају промене становништва

• уз помоћ графичких метода анализира основне демографске одлике; да их објашњава, врши предвиђања и изводи закључке .

• дефинише појмове: наталитет, морталитет и природни прираштај.

• дефинише појам миграције и разликује типове и видове миграција

• објасни структуру становништва у Србији (биолошка, економска, социјална, национална)

• разликује појмове: националног, етничког и културног идентитета

• изгради став о једнаким правима људи без обзира на расну, националну, верску и другу припадност

• објасни демографске проблеме и популациону политику у Србији

• објасни радне миграције у евопске земље и именује државе и градове у којима има нашег становништва

• објасни исељавање нашег становништва на ваневропске континенте

• разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске земље

• именује државе и градове у којима живи наше становништво

• Антропогеографска обележја. Историјско-географски континуитет насељавања Србије

• Кретање и територијални размештај становништва (наталитет, морталитет и природни прираштај)

• Миграције. Појам, значај, типови и видови

• Структура становништва: биолошка, економска, социјална, национална (етничка и верска)

• Демографски проблеми и популациона политика у Србији

• Постанак, развој и размештај насеља Србије

• Подела насеља. Сеоска, градска, приградска и привремена

• Економско-географски фактори развоја и трансформације насеља и њихових мрежа и система

• Градски центри и њихова улога у регионалној организацији Србије

• Антропогена културна добра и њихова заштита.

• дефинише појам насеља

• објасни постанак, развој и размештај насеља Србије

• наведе факторе развоја и трансформације насеља и њихових мрежа и система

• именује антропогена културна добра и објасни њихову заштиту

Привреда Србије

• анализира утицај природних и друштвених чиниоца на условљеност развоја и размештаја привреде Србије и групише гране привреде по секторима

• анализира утицај природних и друштвених фактора на развој туризма, дефинише и наведе поделу туризма

• Основне карактеристике привреде Србије и место туризма и њој

Регионалне целине Србије

• дефинише појам регије и направи картографски преглед регионалних целина Србије

• лоцира на карти Србије границе Војводине и њених предеоних целина и препозна њене природне и друштвене одлике

• покаже на карти Србије границе Шумадије и Поморавља и наведе њихове природне и друштвене одлике

• препозна на карти Србије границе Западне Србије и опише њене природне и друштвене одлике

• покаже на карти Србије Старовлашко-рашку висију уз анализу њених природних и друштвених одлика

• лоцира на карти Србије границе Источне Србије и наведе њене природне и друштвене одлике

• препозна на карти Србије границе Јужног Поморавља и препозна његове природне и друштвене одлике

• покаже на карти Србије границе Косова и Метохије и дискутује о његовим природним и друштвеним одликама

• Војводина

• Шумадија и Поморавље (Западно и Велико)

• Западна Србија

• Старовлашко-рашка висија

• Источна Србија

• Јужно Поморавље

• Косово и Метохија

Србија и савремени процеси у Европи и Свету

• дефинише појмове: процес интеграције, демократска регионализација, глобализација

• објасни економске интеграције на Балкану и у југоисточној Европи и познаје мирољубиву политику Србије у међународним оквирима и на Балкану

• опише историјат развоја, наведе циљеве и дефинише проблеме унутар Уније

• објасни услове које Србија треба да испуни да би постала равноправна чланица заједнице

• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и структуру организације и образложи приврженост Србије УН

• дефинише појам глобализације и разликује политичке, територијалне, економске, културне и другe видовe глобализације

• Сарадња Србије са другим државама и међународним организацијама

• Европска унија – оснивање, чланице, циљеви,проблеми, фондови и њихова приступачност

• Уједињене нације. Структура и међународни значај. Србија и УН

• Глобализација као светски процес

Кључни појмови садржаја: Србија, природни ресурси, популациона политика, национални идентитет, глобализација средине.

Назив предмета:

ХЕМИЈА

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Први

Циљеви учења:

1. Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;

2. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;

3. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;

4. Развој хемијске научне писмености;

5. Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду;

6. Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку;

7. Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при хемијским незгодама у свакодневном животу и професионалном раду;

8. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;

9. Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;

10. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;

11. Развој свести о сопственом знању и потреби за даљим професионалним напредовањем.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Структура супстанце

• Разумевање концепта о корпускуларној грађи супстанци

• Разумевање односа између структуре супстанци и њихових својстава

• Разумевање утицаја међумолекулских сила на физичка својства супстанци

• објасни електронеутралност атома

• објасни појам изотопа и примену изотопа

• разликује атом од јона

• напише симболе елемената и формуле једињења

• објасни узрок хемијског везивања атома

• објасни типове хемијских веза

• разликује јонску везу од ковалентне везе

• разликује неполарну од поларне ковалентне везе

• објасни да својства хемијских једињења зависе од типа хемијске везе

• објасни појам релативне атомске масе и релативне молекулске масе

• објасни појам количине супстанце и повезаност количине супстанце са масом супстанце

• објасни квантитативно значење симбола и формула

• Грађа атома, атомски и масени број. Релативна атомска маса

• Хемијски симболи и формуле

• Хемијска веза (јонска и ковалентна веза). Релативна молекулска маса

На почетку теме, ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начином праћења и вредновања.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава

• демонстрациони огледи

Место реализације наставе

Теоријска настава се реализује у:

• одговарајућем кабинету

• специјализованој учионици

• учионици

Препоруке за реализацију наставе

• неопходна предзнања поновити уз максимално ангажовање ученика

• ново градиво обрадити увођењем што више примера из реалног живота и подстицати ученике на размишљање и самостално закључивање

• у настави се изводе сви предвиђени демонстрациони огледи, како би ученици разумели значај хемијског експеримента као примарног извора знања и основног метода сазнавања у хемији

• наставник бира примере и демонстрационе огледе у складу са потребама струке

• прилагодити разматрање квантитативног аспекта хемијских реакција потребама образовног профила

• упућивати ученике на претраживање различитих извора, применом савремених технологија за прикупљање хемијских података

• указивати на корисност и штетност хемијских производа по здравље људи

• указивати на повезаност хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама

Праћење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

• усмену проверу знања

• писану проверу знања

Број часова по темама

• Структура супстанце (5)

• Диспезни системи (4)

• Хемијске реакције (5)

• Хемија елемената и једињења (20)

• Хемијски аспекти загађивања животне средине (2)

Дисперзни системи

• Разумевање односа између квалитативног састава дисперзног система и његових својстава

• Разумевање односа између квантитативног односа компоненти раствора и његових својстава

• Сагледавање значаја примене дисперзних система у свакодневном животу и професионалном раду

• објасни да су дисперзни системи смеше више чистих супстанци

• разликује дисперзну фазу и дисперзно средство

• објасни појам хомогене смеше

• објасни појам и наведе примену аеросола, суспензија, емулзија и колоида

• објасни утицај температуре на растворљивост супстанци

• израчуна масени процентни садржај раствора

• објасни појам количинске концентрације раствора

• Дисперзни системи

• Растворљивост

• Масени процентни садржај раствора

• Количинска концентрација раствора

Демонстрациони огледи:

• припремање раствора познате количинске концентрације

• припремање раствора познатог масеног процентног садржаја

• размена енергије између система и околине /растварање амонијум-хлорида и натријум-хидроксида у води/

Хемијске реакције

• Разумевање концепта одржања материје кроз принципе одржања масе и енергије

• Разумевање концепта о корпускуларној грађи супстанци у процесу одигравања хемијских реакција

• објасни да хемијска промена значи настајање нових супстанци, раскидањем старих и стварањем нових хемијских веза

• разликује реакције синтезе и анализе

• напише једначине за хемијске реакције

• примени знања из стехиометријског израчунавања на хемијским једначинама

• разликује егзотермне и ендотермне реакције

• наведе факторе који утичу на брзину хемијске реакције

• објасни значај хемијске равнотеже за процесе из свакодневног живота

• објасни појам електролита

• објасни појам јаких и слабих електролита

• прикаже електролитичку дисоцијацију киселина, база и соли хемијским једначинама

• разликује киселу, базну и неутралну средину на основу рH вредности раствора

• Хемијскe реакцијe, хемијске једначине и квантитативни аспект хемијских реакција

• Топлотни ефекти хемијских реакција

• Брзина хемијске реакције и хемијска равнотежа

• Електролити и електролитичка дисоцијација киселина, база и соли

• pH вредност

Демонстрациони огледи:

кретање честица као услов за хемијску реакцију

/реакција између гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника/

Хемија елемената и једињења

• Разумевање односа структуре супстанци и њихових својстава

• Сагледавање значаја примене елемената и једињења у професионалном раду и свакодневном животу

• Разумевање значаја и примене елемената, једињења и легура у техничко-технолошким процесима

• објасни периодичну промену својстава елемената у ПСЕ

• разликује метале, неметале и металоиде

• наведе карактеристична својства неметала: водоника, кисеоника, азота, угљеника, фосфора, сумпора и хлора и њихових важнијих једињења

• наведе карактеристична својства метала: натријума, калијума, магнезијума, калцијума, алуминијума и олова и њихових важнијих једињења

• наведе општа својства прелазних метала и њихових једињења и њихову примену у струци

• објасни процесе оксидације и редукције као отпуштања и примања електрона

• објасни шта је оксидациони број и како се одређује оксидациони број атома у молекулу

• препознаје практичан значај електролизе

• препознаје примере корозије у окружењу

• објасни својства атома угљеника у органским молекулима

• познаје класификацију органских једињења (према структури и врсти хемијских веза)

• објасни како хемијска својства зависе од природе хемијске везе

• објасни хемијска својства органских једињења која имају примену у струци и свакодневном животу

• Преглед и опште карактеристике елемената 17, 16, 15, 14. и 13. групе ПСЕ

• Преглед и опште карактеристике елемената 1. и 2. групе ПСЕ

• Опште карактеристике прелазних елемената и њихова практична примена

• Оксидо-редукциони процеси. Електролиза и корозија

• Угљоводоници – извор енергије

• Органска једињења са кисеоником: алкохоли, карбонилна једињења, карбоксилне киселине и естри

• Угљени хидрати

• Липиди

• Протеини. Ензими

• Витамини

Демонстрациони огледи:

• реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином

• дејство сирћетне киселине на предмете од бакра

• припремање пенушавих освежавајућих пића

• доказивање скроба раствором јода

• растварање скроба у топлој и хладној води

• згрушавање протеина лимунском киселином

Хемијски аспекти загађивања животне средине

• Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду

• Разумевање и просуђивање начина одлагања и уништавања хемијских загађивача животне средине

• објасни штетно дејство неких супстанци на животну средину и здравље људи

• наводи најчешће изворе загађивања атмосфере, воде и тла

• објасни значај пречишћавања воде и ваздуха

• објасни значај правилног одлагања секундарних сировина

• Загађивање атмосфере, воде и тла

• Извори загађивања

• Пречишћавање воде и ваздуха

• Заштита и одлагање секундарних сировина

Кључни појмови садржаја: структура супстанце, раствори, хемијске реакције, својства неорганских и органских једињења, хемијски аспекти загађивања животне средине.

Назив предмета:

ФИЗИКА

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Први

Циљеви учења предмета:

1. Развијање функционалне писмености (природно-научна, техничка и математичка);

2. Упознавање и разумевање појава, процеса и односа у природи на основу закона физике и њених метода истраживања;

3. Развијање логичког и апстрактног мишљења;

4. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости;

5. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;

6. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине;

7. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;

8. Развијање радних навика и одговорности и способности за примену стечених знања.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Кинематика

• Разумевање појмова физичка величина и мерна јединица

• Упознавање основних кинематичких величина и закона

• наведе основне физичке величине и њихове мерне јединице и објасни како се добијају јединице изведених физичких величина

• дефинише и користи појмове референтни систем, путања, пређени пут, материјална тачка

• користи појмове брзине и убрзања

• разликује равномерно и равномерно убрзано праволинијско кретање и примењује законе кретања у једноставнијим примерима

• Физичке величине и њихове јединице

• Референтни систем

• Подела кретања. Средња и тренутна брзина

• Равномерно праволинијско кретање

• Убрзање. Равномерно променљиво праволинијско кретање

Демонстрациони оглед:

– Провера кинематичких закона праволинијског кретања помоћу колица, динамометра и тегова

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава са демонстрационим огледима (36 часова)

Место реализације наставе

• Настава се реализује у учионици и у кабинету за физику

Препоруке за реализацију наставе

• користити сва доступна наставна средства

• користити мултимедијалне презентације

• упућивати ученике да користе интернет и стручну литературу

• мотивисати ученике да самостално решавају проблеме користећи истраживачки приступ научном образовању

• континуирано упућивати ученике на примену физике у будућем позиву и свакодневном животу кроз примере из праксе

Праћење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

• праћење остварености исхода

• тестове знања

Оквирни број часова по темама

• Кинематика (7 часова)

• Динамика (9 часова)

• Електричне појаве (10 часова)

• Изабране теме (10 часова)

Динамика

• Разумевање основних динамичких величина и

Њутнових закона

• Стицање основних знања о гравитацији

• објасни и користи појмове масе, силе и импулса

• формулише и примењује Њутнове законе

• разликује масу од тежине тела

• објасни појмове рад, енергија и снага и њихову међусобну везу

• примењује законе динамике у техници

• наведе особине гравитационе силе

• Основне динамичке величине: маса, сила и импулс

• Први Њутнов закон – закон инерције

• Други Њутнов закон – основни закон динамике

• Трећи Њутнов закон – закон акције и реакције

• Сила Земљине теже и тежина тела

Демонстрациони огледи:

– Мерење силе помоћу динамометра

– Провера другог Њутновог закона помоћу колица, динамометра и тегова

Електричне појаве

• Стицање знања о електричном пољу

• Упознавање карактеристика једносмерне и наизменичне струје

• објасни појам електричног поља и електростатичке силе

• објасни појаву настанка једносмерне струје и електричног отпора проводника

• примени Омове законе

• наведе разлике између једносмерне и наизменичне струје

• објасни појмове електрична енергија и снага потрошача

• Електрично поље и електростатичка сила

• Једносмерна електрична струја, електрични напон

• Електрични отпор проводника

• Омов закон за део и за цело струјно коло

• Електрична енергија, снага потрошача и веза између њих

• Карактеристике наизменичне електричне струје (ефективне вредности струје и напона, фреквенција)

Демонстрациони оглед:

– Демонстрација поступака за наелектрисавање тела

Изабране теме

• Упознавање са појмом еластичне силе и различитим врстама деформација

• Упознавање са основним величинама физике топлотних појава

• Упознавање са силама отпора у флуидима

• Стицање знања о елементима геометријске оптике

• разликује различите врсте деформација

• препозна везу између еластичне силе опруге и промене њене дужине

• разликује појмове температура и топлота

• користи физичке величине количина топлоте и специфични топлотни капацитет

• познаје различите механизме преноса топлоте

• разликује силе отпора у течностима и гасовима

• објасни појам вискозног трења код течности

• разликује лик предмета у равном и сферном огледалу

• Деформације тела

• Еластична сила, коефицијент еластичности

• Температура, унутрашња енергија, количина топлоте и специфични топлотни капацитет

• Механизми преноса топлоте

• Силе отпора при кретању тела у флуидима

• Елементи геометријске оптике

• Конструкција лика код равног и сферних огледала

Демонстрациони оглед:

– Демонстрација различитих врста деформација

– Демонстрација различитих механизама преноса топлоте

– Демонстрација добијања лика предмета помоћу равног и сферног огледала

Кључни појмови садржаја: кинематика, динамика, електричне појаве.

Назив предмета:

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Годишњи фонд часова:

33

Разред:

Други

Циљеви учења:

– Проширивање знања о односу човека и животне средине;

– Разумевање структуре екосистема и биосфере;

– Схватање концепта одрживог развоја;

– Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Основни појмови екологије

• Проширивање знања о предмету истраживања и значају екологије

• Схватање структуре екосистема/биосфере и процеса који се у њима одвијају

• Разумевање значаја биодиверзитета за опстанак живота на Земљи

• дефинише предмет истраживања и значај екологије

• објасни структуру екосистема

• објасни процесе који се одигравају у екосистему

• анализира међусобне односе организама у ланцима исхране

• објасни структуру биосфере

• анализира биогеохемијске циклусе у биосфери

• утврђује значај биодиверзитета за опстанак живота на Земљи

• Дефиниција, предмет истраживања и значај екологије

• Структура екосистема

• Процеси који се одигравају у екосистему

• Биодиверзитет

• Биосфера као јединствени еколошки систем Земље

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима евидентирања и оцењивања.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз комбинацију различитих облика наставног рада и врста наставе (дидактичких модела)

Место реализације наставе

• Кабинет за биологију, виваријум, биолошка радионица, универзална учионица, адекватни објекти изван школског комплекса, природа

Препоруке за реализацију наставе

• поштовање свих дидактичких принципа

• примена наставних средстава, реализација теренске наставе, реализација биолошких/еколошких наставних екскурзија

• комбиновање различитих дидактичких модела (проблемска, тимска настава биологије)

• реализација самосталних ученичких радова (есеји, презентације, реферати, пројекти)

Праћење и вредновање

Евидентирање и оцењивање ученика (путем усмене и писане провере знања, тестирања, израде презентација и пројеката)

Oквирни број часова по темама

• основни појмови екологије (8 часова)

• животна средина и одрживи развој (15 часова)

• еколошка култура (10 часова)

Животна средина и одрживи развој

• Проширивање знања о изворима и врстама загађивања животне средине

• Разумевање концепта одрживог развоја

• Разумевање значаја различитих облика заштите и унапређивања животне средине

• Развијање свести о последицама глобалних климатских промена

• наведе изворе загађивања животне средине

• анализира врсте загађивања свог непосредног окружења

• процени последице загађивања животне средине

• објасни значај одрживог развоја

• наведе облике енергетске ефикасности

• наведе узроке нестајања биљних и животињских врста на територији Србије

• испољи одговоран однос према домаћим животињама, кућним љубимцима, огледним животињама, крзнашицама и осталим угроженим животињским и биљним врстама

• процени последице глобалних климатских промена

• Извори загађивања животне средине

• Последице загађивања животне средине

• Заштита животне средине и одрживи развој

• Глобалне промене у животној средини и њихове последице

Еколошка култура

• Проширивање знања о начинима и значају одржавања личне хигијене и хигијене животног и радног простора

• Схватање значаја правилне употребе производа

• Разумевање различитих утицаја на здравље човека

• објасни значај одржавања личне хигијене, хигијене животног и радног простора

• разликује адитиве опасне по здравље

• објасни значај употребе производа у складу са декларацијом и упутством у циљу очувања сопственог здравља и заштите животне средине

• процени значај употребе биоразградиве амбалаже

• објасни начине и значај одлагања отпада

• протумачи утицаје стреса, буке, психоактивних супстанци, брзе хране и физичке активности на здравље човека

• Уређење животног и радног простора

• Потрошачка култура

• Употреба ГМ хране

• Утицај савременог начина живота на здравље човека

Кључни појмови садржаја: екосистем, биодиверзитет, животна средина, одрживи развој, здравље

Назив предмета:

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Годишњи фонд часова:

28 часова

Разред:

Трећи

Циљеви учења предмета:

1. упознавање са улогом визуелне уметности у друштву, свакодневном животу и раду, са одабраним националним и светским уметничким делима и споменицима културе;

2. оспособљавање за примену наученог у свакодневном животу и раду, за коришћење различитих информација као подстицај за стваралачки рад, за сарадњу и тимски рад;

3. развијање визуелног опажања, стваралачког и критичког мишљења, естетских критеријума, самопоуздања, радозналости, предузимљивости, емпатије и толеранције;

4. формирање позитивног става према очувању визуелног националног идентитета, националне и светске баштине културе.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ

Композиција

• Упознавање са значајем визуелне уметности и применом техника, материјала и елемената композиције

• разматра значај визуелне уметности за будуће занимање

• реализује идеју одабраном техником и материјалом

• Општи део – улога и значај визуелне уметности кроз историју. Значај визуелне уметности за будуће занимање;

• Основне традиционалне технике визуелних уметности. Утицај савремене технологије на визуелну уметност. Традиционални материјал, рециклирани материјал, материјал и предмети за рециклажу. Безбедан и штетан материјал, заштита при раду;

• Елементи композиције – линија, облик, боја, текстура и валер.

Препоруке за остваривање наставе

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима учења, планом рада и начинима оцењивања;

• Наставник планира број часова за сваку тему, садржаје, обим садржаја и начин учења у складу са образовним профилом, интересовањима и сазнајним способностима ученика. Фокус је на примени знања;

• Предложени садржаји по темама су полазна тачка за разговор. У току рада наставник прилагођава методе и поступке у односу на мотивацију ученика;

• Наставник припрема визуелне примере и/или презентације за сваку тему. Препорука је да се у оквиру сваке теме кратко прикаже развој уметности (из различитих углова);

• У оквиру сваке теме ученици реализују један пројектни задатак, индивидуално, у групи или у тиму. Наставник може да предложи ученицима и друге задатке, као припрему за пројектни задатак.

Праћење и вредновање

Вредновање вршити кроз:

• праћење остварености исхода

• праћење процеса рада

• разговор

• пројектне задатке

Дизајн

• Упознавање са развојем дизајна, применом принципа компоновања и начином коришћења различитих информација као подстицај за стваралачки рад

• пореди радове дизајнера на основу договореног критеријума

• реализује замисао у одабраном, задатом или доступном материјалу

• користи различите информације као подстицај за стваралачки рад

• Производи уметничких заната од првих цивилизација до појаве индустријског дизајна. Развој дизајна. Принципи дизајна (дизајна). Дизајн у XXI веку;

• Извори (окружење, природа, уметничка дела, музика, филмови, литература...) и начини долажења до креативних идеја и решења.

Простор

• Упознавање са врстама простора, елементима амбијента и значајем обликовања простора

• изрази утисак о амбијенту простора различитих намена

• разматра значај обликовања простора

• реализује замисао комбинујући задате и одабране елементе и материјал

• Простор приказан на дводимензионалној подлози. Перспектива. Виртуелни простор (екран, 3Д филмови, холограми...);

• Реалан простор. Амбијент (елементи који чине амбијент простора). Дизајн екстеријера и ентеријера. Илузија простора (на пример, илузија дубине или величине простора на сцени постигнута помоћу кулиса, слике, огледала, светла...).

Култура и уметничко наслеђе

• Упознавање одабраних уметничких дела и споменика културе и улоге визуелне уметности у савременом друштву

• објасни значај одабраних уметничких дела и споменика културе

• тумачи визуелне поруке са којима се свакодневно среће

• користи уметничка дела као подстицај за стваралачки рад

• Значајна национална и светска уметничка дела и споменици културе. Значај визуелне културе и уметности за лични развој, комуникацију, национални идентитет, развој туризма, смањење сиромаштва...;

• Поруке и креативне идеје у визуелној уметности. Промоција производа.

Кључни појмови садржаја: композиција, дизајн, простор, култура, наслеђе

Назив предмета:

Социологија са правима грађана

Годишњи фонд часова:

28

Разред:

Трећи

Циљеви учења:

– Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва

– Развија способност, код ученика, за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву;

– Унапређује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Структура и организација друштва

Упознавање са функционисањем, структуром и организацијом друштва

• објасни структуру и организацију друштва

• објасни улогу друштвених група с посебним освртом на брак и породицу

• објасни друштвену поделу рада

• објасни узроке друштвеног раслојавања

• наведе друштвене установе и друштвене организације и направи разлику између њих

• разликује особености сеоског и градског становништва

• Појам и елементи друштва

• Друштвене групе

• Брак и породица

• Друштвена подела рада

• Друштвено раслојавање

• Друштвене установе и организације

• Насеља и становништво

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава (28 часова)

Место реализације наставе

• Теоријска настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе

• Користити актуелне примере из штампе и других медија релевантне за предмет

• Користити Устав и релевантне законе у зависности од садржаја који се обрађује

Праћење и вредновање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

6. праћење остварености исхода

7. тестове знања

8. тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама

• Структура и организација друштва (6 часова)

• Устав и правна држава у Србији (3 часова)

• Држава и политика (6 часова)

• Грађанин и његова права и слободе у Србији (3 часа)

• Култура и друштво (6 часова)

• Друштвене промене и развој друштва (4 часа)

Држава и политика

• Упознавање са политиком као вештином управљања друштвом

• Оспособљавање за демократско мишљење

• Упознавање са функционисањем државних институција и органа власти

• Развијање знања о аутономији и локалној самоуправи

• опише улогу политике у друштву

• објасни појам, развој и облике демократије

• разликује законодавну, извршну и судску власт

• разликује удружења грађана и политичке партије

• препозна идеолошке разлике партија и поделу на левицу, десницу и центар

• објасни изборни поступак и конституисање скупшине и владе

• разликује државне органе власти

• разликује аутономију и локалну самоуправу

• објасни функционисање локалне самоуправе

• Политика – вештина управљања друштвом

• Појам и развој демократије

• Конститутивни елементи државе

• Подела власти

• Oрганизације грађана

• Политичке партије

• Избори

• Скупштина

• Државни органи власти

• Облици аутономије

• Демократска локална самоуправа

Грађанин и његова права и слободе

Богаћење знања о људским правима и слободама и о улози појединца у друштвеном и политичком животу

• уочава значај поштовања људских права и слобода

наведе на који начин се штите права и слободе грађана

Политичке слободе и права грађана

Економске слободе и права грађана

Личне слободе и права грађана

• Остале слободе и права грађана

• Заштита уставом гарантованих права и слобода

Устав и правна држава у Републици Србији

• Упознавање са Уставом Републике Србије, његовим историјским претечама и правосудним системом Републике Србије

• образложи значај устава као највишег правног акта

• разликује устав од закона

• направи преглед развоја уставности у Србији

• уочи значај владавине права и правне државе

• наведе основне одредбе Устава Републике Србије

• објасни функционисање правосудног система Републике Србије

• Значење Устава Републике Србије

• Принципи уставност и законитости

• Уставни суд

• Редовни судови

Култура и друштво

• Развијање знања о културним тековинама

• уочи разлику и сличности између културе и цивилизације

• објасни појам религије као важног облика друштвене свести

• идентификује монотеистичке религије и објасни специфичности хришћанства

• разликује обичај и морал

• препознаје разлику између уметности, масовне културе, подкултуре, шунда и кича

Појам културе и цивилизације

Религија

Настанак религијског мишљења

Монотеистичке религије

Хришћанство

• Обичај и морал

• Уметност

Масовна култура

Друштвене промене и развој друштва

• Оспособљавање за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва

• Стицање знања о хоризонталној и вертикалној покретљивости друштва

• идентификује друштвене промене

• уочава основне карактеристике хоризонталне и вертикалне покретљивости

• препозна друштвени развој

критички процењује различите аспекте глобализације

Појам и врсте друштвених промена

Друштвена покретљивост

Друштвени развој

Кључни појмови садржаја: друштвени односи, друштвене групе, религија, породица, морал, друштво, политика

Б: ИЗБОРНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ

Назив програма:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Први

Циљеви учења:

– Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;

– Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;

– Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ЈА, МИ И ДРУГИ

• Подстицање ученика на међусобно упознавање

• Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их

• Развој негативног става према било ком облику дискриминације

• Анализира своје особине и да их представи другима

• Препозна, анализира сличности и разлике унутар групе

• Прихвати друге ученике и уважи њихову различитост

• Препозна предрасуде, стереотипе, дискриминацију, нетолеранцију по различитим основама

• Сагледа могуће последице нетолеранције, дискриминације, стереотипа, предрасуда и начине

• Лични идентитет

• Откривање и уважавање разлика

• Групна припадност

• Стeреотипи и предрасуде

• Толеранција и дискриминација

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе

Програм се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава

Подела одељења на групе

• Одељење се не дели на групе

Место реализације наставе

• Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе

• Активности на првим часовима треба тако организовати да се обезбеди међусобно упознавање ученика, упознавање ученика са циљевима и наставним садржајима програма, али и тако да наставник добије почетни увид у то са каквим знањима, ставовима и вештинама из области грађанског васпитања група располаже с обзиром да нису сви ученици у основној школи похађали наставу грађанског васпитања у истој мери.

• Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста прошлости и садашњости.

• Квалитет наставе се обезбеђује усаглашавањем садржаја са одговарајућим методичким активностима и сталном разменом информација унутар групе.

• Добар индикатор успешне наставе је способност ученика да адекватно примењују стечена знања и вештине и да у пракси изражавају ставове и вредности демократског друштва.

• Наставник треба да пружи неопходну помоћ и подршку ученицима у припреми и реализацији активности, а заједно са групом да обезбеди повратну информацију о њеној успешности.

• У реализацији овог програма наставник је извор знања, организатор и водитељ ученичких активности и особа која даје повратну информацију.

• Повратна информација је од великог значаја не само за процес стицања сазнања, већ и за подстицање самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације за програм

• За успешно реализовање наставе број ученика у групи не би требала да буде већа од 25 ученика. Оптималан број ученика је 15-20 ученика

Праћење и вредновање

Вредновање се вршити кроз

праћење остварености исхода

Оквирни број часова по темама

• Ја, ми и други (8 часова)

• Комуникација у групи (10 часова)

• Односи у групи/заједници (16 часова)

КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ

• Оспособљавање ученика за комуникацију у групи

• Искаже, образложи и брани мишљење аргументима

• Активно слуша

• Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, уважавајући мишљење других

• Објасни разлику између дијалога и дебате

• Објасни разлоге и начине настанка гласина у свакодневној комуникацији и објасни последице које изазивају гласине

• Самопоуздано реаговање

• Гласине

• Неслушање, активно слушање

• Неоптужујуће поруке

• Изражавање мишљења

• Вођење дебате и дијалога

ОДНОСИ У ГРУПИ/ ЗАЈЕДНИЦИ

• Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу

• Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавају сукобе

• Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини и преузму одговорност за сопствено понашање у таквој ситуацији

• Ради у групи/тиму

• Препозна предности групног/тимског рада

• Учествује у доношењу групних одлука

• Разликује могуће облике учешћа младих у друштвеном животу

• Објасни потребу и важност партиципације младих у друштвеном животу

• Објасни степене и облике учешћа младих у друштвеном животу

• Објасни разлоге, ток и последице сукоба

• Објасни ефекте конфликта на ток комуникације

• Уочи факторе који одређују понашање у ситуацијама конфликта

• Анализира сукоб из различитих улова, (препознаје потребе и страхове актера сукоба) и налази конструктивна решења прихватљива за обе стране у сукобу.

• Образложи предности конструктивног начине решавања сукоба

• Објасни значај посредовања у сукобу

• Препозна и објасни врсте насиља

• Идентификује и анализира узроке насиља у својој средини, међу вршњацима, школи

• Идентификује и анализира могуће начине реаговања појединца у ситуацијама вршњачког насиља, из позиције жртве и посматрача

• Прихвати одговорност за сопствено понашање

• Сарадња

• Групни рад

• Групно одлучивање

• Учешће младих: "Лествица партиципације"

• Радити заједно

• Динамика и исходи сукоба

• Стилови поступања у конфликтима

• Сагледавање проблема из различитих углова

• Налажење решења

• Постизање договора

• Извини

• Посредовање

• Насиље у околини

• Вршњачко насиље

• Насиље у школи.

• Постизање мира

Кључни појмови садржаја: идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација, комуникација, насиље, жртва, одговорност

Назив програма:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

33

Разред:

Други

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ

• Упознавање ученика са врстама права и природом (универзалност, целовитост, недељивост)

• Упознавање ученика са начинима и механизмима заштите права

• Сагледавање значаја личног ангажовања у заштити сопствених права и права других људи

• Објасни значење и смисао људских права

• Разликује врсте људских права (лична, политичка, социјалноекономска, културна, здравствена права)

• Анализира и објашњава однос права и одговорности

• Објасни целовитост и узајамну повезаност људских права

• Објасни универзалност и развојност људских права

• Објашњава потребу посебне заштите права детета

• Проналази примере и показатеље остваривања и кршења људских права

• Процени положај појединца и друштвених група са аспекта људских права

• Објасни механизме и начине за заштиту људских права

• Анализира и тумачи основна међународна и домаћа документа из области људских права

• Објасни улогу најзначајнијих институција и процедуре заштите људских права

• Објасни улогу појединца и група у заштити људских права

• Потребе и права

• Права и правила

• Права и закони

• Међународна документа о заштити права

• Права и вредности

• Врсте права

• Односи међу правима

• Сукоб права

• Дечја и људска права

• Конвенције и заступљеност права у штампи

• Одговорност одраслих

• Одговорност деце

• Кршење права детета

• Заштита права детета

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе

Програм се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава

Подела одељења на групе

• Одељење се не дели на групе

Место реализације наставе

• Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе

• Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста прошлости и садашњости.

• Квалитет наставе се обезбеђује усаглашавањем садржаја са одговарајућим методичким активностима и сталном разменом информација унутар групе.

• Добар индикатор успешне наставе је способност ученика да адекватно примењују стечена знања и вештине и да у пракси изражавају ставове и вредности демократског друштва.

• Наставник треба да пружи неопходну помоћ и подршку ученицима у припреми и реализацији активности, а заједно са групом да обезбеди повратну информацију о њеној успешности.

• У реализацији овог програма наставник је извор знања, организатор и водитељ ученичких активности и особа која даје повратну информацију.

• Повратна информација је од великог значаја не само за процес стицања сазнања, већ и за подстицање самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације за програм

• За успешно реализовање наставе број ученика у групи не би требала да буде већа од 25 ученика. Оптималан број ученика је 15-20 ученика

Праћење и вредновање

Вредновање се вршити кроз

праћење остварености исхода

Оквирни број часова по темама

• Права и одговорности (14 часова)

• Планирање и извођење акције

(19 часова)

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ

• Подстицање ученика на активну партципацију у животу школе

• Развијање вештина планирања акција

• Идентификује проблеме у својој локалној заједници/ школи

• Анализира изабране проблеме, изучава их

• Предлаже активности и дискутује о њима са осталим члановима тима

• Сарађује са члановима тима и учествује у доношењу одлука

• Формулише циљеве и кораке акције

• Иницира активности ,прати их и оцењује их

• Представи путем јавне презентацију нацрт акције и резултате акције

• Избор проблема

• Идентификација могућих решења

• Припрема нацрта акције

• Реализација акције (ван редовних часова и учионице)

• Анализа реализоване акције

• Представљање резултата акције

Кључни појмови садржаја: права, одговорност, грађанска акција

Назив програма:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

28

Разред:

Трећи

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА

• Разумевање појмова демократија,политика, власт, грађански живот

• Упознавање са механизмима функционисања демократије и институцијама демократије

• Сагледавање значаја и начина контроле и ограничења власти у демократији

• Објасни појмове демократија, политика, власт, грађански живот

• Наведе разлике између демократског и недемократског начина одлучивања

• Објасни разлике између непосредне и посредне демократије

• Анализира различите начине ограничавања власти

• Разликује надлежности законодавне, извршне и судске власти

• Демократија, политика и власт

• Функционисања институције демократије

• Механизми и начини контроле и ограничења власти у демократском поретку

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе

Програм се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава

Подела одељења на групе

• Одељење се не дели на групе

Место реализације наставе

• Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе

• Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста прошлости и садашњости.

• Квалитет наставе се обезбеђује усаглашавањем садржаја са одговарајућим методичким активностима и сталном разменом информација унутар групе.

• Добар индикатор успешне наставе је способност ученика да адекватно примењују стечена знања и вештине и да у пракси изражавају ставове и вредности демократског друштва.

• Наставник треба да пружи неопходну помоћ и подршку ученицима у припреми и реализацији активности, а заједно са групом да обезбеди повратну информацију о њеној успешности.

• У реализацији овог програма наставник је извор знања, организатор и водитељ ученичких активности и особа која даје повратну информацију.

• Повратна информација је од великог значаја не само за процес стицања сазнања, већ и за подстицање самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације за програм

• За успешно реализовање наставе број ученика у групи не би требала да буде већа од 25 ученика. Оптималан број ученика је 15-20 ученика

Праћење и вредновање

Вредновање се вршити кроз

праћење остварености исхода

Оквирни број часова по темама

• Демократија и политика (6 часова)

• Грађанин и друштво (6 часова)

• Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу

(10 часова)

• Планирање конкретне акције

(6 часова)

ГРАЂАНИН И ДРУШТВО

• Сагледавање улоге грађанина/грађанке у демократском друштву

• Упознање се са радом локалне самоуправе

• Сагледавање улоге и карактеристика цивилног друштва у демократији

• Сагледавање значаја и начина учествовања грађанина/грађанке у политици

• Разуме политичко одређење појма грађанин/грађанка

• Разуме значај поштовања закона у демократској држави

• Објасни улогу локалне самоуправе и послове којима се она бави

• Објасни карактеристике и улогу цивилног друштва

• Наведе могућности утицаја грађана на власт, правни и политичи систем (различите форме грађанског удруживања, различите форме грађанских иницијатива и акција)

• Идентификује и анализира факторе који ометају/ подстичу демократски развој друштва

• Однос државе и грађанског друштва

• Појам грађанина

• Значај и начин учествовања грађанина у политици

• Улога грађана у остваривању права

ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ

• Упознавање ученика са суштином грађанских права и правом на грађанску иницијативу

• Сагледавање улоге грађана у остваривању људских права у демократском друштву

• Сагледавање неопходности и начина активног учешћа грађана у демократском друштву

• Објасни појам људских права

• Наведе врсте људских права и објасни њихов садржај

• Анализира предствљање људских права у актуелним медијима

• Објасни улогу појединца у заштити и остваривању људских права

• Објасни појам грађанске иницијативе

• Наведе надлежности општине и послове којима се она бави

• Разликује формалну од неформалне иницијативе

• Наведе форму и садржај формалног предлога грађанске иницијативе

• Наведе структуру, функционисање, правила и процедуре рада Скупштине

• Изведе симулацију заседања Скупштине поштујући све процедуре у процесу доношења одлука на предлог грађана

• Oбјасни појам, карактеристике, улогу и врсте удруживања грађана

• Идентификује и анализира активности и акције удружења грађана у својој локалној заједници.

• Право на грађанску иницијативу

• Партиципација грађана у процесу доношења одлука и право на самоорганизовање грађана

• Улога невладиних организација

ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ

• Подстицање и оспособљавање ученика за планирање заједничких акција и пројеката у локалној заједници

• Идентификује проблеме у својој локалној заједници

• Анализира изабране проблеме, изучава их

• Предлаже активности и дискутује о њима са осталим члановима тима

• Сарађује са члановима тима и учествује у доношењу одлука

• Формулише циљеве и кораке акције

• Иницира активности ,прати их и оцењује

• Представи путем јавне презентацију нацрт акције и резултате акције

• Избор проблема

• Идентификација могућих решења

• Припрема нацрта акције

• Реализација акције (ван редовних часова и учионице)

• Анализа реализоване акције

• Представљање резултата акције

Кључни појмови садржаја: демократија, политика, власт, грађанин, грађанска иницијатива, невладине организације

Назив програма:

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Годишњи фонд часова:

28

Разред:

Трећи

Циљеви учења

1. Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова;

2. Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва;

3. Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике;

4. Унапређивање естетских критеријума код ученика;

5. Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, интернет);

6. Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета;

7. Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Класична музика

(општа музичка анализа и теорија кроз слушање музике

• Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне заједнице до 21. века.

• Развијање навика за слушање уметничке музике.

• Оспособљавање уочавања разлика карактера композиција

• Формирање музичког укуса и адекватног музичког експресивног доживљаја музичког дела приликом слушања(аудио апаратима и уживо на концертима)

• препознаје и разликује одлике стилова у музичком изражавању од првобитне заједнице до данас

• испољава потребу за свакодневним слушањем музике и на основу тога формира трајно интересовање према музици уопште

• препозна одслушанe композиција уз познавање њихових аутора као и време настанка

• експресивно, аутономно доживљава карактер одслушане композиције

• поседује адекватан музички укус

• самоиницијативно посећује концерте и друге музичке манифестације у локалној заједници

• Значај музике у животу и друштву: првобитна заједница, стари век и развој музике у средњем веку (духовна и световна музика)

– Грегоријански корал, Византијско певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили.

Ренесанса и барок:

Палестрина Л.: Огни белта, Вивалди А.: 4 годишња доба, Хендл Г.Ф.: Месија (Алелуја), Бах Ј.С.: Токата и фуга d – mol, Брандебуршки концерт бр. 3 G – dur

Класицизам:

Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. G – dur, Моцарт В.А.: Симфонија бр. 40. G-dur, Реквијем, Мала ноћна музика, Турски марш, Бетовен Л.В.: 5. и 9. симфонија, За Елизу, Месечева соната,

• Романтизам

Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен Ф.: Валцер des-dur, Брамс Ј.: Мађарске игре по избору, Сметана Б.: Влтава, Дворжак А.: Симфонија из новог света

Импресионизам

Дебиси К.: Прелид за поподне једног пауна, Равел М.: Болеро

Музика xx века

Шостакович: Камерна симфонија, Прокофјев С.: Ромео и Јулија, Шенберг, Стравински, Веберн

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе

Програм се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава

Место реализације наставе

• Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе

• Користити сва доступна наставна средства

• Користити мултимедијалне презентације

• Упућивати ученике да користе интернет и стручну литературу

• Примењивати индивидуални рад, рад у паровима и рад у мањим групама

Континуирано упућивати ученике на присуство музике у свакодневном животу, примену у пракси и другим наставним предметима

Оцењивање

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

1. праћење остварености исхода

2. тестове знања

Оквирни број часова по темама

• класична музика

(9 часова)

• опера и балет; оперета и мјузикл

(5 часова)

• традиционална музика

(5 часова)

• џез и блуз музика

(3 часа)

• филм и филмска музука (3 часа)

• хор,камерно и оркестарско извођење композиција

(3 часа)

Oпера и балет

Oперета и мјузикл

• Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења

• Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз историју

• уочи међусобну повезаност текста, музике и покрета

• разликује музичко сценска дела према периоду настанка

• препознаје историјско културни амбијент у коме су настала поједина дела

опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски берберин, Пучини: Тоска, Боеми,

балети Чајковски П.И.: Лабудово језеро, Успавана лепотица, Прокофјев С.: Ромео и Јулија

оперете Штраус Ј.: Слепи миш

Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, Мама Миа, Чикаго...

Традиционална музика(народне песме,игре,плесови)

• Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање културе и традиције како свог тако и других народа

• Развијање естетских критеријума код ученика

• Развијање способности уочавања утицаја народног стваралаштва на уметничко стваралаштво.

• препозна естетске вредности у култури свог и народа других земаља уочавањем карактеристичних обележја музике светске народне баштине

• сагледа и вреднује утицај народног стваралаштва на уметничко стваралаштво

• Изворно певање традиционалних композиција са нашег и суседних подручја. Кола и народне игре Србије и суседних земаља.

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић М.: Охридска легенда

• Народна музика интегрисана у забавну, електронску,џез и разне алтернативне правце.

извођачи: Биљана Крстић, састав Балканика, Слободан Тркуља, Василиса, Кирил Џајковски...

Џез и блуз музика

Филм и филмска музика

• Способност препознавања критеријума који се односе на ритмичку строгост и импровизовање мелодије као карактеристика одређене врсте музике(џез,блуз)

• Способности разликовања боје звука различитих инструмената као и њихових састава.

• препознаје критеријуме који се односе на начине настајања мелодијско ритмичких образаца раличитих музичких жанрова

• разликује боју звука различитих инструмената, као и њихов изглед

• разликује саставе извођача (Соло глас-хор, Соло инструмент-камерни састав-оркестар)

Џез и блуз:

Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић...

Филм: Моцарт

филмска музика:

Е. Мориконе: музика из филмова: Амелија Пулен, Титаник, Ватрене улице, Клавир...

Хорско певање

• Оспособљавање ученика за заједничко извођење

препозна и реализује елементе заједничког музицирања

• слободан избор композиција према могућностима извођача

Кључни појмови садржаја: изражајна музичка средства и стилови, традиционална музика, опера и балет и примењена музика

Назив програма:

ИСТОРИЈА (OДАБРАНЕ ТЕМЕ)

Годишњи фонд часова:

28

Разред:

Трећи

Циљеви учења:

1. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;

2. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности;

3. Развијање индивидуалног и националног идентитета;

4. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру);

5. Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);

6. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;

7. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Село и град некад и сад

• Стицање знања о миграцијама село – град као константним појавама у историји људског друштва.

• Проширивање знања о животу сеоског и градског становништва у Србији у XIX и XX веку.

• опише начин живот у српским селима у XIX и XX веку;

• уочи сличности и разлике у начину живота у српским градовима и селима у XIX и XX веку;

• уочи значај и последице развоја модерних градова;

• образложи најважније узроке и последице миграција село–град;

• уочи разлике у начину становања између села и града кроз историју;

• уочи разлике у начину становања између припадника различитих друштвених слојева кроз историју.

• Живот у градовима и селима у новом веку и савременом добу (примери Париза, Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт Петербурга...; просторно и урбано планирање; индустријске четврти, радничка насеља и предграђа; боемске четврти; појава модерне инфраструктуре – водовод, канализација, метро, проблем загађења, одношење и складиштење отпада; становањеграђевински материјали, начин градње, развој грађевинске технике, врсте објеката и организација простора; разлика у начину становања између села и града и између припадника различитих друштвених слојева, миграције; осветљење – гас и струја; грејање, употреба соларне енергије, кућни апарати; оплемињивање стамбеног простора).

• Живот у српским градовима и селима у XIX и XX веку (примери Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца...; основни типови градских насеља – град, варош, варошица, „дивља” насеља; оријентални и европски утицаји; електрификација, јавни градски превоз – фијакери, трамваји, тролејбуси и аутобуси; основни типови сеоских насеља, обележја земљорадње, виноградарства и сточарства; задруга, моба, позајмица; пољопривредна оруђа, млинови, ветрењаче; миграције село – град, разлике у становању код Срба: дворци, градске куће, конаци, сеоске куће; дворови владара – Милоша, Михаила, Милана и Александра Обреновића, кнеза Александра и краљева Петра и Александра Карађорђевића, Николе Петровића, резиденције Јосипа Броза).

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе:

Програм се реализује кроз следеће облике наставе:

• теоријска настава.

Место реализације наставе:

• Теоријска настава се реализује у учионици или одговарајућем кабинету.

Праћење и вредновање:

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

• праћење остварености исхода

• тестове знања.

Оквирни број часова по темама:

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених планом наставе и учења.

Препоруке за реализацију наставе:

• задатак наставника је да на почетку школске године од дванаест понуђених наставних тема, ученицима предложи шест, од којих ће они, као група, у складу са својим склоностима, изабрати четири,

• структура програма конципирана је с циљем да помогне наставнику у планирању непосредног рада са ученицима, олакшавајући му одређивање обима и дубине обраде појединих наставних садржаја,

• за сваку тематску целину дати су циљеви, исходи и садржаји, а исходи треба да послуже да наставни процес буде тако обликован да се наведени циљеви остваре,

• садржаје треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведене исходе,

• наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљеве програма,

• програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, музејске збирке),

• у школама на наставном језику неке од националних мањина могу се обрадити и проширени наставни садржаји из прошлости тог народа,

• важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања,

Култура одевања и исхране некад и сад

• Проширивање знања о променама у начину одевања и исхрани кроз историју.

• Уочавање промена у начину одевања код Срба кроз историју.

• Уочавање улоге различитих културних утицаја на начин одевања и исхрану код Срба кроз историју.

• уочи основна обележја културе одевања од антике до савременог доба;

• идентификује основна обележја културе одевања код Срба кроз историју;

• наведе и упореди разлике у начину одевања између села и града кроз историју;

• наведе и упореди разлике у начину одевања између припадника различитих друштвених група кроз историју;

• препозна утицаје различитих култура на начин одевања код Срба кроз историју;

• препозна утицаје различитих култура на начин исхране код Срба кроз историју;

• наведе и упореди карактеристике исхране у различитим историјским периодима.

• Култура одевања од антике до данас (материјали, начин обраде и бојење, разлике у одевању код припадника различитих друштвених група; појава вештачких материјала, стилови у одевању, модне куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана одећа, џинс као карактеристика одевања младих у читавом свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...).

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и тканине – кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и Османском царству, као и код припадника различитих друштвених група; грађанско одело и европски узори у облачењу српског грађанског сталежа; униформе државних чиновника, лекара, цариника, професора Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; развој текстилне индустрије у Србији; народна ношња, савремени начин одевања).

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и припремање намирница, лов и риболов, начини чувања хране, пиће, реконструкција могућег јеловника – двор, град, село; посни и мрсни циклуси; национална кухиња код Срба, утицаји других кухиња; конзумирање кафе и дувана, употреба источњачких зачина, понашање за столом, прибор за јело; кухињски апарати; ресторани „брзе хране”).

• наставни садржаји треба да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и динамично,

• посебно место у настави историје имају питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација,

• добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести, не само у фази утврђивања и систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја,

• у зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем,

• настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се то десило и какве су последице из тога проистекле,

• у настави треба што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задатак),

• да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете установама културе,

• треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), јер историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика,

• у раду са ученицима неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да постигну целовито схватање о повезаности и условљености географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време,

• пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина,

• у настави треба, кад год је то могуће, примењивати дидактички концепт мултиперспективности,

• одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета,

• током рада са ученицима потребно је стално правити поређења са савременим добом, чиме се наглашава схватањe континуитета у развоју друштва и богатство садржаја из прошлости,

• задатак наставника је и да подстиче осамостаљивање ученика у прикупљању и сређивању историјских података, да их усмерава на различите изворе информација и подучава их како да се према њима критички односе, чиме се негује истраживачки дух и занимање за науку и подстиче развој мишљења заснованог на провереним чињеницама и аргументима,

Војска, оружје и рат некад и сад

• Проширивање знања о развоју војне технике и променама у начину ратовања кроз историју.

• Проширивање знања о развоју војске и начину ратовања код Срба кроз историју.

• Развијање критичког става према рату.

• уочи основна обележја ратова и војне организације и технике од антике до савременог доба;

• уочи утицај научно-технолошких достигнућа на промене у начину ратовања кроз историју;

• уочи карактеристике развоја оружја и војне организације;

• уочи основна обележја војне организације код Срба кроз историју;

• наведе и упореди карактеристике ратовања у различитим периодима;

• уочи улогу појединца у рату (војсковођа, официра, регрута, цивила);

• аргументовано дискутује о рату и његовим последицама на живот људи.

• Војска, оружје и рат кроз историју (војничка опрема – одећа, оклопи, штитови, оружје; родови војске, опсадне справе, увежбавање ратничких вештина, витешки турнири, мегдани, појава ватреног оружја – од примитивних пушака аркебуза и мускета до разорне артиљерије; увођење стајаће војске, развој модерне војне стратегије и тактике – појава генералштаба, униформе и војна одликовања; војно образовање, живот војника у рату и миру; жене у војсци; међународне конвенције о правилима ратовања, највеће војсковође).

• Војска код Срба кроз историју (српска војска у средњем веку – опрема, начин ратовања; Срби у аустријској и османској војсци; војска устаничке Србије; војна организација у XIX и XX веку у српској и југословенској држави; војно образовање – оснивање војне академије; српске и југословенске војне униформе и одликовања).

Новац и банке кроз историју

• Проширивање знања о улози новца и банака у економским системима кроз историју.

• Усвајање знања о улози новца и банака у свакодневном животу некад и сад.

• Проширивање знања о историји новца и развоју банкарства код Срба.

• уочи основне карактеристике и функције новца од антике до савременог доба;

• изведе закључак о улози и значају банака кроз историју;

• уочи основна обележја историјата српског новца и банака кроз историју;

• примени стечено знање о новцу и банкама у свакодневном животу.

• Нумизматика (као наука о постанку, развоју и употреби кованог новца).

• Новац и банке у садашњости (новац као мера вредности, платежно средство и једно од обележја самосталности државе; банка као предузеће које тргује новцем; појмови – штедња, трезор, кредит, камата, деоница, инфлација, дефлација; фалсификовања новца, новац у савременом потрошачком друштву…).

• Новац и банке у прошлости (историјат новца и банака – од старог века до данас; материјали од којих је израђиван новац, историјски феномен „кварења” новца; ликови и различити симболи на кованом и папирном новцу...).

• Новац у Србији некад и сад (историјат новца од средњег века до данас; динар као званична валута модерне Србије; мотиви на новчаницама; настанак и развој Народне банке као прве финансијске институције у Србији).

Верски живот и обичаји кроз историју

• Проширивање знања о веровањима и обичајима у прошлости и садашњости.

• Уочавање прожимања веровања и културе кроз историју.

• Сагледавање сличности и разлика у веровањима и обичајима некад и сад.

• Проширивање знања о веровањима и обичајима код Срба кроз историју.

• уочи основна обележја веровања од праисторије до савременог доба;

• наведе и упореди карактеристике обичаја и веровања у различитим периодима;

• идентификује сличности и разлике у обичајима различитих верских заједница;

• уочи утицај веровања и обичаја на културно стваралаштво;

• уочи утицај и повезаност верских институција и верског живота кроз историју;

• уочи утицај и повезаност верских институција и верског живота код Срба кроз историју;

• препозна основне одлике верског живота и обичаја код Срба кроз историју.

• Веровања у старом Египту и Месопотамији (загробни живот, балсамовање, хороскопи, астрологија, обреди и ритуални предмети...).

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, загробни живот, свештеници и свештенице, приношење жртве боговима...).

• Религије Далеког истока.

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја различитих верских конфесија – сличности и разлике у веровањима и обичајима; обележавање верских празника, страхови средњовековног човека).

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом добу (верски идентитет, сличности и разлике између католика, протестаната, православаца, муслимана, Јевреја; атеизам).

• овај програм пружа велике могућности за интеграцију школског и ваншколског знања ученика, за излазак из оквира школских уџбеника и учионица, укључивање родитеља и суграђана који поседују знања, колекције, књиге, филмове и другу грађу која може да помогне у реализацији програма,

• наставник треба да тежи комбиновању различитих метода рада (кратка предавања, гледање филмова, читање књига, дискусије, анализа писаних извора, слика и фотографија...),

• у извођењу наставе самостално истраживање ученика је најважније, без обзира на изабране методе рада, а наставникова је улога да организује наставу, пружи помоћ ученицима у раду (од давања информација до упућивања на изворе информација) и да подстиче интересовање ученика за програм,

• у припреми и реализацији часова наставницима може користити следећа литература:

Д. М. Ацовић, Хералдика и Срби, Београд 2008.

Д. Бабац, Специјалне јединице југословенске војске у Априлском рату, Београд 2006.

Д. Бабац, Ч. Васић, М. Марковић, Црногорска војска 1896–1916, Београд 2007.

Д. Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Београд 2004.

В. Бикић, Средњовековно село, Београд 2007.

М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989.

С. Бојанин, Забаве и светковине у средњовековној Србији (од краја XII до краја XV века), Београд 2005.

Е. Бухари, Наполеонова гардијска коњица, Београд 2006.

А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске династије, Нови Сад 2001.

П. Вилар, Злато и новац у повијести 1450–1920, Београд 1990.

А. Вулетић, Ј. Мијаиловић, Између посела и балова. Живот у Србији у 19. веку, Београд 2005.

Р. Вучетић, Престоница независне Србије (1878–1918), Београд 2008.

К. Гравет, Витезови, Београд 2006.

С. Димитријевић, Средњовековни српски новац, Београд 1997.

Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 19181941, IIII, Београд 1996.

А. Ђуровић, Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905–1914, Београд 2004.

Историја приватног живота, I-V, приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, Београд 20002004.

М. Јовановић-Стојимировић, Силуете старог Београда, Београд 2008.

Д. Косановић, Почеци кинематографије на тлу Југославије 1896–1918, Београд 1985.

Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999.

П. J. Марковић, Београд 1918–1941, Београд 1992.

П. J. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1965, Београд 1996.

П. J. Марковић, Трајност и промена. Друштвена историја социјалистичке свакодневице у Југославији и Србији, Београд 2007.

М. Милићевић, Грб Србије: развој кроз историју, Београд 1995.

Образовање и васпитање кроз историју

• Продубљивање знања о развоју образовања кроз историју.

• Уочавање сличности и разлика у образовању и васпитању некад и сад.

• Разумевање утицаја привредног развоја на квалитет образовања.

• Продубљивање знања о развоју образовања код Срба кроз историју.

• уочи основна обележја образовања и васпитања од антике до савременог доба;

• опише развој система образовања и васпитања кроз историју;

• опише развој система образовања и васпитања код Срба кроз историју;

• упореди карактеристике образовања и васпитања у различитим периодима;

• изведе закључак о значају образовања и васпитања у животу људи;

• препозна међусобну условљеност степена привредног развитка и квалитета образовања.

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, Месопотамија, стара Грчка и Рим).

• Образовање и васпитање у средњем веку (манастири као центри писмености и образовања; оснивање школа и универзитета, утицај цркве на образовање и васпитање...).

• Образовање и васпитање у новом веку и савременом добу (појава штампарства и ширење писмености, улога цркве и државе – појава световног и обавезног образовања, школских уџбеника; положај ученика – награђивање и кажњавање, одевање ученика...).

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као центри писмености и образовања; значај Хиландара, просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и Београдског универзитета; један дан у школи, школска слава, одевање ученика, школовање женске деце; стипендирање ученика).

Комуникације, путовања и туризам некад и сад

• Уочавање значаја комуникација и њиховог развоја у историји друштва.

• Разумевање утицаја комуникација на упознавање и приближавање држава, народа и њихових култура.

• опише развој комуникација од праисторије до савременог доба;

• наведе и упореди карактеристике комуникације у различитим периодима;

• изведе закључак о значају комуникације у животу људи кроз историју;

• уочи последице развоја модерних комуникација;

• изведе закључак о утицају развоја комуникација на интеграцију сваке нације и друштва;

• користи информације са историјске карте и повеже их са стеченим знањем о комуникацијама;

• уочи утицај комуникација на приближавање држава, народа и њихових култура.

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју (утицај трговине и војних похода на развој комуникација; ходочашћа – света места, мисионари; значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, телефонског, железничког, аутомобилског и авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и новинарство, интернет, откривање нових дестинација, гостионице и хотели, бање).

Друштвени и породични живот кроз историју

• Продубљивање знања о развоју друштвеног и породичног живота кроз историју.

• Уочавање сличности и разлика у друштвеном и породичном живота некад и сад.

• Проширивање знања о друштвеном и породичном животу код Срба кроз историју.

• идентификује основна обележја друштвеног живота од антике до данас;

• идентификује основна обележја породичног живота од антике до данас;

• наведе основна обележја друштвеног живота код Срба кроз историју;

• наведе основна обележја породичног живота код Срба кроз историју;

• упореди карактеристике друштвеног и породичног живота у различитим периодима;

• уочи сличности и разлике у начину обележавања празника кроз историју;

• истакне одлике друштвеног и породичног живота данас у односу на раније епохе.

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, плес уз музику, музички инструменти, позориште, маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у доба Шекспира и Молијера, настанак опере, књижевне дружине и читалишта, концерти, биоскопи, игре на срећу, савремена популарна музика).

• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни празници и њихов значај; утицај политичких прилика на празнике и празновања, радни и нерадни дани; различити облици друштвених активности на селу и у граду...).

• Породични односи од антике до данас (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос према старијима, породични празници, традиционални и модерни погледи на породицу; промене у односима међу половима...).

• Породични односи код Срба кроз историју (положај мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос према старијима, породични празници – крсна слава...)

Ј. Миодраговић, Народна педагогија у Срба или како наш народ подиже пород свој, Београд 1914.

Д. Мрђеновић, А. Палавестра, Д. Спасић,

Родословне таблице и грбови српских

династија и властеле, Београд 1987.

Образовање код Срба кроз векове, Београд 2001.

Е. Пирсон, Стара Грчка, Београд 2006.

Р. Плат, Свет филма, Београд 2006.

Приватни живот у српским земљама

средњег века, приредиле С. Марјановић–

Душанић и Д. Поповић, Београд 2004.

Приватни живот у српским земљама у

освит модерног доба, приредио А. Фотић, Београд 2005.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку. Од краја осамнаестог века до Првог светског рата, приредили А. Столић и Н. Макуљевић, Београд 2006.

Приватни живот код Срба у двадесетом

веку, приредио М. Ристовић, Београд 2007.

Р. Радић, Страх у позној Византији I-II, Београд 2000.

Р. Радић, Византија – пурпур и пeргамент, Београд 2006.

Р. Радић, Цариград – приче са Босфора, Београд 2007.

Службено одело у Србији у 19. и 20. веку, Београд 2001.

Д. Стојановић, Калдрма и асфалт. Урбанизација и европеизација Београда 1890–1914, Београд 2008.

Ж. Стојановић, Папирни новац Србије и Југославије, Београд 1996.

Н. Томас, Д. Бабац, Армије на Балкану 1914–1918, Београд 2006.

Џ. Харт, Стари Египат, Београд 2006.

Ф. Џајс, Витезови кроз историју, Београд 2003.

Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у средњовековном граду, Београд 2004.

Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у средњовековном замку, Београд 2005.

Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у средњовековном селу, Београд 2006.

С. Џејмс, Стари Рим, Београд 2006.

Фотографија, филм, радио и телевизија кроз историју

• Проширивање знања о развоју фотографије, филма, радија и телевизије кроз историју.

• Разумевање утицаја фотографије, филма, радија и телевизије на друштвени, политички и културни живот.

• Проширивање знања о развоју фотографије, филма, радија и телевизије у Србији.

• Уочавање значаја фотографије, филма, радија и телевизије као историјских извора.

• уочи основна обележја развоја фотографије, филма, радија и телевизије кроз историју;

• изведе закључак о значају фотографије, филма, радија и телевизије у животу појединца и читавог друштва;

• изведе закључак о значају фотографије, филма, радија и телевизије као историјских извора;

• опише развој фотографије, филма, радија и телевизије у Србији;

• уочи последице развоја фотографије, филма, радија и телевизије.

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као техничких достигнућа, начина уметничког изражавања, средстава масовне комуникације, сазнавања и образовања, и као историјских извора).

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз историју (развој – оптичка сочива, дагеротипија, мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска пројекција, филм као извор информација о догађајима; филм као масовна забава и индустрија; почетак ере звучног филма, појава анимираних филмова; појава колор филмова; филмски фестивали и награде; оснивање радио-станица, појава телевизије; превласт телевизије над другим медијима у другој половини XX века; примери злоупотребе фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку).

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска пројекција у Србији 1896, први српски филмови и биоскопи; почетак рада прве радио-станице – Радио Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио Лондона за време окупације, оснивање Телевизије Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као показатељи животног стандарда).

Брига о телу и здрављу кроз историју

• Продубљивање знања о развоју здравствене културе кроз историју.

• Уочавање утицаја економског и културног развитка на степен здравствене културе.

• Проширивање знања о развоју здравствене културе код Срба.

• уочи основна обележја развоја здравствене културе од антике до данас;

• уочи основна обележја развоја здравствене културе код Срба кроз историју;

• наведе и упореди различите методе лечења кроз историју;

• уочи повезаност степена економског и културног развитка и здравствене културе;

• уочи значај хуманитарних организација и њиховог деловања.

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести људи, хигијенски услови, епидемије, развој медицине, медицински инструменти, лекови и лековито биље, здравствене установе – манастирске болнице, санаторијуми, стационари, домови здравља, апотеке; начини здравствене заштите и превентиве, хуманитарне организације).

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних услова и хигијенских прилика на појаву болести; најчешће болести и епидемије, народна медицина и надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза Милоша, оснивање Медицинског факултета у Београду...).

Грбови и заставе некад и сад

• Продубљивање знања о развоју грбова и застава и њиховом значају у историји.

• Упознавање са развојем, улогом и значајем грбова и застава у прошлости српског народа.

• уочи основна обележја развоја грбова и застава кроз историју;

• уочи основна обележја развоја грбова и застава код Срба кроз историју;

• изведе закључак о значају грбова и застава кроз историју;

• наведе најчешће хералдичке симболе;

• опише изглед и порекло савременог српског грба и заставе.

• Улога и значај грбова и застава (као симбола државе, нације, владара, војске, града, установе, предузећа, политичке организације, спортског друштва...; појава грбова у XII веку – породични грбови на штитовима као начин распознавања витезова на турнирима и у ратним походима; грбови на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички симболи; појава првих застава – вексилум – застава римских царева, лабарум – застава Константина Великог; основни елементи застава).

• Грбови и заставе у прошлости српског народа (порекло савременог српског грба и заставе, значење четири оцила, најчешћи хералдички симболи на грбовима српских нововековних и средњовековних држава и династија и властелинских породица – двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, љиљани Котроманића...).

Спорт некад и сад

• Проширивање знања о развоју спортског живота кроз историју.

• Уочавање сличности и разлика у спортским играма и надметањима некад и сад.

• Проширивање знања о развоју спортског живота код Срба.

• уочи основна обележја спорта од антике до савременог доба;

• уочи улогу и значај спорта у људском друштву;

• именује и опише спортске дисциплине заступљене на античким Олимпијским играма;

• наведе и упореди карактеристике спортских надметања у различитим периодима;

• опише развој спортског живота код Срба.

• Улога и значај спорта од антике до савременог доба (спорт као део бриге о здрављу и као забава; спорт и Олимпијске игре у античкој Грчкој као основ спортских игара савременог доба; спортска надметања кроз историју – најпопуларнији спортови, аматерски и професионални спорт, модерне Олимпијске игре).

• Спорт код Срба кроз историју (народне и пастирске игре као прва спортска надметања, прва спортска друштва, оснивање Српског олимпијског клуба 1910, учешће на међународним такмичењима и велики успеси, спортска друштва и клубови; савремени спорт и спортски живот).

Кључни појмови садржаја: историјски извори, историјска истраживања.

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Годишњи фонд:

28 часова

Разред:

Трећи разред

Циљ наставе програма – изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима);

Циљеви учења:

• стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања – тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања;

• социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу;

• откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО
ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Предлог спортова који се понуде ученицима као избор:

У првом реду, спортови који се у одређеном обиму обрађују кроз наставу физичког васпитања:

атлетика

гимнастика

ритмичка гимнастика

рукомет

кошарка

• Упознавање ученика са вредностима спорта

• усмерени развој и одржавање моторичких способности ученика;

• учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта;

• стицање теоријских знања у изабраном спорту;

• познавање правила такмичења у изабраном спорту;

• формирање навика за бављење изабраним спортом;

• социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичења;

• откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.

• учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта;

• пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси;

• учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси;

• обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу;

• теоријски објасни вредности физичких активности при учествовању у спортској игри;

• прикаже техничке вештине индивидуалне технике;

• прикаже , објасни и демонстрира колективну тактику спортске гране са којом се упознао и учио;

• игра уз примену правила игре;

• учествује у организацији школских спортских такмичења

• примењује правила фер плеја

• Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа структура:

• развијање моторичких споосбности ученика;

• спортско-техничко образовање ученика (обучавње и усавршавање технике);

• индивидуална и колективна тактика изабраног спорта;

• теоријско образовање;

• правила изабраног спорта;

• организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

• упознавање ученика вредностима изабраног спорта;

• упознавање ученика са основним принципимна вежбања у складу са његовим узрастом;

• упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и предозирања у изабраном спорту;

• упознавање ученика са етичким вредностима и слабостима спорта;

• упознавање ученика са естетским вредностима спорта.

Минимални образовни захтеви :

• Програмни наставници утврђују минималне образовне захтеве, у складу са усвојеним програмом за сваки изабрани спорт. Под тим се подразумева:

• савладаност основне технике и њена примена;

• познавање и примена елементарне тактике;

• познавање и примена правила;

• ангажованост и учешће ученика на такмичењима у изабраном спортру.

• Настава физичко васпитање – изабрани спорт је изборни програм и реализује се у оквиру редовне наставе са једним или два часа недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према редовном распореду часова у рубрику дневника под називом – изабрани спорт (нпр.атлетика) и посебно се нумеришу;

• сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт које му се понуди почетком школске године, а још боље на крају претходног разреда;

• школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два инидивидуална и два колективна спорта. Уколико школа има оптималне услове за рад, ученицима се може понудити и више спортова;

• прихватају се они спортови за које се определило највише ученика у једном одељењу (цело одељење реализује програм изабраног спорта целе школске године). Избор спорта врши се на нивоу одељења;

• предлог за изабрани спорт даје актив наставника физичког васпитања, у складу са условима рада школе.

• предлог мора бити реалан;

• предлажу се спортови за које постоје адекватни услови;

• ученици једног одељења могу изабрати исти спорт који су упражњавали у предходним разредима или могу изабрати нови спорт који до тада нису упражњавали.

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА

• Основне карактеристике програму су:

• изборност;

• да служе потребама ученика;

• омогућавање наставницима не само да планирају већ и да програмирају рад у настави у складу са сопственим знањима, искуствима;

• програм у великој мери омогућава креативност наставника;

• програм је у функцији целокупне наставе физичког васпитања ученика.

• Предлог спортова који се понуде ученицима као избор.

1. У првом реду, спортови који се у одређеном обиму обрађују кроз наставу физичког васпитања:

• атлетика;

• гимнастика;

• ритмичка гимнастика:

• рукомет;

• кошарка;

одбојка

мали фудбал

плес

шах

• задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др;

• стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту;

• подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).

• упознавање ученика са основним принципимна вежбања у складу са његовим узрастом;

• упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и предозирања у изабраном спорту;

• упознавање ученика са

• етичким вредностима и слабостима спорта;

• упознавање ученика са естетским вредностима спорта.

• одбојка;

• мали фудбал;

• плес.

2. Спортови који се налазе у програмима такмичења "Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије":

3. Спортови за које је заинтересована локална средина, односно локална самоурава.

4. Спортови за које постоје одговарајући природни и материјални ресурси:

– скијање;

– веслање.

5. Спортови са којима су се ученици упознали кроз курсне облике рада.

Дидактичко-методичко упутство за реализацију часова изабране спортске гране (изборног спорта)

• часове изабране спортске гране потребно је са методичког становишта у што већој мери прилагодити моделу часа физичког васпитања;

• у складу са моторичким формама које карактеришу изабрани спорт и које се примењују у основној фази часа, неопходно је бирати вежбања, како за уводно-припремну тако и завршну фазу часа;

• тежиште рада у свим изабраним спортовима да је на техници и њеној примени у ситуационим условима;

• код индивидуалних спортова инсистирати на примени кретања у такмичарским условима;Настојати да се трчи или плива што брже, скаче што више или баца што даље, постиже што више кругова итд.;

• код колективних спортова (спортских игара) форсирати уважбавање технике и тактике највише кроз игру и ситуационе услове приближне условима игре;

• на сваком часу у одређеним временским интервалима спроводити такмичење између екипа.

• у раду на овим часовима неопходно је правити тимове-екипе према способностима;.

• на часовима изабраног спорта обавезно је примењивати диференциране облике рада у складу са знањима и способностима ученика. Овакав приступ је обавезан уважавајући структуру ученика који су се определили за одређени спорт (има оних који су се тим спортом већ бавили или се њиме баве и ученика почетника);

• садржаје рада на часовима програмирају наставници задужени за реализацију програма физичко васпитање – изабрани спорт у складу са знањима о спортској грани и сагледавањем способности и знања ученика;

• програмирани садржаји планирају се као и сви остали часови наставе физичког васпитања;

• оцењивање ученика је у складу са обимом и квалитетом оног наученог садржаја који је за ученике одређен (програм за почетнике и програм за напредније);

• реализацијом часова физичког васпитања – изабрани спорт пратити и запажати ученике који су посебно талентовани за спорт и упућивати их да се њиме баве и изван школе у клубовима и спортским школама ако то желе или имају интересовања.;

• током рада са ученицима уочавати оне чије се интересовање за одређени спорт не поклапа са њиховим могућностима и истим на крају школске године саветовати за који спорт да се определе у наредној школској години.

II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

• садржаји наставе физичко васпитање – изабрани спорт могу се реализовати у објектима школе, на одговарајућим вежбалиштима – објектима ван школе, под условом да се налазе у близини школе или да је за ученике организован наменски превоз (спортска хала, базен, отворени терени, клизалиште, скијалиште итд.);

• часови се могу организовати у истој смени у оквиру распореда часова са другим предметима или у супротној смени, ако за тим постоји потреба и адекватни услови.

III ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

• планирање образовно-васпитног рада спроводе наставници у складу са основним принципима планирања наставе физичког васпитања. Годишњи план рада је обавезни облик насатвог планирања из кога проистичу месечни и недељни планови рада;

• сходно уобичајеној пракси, наставници обавезно израђују и припрему за појединачан час. Припрема за час базира се на прихваћеној четвороделној структури часа примереног потребама наставе физичког васпитања.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

Праћење и вредновање постигнућа ученика

• праћење напретка ученика обавља се сукцесивно током целе школске године, а на основу јединствене методологије која предвиђа следеће тематске целине. У осмом разреду оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева:

• стање моторичких способности;

• усвојене здравствено-хигијенске навике;

• достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика у складу са индувидуалним могућностима;

• однос према раду.

1. Праћење и вредновање моторичких способности врши се на основу савладаности програмског садржаја којим се подстиче развој оних физичких способности за које је овај узраст критичан период због њихове трансформације под утицајем физичких активности – координација, гипкост, равнотежа, брзина, снага и издржљивост.

2. Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и одржавања личне и колективне хигијене, а, такође, и на основу усвојености и примене знања из области здравља.

3. Степен савладаности моторних знања и умења спроводи се на основу минималних програмских захтева, који је утврђен на крају навођења програмских садржаја.

4. Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима и ваншколским активностима.

Оцењивање ученика у оквиру праћења и вредновања наставног процеса, врши се на основу правилника о оцењивању ученика основне школе и на основу савремених дидактичко методичких знања.

Педагошка документација и дидактички материјал

Обавезна педагошка документација је:

Дневник рада, структура и садржај утврђује се на републичком нивоу и одобрава га министар, а наставнику се оставља могућност да га допуни оним материјалом за које има још потребе.

Планови рада: годишњи, по разредима и циклусима, план стручног актива, план ванчасовних и ваншколских активности и праћење њихове реализације.

Писане припеме наставник сачињава за поједине наставне теме које садрже: временску артикулацију остваривања наставне теме (укупан и редни број часова, време реализације), конзистентну дидактичку структуру часова (облике рада, методичке поступке обучавања и увежбавања).

Радни картон: има сваки ученик са програмом садржаја који се вежба, а који сачињава учитељ или предметни наставник и који је прилагођен конкретним условима рада.

Формулари за обраду података за: стање физичких способности, реализацију програмских садржаја у часовној и ванчасовној организацији рада.

Очигледна средства: цртежи, контурограми, видео-траке аранжиране, таблице оријентационих вредности моторичких способности, разноврсна обележавања радних места и други писани материјали који упућују ученике на лакше разумевање и остваривање радних циљева и задатака.

Кључни појмови садржаја: вежбање, игра, здравље, правилно вежбање

СТРАНИ ЈЕЗИК

Циљ програма:

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику.

Годишњи фонд часова:

28

Разред:

Трећи

ЦИЉ

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

Ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ

(80% + 20%)

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

СЛУШАЊЕ

Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора

• Разуме основне поруке и захтеве исказане јасним стандардним језиком када је реч о блиским темама (аутомобили, спорт, посао, хоби);

• Разуме глобално суштину нешто дужих разговора или дискусија на састанцима који се односе на једноставније садржаје из струке, уколико се говори разговетно и стандардним језиком;

• Разуме глобални садржај саопштења и других информативних текстова у вези с једноставним стручним темама;

ОПШТЕ ТЕМЕ

• Свакодневни живот (генерацијски конфликти и начини превазилажења)

• Образовање (образовање за све, пракса и припреме за будуће занимање, размена ученика )

• Познате фирме, предузећа, установе, институције у земљама чији се језик учи

• Културни живот (међународни пројекти и учешће на њима)

• Заштита човекове околине (волонтерски рад)

• Медији (штампа, телевизија, електронски медији )

• Историјски догађаји/личности из земаља чији се језик учи

• Информатички садржаји, употреба интернета

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

• Основна стручна терминологија

• Примена информационих технологија у домену струке

• Основе пословне комуникације и коресподенције (пословна преписка и комуникација у писаној и усменој форми)

• Мере заштите и очувања радне и животне средине

Напомена: Стручне теме треба распоредити по разредима тако да буду у корелацији са садржајима који се обрађују из стручних предмета

1. Представљање себе и других

2. Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по регионима)

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.)

4. Давање једноставних упутстава и команди

5. Изражавање молби и захвалности

6. Изражавање извињења

7. Изражавање потврде и негирање

8. Изражавање допадања и недопадања

9. Изражавање физичких сензација и потреба

10. Исказивање просторних и временских односа

11. Давање и тражење информација и обавештења

12. Описивање и упоређивање лица и предмета

13. Изрицање забране и реаговање на забрану

14. Изражавање припадања и поседовања

15. Скретање пажње

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања

17. Тражење и давање дозволе

18. Исказивање честитки

19. Исказивање препоруке

20. Изражавање хитности и обавезности

21. Исказивање сумње и несигурности

ЧИТАЊЕ

Оспособљавање ученика за разумевање прочитаних текстова

• Разуме једноставније текстове (стандардна писма, информације о процесу рада у струци) писане свакодневним језиком или језиком струке;

• Разуме опис догађаја и осећања;

• Разуме основни садржај као и важније детаље у извештајима, брошурама и уговорима везаним за струку;

ГОВОР

Оспособљавање ученика за кратко монолошко

излагање и за учешће у

дијалогу на страном језику

• Поставља питања и тражи објашњења у вези са темом дискусије/разговора;

• Описује статус и образовање, као и будуће запослење и струку једноставним језичким средствима;

• Описује делатност, фирму, процес рада, преприча телефонски разговор или одлуке неког договора у оквиру познате лексике и на познате теме;

• Образлаже укратко своје намере, одлуке, поступке;

ПИСАЊЕ

Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог

садржаја

• Попуњава рачуне, признанице и хартије од вредности;

• Пише једноставно пословно писмо према одређеном моделу;

• Описује и појашњава садржај симболичких модалитета везаних за струку;

ИНТЕРАКЦИЈА

Оспособљавање ученика за учешће у дијалогу на

страном језику и размену краћих писаних порука

• Поведе, настави и заврши неки једноставан разговор, под условом да је лице у лице са саговорником;

• Размени идеје и информација о блиским темама у предвидљивим, свакодневним ситуацијама;

МЕДИЈАЦИЈА

Оспособљавање ученика да преводи, сажима и препричава садржај краћих усмених и

писаних текстова

• Сажима и рекапитулира садржај текста, филма, разговара и сл;

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање ученика да користе медије као изворе информација и развијају критичко мишљење у вези са њима

• Идентификује различита гледишта о истој теми;

• Схвата основне елементе аргументације;

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ

• Коректно употребљава једноставне структуре користећи комплексније синтаксичке елементе ( уз одређене елементарне грешке које не доводе у питање глобални смисао).

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност.

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА

– Систематизација свих типова упитних реченица

– Директна и индиректна питања

– Индиректни говор: рецептивно и продуктивно

а) изјаве и питања – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)

б) молбе, захтеви, наредбе

– Индиректни говор: само рецептивно

а) изјаве са променом глаголских времена

– Одређене релативне клаузе

– Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА

1. Члан

– Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту

2. Именице

– Бројиве и небројиве именице

3. Заменички облици

а) Заменице

– Личне заменице у функцији субјекта и објекта

– Показне заменице

– Односне заменице

б) детерминатори

– Показни детерминатори

– Неодређени детерминатори

– Присвојни детерминатори

4. Придеви

– Обновити компарацију придева

– too/not…enough/not as…(as)/…than

5. Бројеви

6. Кванитификатори

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА

– Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous

– Обновити све употребе Present Perfect

– Used to

– Начини изражавања будућности, планова у будућности (going to, will)

– Модални глаголи: should, must, will, may, might

– Пасивне конструкције – садашње и прошло време – Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),

– Present perfect passive (рецептивно)

1. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у времену и простору

2. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктивно)

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Именице

Властите именице и заједничке, одговарајући род и број са детерминативом: Annа, Pietro, Belgrado, Roma, Signor Bianchi, Signora Bianchi, i miei genitori, il nostro paese, questa casa, l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa ragazza, quell’amico, quella casa, итд.

Системски приказ морфолошких карактеристика.

Члан. Употреба члана. Систематизација.

Облици одређеног и неодређеног члана. Основна употреба.

Слагање одређеног и неодређеног члана са именицом или придевом.

Члан спојен с предлозима di, a, da, in, su i con.

Одређени члан испред датума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана у неделји Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il giovedì.

Употреба члана уз властита имена, географске појмове, имена градова и држава, презимена.

Партитивни члан као суплетивни облик множине неодређеног члана (Ho un amico italiano: Ho degli amici italiani.).

Употреба члана уз присвојни придев и именице које исказују блиско сродство (Mia sorella si chiama Ada. Domani andiamo a Roma con i nostri nonni).

Положај члана и предлога уз неодређени придев tutto.

Партитивни члан. Mangio delle mele. Изостављање у негацији. Non mangio pane. Употреба предлога di уз изразе који изражавају одређену количину. Prendo un bicchiere d’acqua minerale.

Системски приказ морфолошких карактеристика.

Заменице

Личне заменице у служби субјекта.

Наглашене личне заменице у служби објекта.

Наглашене личне заменице у служби директног i indirektnog објекта.

Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro.

Измештање индиректног објекта испред прредиката (Chiedi di Maria? Non l’ho vista da tanto).

Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello).

Упитне заменице chi? i che?/ che cosa?

Неодређене заменице, придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, alcuni)

Неодређене заменице, придеви : alcuno, ciascuno, certo, altro, nessuno, parecchio.

Неодређене заменице: nulla, niente, qualcosa.

Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale)

Здружене ненаглашеде заменице (pronomi combinati)

Придеви

Описни придеви, слагање придева и именице у роду и борју. Описни придеви buono и bello; неодређени придев tutto. Посебне карактеристике придева santo и grande

Компарација придева: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di voi. Maria e’ la piu’ alta della classe.

Апсолутни суперлатив Maria è bellisima.

Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива (релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo.

Разлика у значењу између аналитичких и синтетичких облика компаратива и супетлатива (più grande : maggiore; più buono : migliore).

Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве.

Показни придеви: questo, quello.

Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.

Главни бројеви (преко 1000) и редни (до 20). Редни бројеви.

Алтеративни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.

Суфикси -enne и -ina за бројеве quarantenne, sulla quarantina

Предлози

Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба.

Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro.

Употреба предлога di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare con gli amici.), da Vengo da Belgrado. Andiamo dai nonni, in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testa)

Глаголи

Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! Non tornare tardi ! Non andate via senza di me. Prego Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre tosette, per favore.

Употреба глагола piacere.

Кондиционал презента (Condizionale Presente): Vorrei un chilo di mele, per favore ! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano ?

Футур правилних и неправилних глагола. Noi tormeremo a casa alle cinque.

Предбудуће време (Futuro anteriore). Quando arriverà alla stazione, il treno sarà già partito.

Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.

Презент конјунктива (Congiuntivo presente): Penso che Maria debba studiare di più.

Прилози

Потврдни, одређни (sì, no). Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора. a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù

Упитни прилози: quando?, come?, perché? dove?

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente

Положај прилога mai, sempre, ancora, già уз passato prossimo(Non ho mai viato una cosa tanto bella).

Речца ci (с прилошком вредношћу) и ne (Ne torno adesso) и заменичком вредношћу (Marco? Ne parliamo spesso). Речца ci са заменичком вредношћу (Marco? Ci ho parlato ieri).

Везници.

Реченица:

Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику.

Упитна реченица:

с конструкцијом изјавне реченице потврдног облика и упитном интонацијом

с конструкцијом изјавне реченице у одричном облику и упитном интонацијом

Ред речи у реченици.

Ред речи у реченици.

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, узрочну, релативну, хипотетички период)

Хипотетички период: Реална погодбена реченица: Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai tempo andremoin gita.

Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози: Se avevi tempo, andavamo in gita.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Одредбе квалитета и квантитета

Описна компарација помоћу партикула: ganz, besonders, höchst, sehr, überaus (апсолутни суперлатив). Sie ist eine sehr fleißige Studentin Das war eine besonders /höchst/ angenehme Reise.

Потенцирање суперлатива Seine Arbeit war bei weitem die beste. Sie ist das allerchönste Mädchen in der Schule.

Неуправни говор

За истовременост конјунктив презента или претерита – рецептивно: Sie sagt: ”Ich schreibe einen Brief an meinen Freund.” Sie sagt, sie schreibe /schriebe/ einen Brief an ihren Freund. Sie sagt, dass sie...

За радњу која се десила пре момента говора; перфект или плусквамперфект конјунктива – рецептивно: Sie sagt: „Ich habe einen Roman von T. Mann gelesen”. Sie sagt, sie habe /hätte/ einen Roman von T. Mann gelesen. Sie sagt, dass sie...

За радњу која се дешава после момента говора: футур конјунктива или облик „würde” – рецептивно: Sie sagt: „Ich werde einen Roman von T. Mann lesen.” Sie sagt, sie werde /würde/ einen Roman von T. Mann lesen. Sie sagt, dass sie...

Инфинитивне конструкције

Изражавање модалитета а) sein + zu + инфинитив: Dieses Problem ist zu lösen. Da ist dieser Vorgang am besten zu beobachten. б) lassen + sich + инфинитив: Das lässt sich leicht erklären. Diese Bruchspalte lässt sich bis nach Novi Sad verfolgen.

Пасив радње и пасив стања – рецептивно (презент, перфект, претерит и футур) и продуктивно (презент и претерит): Die Unterlagen werden vor der Sitzung verteilt. Die Unterlagen sind noch nicht verteilt. Модални глаголи + инфинитив презента пасива (рецептивно): Dabei muss die Temperatur der Luft beachtet werden.

Лексикологија – сложенице, префиксација и суфиксација, стране речи и интернационализми, термини и терминологизиране речи из општег језика.

РУСКИ ЈЕЗИК

Именице

Скраћенице (ВУЗ, МГУ). Род абревијатура. Познатији наши и страни географски називи са специфичностима у роду, броју и промени.

Заменице

Систематизација неодређених заменица са – то, – нибудь

Придеви

Утврђивање и систематизација придевских облика

Бројеви

Читање децимала и разломака (0,1-ноль целых одна десятая, 2,4-две целых четыре десятых, ½-одна вторая (половина).

Глаголи

Радни глаголски придев садашњег времена

Радни глаголски придев прошлог времена

Пасивни глаголски придеви– употреба

СИНТАКСА

Реценице са субјектом типа мы с вами

Реченице с копулама являются, называются

Реченице с копулом есть

Реченице са трпним глаголским придевом у предикату (Лес посажен недавно.)

Реченице са одредбом за приближну количину (В классе было учеников тридцать.)

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Именичка група

– Систематизација употребе детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; присвојних и показних придева; основних, редних и апроксимативних бројева; неодређених речи; одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања производа – fromage de brebis, натписа на продавницама и установама – boulangerie, banquе, назива рубрика у штампаним медијима – faits divers, на знаковима упозорења – еntrée interdite; испред именице у позицији атрибута: il est boulanger и слично);

– Род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; промена значења неких придева у зависности од места: un grand homme / un homme grand; un brave homme / un homme brave; поређење придева;

– Заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за директни и за индиректни објекат; показне и присвојне; упитне и неодређене.

Глаголска група

– Систематизација глаголских начина и времена: времена индикатива, перифрастичне конструкције, посебно за исказивање радње у току être en train de ...; презент субјунктива глагола прве и друге групе и фреквентних неправилних глагола: Il est important que tu viennes... / que nous allions... / que vous soyez...; перфект кондиционала: Si j’avais su, je serais venue plus tôt; императив: sachons attendre, ayons confiance; soyez les bienvenus!

– Темпорална, каузална, концесивна и погодбена вредност герундива;

– Униперсонални глагол s’agir и униперсоналне конструкције са глаголима suffire de + inf., défendre/interdire de + inf., recommander de + inf., rester à + inf.

Предлози

– Предложна група са придевском вредношћу;

– Предложна група иза прилога за количину.

Прилози, систематизација

Модалитети и форме реченице

– Систематизација: декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет;

– Негација, изостављање форклузива pas, употреба осталих форклузива;

– пасив: везивање агенса предлозима de и par;

– Позиционо наглашавање реченичних делова.

Основни типови сложених реченица

– Систематизација координираних реченица;

– Зависне реченице, систематизација: релативне, компаративне, временске; концесивне и опозитивне са везницима bien que и alors que; каузалне са везницима comme и surtout que; финалне конструкције и обрти са инфинитивом; хипотетичне са везником si (вероватни, могући и иреални потенцијал); реченице са que у функцији субјекта (нпр. Il est possible qu’il soit parti); систематизација слагања времена.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Фонетика и правопис

Гласовни систем; фонетски акценат и графички акценат систематизација

Правописни систем: систематизација употребе знакова интерпункције

Именичка група

Систематизација морфосинтаксичких особености

Значење придева у складу са положајем (valor explicativo y especificativo)

Квантификатори: demasiado, mucho, bastante, poco, alguno, ninguno, (casi) todo el mundo, la mayoría, (casi) nadie и сл.

Глаголска група

Систематизација морфосинтаксичких особености глаголских облика у индикативу (презент, прости перфекат, сложени перфекат, имперфекат и плусквамперфекат); футур и кондиционал; глаголске перифразе

Императив: морфосинтаксичке особености у потврдном и одричном облику за сва лица

Конјунктив презента: морфологија и употреба за изражавање жеље и потребе

Синтакса

Систематизација просте и зависно-сложене реченице у потврдном, одричном и упитном облику у индикативу и уз инфинитив

Управни и неуправни говор: систематизација

Последична зависна реченица уз везнике por eso, así que и сл.

Изражавање жеље уз употребу инфинитива и конјунктива

Пасивна конструкција (pasiva refleja) (нпр. Se venden libros aquí.)

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Савремена настава страних језика у средњим стручним школама претпоставља остваривање исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовање и уважавање дидактичких принципа и треба да допринесе развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу, формирају вредносне ставове, буду оспособљени за живот у мултикултурном друштву, као и да овладају компетенцијама релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење.

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се постиже помоћу различитих поступака, метода наставе и наставних средстава. Комуникативни приступ у настави страних језика се остварује кроз примену различитих облика рада (рад у групама и паровима, индивидуални рад, пројекти), употребу додатних средстава у настави (АВ материјали, ИКТ, игре, аутентични материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе засноване на задацима који не морају бити искључиво језичке природе (task-based language teaching; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU).

Један од кључних елемената комуникативне наставе страних језика је и комуникативно-интерактивна парадигма која укључује следеће компоненте:

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;

• поимање програма наставе и учења као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности;

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;

• ученици су активни, одговорни и креативни учесници у комуникативним чиновима;

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, поготову кад је реч о стручним темама;

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан.

Граматичке садржаје треба посматрати са функционалног аспекта. У процесу наставе и учења, у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију и потребе ученика у односу на образовни профил, односно квалификацију струке, што подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима и образовним потребама предмета: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената, надограђују се граматичке структуре, а наставник има слободу да издвоји оне које ће циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. Уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно.

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима, а ученици се оспособљавају да прате одговарајућу стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. Спектар текстова који се препоручују је велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл. Рад с таквим текстовима захтева одговарајућу дидактичку подршку која одговара врсти, тежини и важности информација садржаних у тексту.

У планирању наставе и учења уџбеник представља функционално и флексибилно наставно средство које не одређује садржаје предмета. Садржајима у уџбенику се приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. Наставник упућује ученике на друге изворе информисања и развијања знања и вештина, глобално, селективно или детаљно.

Продуктивне вештине треба посматрати с аспекта функционалне примене, која обезбеђује ученицима усвајање и овладавање стратегијама и језичким структурама усклађеним с реалним животним контекстима и захтевима и потребама струке. То подразумева писање порука, имејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање било у директном контакту са саговорником или у телефонском разговору.

Планира се израда једног писменог задатка у трећем разреду.